ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.
Έδειξεν αστήρ τον προ ηλίου Λόγον, Ελθόντα παύσαι την αμαρτίαν Μάγοις, Σαφώς πενιχρόν εις σπέος τον συμπαθή, Σε σπαργάνοιος ελικτόν· ον γεγηθότες, Ίδον τον αυτόν και βροτόν και Κύριον.

Ερμηνεία.

Καθώς ο αισθητός Εωσφόρος (ο Αυγερινός) δείχνει εις τους ανθρώπους την ανατολήν του αισθητού ηλίου· τοιουτοτρόπως, λέγει, και ο παράδοξος εκείνος αστήρ, όπου εφάνη εν τη ανατολή κατά τον καιρόν της Γεννήσεως του Κυρίου, έδειξεν εις τους αστρολόγους Μάγους τον ενυπόστατον Λόγον του Πατρός, τον όντα προ της κτίσεως του ηλίου, και προ πάντων ομού των αιώνων· ο οποίος δια τούτο ήλθε και εσαρκώθη, ίνα με το μέσον του φωτός της Θεότητός Του παύση το σκότος της αμαρτίας. Έδειξε δε Αυτόν ο αστήρ όχι κινούμενος επάνω εις τους αιθερίους κύκλους του Ουρανού, και από εκεί δημοσιεύων τας ακτίνας του εις τον Κόσμον, καθώς εκεί κινούμενος ο αισθητός ήλιος, δημοσιεύει εις τους ανθρώπους το φως του, όχι! αλλ΄ έδειξε φανερά εις τους Μάγους Εσέ τον συμπαθέστατον και φιλανθρωπότατον Θεόν Λόγον, μέσα εις ένα ευτελέστατον σπήλαιον περιτειλιγμένον όντα με τας ευτελείς και νηπιοπρεπείς φασκίας. Όθεν οι Μάγοι φωτιζόμενοι, χαίροντες είδον Εσέ Θεόν και άνθρωπον τον αυτόν. Διατί λέγει, ότι είδον τον αυτόν Θεόν και άνθρωπον, ενώ άνθρωπον μόνον είδον, ουχί δε και Θεόν; «Θεόν, φησίν, ουδείς εώρακε πώποτε» (Ιωάν. α: 18). Η λύσις είναι αύτη, ότι το «είδον» εδώ δεν σημαίνει μόνον την δια των οφθαλμών όρασιν, αλλά και την δια του νοός γνώσιν. Είδον λοιπόν και εγνώρισαν οι Μάγοι τον Χριστόν, Θεόν και άνθρωπον· Θεόν μεν, δια της του νοός γνώσεως, άνθρωπον δε, δια της των οφθαλμών οράσεως, τόσον από την προφητείαν του Βαλαάμ, όσον από την οδηγίαν του αστέρος· διότι, αν δεν εγνώριζον αυτόν ως Θεόν, πως ήθελαν προσκυνήσει αυτόν δουλικώς; Ή πως άνθρωποι Βασιλείς και δυνάσται ήθελαν καταδεχθή να δωροφορήσουν ένα βρέφος τόσον ταπεινόν, ώστε να ανακλίνεται πτωχικώς επάνω εις ένα παχνί των αλόγων ζώων; Σημείωσαι, ότι, κατά τον ανώνυμον ερμηνευτήν, το «Ίδον» έπρεπε να γράφεται δια διφθόγγου ει ούτως «Είδον»· η ακροστιχίς όμως του «Μελέεσσιν» εμπόδισεν αυτό· όθεν εγράφη δια του ι. Μ΄ όλον τούτο οι Ίωνες εσυνείθιζον να το γράφουν δια του ι, κατά τον Πτωχοπρόδρομον.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Ιανουαρίου ιερομάρτυρος και της συνοδείας αυτού, Αλεξάνδρας μάρτυρος, συζύγου Διοκλητιανού και των θεραπόντων αυτής Απολλώ, Ισαακίου και Κοδράτου, οσίων Αναστασίου του Σιναΐτου και Μαξιμιανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Παναγίας Χρυσαφιτίσσης της εν Μονεμβασία.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἰανουάριος, Ἐπίσκοπος Βενεβέντου, Πρόκουλος ἢ Πρόκλος, Σῶσσος, Φαῦστος, Ἀκουτίων ἢ Ἀκουστίων καὶ Εὐτύχιος, ἔζησαν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.), ὅταν ἡγεμόνας στὴν Καμπανία τῆς Ἰταλίας ἦταν ὁ Τιμόθεος.

Οἱ Ἅγιοι συνελήφθησαν ἐπειδὴ ἦσαν Χριστιανοὶ καὶ ὑποβλήθηκαν σὲ φρικτὰ βασανιστήρια. Ἔμειναν ὅμως σταθεροὶ καὶ ἀκλόνητοι στὴν πίστη τους στὸν Χριστό. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἀφοῦ πρῶτα τοὺς ἔριξαν σὲ καμίνι μὲ φωτιά, τοὺς ἀποκεφάλισαν.
Στὸ Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Ἰανουαρίου ἀναφέρεται ὅτι μία γυναίκα, ποὺ ὀνομαζόταν Μαξιμίνα καὶ ἦταν χήρα, εἶχε τὴν ἀτυχία νὰ χάσει τὸ μονάκριβο παιδί της. Κάποια στιγμή, ἐνῷ θρηνοῦσε, συνῆλθε γιὰ λίγο καὶ κοιτάζοντας ψηλά, εἶδε πάνω ἀπὸ τὴν πύλη τοῦ ναοῦ ἕνα ὕφασμα κρεμασμένο, στὸ ὁποῖο ἦταν ζωγραφισμένη ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰανουαρίου. Τότε ἡ γυναίκα ἔφερε στὸ νοῦ της ἐκεῖνο ποὺ κάποτε ἔκανε ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος, ὅταν ἀνέστησε τὸν υἱὸ τῆς Σωμανίτιδος. Ἀφοῦ κινήθηκε λοιπὸν ἡ Μαξιμίνα ἀπὸ θεῖο φωτισμό, ἔκανε καὶ αὐτὴ τὸ ἴδιο. Σχημάτισε δηλαδὴ κατάλληλα τὸν υἱό της καὶ ἀκολούθως σχημάτισε
  τὸ ὁμοίωμα τοῦ Ἁγίου Ἰανουαρίου. Στὴ συνέχεια δέ, στὰ μάτια τοῦ παιδιοῦ της προσάρμοσε τὰ μάτια τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου. Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ μὲ τὰ αὐτιά, τὸ στόμα καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέλη. Κάνοντας τὸ ἔργο αὐτὸ ἡ γυναίκα προσευχόταν θερμὰ πρὸς τὸν Ἅγιο Ἰανουάριο λέγοντας: «Δοῦλε τοῦ Θεοῦ, ἐλέησε με καὶ ἀνάστησε τὸν υἱό μου, γιατί εἶναι τὸ μόνο μου παιδί, δὲν ἔχω ἄλλο». Καὶ πραγματικά, ὁ Ἅγιος ἄκουσε τὴν παράκληση τῆς Μαξιμίνας καὶ ἀνέστησε τὸν υἱὸ αὐτῆς.

Aνυπακοή στους πλανεμένους Επισκόπους

Υπάρχουν χριστιανοί, καλοπροαίρετοι κατά τα άλλα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχουν εμπιστοσύνη στους επισκόπους και θεωρούν αμαρτία κάθε διαφωνία και αντίδραση σ΄ αυτούς. Μια εσφαλμένη αντίληψη, η οποία έχει αιχμαλωτίσει πολλούς στις μέρες μας, όπου επικρατεί ποικίλη σύγχυση. Χρειάζεται, ωστόσο, στο θέμα αυτό να έχουμε όλοι ξεκαθαρισμένη άποψη. «Η υπακοή στους επισκόπους δεν είναι αδιάκριτη και απροϋπόθετη. Δεν πρέπει να υπακούουμε αδιάκριτα σε ό,τι λέγουν και ό,τι αποφασίζουν οι επίσκοποι. Αν αυτό ίσχυε, θα είχε καταλυθή η Ορθόδοξος  πίστις, δεν θα είχαμε αγωνιστάς και ομολογητάς Αγίους. Πόσοι επίσκοποι και πατριάρχες υιοθέτησαν και δίδαξαν αιρέσεις και πόσες σύνοδοι στην ιστορία της Εκκλησίας δεν συνήλθαν, για να υποστηρίξουν πλάνες και παρεκκλίσεις από την υγιαίνουσα διδασκαλία; Έπρεπε το πλήρωμα της Εκκλησίας να κάνει υπακοή και να ακολουθήσει την πλάνη; Δεν θα υπήρχαν τότε τα υγιή δόγματα, όλα θα τα κατέλυον οι αιρετικοί». 

Μέσα σε λίγες εβδομάδες η συγκυβέρνηση κατέστρεψε ό,τι είχε γίνει στο θέμα της λαθρομετανάστευσης

Ο πόλεμος στη Συρία και στο Ιράκ μαίνεται πολύ καιρό τώρα. Τι είναι λοιπόν αυτό που άλλαξε και είχαμε τη μεγάλη έξαρση στις παράνομες εισόδους, τι προκάλεσε τις καραβιές των δουλεμπόρων να αδειάζουν λαθρομετανάστες και πρόσφυγες στα νησιά του Αιγαίου σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς;
Η διαφορά με πριν είναι το μήνυμα ανομίας, αφασίας κι ασυδοσίας που εξέπεμψε προς κάθε κατεύθυνση η κυβέρνηση, κλείνοντας την Αμυγδαλέζα κι άλλα κέντρα κράτησης, αμολώντας τους πάντες στο κέντρο της Αθήνας και χαλαρώνοντας γενικά όλη τη στάση της απέναντι στο φαινόμενο.

Πριν βραδιάσει, τα νέα, μέσω κινητών και διαδικτύου, είχαν φτάσει στα στέκια των δουλεμπόρων ανά την Ασία και την Αφρική, στα αδέρφια και τα ξαδέρφια που περιμένουν πανστρατιά στο Μογκαντίσου, στη Λαχώρη και την Ντάκα. Μια χώρα της Ε.Ε. που θα σου προσφέρει αρχική περίθαλψη, ούτε μια μέρα κράτηση κι ένα χαρτί να κυκλοφορείς ελεύθερος στους δρόμους της, όπου θα τραβήξεις και μια ωραία «μαϊμού» αίτηση πολιτικού ασύλου, είναι μεγάλο δέλεαρ.

Τώρα δε που στρώνει ο καιρός, η θάλασσα γίνεται λάδι, είναι και λιγότερο επικίνδυνο και μετά η μεταφορά στην ηπειρωτική χώρα έχει ναύλο πληρωμένο από αυτόν που τα κερνάει όλα: τον Ελληνα φορολογούμενο.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝ ΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ουδέν σύνθημα είναι τόσον επικίνδυνον σήμερον, όσον είναι το της ενότητος. Σήμερον η ενότης αποτελεί πόθον και απαίτησιν όλων των λαών. Πόθον, διότι η ενότης ευρίσκεται εις τα βάθη της ανθρωπίνης ψυχής. Απαίτησιν, διότι μόνον δια της ενότητος των λαών, δύναται να αποφευχθή ο διαγραφόμενος κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου. Ποίος τολμά να αντιτεθή εις το σύνθημα τούτο, χωρίς να θεωρηθή ως εχθρός της παγκοσμίου οικογενείας;  Εχαρακτηρίσαμεν το σύνθημα της ενότητος ως επικίνδυνον. Εξηγούμεθα. Αν πρόκηται περί ενότητος, εις το επίπεδον της συνεργασίας και συνυπάρξεως των εθνών και ανοχής, των μεταξύ των καθεστωτικών διαφορών, παρά τον πρόσκαιρον χαρακτήρα της εκβιαζομένης αυτής ενότητος, ουδέν, ίσως, το κακόν υπάρχει. Αν όμως το σύνθημα της ενότητος περιλαμβάνη τον θρησκευτικόν βίον των λαών, όπως ακριβώς και επιζητείται, το πράγμα είναι απατηλόν και ολέθριον, δι’ αυτήν την ιδίαν ανθρωπότητα.

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ : ΜΙΑ ΓΕΝΝΑΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ!

KAI ΠΑΛΙΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟ

_____________Ένας γενναίος Έλλην από το Μόναχον της Γερμανίας, ο ιατρός κ. Σταύρος Οικονομίδης, τις παραμονές του Πάσχα μας εξέπληξε ευχάριστα! Με επιστολή του πρός τόν Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα θέτει το πρόβλημα του Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ. Ειρηναίου, τον Οποίο κρατούν έγκλειστο στο κελλί του, ενώ οι υπεύθυνοι, «γυμνή τη κεφαλή»  ψευδόμενοι, διαδίδουν ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ,  ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ- ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ!!!!!
__________Την έγγραφη διαμαρτυρία του ο ιατρός κ. Οικονομίδης κοινοποιεί καί πρός όλους τους Αρχηγούς των εν τη Βουλή Κομμάτων, καθώς επίσης και πρός όλους τους Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ας ελπίσουμε, ότι επί τέλους κάποιοι αρμόδιοι θα αφυπνισθούν και θα ενεργήσουν, ώστε να ελευθερωθή ένας υπέροχος εκκλησιαστικός Ανήρ, ο οποίος είναι περίπου ενταφιασμένος  ζωντανός! 
__________Από τη θέση αυτή προειδοποιούμε κάθε αρμόδιο, ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων χάνεται! Η ενσκήψασα διχόνοια μεταξύ του ελληνικού στοιχείου στο Πατριαρχείο, κυρίως δε το επιδεικνυόμενον μίσος και  πάθος κατά του αθώου Πατριάρχου κ. Ειρηναίου, θα αποτελέσει καταλυτικόν παράγοντα διά την περαιτέρω διατήρησιν του ελληνικού χαρακτήρος του παλαιφάτου τούτου Πατριαρχείου.

___________Είπον και ελάλησα! Όλοι όμως σιωπούν! Ολοι κλείνουν τά μάτια τους! Ακόμη και οι εν Χριστώ Αδελφοί μου, οι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος! Και αυτοί σιωπούν!!!!!!

 _______________ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΚΑΙ ΘΑ ΚΡΙΝΗ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ!  ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΔΩΣΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ!

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Περιοδικόν «Θεοδρομία» : ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ

«Αποδεχόμαστε όλα τα δόγματά της, όλους τους Ιερούς Κανόνες της, όλες τις Οικουμενικές και Τοπικές Συνόδους και αποκρούουμε και αποκηρύσσουμε όλες τις αιρέσεις, παλαιές και νεώτερες, και μεταξύ αυτών τις πάμπολλες του Παπισμού και του Προτεσταντισμού. Όσοι τις δικαιολογούν ως θεολογούμενα, όσοι αναγνωρίζουν τα μυστήρια και την Χάρη των δήθεν αδελφών  εκκλησιών, των αιρέσεων, των δήθεν εκκλησιών, αυτοί σχίζουν και διαιρούν τους Ορθοδόξους  πιστούς και υπόκεινται στα σχετικά επιτίμια των Ιερών Κανόνων, που δεν έχουν παλιώσει, ούτε έχουν ακυρωθή, αλλά ίσχυαν, ισχύουν και θα ισχύουν πάντοτε. Η Νέα Εποχή, η καινή κτίση, άρχισε δια της ενανθρωπήσεως, δια της Γεννήσεως του Χριστού, και συνεχίζεται δια των Αποστόλων και των Πατέρων. Δεν την αρχίζουν τώρα οι πατριάρχες και οι αρχιεπίσκοποι, που διακρίνουν τις εποχές και διαιρούν την Εκκλησία, για να αποφύγουν τις συνέπειες της συνεχείας και της ταυτότητος» 

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ καθημερινά ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΕΤΑΙ στην ΠΡΑΞΗ και οι αντι-Οικουμενιστές ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ να έρθει πρώτα το ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ, όπως διεκήρυξε ο "Λέων" κ. Σεραφείμ Πειραιώς!

http://paterikiparadosi.blogspot.ca/

Ἂν ὁ Μ. Ἀθανάσιος (κι ὄχι κάποιος ἀποτειχισμένος) ἔβλεπε  τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες νὰ συμφύρονται μὲ Παπικοὺς καὶ νὰ τσουγκρίζουν μαζί τους καὶ ...κόκκινα αὐγά, θὰ κοινωνοῦσε μαζί τους; Οἱ σύγχρονοι, ὅμως, χρυσοΰφαντοι Τελεβάντιοι ἀντι-Οἰκουμενιστές, αὐτὰ τὰ βαπτίζουν «ἀσχήμες» καὶ μὲ ἥσυχη συνείδηση συνεχίζουν νὰ «κοινωνοῦν» μὲ τοὺς αἱρετικούς!

π.Νικόλαος Μανώλης, Η Κλήση του Αποστ. Ματθαίου (Ματθ. θ΄ 9-13) αγ. Χρυσοστόμου

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΕΚΡΥΨΑΝ τὰ χριστιανικὰ κ. ἄ. ἱστολόγια.

http://paterikiparadosi.blogspot.ca/

 Στὸ Ἴντερνετ παρουσιάστηκε «παραμυθένια» ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Δὲν ὑπάρχει Ἕλληνας, βεβαίως, ποὺ νὰ μὴ γνωρίζει πῶς στήνονται αὐτὲς οἱ «αὐθόρμητες» πανηγυρικὲς ὑποδοχὲς ὑψηλῶν προσώπων, περιφρουρούμενων ἀπὸ ἀστυνομικὲς δυνάμεις καὶ τὴν προσωπικὴ «φρουρὰ» τοῦ Παναγιώτατου» αἱρεσιάρχη κ. Βαρθολομαίου.