Ομιλία περί μνήμης θανάτου


 
Αρχιμ.   Εφραίμ Καθηγουμένου Ι. Μονής Φιλοθέου
(του Αριζονίτη)

Όταν είχε πρωτοδημιουργηθεί η αδελφότης μας στη Νέα Σκήτη, συνέβη ένα γεγονός με κάποιον γέροντα της σκήτης, και τρομακτικό και ωφέλιμο. Οι παλαιοί πατέρες βέβαια το θυμούνται.
Αυτός ο γέροντας ήταν άρρωστος από την καρδιά του,

Αθωνικά Άνθη

Δεν δονείται ο βράχος εις τον οποίον εξ αρχής εδομήθη η Εκκλησία και η «ξένη» δια τον κόσμον λογική Της, από τας αυξομειουμένας επιστημονικάς γνώσεις ή υποθέσεις. Σεβόμεθα την ιστορίαν. Δεν ταρασσόμεθα από την εξέλιξιν της επιστήμης. Αξιοποιούμεν τους καρπούς των φιλολογικών ερευνών. Καθοδηγούμεθα όμως ανέκαθεν απλανώς και ευαισθήτως εις την πίστιν και το μυστήριον της ζωής από «τας των αγίων θεοπνεύστους θεολογίας και της Εκκλησίας το ευσεβές φρόνημα»(Συνοδικόν της Ορθοδοξίας).

Saint John Chrysostom

If the Lord should give you power to raise the dead, He would give much less than He does when he bestows suffering. By miracles you would make yourself debtor to Him, while by suffering He may become debtor to you. And even if sufferings had no other reward than being able to bear something for that God who loves you, is not this a great reward and a sufficient remuneration? Whoever loves, understands what I say. 

Hellenic Electronic Center (HEC)

 A Non-Profit Organization Registered in the US  with 44,000 Hellenes as members and 36 Hellenic  associations in the US and abroad

                                                                June 22 ,2011


  The June 22 piece under the world news section makes reference to Skopje's claims on Macedonian history and states that Greece "also claims inheritance of the historical figure" in reference to the  building of a statue in Skopje of Alexander the Great. This is an absurd statement that implies a dispute on historical fact. Alexander and the Macedonian heritage belong exclusively to the Greek nation. There is no dispute about this according to serious scholars, historians, and archeologists who have over the course of time examined the firsthand evidence from a non biased and objective perspective.