Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑποδέχεται τὸν ἐθνοπροδότην Πάπαν

Θὰ ὑποδεχθοῦν ὅλοι μαζὶ οἱ Ἱεράρχαι τῆς Πελοποννήσου τὸν Πάπαν, διὰ νὰ δείξουν ὅτι εἶναι ἀποδεκτὸς εἰς τὸν Μωριὰν μετὰ ἀπὸ 200 ἔτη ἀπὸ τὸ 1821, ὅπου ἐπολεμήσαμεν διὰ «τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν Ἁγίαν»; Θὰ δεχθοῦν οἱ Βορειοελλαδῖται εἰς τὸν τόπον τους ἐκεῖνον πού πέρυσι ἐπεσκέφθη τὰ Σκόπια, διὰ νὰ ἐπικυρώση τὴν ὀνομασίαν, πού μᾶς ὑπέκλεψαν; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα gargalianoionline.gr τῆς 17ης Ἰανουαρίου 2020:
«Τὴν Ἑλλάδα ἀναμένεται νὰ ἐπισκεφθεῖ, ὅπως ὅλα δείχνουν ὁ Πάπας Φραγκίσκος μέσα στὸ 2020, πιθανότατα τὸν Σεπτέμβρη. Ἄν καὶ ἡ ἔλευσή του δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ ἀκόμα ἐπίσημα, τὰ σενάρια γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἔλευσή του στὴ χώρα μας δίνουν καὶ παίρνουν σε sites θρησκευτικοῦ περιεχομένου.

ΥΜΝΟΙ .. Υπαπαντής του Κυρίου


Τη ΚΣΤ΄ (26η) Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ και της συμβίας αυτού ΜΑΡΙΑΣ και των τέκνων αυτών ΑΡΚΑΔΙΟΥ και ΙΩΑΝΝΟΥ.

Ξενοφών ο Όσιος πατήρ ημών ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Ιουστινιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη φκζ΄ -- φξε΄ (527- 565), πατρίδα έχων την βασιλίδα των πόλεων Κωνσταντινούπολιν, ανήρ πλούσιος και ευγενής και την προς Θεόν ευσέβειαν πνέων. Είχε δε και συμβίαν ομοίαν εις την αρετήν αυτού ονόματι Μαρίαν και υιούς δύο, Αρκάδιον και Ιωάννην καλουμένους, τους οποίους έπεμψεν εις Βηρυτόν προς μάθησιν των νόμων και άσκησιν, ότι εκεί ήσαν τότε τα σχολεία. Εκεί λοιπόν εμάνθανον οι νέοι ούτοι τα γράμματα και είχον μεγάλην φήμην δια τας αρετάς των. Κατά την εποχήν εκείνην ασθενήσας ο Ξενοφών προσκάλεσε τα τέκνα του και λέγει εις αυτά:

Η ΧΑΡΙΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

«Πόσαι μοι πανηγύρεις καθ΄ έκαστον των του Χριστού μυστηρίων»! Ούτως αναφωνεί εξιστάμενος δια την άφατον κένωσιν του Θείου Λόγου, Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Πόσαι μοι πανηγύρεις»! Πόσαι φάσεις του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου Ιησού, αρχόμεναι από της σεπτής Γεννήσεώς του και περατούμεναι εις την ένδοξον Ανάληψίν του! Και συνεχίζει, συνεχόμενος από τας θεολογικάς του θεωρίας, ο θείος Πατήρ της Εκκλησίας: «Ων απάντων κεφάλαιον εν, η εμή τελείωσις και ανάπλασις και η προς τον πρώτον Αδάμ επάνοδος». Ιδού ολόκληρον το περιεχόμενον της θείας Επιφανείας. «Η εμή τελείωσις και ανάπλασις». Ο άγιος Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός βλέπει την ανάπλασιν της ανθρωπίνης φύσεως και τελείωσιν εις τον Ιορδάνην, ως την βασικήν πράξιν της «προς τον πρώτον Αδάμ επανόδου» ως άλλωστε διδάσκει η Εκκλησία του Χριστού, ψάλλουσα το ιαμβικόν τροπάριον: «χρίεις τελείων την βρότειον ουσίαν…». Χωρίς την πτώσιν των πρωτοπλάστων και την αχρείωσιν της εν ημίν θείας εικόνος, ποίον νόημα θα είχεν η σάρκωσις του Λόγου; Και τι θα εχρειάζετο το Βάπτισμα εν τοις Ρείθροις του Ιορδάνου, αν όχι δια ν΄ αποπλύνη την ρυπωθείσαν υπό της αμαρτίας «βρότειον ουσίαν;».

Τό ἔργο τοῦ Ραββίνου Ἀθηναγόρα! -- Γράφει ο π. Νικόλαος Δημαράς

Ποιά χάρη ἔχουν ὁ Ραββίνος Ἀθηναγόρας καί οἱ ψευδοπατριάρχες, κατά τούς Κανόνες, Δημήτριος καί Βαρθολομαῖος πού ἀκολούθησαν τήν γραμμή του καί ὅσοι τούς μνημονεύουν καί εἶναι κοινωνικοί μαζί τους;
Γιά τόν μασῶνο, ψευδοπατριάρχη Ἀθηναγόρα, ἔχουν γραφεῖ πολλά. Ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ μέχρι σήμερα ἀρκετά στοιχεῖα, πού δείχνουν, πόσο ἀποστασιοποιήθηκε ἀπό τήν Ὀρθοδοξία.
Δείχνουν ἀκόμα, πόσο δικαιολογημένες ὑπῆρξαν, γιά τίς ἐνέργειές του, οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ὀρθοδόξων.
Τό 1970, τρεῖς ἐπίσκοποι, ὁ πρώην Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, ὁ Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος καί ὁ Παραμυθίας Παῦλος, ὥς καί δεκάδα ἁγιορείτικων μοναστηριῶν, διέκοψαν τό μνημόσυνό του, ὅπως προτρέπουν τούς πιστούς οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν κάποιος ἐπίσκοπος διδάσκει ἤ ἀκολουθεῖ κάποια αἵρεση.
Ὁ Ἀθηναγόρας ὄχι μόνον ἀκολούθησε αἵρεση, τόν Παπισμό, ἀλλά ἑνώθηκε μ’ αὐτόν, και μαζί του ἕνωσε τό 1965 ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στήν ὁποία πέτυχε νά εἶναι Πατριάρχης.
Ὑπάρχουν, ὅμως, καί τά χειρότερα!

----------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τά ἀνωτέρω πού γράφει ὁ π. Νικόλαος εἶναι ἀκριβῆ. Ἔχω κι' ἐγώ τό ἄρθρον τῆς ἐημερίδος New York Times τῆς 25-11-1940, ὅπου ὁ τότε «ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς» καί μετέπειτα «πατριάρχης Κων-λεως» Ἀθηναγόρας Σπύρου λέγει εὐθαρσῶς ὅτι στήν Κέρκυρα (ὅταν ἦτο «ἐπίσκοπος Κερκύρας») λειτουργοῦσε ὡς Ραββῖνος χάριν τῶν Ἑβραίων φίλων του ἀπό τά Ἰωάννινα.

Νέον οἰκουμενιστικὸν «φροῦτον»: Ἡ «ἀνοικτὴ θεία Κοινωνία»!

ΜΗΠΩΣ οἱ ἀσυγκράτητοι φαναριῶτες ἔκαμαν στὰ μουλωχτὰ τὴν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» καὶ μᾶς τὴ «σερβίρουν» σιγὰ – σιγά; Τὴν ἀπάντηση τὴν ἔδωσε ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια ὁ ἀγωνιστὴς κ. Ἀθανάσιος Σακαρέλλος, ἀποδεικνύοντας μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα, ὅτι ἡ ἕνωση ἔγινε κρυφὰ ἀπὸ τὸν ἀλήστου μνήμης Ἀθηναγόρα καὶ τὸν «πάπα» Παῦλο ΣΤ΄, τὸ 1965. Αὐτὸ ἀποδεικνύουν καὶ τὰ ἴδια τὰ γεγονότα. Στὴν Ραβέννα ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μετέδωσε τὴ Θεία Εὐχαριστία στοὺς παπικούς. Τὸν περασμένο χρόνο κοινώνησε τὸν οὐνίτη (κρυφοπαπικὸ) οὐκρανὸ πρόεδρο Π. Ποροσένκο. Πρὶν λίγες ἡμέρες ἦρθε ὁ Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναὴλ νὰ ἀποφασίσει τὴν «ἐλεύθερη Θεία Κοινωνία», δηλαδὴ τὴν χορήγηση, χωρὶς κανένα περιορισμό, τῆς Θείας Κοινωνίας σὲ ὅλους.
----------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κάτι τέτοια θά περνοῦν «στά ψιλά» πλέον, καθότι οἱ Οἰκουμενισταί προωθοῦν τώρα (λυσσωδῶς, ὅπως πάντα) τήν Πανθρησκείαν! Τά γεγονότα πού πείθουν γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές εἶναι πολλά. Τό πλέον πρόσφατον, καί ἴσως τό πλέον χονδροειδές, εἶναι αὐτό ξεστόμισεν ὁ «πατριάρχης Ἀλεξανδρείας» κ. Χορευτάκης: «στά ἱερά τζαμιά λατρεύεται ὁ Θεός μέσῳ τοῦ Κορανίου!» Βεβαίως, συμφώνως μέ τό περιοδικόν «Ἐφημέριος» (τεῦχος Ἰαν. 2012, σελ. 14), καί ὁ «ἅγιος» Παΐσιος εἶπεν ὅτι ὁ «Ἀλλάχ» τῶν μωχαμέτηδων εἶναι ὁ Θεός Πατήρ τῶν Ὀρθοδόξων, ὁπότε ὁ κ. Χορευτάκης ἴσως αὐτόν τόν «ἅγιον» νά ἐπικαλῆται.