Tο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών δεν θέλει την προτομή του Κατσίφα στο Άργος

 Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος έβγαλε ανακοίνωση, με την οποία δηλώνει ότι θέλει να ακυρωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Άργους να στηθεί προτομή του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Καμία ανακοίνωση όμως δεν έβγαλε για την άνανδρη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Με αυτόν τον τρόπο νομίζει ότι υπηρετεί τους σκοπούς της. Νενέκους δεν χρειάζεται άλλους ο τόπος, χόρτασε από αυτούς.

Τα συντρόφια του ΕΕΤΕ δεν θέλουν την προτομή του Κατσίφα στο Άργος – «Εγείρει θέμα αλυτρωτισμού»

Με μια ανοιχτή επιστολή, τύπου παλιακού ΚΚΕ, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ) ζητά απ’ τον δήμο Άργους – Μυκηνών να ακυρώσει την απόφαση για την τοποθέτηση προτομής του Κωνσταντίνου Κατσίφα στην πόλη.

-------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

ΕΕΤΕ: «η κίνηση αυτή του δήμου Άργους – Μυκηνών είναι επικίνδυνη και δεν συμβάλει στην ειρήνη, την αλληλεγγύη και την συνεργασία των λαών»!

Σχόλιον: Κατά κανόνα, τά ἄτομα αὐτά εἶναι ὑπέρ τῆς εἰσβολῆς ἑκατομμυρίων λαθρομεταναστῶν στήν χώραν, ὑπέρ τῶν Τουρκικῶν θέσεων στό Αἰγαῖον, ὑπέρ τῶν Σκοπιανῶν στήν Μακεδονίαν, ὑπέρ τῶν Τσάμηδων στήν Ἤπειρον, ὑπέρ τῶν ΛΟΑΤΚΙ, ὑπέρ τῶν διαστροφῶν πού διδάσκονται τά παιδιά μας στά πλαίσια τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί, γενικῶς, ὑπέρ τῶν ἀνθελληνικῶν καί ἀθεϊστικῶν ἀπόψεων! Ὅλες αὐτές οἱ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ δῆθεν «συμβάλλουν στήν εἰρήνην, στήν ἀλληλεγγύην καί στήν συνεργασίαν τῶν λαῶν»!!! Προφανῶς, ακολουθοῦν τήν γνωστήν συμβουλήν του Διαβόλου: «Ἄν εἰπῇς ψέματα, νά εἰπῇς μεγάλα τοιαῦτα»!

Διήγησις περί της υπό των βαρβάρων αιχμαλωσίας του Οσίου Θεοδούλου

Του Οσίου Νείλου του Σιναϊτου.                                               

Αφού ηχμαλώτισαν και εφόνευσαν τους εν Σινά και Ραϊθώ Οσίους οι ανόσιοι βάρβαροι, επήγα εις την Φαράν και εκεί ήκουσα τινας και επαινούσαν την ησυχίαν και την ενεκωμίαζον λέγοντες, ότι είναι σωτηρίας αιτία εις πολλούς, και βελτιώνει την ψυχικήν κατάστασιν, μη έχουσα τινά ταραχήν ή σύγχυσιν, και αναβιβάζει τον νουν εις την θείαν επίγνωσιν, ήτις είναι η αληθινή μακαριότης και μακαρία απόλαυσις. Εγώ δε ταύτα ακούσας εδάκρυσα δια τον υιόν μου Θεόδουλον, ενθυμούμενος, ότι δια την ησυχίαν αυτήν τον υστερήθην και μου τον επήραν οι βάρβαροι. Τότε οι Χριστιανοί βλέποντές με ούτω περίλυπον και δακρύοντα, με ηρώτησαν την αιτίαν της τοιαύτης μου θλίψεως· και τους απεκρίθην λέγων:

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ --- Μαρίας Μαντουβάλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών


 

Τη ΙΔ΄ (14η) Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ υιού του Οσίου Νείλου.

Θεόδουλος ο Όσιος ήτο υιός του Οσίου πατρός ημών Νείλου, όστις έγινε πρότερον μεν έπαρχος της Κωνσταντινουπόλεως, ύστερον δε αφήσας την δόξαν του κόσμου, επήγεν εις το όρος Σινά και έγινε Μοναχός μετά του υιού του τούτου Θεοδούλου. Ενώ λοιπόν αυτοί εκεί ησύχαζον, αιφνιδίως ώρμησαν κατ’ αυτών βάρβαροι, και ήρχισαν να σφάζωσι τους Αγίους Πατέρας· και ο μεν Πατήρ Νείλος ηδυνήθη να φύγη, ο δε υιός αυτού Θεόδουλος ηχμαλωτίσθη μεθ’ ενός άλλου νέου, και δεθέντες εσύροντο υπό των βαρβάρων. Φθάσαντες δε εις τας σκηνάς των οι βάρβαροι, εβουλήθησαν να κατασφάξωσι τους νέους και να θυσιάσωσιν αυτούς εις τον αστέρα της Αφροδίτης, τον Αυγερινόν, όστις ανατέλλει προ του ηλίου. Τότε ο νεώτερος αδελφός ηδυνήθη να φύγη, ο δε Θεόδουλος έμεινε μόνος.

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


  Ἅγιος Νικόλαος διακρίθηκε γιὰ τὴν σταθερή του πίστη, διακήρυξε καὶ ὑποστήριξε σταθερὰ τὶς ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Διαπνεόταν ἀπ᾽ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀνεδείχθη κανόνας πίστεως, ἐνῶ παράλληλα ὑπῆρξε μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ μας προσφέροντας ἀγάπη στοὺς συνανθρώπους μας Ἅγιος δὲν εἶχε περγαμηνὲς σπουδῶν, δὲν ἦταν ἀπόφοιτος Πανεπιστημίων τῆς ἐποχῆς, δὲν εἶχε μεταπτυχιακά, δὲν εἶχε τὴν κοσμικὴ σοφία τῆς ἐποχῆς, εἶχε ὅμως μέσα του τὴν ζέση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁποία τοῦ ἔδωσε τὴν δύναμη νὰ ὑποστηρίξει τὴν πίστη! Ἔτσι ἀναδείχθηκε Κανόνας Πίστεως, τηρητὴς ἐπακριβῶς τῆς πίστεώς του.

Λόγος περί των αναιρεθέντων εν τω Σινά Όρει και εν τη Ραϊθώ Αγίων Πατέρων.

Αμμωνίου Μοναχού του Αιγυπτίου.                                 

Καθεζόμενος ποτέ εις το ταπεινόν μου κελλίον πλησίον  της Αλεξανδρείας εις τόπον καλούμενον Κάνοβον, μου ήλθε λογισμός να υπάγω εις τα μέρη της Παλαιστίνης δια δύο αίτια. Πρώτον μεν διότι δεν ηδυνάμην να βλέπω τας θλίψεις και τους διαφόρους πειρασμούς και κινδύνους, τους οποίους υπέμειναν οι Χριστιανοί από τους απίστους και παρανόμους τυράννους, και εξόχως ο Αγιώτατος Πέτρος ο Αρχιεπίσκοπός μας, όστις έφυγε και εκρύπτετο από τόπου εις τόπον και δεν είχε ποσώς παρρησίαν ή άνεσιν να ποιμάνη τα λογικά του πρόβατα, αλλ’ ώσπερ να ήτο ληστής τις και κακοποιός, ούτως εκυνηγούσαν αυτόν οι παράνομοι. Δεύτερον δε είχον πόθον ανείκαστον να ίδω τους Αγίους και σεβασμίους Τόπους των Ιεροσολύμων, να προσκυνήσω τον Τίμιον και Πανάγιον Τάφον και την άχραντον και ζωοποιόν Ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και τους λοιπούς σεβασμίους τόπους, εις τους οποίους εκείνοι οι άχραντοι και ακήρατοι πόδες περιεπάτησαν, και ετέλεσε τα μεγάλα εκείνα και θαυμάσια έργα ως Παντοδύναμος, επειδή και οι περισσότεροι Άγιοι της Εκκλησίας μας (καθώς και εις τους Βίους αυτών φαίνεται) είχον τον όμοιον πόθον να υπάγωσι προς προσκύνησιν εις Ιεροσόλυμα δια μισθόν περισσότερον.

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ


 

Τη ΙΔ΄ (14ην) Ιανουαρίου, μνήμη των Αγίων Τριάκοντα Τριών και άλλων ΑΒΒΑΔΩΝ των εν Ραϊθώ αναιρεθέντων.

Αββάδες οι εν Ραϊθώ. Ούτοι οι μακάριοι Πατέρες κατώκουν εις τον τόπον εκείνον, όπου είναι αι δώδεκα πηγαί των υδάτων και τα εβδομήκοντα δένδρα των φοινίκων, τα οποία αναφέρει η Θεία Γραφή εις το βιβλίον της Εξόδου. Τριακόσιοι δε Βλέμμυες εμβάντες εντός ξύλων και σχεδιών μεγάλων, διέβησαν το πέλαγος της Αιθιοπίας, και ελθόντες εις τινα τόπον, εύρον εκεί πλοιάρια, και επ’ αυτών επιβιβασθέντες, επέρασαν εις την χώραν των Φαρανιτών. Βλέποντες δε αυτούς οι Φαρανίται, παρετάχθησαν εις πόλεμον, και νικηθέντες εφονεύθησαν εξ αυτών άνθρωποι τεσσαράκοντα επτά. Οι δε Βλέμμυες λαβόντες τας γυναίκας και τα παιδία των Φαρανιτών, μετέβησαν εις το φρούριον όπου είχον την Εκκλησίαν οι Όσιοι Πατέρες, οι οποίοι κλείσαντες την θύραν, επρόσμενον τον θάνατον.

«τοιούτοι υμίν έπρεπον αρχιερείς»

Αλήθεια, είναι άραγε σύμπτωση που όσοι εκπροσώπησαν τους «Ορθοδόξους» στους χορούς και τα πανηγύρια του Π.Σ.Ε. της (τρελο)Καμπέρας, δηλαδή ο «Φιλαδελφείας» Βαρθολομαίος, ο «Δημητριάδος» Χριστόδουλος,  ο «Ανδρούσης» Αναστάσιος και ο Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος (νυν «Ιεροσολύμων») έγιναν όλοι μετά ταύτα αρχηγοί αυτοκεφάλων εκκλησιών; Αληθώς, «τοιούτοι υμίν έπρεπον αρχιερείς», οι μετά των καννιβάλων συγχορεύσαντες και μετά παπαδίνων και δεσποτίνων συνεισοδεύσαντες.

Τὸ ἀσκητικὸν βίωμα εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΟΣ -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὦ, αἱρετικοί τῆς Δύσεως, καρδιές ἀπολιθωμένες! Ἀγγίξτε καί ἐσεῖς μέ τό μέτωπο ἤ τό στόμα, τό ἱμάτιο τουλάχιστον Ἐκείνου, ἔστω τό Σταυρό Του, τίς εἰκόνες Του, τούς τοίχους τοῦ ναοῦ Του ἤ ὁτιδήποτε εἶναι δικό Του καί θεραπευθεῖτε ἀπό τή σκέψη σας, τήν ὀλιγοπιστία καί τήν ἀπόκρυφη ἀπιστία σας. Ὀνομάστε μας —ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους—ὅπως θέλετε, μόνο μή ἐξισώνετε τό Εὐαγγέλιο μέ τά ἄλλα βιβλία, τούς νόμους καί τίς θρησκεῖες, μέ τίς φιλοσοφίες, γιατί τέτοιο δέν εἶναι καί οὔτε μπορεῖ νά γίνει», γράφει στά ἐμπνευσμένα κείμενά του ὁ μεγάλος νεώτερος θεολόγος καί ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ἐπίσκοπος Ἀχρίδος. Οἱ Δυτικοί —Παπικοί καί Προτεστάντες— ἔχουν τόσο ἐκκοσμικεύσει τή χριστιανική τους πίστη καί ζωή, ὥστε τήν κατάντησαν σκιά καί γελοιογραφία! Ὁ χριστιανισμός τους εἶναι τόσο «συσχηματισμένος» μέ τόν «κόσμο», ὥστε τόν ἔχουν κάμει κακέκτυπο καί παραποιημένο. «Τήν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καί Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἀρνούμενοι» (Ἰούδα 4). Ὁ γνήσιος καί αὐθεντικός Χριστιανισμός διασώζεται μονάχα στήν Ὀρθοδοξία σέ ὅλο του τό ἀρχαῖο καί θεῖο μεγαλεῖο.

ΠΑΡΕΛΑΒΕ Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΗΝ ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΝΟΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ…. ΒΙΝΤΕΟ

 Ανανέωση ανάρτησης, με το βίντεο-ένορκη κατάθεση του δικηγόρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ιταλίας, καθηγητή Alfio D’Urso, για την εμπλοκή της ιταλικής πολυεθνικής Leonardo SpA στη νοθεία των αμερικανικών εκλογών (ελληνικοί υπότιτλοι)

ΤΗΝ ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ D’ELIA ΠΑΡΕΛΑΒΕ Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΣΕ ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ…….ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΔΟΣΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 6 ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ, ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ………ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΒΑΝ ΠΡΙΝ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ….ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝ ΕΤΡΕΞΑΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΠΡΟΕΔΡΟ…..ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΠΛΕΟΝ ΦΑΝΕΡΟ……ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΑΜΕ…….

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Συγκλονιστική ἡ κατάθεσις τοῦ κ. D’ELIA καί σ' ἕν κράτος Δικαίου θά ἔφερνε τά πάνω κάτω! Προφανῶς, ὅμως, ἡ ἐπιλογή τῶν νεοταξιτῶν (Joe Biden) θά κυριαρχήσῃ, παρά τήν ὀφθαλμοφανῆ καί φοβεράν νοθείαν μέ τήν ὁποίαν ὑλοποιήθη. «Ἔπρεπε», βλέπετε, νά «ἐκλεγῇ» ὁ διεφθαρμένος νεοταξίτης, ὁ ὁποῖος τό 1999 οὔρλιαζε ἀπό τηλεοράσεως νά βομβαρδισθῆ τό Βελιγράδι, νά καταστραφοῦν οἱ γέφυρες τοῦ Δρίνου κ.λπ., ἐνῷ ὁ Trump ὡμίλει ἐσκέπτετο τό κακόν πού θά προεκάλουν καί εἶχεν ἐπιφυλάξεις γιά τίς ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ἐπιλογές τῶν νεοταξιτῶν (=Σατανιστῶν). Βλ. https://www.triklopodia.gr/%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%bf-o-%ce%b3%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%bf-joe-biden/

-------------------------------

Ο/Η Unexpected Opponent είπε...

Σεβαστέ διαχειριστά του site , αναγνώστες και αναγνώστριες του άρθρου , όταν οι Nατοϊκοί N τ α β α τ ζ ή δ ε ς - με π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ έ ς τους Aμερικανούς g a n g s t e r s - έ ρ ι χ ν α ν "A v θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς" B ό μ β ε ς στη μ α ρ τ υ ρ ι κ ή Σερβία και το μ α ρ τ υ ρ ι κ ό Kόσσοβο , δημοσιεύτηκε σε μερίδα του Tυπου σκίτσο με τον Clinton χ α μ ο γ ε λ α σ τ ό να δηλώνει : T ι νομίζατε ? ότι έβγαινε Oλόκληρη Tετραετία μ' επίθεση μ ό ν ο σε Bαγδάτη και Bασσόρα ? Αμ δ ε ν έβγαινε !!

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ τῶν εὐσεβῶν καί ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ποτέ δέν ἔλειψαν ἀπό τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Πάντα ὑπῆρχαν –καί ὑπάρχουν– οἱ ἀντίθετοι, οἱ κοσμικοί και ἀντίχριστοι, πού μέ τή δύναμη τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἤθελαν να περιορίσουν τή δράση τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ. Στήν ἐποχή μας διαθέτουν καί πολλά ἄλλα μέσα γιά τό σκοπό τους. Κυρίως χρησιμοποιοῦν τή συκοφαντία καί τό διασυρμό μέσῳ τῶν ἐντύπων και τῆς τηλεόρασης. Ὑπερασπιζόμενοι μάλιστα καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὑποκριτικά καί δόλια, δέν ἀναγνωρίζουν στούς εὐσεβεῖς κανένα δικαίωμα! Ὁ παραλογισμός σέ ὅλο τό μεγαλεῖο του. Ὅμως ὑπάρχουν καί ἄλλοι διῶκτες, πού συχνά βρίσκονται στο χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι οἱ αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι χειρότεροι ἀπό τούς κοσμικούς. Αὐτοί ἐμφανίζονται ὡς γνήσιοι ἐκφραστές τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ καί δημιουργοῦν πολλά προβλήματα. Εἶναι ἐπιθετικοί, ἀμετανόητοι, ἀκούραστοι στό ὀλέθριο ἔργο τους καί ἀδίστακτοι. Στόχος τους κυρίως εἶναι οἱ ὁμολογητές τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, γιατί αὐτοί ἀποκαλύπτουν τίς αἱρετικές τους διδασκαλίες καί τό σχέδιό τους γιά τήν ἅλωση τῆς Ἐκκλησίας, το ὁποῖο μέ πολλή προσοχή ἔχουν καταστρώσει. Οἱ πληγές, πού ἀνοίγουν οἱ αἱρετικοί, εἶναι βαθιές καί ἐπώδυνες.

Twitter = o διπρόσωπος Ιανός -- η αφάνταστη υποκρισία του!