Η ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Η ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ -- Αθωνικά άνθη

«Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το άγιον,… όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας». «Χαίρετε Πατέρων ο μελισσών, οι τα εαυτών σώματα κατατήξαντες… τον νουν θείω έρωτι επτερώσατε…». Από την Υμνογραφίαν.

Η Αγία Πεντηκοστή είναι και αυτή «εορτή εορτών και πανήγυρις πανηγύρεων». Καθότι το Πνεύμα το άγιον, επιδημήσαν τοις αγραμμάτοις μαθηταίς, εθεμελίωσε και συνεκρότησε την παγκόσμιον χριστιανικήν Εκκλησίαν πεντήκοντα ημέρας μετά την ένδοξον του Κυρίου Ανάστασιν. Είναι, επομένως, η γενέθλιος ημέρα της αγίας Εκκλησίας μας και η «Μητρόπολις των εορτών», ως καλεί αυτήν ο θείος Χρυσόστομος. Διότι «σήμερον αι δια του πυρός πηγαί της Χάριτος εξέβλυσαν και φλοξ διατρέχουσα, τας αύρας αφίησι του Πνεύματος». Κατά τον Υμνογράφον άγιον Κοσμάν τον Αγιοπολίτην, η Πεντηκοστή είναι «η μεθέορτος και τελευταία εορτή… επαγγελίας συμπλήρωσις και προθεσμίας…», κλείουσα τρόπον τινά τον κύκλον των διαφόρων φάσεων και γεγονότων της θείας του Χριστού επί γης παρουσίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ -- ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ήχος εκ του ουρανού κατέρχεται και γλώσσαι ωσεί πυρός διαμερίζονται· αι γλώσσαι κάθηνται επί ένα έκαστον των Μαθητών, οι δε Μαθηταί πληρούνται Πνεύματος Αγίου. Εμφανίζει δε το Πνεύμα το Άγιον την ενέργειαν Αυτού δια της πολυγλώσσου ομιλίας των Μαθητών, η οποία προεξένησε θάμβος και έκστασιν εις τους ακούοντας και προσείλκυσεν εξ αυτών πολλούς προς την εις Χριστόν πίστιν. Ταύτα εκήρυξε σήμερον η αναγνωσθείσα Πράξις των Αποστόλων. Ταύτα δε, ως παραστατικά της καταβάσεως του Παναγίου Πνεύματος, αναβιβάζουν τον νουν ημών εις τα ύψη εκείνα, εκ των οποίων Αυτό κατήλθε και υπερυψούσιν έως του θρόνου της μεγαλωσύνης εν τοις υψηλοίς (Εβρ. α: 3). Εκεί λοιπόν αναβιβάζω τον νουν μου και κλίνω μετ’ ευλαβείας τα γόνατα, ανοίγω δε τους οφθαλμούς της Πίστεως.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν Τόπω Αγίω!


 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΑΣ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝΑΣ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Νικηφόρου του Θεοτόκη                                                             

Πάσαι αι του Χριστού Εκκλησίαι δια πολλών επαίνων έστεφον τον αξιεπαινετώτατον Ευαγγελιστήν Λουκάν, επειδή συνέγραψε το άγιον του Κυρίου Ιησού Ευαγγέλιον. Μαρτυρεί τούτο λαμπρά τη φωνή ο ένδοξος Απόστολος Παύλος εις την προς Κορινθίους δευτέραν επιστολήν αυτού, λέγων περί του Λουκά· «Ου ο έπαινος εν τω Ευαγγελίω δια πασών των Εκκλησιών» (Β΄ Κορινθ. η: 18). Αφ’ ότου δε συνέγραψεν ο πανσέβαστος και τας Πράξεις των Αποστόλων και παρέδωκεν αυτάς εις το κοινόν, πάσαι αι του Θεού Εκκλησίαι υμνολογούν αυτόν όχι μόνον δια την συγγραφήν του Ιερού Ευαγγελίου, αλλά και δια την σύνθεσιν των Πράξεων. Δόξαν και ευχαριστίαν προσφέρομεν εις αυτόν πάντες οι ευσεβείς μέχρι της σήμερον δια τούτο το άγιον βιβλίον, δια του οποίου εδίδαξεν εις ημάς δόγματα πίστεως άγια και σωτήρια. Υπεσχέθη μεν ο Θεάνθρωπος εις τους Αγίους Μαθητάς την αποστολήν του Παναγίου Πνεύματος ειπών:

Απολυτίκιον Πεντηκοστής


 

ΤΗ ΚΗΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Τη αυτή ημέρα, Κυριακή ογδόη από του Πάσχα, ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ εορτάζομεν, προσέτι δε και την του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΝ                                                                                              

Την εορτήν ταύτην της Αγίας Πεντηκοστής εορτάζομεν σήμερον εις ανάμνησιν της εν τω κόσμω επιδημίας του Παναγίου Πνεύματος γενομένης πεντήκοντα ημέρας μετά την εκ νεκρών Ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καθ’ ην εξεπληρώθη η υπόσχεσις Αυτού προς τους Μαθητάς Του και έλαβε πέρας η ελπίς και η τελείωσις αυτών. Εορτάζομεν προσέτι την Αγίαν Πεντηκοστήν προς τιμήν του εβδομαδικού αριθμού, διότι, καθώς οι Εβραίοι αριθμούντες επτά εβδομάδας από του Πάσχα την ιδικήν των Πεντηκοστήν εορτάζουσιν, επειδή ότε επληρώθησαν πεντήκοντα ημέραι από το Πάσχα έλαβον τον Νόμον, ούτω και ημείς την από του Πάσχα Πεντηκοστήν εορτάζομεν καθότι αντί του Νόμου το Πανάγιον Πνεύμα εν αυτή τη Πεντηκοστή ημέρα ελάβομεν, νομοθετούν και οδηγούν ημάς εις πάσαν αλήθειαν και τα αρέσκοντα τω Θεώ διατάττον.

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ –ΣΥΓΧΥΣΙΣ --- Υπό Αρχιμ. Αρσενίου Κομπούγια – 31/10 /1986

«Ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. κδ: 24)

Φοβερή και τρομακτική εικόνα παρουσιάζει ο σημερινός ταλαίπωρος κόσμος με την ασυνήθη σύγχυση ιδεών. Σύγχυσις παντού, ακόμη και μεταξύ των «δοκούντων στύλοι είναι» εν τη θεολογία και αρετή. Και η μεν σύγχυσις σε θεολογικά, δογματικά θέματα υπήρχε ευθύς εξ αρχής των Αποστολικών χρόνων και από την σύγχυσιν αυτήν εξεπήδησαν πολλαί αιρέσεις, αι οποίαι απεκόπησαν από την Εκκλησίαν του Χριστού. Η σύγχυσις όμως των τελευταίων καιρών, των καιρών της μεγάλης αποστασίας του αντιχρίστου, θα υπερβαίνη κάθε όριον· ιδιαίτερον γνώρισμα της προσωπικής παρουσίας του αντιχρίστου. Η σύγχυσις αυτή, δυστυχώς θα προσβάλλη ακόμη και εκκλησιαστικά πρόσωπα Πατριάρχας, Αρχιεπισκόπους, Αρχιερείς, θεολόγους, μοναχούς και ευσεβείς λαϊκούς, εκ της διαφορετικής ερμηνείας των σημείων των καιρών και των «επερχομένων τη οικουμένη». Ήδη αντιμετωπίζομε την τρομακτικήν αυτήν εικόνα της συγχύσεως, εκ της διαφορετικής ερμηνείας και εκτιμήσεως των τρομακτικών και αποκαλυπτικών σημείων και γεγονότων, τα οποία λαμβάνουν χώραν εις τας ημέρας μας. Και ιδού μερικά εκ των ερμηνευτικών διαφωνιών γύρω από τα σημεία των καιρών, την εμφάνισιν του αντιχρίστου και την συντέλειαν του κόσμου:

Μέ πίστη στήν αστρική σκόνη καί στόν θανατηφόρο πτητικό (avian) ιό -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

«ΑΠΑΝΤΩ ΣΤΗΝ ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ..Για την παραποίηση των δηλώσεων μου και την λάσπη που δέχομαι θα προσφύγω στη ποινική και αστική δικαιοσύνη…Για την κομματική σπέκουλα εις βάρος μου έχω να πω πως λυπάμαι αλλά δεν αποτελώ εργαλείο αντιπολίτευσης.Ένας αστυφύλακας είμαι.Είναι βέβαιο πως  πίσω από την μεθοδευμένη εις βάρος μου εκστρατεία λάσπης, κρύβονται και συναδελφοι μου συνδικαλιστές. Το σώμα των συναδέλφων μου γνωρίζουν την ποιότητα μου, ερμηνεύουν ορθά τα λεγόμενα μου και στέκονται στο πλευρό μου. Όσο για την δήλωση μου ειχε το νόημα ότι ο συγκεκριμένος δραστης δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με ένα εν βρασμώ ενδοικογενειακό έγκλημα κατοπιν των όσων αποκαλύφθησαν και τεκμηριώνουν άψογο σχεδιασμό στην εκτέλεση και τη συγκάλυψη του ειδεχθους εγκλήματος του. Καμία σχέση λοιπόν με τις κακόβουλες ερμηνείες που δίνονται.. Ευθύνομαι για όσα λέω και όχι για όσα οι άλλοι καταλαβαίνουν. Τις εις βάρος μου μεθοδεύσεις από όπου και αν προέρχονται που αναίτια πικραίνουν εμένα και την οικογένεια μου, θα τις καταγγείλω στην ελληνική δικαιοσύνη την οποία υπηρετώ και εμπιστεύομαι. Είναι τουλάχιστον άκομψο και άδικο να παραποιούν την έννοια  του λόγου μου τόσο αισχρά οι επιτήδιοι λέγοντας ανερυθρίαστα πως εγώ ένας άνθρωπος του νόμου δίνω οδηγίες σε επίδοξους γυναικοκτόνους.Αιδώς Αργείοι.Υπηρετώ τριάντα χρόνια στην ΕΛΑΣ ταγμένος στο καθήκον, στην μάχη εναντίον της εγκληματικότητας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είκοσι χρόνια τον αστυνομικο συνδικαλισμό και την προσφορά στον συνάδελφο με συνέπεια και ήθος.Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν λοιπόν να εκμαυλίσει τις δημοκρατικές μου πεποιθήσεις  και τις αγνές προθέσεις των λεγόμενων μου.Ας τελειώσουμε πια με τις έντεχνες διαστρεβλώσεις», (Σταύρος Μπαλάσκας, Συνδικαλιστής τής Αστυνομίας) *

 

Σχόλιο

Κάθησε στό σκαμνί τήν ελληνική Δικαιοσύνη μέ αυτά που είπε. Τόν περιμένουν τά δύσκολα.

Ακολουθεί σχόλιο, γι'  αυτά πού ανέφερε ο συνδικαλιστής αστυνόμος, τά οποία εκθέτουν ανεπανόρθωτα τήν παραπαίουσα ελληνική Δικαιοσύνη. Καί αποκαλώ παραπαίουσα τήν Δικαιοσύνη τών ημετέρων Δικαστικών καί Νομοθετών, διότι έχει τσαλαπατήσει τό ελληνικό Σύνταγμα. Στήν θέση του, έχει τοποθετήσει τό Σύνταγμα τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τών Ηνωμένων Πολιτειών Γής : United States of Earth.

Τό χοϊκό αυτό "σύνταγμα", αφορά στούς χοϊκούς ανθρώπους, πού πατούν στό χώμα καί, ίσως, κάποτε ρίχνουν μιά ματιά στόν ουρανό. Καί ο ουρανός, γιά τούς χοϊκούς, σημαίνει αστρική σκόνη, σημαίνει συμπαντική ενέργεια, τήν οποία υπόσχεται η (χοϊκή) επιστήμη νά μάς τήν προσφέρει.

Βλέπε πείραμα CERN. Άλλο τίποτα δέν υπάρχει. Φυσικά, εκτός από έναν ιό αόρατο διά γυμνού οφθαλμού, καθώς είπε ο άσχετος από ιούς (καί Υιούς) ημέτερος κυβερνήτης ... .

Έτσι, λοιπόν, πιστεύοντας στόν συμπαντικό κονιορτό καί στό θανατικό τού αόρατου ιού καί εχθρού, περιμένουμε εναγωνίως νά γίνουμε συμπαντική ενέργεια ! Δηλαδή, άγνωστης προέλευσης ιπτάμενα αντικείμενα, άλλως UFO (United Flying Objects). Τό σέ παρένθεση δικό μου.

 * Πηγή:   Πηγή 


O αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης Κορναράκης : Θλιβερά διαπίστωσις.

Ύστερα από τόσα χρόνια φαίνεται καθαρά ότι σκοπός της αντιοικουμενιστικής προσπάθειας Κληρικών και Μοναχών είναι η καθησύχαση των πιστών, για την συνεχή ισχυροποίηση της οικουμενιστικής λαίλαπας στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και  η υπόσχεση ότι εγγυόνται την προστασία της Εκκλησίας από τις καταστροφικές, γι’ αυτήν, συνέπειες της οικουμενιστικής δραστηριότητος των Ορθοδόξων ταγών της. Όμως οι βαρείς λύκοι, των αιρέσεων, και, μάλιστα, της λοιμώδους νόσου της οικουμενιστικής παναιρέσεως, δεν εξορκίζονται με έναν χαρτοπόλεμο αντιαιρετικών κειμένων -ανιαρό και ανίερο-, ο οποίος χαρτοπόλεμος, κάθε φορά, πληροφορεί το ποίμνιο, απλώς, τι είναι η αίρεσις και ποια καταστροφικά αποτελέσματα προκαλεί στην ζωή της Εκκλησίας!

Μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει μεγάλος αριθμός τέτοιων κειμένων, από την ηγουμενική διοίκηση του Αγίου Όρους, από γνωστή ομάδα κληρικών και μοναχών, αλλά και από άλλες αντιοικουμενιστικές προσπάθειες. Έχει χυθεί πολύ μελάνι και έχει ξοδευθεί πολύ χαρτί, για τα ίδια θέματα, το ίδιο μοτίβο, το δήθεν «μαχητικό», χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα εις βάρος των εκκλησιαστικών οικουμενιστών. Ο Οικουμενισμός προχωρεί στον χώρο της Εκκλησίας και συνεχώς ισχυροποιείται, επειδή ακριβώς δεν θίγονται οι ορθόδοξοι οικουμενιστές, αφού δεν αποκαλύπτονται τα ονόματά τους.
Γι’ αυτό και δεν ανησυχούν και είναι σίγουροι ότι θα κερδίσουν τους στόχους τους, χάρη στη αντιοικουμενιστική ανημποριά να αγωνισθεί θεοφιλώς με το πνεύμα της θυσιαστικής σταυρώσιμης μαρτυρίας. Ο αντιοικουμενιστικός αυτός αγώνας δεν γίνεται με τούς όρους και τις απαιτήσεις του Ταμείου των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας, αλλά και της αγιοπνευματικής πατερικής παραδόσεως του μαρτυρίου αίματος και ψυχής, με το οποίο, και μόνον, οι θείοι Πατέρες, ως δούλοι γνησιώτατοι Χριστού, «όλην συλλεξάμενοι ποιμαντικήν επιστήμην και θυμόν ιερόν κινήσαντες, τους βαρείς εξεδίωξαν και λοιμώδεις λύκους των αιρέσεων, εκσφενδονήσαντες αυτούς, με την σφενδόνα του πνεύματος, έξω του της Εκκλησίας πληρώματος», κατά τον υμνογράφον της Εκκλησίας! Δυστυχώς η αντιοικουμενιστική προσπάθεια περιορίζεται στα όρια της ασφαλείας, ώστε να μείνουν ανέγγιχτοι από συνέπειες δυσάρεστες οι εις αυτήν μετέχοντες….

Παρακμή: κυρίως και πρωτίστως δημογραφική -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα χρωστούν τα μαλλιοκέφαλά τους σε δανεικά και αγύριστα που ευκαίρως-ακαίρως έχουν λάβει από το κράτος. Σε ποια ιλιγγιώδη ύψη ανέρχονται  δεν προλάβαμε να ενημερωθούμε, αλλά πού θα πάει, κάποια στιγμή θα σπάσει ο διάβολος το ποδάρι του και θα βγουν στη φόρα όλα. Το πότε θα κριθεί από την αποφασιστικότητα του Ελληνικού Λαού.

     Έργα και ημέρες της Εξουσίας:
    «Ο πρωθυπουργός την ώρα που ο εξοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως η επιλογή των νέων φρεγατών, καθυστερεί, εγκρίνει την απόκτηση ενός ακόμη VIP αεροσκάφους, το οποίο θα προστεθεί στα τρία που ήδη διαθέτουμε! Τι χρειάζεται όμως ακόμη ένα VIP αεροσκάφος, με τόσα πολλά έξοδα συντήρησης;»
     
Οι αναλυτές επιμένουν ότι:

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣ...ΑΝΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΝΑ ΕΛΘΟΥΜΕ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης


 https://agiooros.org/

Thaddeus (Jude) the Apostle & Brother of Our Lord

The Apostle Jude was of the choir of the Twelve, and by Luke was called Jude, the brother of James the Brother of God (Luke 6:16; Acts 1:13), and therefore also a kinsman of the Lord according to His humanity. But by Matthew (10:3), he is called Lebbaeus, surnamed Thaddeus (he is not the Thaddeus who healed the suffering of Abgar, as Eusebius says in his Eccl. Hist., 1:13; see Aug. 21). Saint Jude preached in Mesopotamia, Arabia, Idumea, and Syria, and, it is said, completed the path of his divine apostleship by martyrdom in Beirut in the year 80. Written after the destruction of Jerusalem by Titus, his is the last of the Catholic (General) Epistles to the believing Jews in the Diaspora. His name (a variant of Judah) means "Praise."