Δραματικόν ερώτημα. -- Καταργούμεν τον Χριστόν; -- Του Αρχιμ. Αρσενίου Κομπούγια.

Κατάπληξιν μου επροξένησε και έμεινα εκστατικός από την πληροφορία της εφημερίδος «Καθολική» την εφημερίδα των εν Ελλάδι Παπικών. Η πληροφορία κεραυνός, που δικαιώνει πλήρως τους φόβους, ότι η λεγομένη Οικουμενική κίνησις με το λεγόμενον Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών, είναι όντως εφεύρημα του Σατανά. Ο αρχηγός είναι ο ίδιος ο Σατανάς, με διάδοχον κατάστασιν τον ερχόμενον αντίχριστον. Ιδού τι γράφει η εφημερίς «Καθολική»:  «Στις 26-2-85 ημέρα Τετάρτη, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄, εκάλεσε χριστιανούς, Ιουδαίους και Μωαμεθανούς να συναθροισθούν γύρω από έναν μόνον Θεόν». Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Πάπας επεκτείνει την ένωσιν των λεγομένων Εκκλησιών και με ετεροθρήσκους και μάλιστα ακόμη προχωρεί πιο πολύ, να ενωθούμε χριστιανοί, Μωαμεθανοί και Εβραίοι, κάτω από ένα μόνο Θεό! Εννοείται χωρίς Χριστόν και Μωάμεθ. Κύριε ελέησον!
Ο «μοναδικός» αντιπρόσωπος του Χριστού, καταργεί τον Χριστόν και τον εαυτόν του!  δηλαδή ο πάπας κάμνει εκείνο, που θα διακηρύξη ο ερχόμενος αντίχριστος και εκείνο, που επιδιώκουν οι Εβραίοι, διότι η διακήρυξις αυτή, εξυπηρετεί μόνον αυτούς, αρκεί αυτούς να εγκαταλείψουν οι Χριστιανοί τον Χριστόν και οι Μουσουλμάνοι τον Μωάμεθ. Όντως ευρισκόμεθα προ μιας αρνήσεως του Χριστού, του μόνου Λυτρωτού και Σωτήρος του κόσμου. Αλλά «άγιε» Πάπα, ποίον Θεόν εννοείται; Θεόν Πατέραν μόνον ο εκ του ουρανού καταβάς Υιός και Λόγος του Θεού Πατρός απεκάλυψε. Με αυτά που διακηρύσσεις, δυνάμεθα ευκόλως να πιστεύσωμεν, ότι κατά πάσαν πιθανότητα, είσθε μάλλον το δικέρατον θηρίον της Αποκαλύψεως (Αποκ. ΙΓ: 12). Το οποίον θηρίον θα ποιή πάντας να προσκυνούν τον αντίχριστον και να λαμβάνουν το χάραγμα αυτού επί των μετώπων αυτών, ή της δεξιάς χειρός (Αποκ. ΙΓ: 16-19). Άλλωστε εσείς έχετε τα δύο κέρατα, δηλαδή την διπλήν εξουσίαν. Κατόπιν όλων αυτών με δυνατήν φωνήν, αλλά και με όλον τον σεβασμόν, απευθυνόμεθα ιδίως προς τον Οικουμ. Πατριάρχην και όλους τους Πατριάρχας και Αρχιεπισκόπους και παρακαλούμεν, φύγετε πάραυτα από το λεγόμενον (συνονθύλευμα του Σατανά) παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών. Φέρετε τεραστίαν ευθύνην ενώπιον του Κυρίου. Εκ νέου θα γίνετε αιτία διαιρέσεως της Ορθοδοξίας. Αι ημέραι που διερχόμεθα είναι ημέραι προφητικαί, ημέραι αποκαλύψεως και του αντιχρίστου. Μη καταργείτε, ίσως άθελά σας, τον Χριστόν μας και την αγίαν μας Ορθοδοξίαν.

Με αγάπη Χριστού
Αρχιμ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΓΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: