2η ομιλία 2021-2022: κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρακόπουλος με θέμα: «Η Παράδοση είναι το μέλλον μας»


 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 20οῦ ΑΙΩΝΑ - Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

1. Ἐξαπλώνεται ἀνεμπόδιστα ὁ Οἰκουμενισμός

Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ χειρότερη αἵρεση ὅλων τῶν ἐποχῶν, προελαύνει ἀκάθεκτη· διαβρώνει συνειδήσεις κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, χωρὶς ἀποτελεσματικὴ ἀντίσταση. Ἐμφανίζεται μὲ ἔνδυμα προβά­του, ὡς δῆθεν ἀγάπη, εἰρήνη, καὶ ἑνότητα πρὸς τοὺς ἀλλοθρήσκους καὶ αἱρετικούς, ἐνῶ πρόκειται γιὰ βαρὺ καὶ ἄγριο λύκο ποὺ κατασπαράσσει τὸ ποίμνιο. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ποιμένες ἔχουν ἀσπασθῆ τὴν αἵρεση καὶ ἔχουν μεταβληθῆ σὲ λύκους· οἱ περισσότεροι εἶναι μισθωτοὶ καὶ δὲν θέλουν νὰ διώξουν τοὺς λύκους γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὴν καλοπέραση, τὶς τιμὲς καὶ τὶς δόξες, ἄλλοι εἶναι δειλοὶ καὶ φοβοῦνται τοὺς λύκους, καὶ μόνον ὀλίγοι ἀγωνίζονται νὰ τοὺς διώξουν.

Απολυτίκιον Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου


 

Τη ΚΣΤ΄ (26η) του Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου και πανενδόξου Μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Μυροβλύτου.

Δημήτριος ο Μεγαλομάρτυς και Αθλητής του Χριστού ήτο κατά τους χρόνους Διοκλητιανού και Μαξιμιανού των βασιλέων σπδ΄ - τε΄ (284-305), κατήγετο δε από την Θεσσαλονίκη, ευσεβής ων ανέκαθεν εκ γονέων και διδάσκαλος της εις Χριστόν πίστεως. Όταν δε μετέβη εις την Θεσσαλονίκην ο καίσαρ τότε Μαξιμιανός Γαλέριος, ο μέγας Δημήτριος συνελήφθη και ερρίφθη εις την φυλακήν, διότι ήτο περιβόητος κατά τε την ευσέβειαν και την εις Χριστόν πίστιν. Επειδή δε ο βασιλεύς εκαυχάτο δι’ άνθρωπόν τινα, Λυαίον ονομαζόμενον, ο οποίος υπερέβαλλε τους άλλους κατά το μέγεθος του σώματος και κατά την ανδρείαν, και επειδή παρεκίνει τους Θεσσαλονικείς να εισέλθωσιν εις το στάδιον και να πολεμήσωσι με αυτόν, δια τούτο νέος τις, Χριστιανός κατά την πίστιν, ονομαζόμενος Νέστωρ, επήγε προς τον Άγιον Δημήτριον ευρισκόμενον εις την φυλακήν και είπε προς αυτόν· «Δούλε του Θεού, θέλω να πολεμήσω με τον Λυαίον. Όθεν παρακάλεσον τον Κύριον υπέρ εμού». Ο δε Άγιος εσφράγισε το μέτωπον αυτού και είπε: «Και τον Λυαίον θέλεις νικήσει και δια τον Χριστόν θέλεις μαρτυρήσει».

Του μακαριστού Γέροντος Χρυσοστόμου Σπύρου των Σπετσών:

Περί της συντελουμένης Καϊφαϊκής προδοσίας πλειστάκις έχομεν συζητήσει. Τα Ορθόδοξα «Άγια των Αγίων» μολυνθέντα ήδη, δια της κατακριτέας αυτομολήσεως των «Ορθοδόξων» Προκαθημένων των, προς τον οργανισμόν του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), ασφυκτιούν θανασίμως εκ του της «συνεργασίας» και «συνυπάρξεως» εναγκαλισμού του επαράτου Οικουμενισμού, όστις, ως προσφυώς ελέχθη, «μη έχων όρια ο ίδιος αγωνίζεται να εξαφανίση και καταστρέψη τα όρια της Εκκλησίας του Χριστού». Ήδη, συζητείται, όχι μόνον περί ενώσεως με όλους τους Χριστιανούς ακόμη και με Ιουδαίους, αλλά και ότι πας ζων επί της γης, είναι μέλος της «Εκκλησίας», δηλ. της … «Παγκοσμίου εκκλησίας» των Οικουμενιστών! Απολύτως πιστεύομεν, ότι η των Εικονομάχων κακοδοξία αποτελεί μικρογραφίαν της καταβαλλομένης σήμερον προσπαθείας δια την ολοκληρωτικήν καταστροφήν της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, την Οποίαν δια του ιδίου αυτού αίματος, εθεμελίωσεν ο Κύριος, και οι απ΄ αιώνος μάρτυρες και ομολογηταί ανήγειραν εις Ναόν περικαλλούς ευπρεπείας και ωραιότητος.

Ας δούμε τώρα και μία προσευχή των Οικουμενιστών:

«Ω Θεέ, Πάτερ, Συ δύνασαι να ποιήσης καινά τα πάντα. Εμπιστευόμεθα εαυτούς εις Σε, βοήθησον ημάς να ζώμεν δια τους άλλους, διότι και η αγάπη Σου απλούται προς πάντας τους ανθρώπους·  να ερευνώμεν δια την αλήθειαν, την οποίαν δεν έχομεν γνωρίσει» .

Ας ερευνούν λοιπόν οι σκοτεινοί αυτοί άνθρωποι δια την αλήθειαν που δεν έχουν γνωρίσει· ας ψάχνουν εις τους σκοτεινούς θαλάμους των Μασωνικών στοών να την βρούν. Δι’ ημάς, «η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή» (Ιωάν. ιβ: 6), είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών. Το λυπηρόν εν προκειμένω είναι ότι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταλάβει τις ανώτερες και ανώτατες θέσεις εις την Εκκλησία του Χριστού, με αποτέλεσμα να οδηγούν πολλούς Ορθόδοξους χριστιανούς εις την θρησκείαν της «Νέας Εποχής», τον Οικουμενισμό. Από αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλουν να χωρισθούν οι Αντι-οικουμενιστές, διότι πιστεύουν πως κάνοντας κάτι τέτοιο χωρίζονται από την Εκκλησία του Χριστού!!! Εμποδίζουν δε με κάθε τρόπο να χωρισθεί κάθε καλοπροαίρετος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον ψυχικό κίνδυνο που επιφέρει ο Οικουμενισμός. Ο Κύριός μας, ελέγχοντας τους Φαρισαίους και γραμματείς της εποχής Του είπε: «Ουαί υμίν τοις νομικοίς ότι ήρατε την κλείδα της γνώσεως· αυτοί ουκ εισήλθετε, και τους εισερχομένους εκωλύσατε» (Λουκ. ια: 52), δηλαδή «Αλοίμονό σας, διότι αφαιρέσατε από τους ανθρώπους το κλειδί της γνώσεως, τους εσκοτίσατε δηλαδή το νου με τις ψευδείς διδασκαλίες σας και τους επήρατε το μέσον, με το οποίον θα εγνώριζαν και θα επροχωρούσαν τον δρόμο της σωτηρίας. Έτσι, και εσείς δεν εισήλθατε εις την Βασιλεία του Χριστού, και εκείνους που ήθελαν να εισέλθουν τους εμποδίσατε».

Καλόν είναι να προσέξουν οι Αντι-οικουμενιστές, μήπως εμποδίζοντας τους ευσεβείς χριστιανούς να διακόψουν κάθε επικοινωνία με τους Οικουμενιστές, κληρονομήσουν το ουαί του Κυρίου μας….

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Οἰκουμενισταί: «βοήθησον ημάς ... να ερευνώμεν δια την αλήθειαν, την οποίαν δεν έχομεν γνωρίσει».

Ὁμολογοῦν, λοιπόν, οἱ Οἰκουμενισταί ὅτι δέν δέχονται τόν Χριστόν, συστοιχοῦντες ἔτσι μετά τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι δέν ἀναγνωρίζουν τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Μεσσίαν καί ἀναμένουν ἄλλον, τόν Ἀντίχριστον. Δικαίως, λοιπόν, ἔχουν χαρακτηρισθῆ ὡς ἀντίχριστοι, ἐργάται τοῦ Σατανᾶ! Διό καί οἱ πολιτικοί ὅλων τῶν ἀποχρώσεων στηρίζουν μέ ὅλας τάς δυνάμεις των (καί μέ πολλά ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων) τόν κ. Ἀρχοντώνην, τόν κ. Χορευτάκην, τόν κ. Λαμπρυνιάδην καί τούς ἄλλους Οἰκουμενιστάς. Βγάζουν δέ δίσκον εἰς τήν Ἑλληνικήν ὁμογένειαν (εἰς ΗΠΑ, Καναδᾶν, Αὐστραλίαν κ.λπ.) καί ζητοῦν τήν στήριξιν τοῦ «ἐμπεριστάτου πατριαρχείου» καί δακρύζει ὁ ἁγνός Ἕλλην καί βάζει τό χέρι εἰς τήν τσέπην, γιά νά καταλήξουν τά χρήματά του εἰς τούς Τούρκους καί εἰς τούς βρωμερούς ἀντιχρίστους ρασοφόρους Οἰκουμενιστάς, πού Κύριος οἶδε τί τά κάνουν. Πολλοί δέ ψευδο-θεολόγοι τοῦ τύπου τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου ἀποτρέπουν τούς ἁπλοῦς πιστούς ἀπό τό ν' ἀποτειχισθοῦν ἀπό τόν δαιμονικόν ἑσμόν τῶν ψευδεπισκόπων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, κραδαίνοντες τήν ἀπειλήν τοῦ σχίσματος, συγκρατοῦντες αὐτούς εἰς τάς αἱρέσεις καί τά σχίσματα πού δημιουργοῦν οἱ Οἰκουμενισταί (=Σατανισταί).

Πολιτική προδοσία και τα τριάκοντα αργύρια -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η τρέχουσα εν γένει επικαιρότητα, αποδεικνύει, ότι οι θεσμοί εις την Ελλάδα έχουν υποκατασταθεί πλήρως εκ της  «λοιμικής» της στυγνής κομματοκρατίας, η οποία μετέρχεται κατά συρροή, αήθεις πρακτικές, καθολικού εξανδραποδισμού των πολιτών. Οι Θεσμοί εν γένει υποτάσσονται αμελλητί και άνευ χρονοτριβής εις τις άλογες απαιτήσεις της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας, καίτοι αυτές αντιστρατεύονται αφενός εις την κοινή λογική ή εξ ετέρου, προσκρούουν αυτόχρημα καταδήλως προς το εθνικό ή δημόσιο συμφέρον.

Στο «Πατριαρχείο» Κιέβου θα υπάγεται ο ΓΟΧ Μητροπολίτης Αιγίνης Αυξέντιος

Στις 23 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο η «Ιερά Σύνοδος Ιεραρχίας του Πατριαρχείου Κιέβου», όπου συμμετείχαν «Ιεράρχες» με επικεφαλής τον «Πατριάρχη Κιέβου» Φιλάρετο Ντενισένκο, ο οποίος εόρτασε τα 26 χρόνια της «ενθρονίσεώς» του ως «Πατριάρχης». 

Οι «ιεράρχες» όρισαν να δεχθούν στους κόλπους τους τον «Μητροπολίτη» των λεγόμενων «γνησίων ορθοδόξων χριστιανών» (ΓΟΧ) Αυξέντιο Μαρίνη:

Ἄφησαν τά ἑλληνικά σχολεῖα τῆς Βορείου Ἠπείρου χωρίς δασκάλους!

Ἀπελπισμένος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος ἔκανε διάβημα στό Μέγαρο Μαξίμου – Τόν εἶχαν 30 λεπτά στό τηλέφωνο καί τούς τό ἔκλεισε ὀργισμένος! Ἀγωνία ἐκπαιδευτικῶν: «Τί νά κάνουμε, νά κατηγορήσουμε τήν πατρίδα μας;»

τοῦ Mανώλη Κοττάκη

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ τῆς Βορείου Ἠπείρου εἶναι ἀδιάσπαστο κομμάτι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ἀπαιτεῖ τήν ἔγνοια μας καί τήν φροντίδα μας. Πόσω μᾶλλον πού ζεῖ καί ἀναπνέει δίπλα μας. Μιά ἀνάσα ἀπό ἐμᾶς. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος ἀπό τήν γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί ἡ ἔλλειψη πολιτικῶν ἀνακλαστικῶν ἀπό τήν κεντρική Κυβέρνηση ἀπογοητεύουν τούς ἀδελφούς μας Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι μέσα Ὀκτωβρίου διαπιστώνουν ὅτι ἀκόμη δέν ἔχουν ἀποσπασθεῖ Ἕλληνες ἐκπαιδευτικοί στά σχολεῖα τους μολονότι ὑπάρχει ἐνδιαφέρον ἀπό μεγάλο ἀριθμό. Τήν ὥρα πού ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα κάνει ὑπόγεια ἐκστρατεία γιά νά πείσει τούς Ἕλληνες κατοίκους τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ βλάχικη καταγωγή νά ἀπογραφοῦν ὡς Βλάχοι καί ὄχι ὡς Ἕλληνες στήν προσεχῆ ἀπογραφή, ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἀδιαφορεῖ χαρακτηριστικά γιά τήν στελέχωση τῶν ἐκεῖ Ἑλληνικῶν Σχολείων. Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου ἐπιρρίπτει τίς εὐθύνες στήν Ὑπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ἡ Ὑπουργός σέ ἐπικοινωνία μᾶς δήλωσε ἄγνοια γιά τό θέμα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας ἐπικοινώνησε μέ τό Μαξίμου ἀλλά φέρεται ὅτι ἔκλεισε τό τηλέφωνο καθῶς τόν εἶχαν στήν ἀναμονή, ἐνῶ ἡ ἐπίσημη ἀπάντησις πού δίδεται εἶναι ὅτι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση!

Reading from the Synaxarion:

The Holy Martyrs Marcian and Martyrius the Notaries

These Martyrs were disciples of Saint Paul the Confessor (see Nov. 6). Martyrius was a subdeacon, Marcian a chanter and reader. They were beheaded by the Arians in the year 346. Miracles were wrought at their tomb, and demons were cast out; Saint John Chrysostom began the building of the church in their honour in Constantinople, and it was completed by patriarch Sisinius.