St. Simeon the New Theologian

...it is good to repent every day, as the commandment demands. For the words: 'Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand' (Matt 3:2) impose upon us a practice not limited to a definite time but for always.

Αἱ ὑποδείξεις τοῦ Πατριάρχου Σερβίας

Ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος, κατά τήν ἐπίσκεψίν του εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαυροβουνίου, ἐκάλεσε τόν πιστόν λαόν νά κρατήση παντοιοτρόπως τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν του. Κανονικῶς ἔπρεπε νά συγχαρῶμεν τόν Πα-
τριάρχην διά τήν προτροπήν του. Ὁ ἴδιος ὅμως κάνει ὅτι δύναται διά νά κλονίζη τήν Πίστιν τῶν ᾽Ορθοδόξων. Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν του ἐπιτρέπει (ἄν δέν ἐνθαρ-
ρύνη) τήν διαστρέβλωσιν τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, τό ὁποῖον τελεῖται κατά τόν Παπικόν τρόπον. Ὁ ἴδιος εἶναι φιλοπαπικός καί ὀπαδός τῆς παναιρέσεως
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὡς Πατριάρχης ἠκολούθησε τά βήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί προσῆλθεν εἰς τήν Συναγωγήν. Ἐνῶ εἶναι διώκτης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ράσκας καί Πριζρένης κ. Ἀρτεμίου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὀρθο-
δοξότατος καί ἀντιστέκεται εἰς τά σχέδια τῶν Μεγάλων Δυνάμεων εἰς βάρος τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Ἕνας Πατριάρχης ὀφείλει νά παραδειγματίζη μέ τόν τρόπον ζωῆς του, τό λόγον του καί τήν ὑπεράσπισιν τῆς Πίστεως. Ὁ Πατριάρχης
Σερβίας μέ ὅσα πράττει θυμίζει τό «δάσκαλε πού ἐδίδασκες καί νόμον δέν ἐκράτεις».
"Ο.Τ."

«Μαρία γαρ την αγαθήν μερίδα εξελέξατο».

Ανέβηκε κάποτε στο Σινά ένας μοναχός από μακρινή σκήτη και φιλοξενήθηκε στο ησυχαστήριο του Αββά Σιλουανού. Βλέποντας τους υποτακτικούς του να εργάζονται εντατικά, είπε στον Γέροντα κάπως υπεροπτικά:
-Μη εργάζεσθε την απολλυμένην βρώσιν. «Μαρία γαρ την αγαθήν μερίδα εξελέξατο».

Ο Αββάς Σιλουανός δεν του έδωσε απόκριση. Πρόσταξε τον μαθητή του Ζαχαρία να οδηγήσει τον ξένο σ
ʼ ένα αδειανό κελλί και να του
δώσει ένα βιβλίο να διαβάσει.

Διάβασε αρκετά, κλεισμένος στο κελλί ο μοναχός, ώσπου κουράστηκε. Άρχισε να βαριέται και να πεινά. Όταν έφτασε η ενάτη, έβλεπε με λαχτάρα την πόρτα, μήπως φανεί κανένας να τον προσκαλέσει για φαγητό. Μα σαν είδε πώς δεν ερχόνταν, αποφάσισε να πάει μόνος να εξετάσει. Βρήκε τον Γέροντα στον κήπο να ποτίζει.
-Δεν έφαγαν σήμερα οι αδελφοί, Αββά; τον ρώτησε, αφήνοντας κατά μέρος την ντροπή, αφού τον βασάνιζε η πείνα.

- Βεβαίως έφαγαν, αποκρίθηκε ο Γέροντας.

- Και πώς έγινε να λησμονήσετε να φωνάξετε κι εμένα;

- Μα εσύ τέκνον μου, είπε με απλότητα ο Αββάς Σιλουανός, είσαι άνθρωπος πνευματικός και δεν έχεις ανάγκη από υλική τροφή. Εμείς που έχουμε σάρκα, χρειαζόμαστε τροφή και γι
ʼ αυτό το λόγο αναγκαζόμαστε νʼ ασχολούμεθα κα
ι με υλική εργασία. Εσύ που έχεις διαλέξει την «αγαθή μερίδα», διάβαζες όλη μέρα και, χωρίς άλλο, είσαι τώρα χορτασμένος.

Ο μοναχός κατάλαβε το σφάλμα του και ζήτησε συγχώρηση από τον Γέροντα

Ecumenist Serbian Orthodox Church against Bishop Artemije

 

 

Public Statement of the Holy Synod of the Serbian Orthodox Church

Regarding the visit of the monk Artemije,defrocked bishop, to certain Serbian communities in the United States of America
Regarding the news that the monk Artemije (Radosavljevic) has publicly appeared in certain Serbian communities in the United States of America, presenting himself falsely as a bishop, the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church issues the following statement:

Salvation is here!

The lifeless Crucified One is placed in the Life-giving Tomb. His Holy Body is wounded and bleeding but incorrupt. The eyes are closed but the countenance is heavenly. The lament of the myrrh bearers is suffocating. Then there is silence. It is Good Friday evening, the onset of the total resting of the Sabbath. The lifeless One, however, is not dead, he is Lifegiver. He is still, like a sleeping lion. Not defeated, but mighty and fearsome. At an earlier time (around 1600 BC), the patriarch Jacob had prophesied that from the tribe of Judah a lion’s cub would lie down to sleep (Genesis 49:9). However, he would not cease to be the Almighty King, whom no one would dare even in His sleep, approach and disturb Him. There is an icon of Jesus “ the Reclining One” («ο Αναπεσών»), in which the Lord is portrayed as a child reclining to rest, seeming as though contemplating the salvation of humankind, gazing caringly over His people. He reclines to sleep, to rest from the great triumph and spectacular drama. Everything on earth is holding its breath, and Hades is trembling: “ The Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has prevailed” hear the inspired writer of Revelations (chapter 5, verse 5). He has won! He has won through His utter humility and His extreme wilful lowliness. The Crucified One is victorious! Jesus the God-Man has destroyed the power of sin and death. “ Life is liberated” (John Chrysostom). The earth is espoused with holiness, virtue, eternity, Grace! Humanity is celebrating! The bells are ringing joyously. Salvation is here!

Tο θαυμα του Αγ.Σπυρίδωνος την 11η Αυγούστου 1716

Μεγάλα τα της πίστεως Κατορθώματα» «Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού.» Τούτα τα λόγια και ίσως άλλα ακόμη θα μπορούσε να αναφωνήσει κάθε πιστός, μα και ο απροκατάληπτος μελετητής της ιστορίας, μαθαίνοντας ή και διηγούμενος την καθημερινή συναναστροφή των Αγίων μας και τελικώς Αυτού του ίδιου του Θεού με τους επί γης στρατευομένους πιστούς αδελφούς μας, μέσα στον φθαρτό και εν πολλοίς αποστάτη κόσμο μας! 


Η διάσωση της Κέρκυρας από την Τουρκική απειλή κατά τον Ιούλιο – Αύγουστο του 1716, αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της θερμής πίστεως των Χριστιανών του νησιού, μα και την διαρκή παρουσία του προστάτου της Κέρκυρας, Οσίου Πατρός ημών Σπυρίδωνος, επισκόπου Τριμυθούντος, του θαυματουργού.
(κάνετε κλικ επάνω στις Αγγλικές λέξεις: Read more, να διαβάσετε όλο το κείμενο)