Ζήτημα «μακεδονικῆς μειονότητος» στήν Ἑλλάδα ἐγείρει ὁ Πρόεδρος τῶν Σκοπίων

Νά ἐπιστραφεῖ ὡς ἀπαράδεκτη ἡ πρόσκλησις Ζάεφ στόν Μητσοτάκη γιά ἐπίσκεψη στήν βόρειο γείτονα!

ΑΤΥΧΗΣΕ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κύριος Τσίπρας. Τήν ἡμέρα πού ἐγκαλοῦσε μέ ἄρθρο του τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τήν στάση του στό Σκοπιανό, ἐνεφανίσθη ὁ Πρόεδρος τῶν Σκοπίων Στέβο Πενταρόφσκι –στό Klan Tv– γιά νά διακηρύξει ὅτι ὑπάρχει θέμα μακεδονικῆς μειονότητος καί στήν Ἑλλάδα καί στήν Βουλγαρία. Ὅτι οἱ «Μακεδόνες» μποροῦν νά κάνουν ἐλευθέρως προσφυγές σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς ὅπως τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματά τους! Και ὅτι τό δικαίωμα ἐγέρσεως «μακεδονικοῦ» μειονοτικοῦ ζητήματος στήν πατρίδα μας τούς τό δίδει –ὅπως δήλωσε ὁ κύριος Πενταρόφκσι– ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν! Ἡ «ἐθνικῶς ἐπωφελής» κατά δήλωση τοῦ ἰδίου τοῦ κυρίου Τσίπρα, Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ -- Αθωνικά άνθη

Ελέχθη ότι, εάν οι «Τρεις μέγιστοι φωστήρες της τρισηλίου θεότητος» δεν εγεννώντο, θα εχρειάζετο να κατέλθη δια δευτέραν φοράν επί της γης ο Χριστός. Δεν γνωρίζομεν από ποίου σημείου αρχίζει να γίνεται υπερβολή το λεχθέν. Βέβαιον όμως είναι ότι και οι τρεις ήσκησαν και ασκούν εισέτι αποφασιστικήν επίδρασιν επί της ορθοδόξου θεολογίας και εν γένει της εκκλησιαστικής ζωής. Ο μεν, ως Τριαδικός θεολόγος και θεωρητικός, ο δε, ως δογματικός και ασκητικός διδάσκαλος, και ο τρίτος ως ιεροκήρυξ του άμβωνος έξοχος και ερμηνευτής της χριστιανικής διδαχής μοναδικός. Και οι τρεις, ως τέλειοι εν Χριστώ, εκοσμούντο κοινώς υφ’ όλων των ανωτέρω χαρισμάτων του αγίου Πνεύματος. Γρηγόριος ο θεολόγος είχε μεν το χάρισμα της Τριαδικής θεολογίας και θείας θεωρίας, αλλ’ ήτο και δογματικός και ασκητικός και ερμηνευτής και κήρυξ δεινός του θείου λόγου. Βασίλειος ο μέγας μαζί με το χάρισμα του δογματικού και ασκητικού συγγραφέως είχε και το χάρισμα της Τριαδικής θεολογίας και θεωρίας, ως και της ερμηνείας και διδαχής του θείου λόγου. Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μαζί με το χάρισμα του ερμηνευτού και ιεροκήρυκος του άμβωνος, ήτο και διδάσκαλος της Τριαδικής θεολογίας και θεωρίας, ως και της δογματικής και ασκητικής θεολογίας. Αλλά τα μεν ήσαν βασικά χαρίσματα του αγίου Πνεύματος, ειδικά και κυρίαρχα «προς οικοδομήν της Εκκλησίας», τα δε ήσαν ακόλουθα της καθάρσεως της ψυχής, της προς Θεόν αγάπης και της ειδικής μαθήσεως, κατά το:

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Γεννήθηκε το 251 στην πόλη Κόμα κατά τη νότια Μέμφιδα κοντά στην Ηρακλεόπολη της Μέσης Αιγύπτου. Οι γονείς του ήσαν Αιγυπτιώτες χριστιανοί. Η ανατροφή του ήτο βέβαια χριστιανική, αλλά κατά περίεργο τρόπο δεν μορφώθηκε σχολικά, αν και ήταν εύπορος. Ο Μ. Αθανάσιος, ο και βιογράφος του, μας πληροφορεί, ότι «γράμματα μαθείν ουκ ηνέσχετο… θεοδίδακτος γενόμενος ο μακάριος και φρόνιμος ην λίαν· και το θαυμαστόν ότι, γράμματα μη μαθών, αγχίνους ην και συνετός άνθρωπος». Αργότερα σε κάποιους ειδωλολάτρες ο Αντώνιος θα ειπή: «μη μαθόντες ημείς γράμματα πιστεύομεν εις τον Θεόν». Ύστερα από τον θάνατο των γονέων του, όταν ήταν περίπου 20 ετών, άκουσε στον ιερό ναό την περικοπή του Ευαγγελίου, που είπεν ο Χριστός στον πλούσιο νεανίσκον· «ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησον πάντα τα υπάρχοντά σοι και δος πτωχοίς και δεύρο ακολούθει μοι». Πράγματι· μόλις ετελείωσε η θεία λειτουργία, ο Αντώνιος άρχισε να σκορπάη στους φτωχούς και καταφρονεμένους τη σημαντική περιουσία του. Δεν βάσταξε για τον εαυτό του και την αδελφή του που προστάτευε, παρά μόνο ελάχιστα χρήματα. Αλλά όταν άκουσε και πάλι κατά τη θεία λειτουργία το λόγο του Χριστού, «μη μεριμνήσητε εις την αύριον», τότε διανέμει στους απόρους ό,τι είχεν απομείνει. Με σύμφωνη γνώμη οδηγεί την μεν αδελφή του σε παρθενώνα, υποτυπώδες μοναστήρι της εποχής, αυτός δε παραμένει μόνος στο σπίτι του ασκούμενος.

Οι τρεις Ιεράρχες και η Ελληνική φιλοσοφία -- π. Γεώργιος Μεταλληνός

[…] Είναι, βέβαια, αδύνατο να κατανοηθεί με πληρότητα και ακρίβεια η στάση αυτή των Τριών Ιεραρχών απέναντι στην αρχαία σοφία, αν δεν ληφθεί υπόψη η ουσία του Χριστιανισμού στην αυθεντική του έκφραση και βίωση, ως ποιμαντικής θεραπευτικής της ανθρώπινης ύπαρξης, με μοναδικό στόχο την θέωση του ανθρώπου και τον αγιασμό του κόσμου και των ανθρωπίνων. Μέσα στην σωτηριολογική προοπτική του ο Χριστιανισμός των Αγίων (αυτή είναι η Ορθοδοξία) είναι πολύ διαφορετικός από τον θρησκειοποιημένο Χριστιανισμό του ευσεβιστικού ηθικισμού, αλλά και τον -κατά κανόνα- εκκοσμικευμένο Χριστιανισμό της διανόησης, ακόμη και της χριστιανικής. Οι Τρεις Ιεράρχες είναι άγιοι, θεούμενοι, και ως άγιοι σκέπτονται και ενεργούν.

Αυθεντική φιλοσοφία γι’ αυτούς είναι εκείνη που οδηγεί στην «ζήτηση της αληθείας», όπως συνόψισε άλλωστε την ουσία της ελληνικής φιλοσοφίας, στην θετική του αξιολόγηση γι’ αυτήν, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (ί215).

Απολυτίκιο Τριών Ιεραρχών


 

Τη Λ΄ (30η) Ιανουαρίου, μνήμη των εν Αγίοις Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Μεγάλου, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Θεολόγου και ΙΩΑΝΝΟΥ του Χρυσοστόμου.

Η των Αγίων Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου κοινή κατά την σήμερον μνήμη εορτάζεται δια την εξής αιτίαν. Εις τον καιρόν της βασιλείας Αλεξίου του Κομνηνού, όστις έγινε βασιλεύς μετά τον Βοτανειάτην εν έτει απα΄ (1081) από Χριστού, εγένετο εν Κωνσταντινουπόλει φιλονεικία μεταξύ των ελλογίμων και εναρέτων ανδρών, εξ ων τινες προετίμων τον Μέγαν Βασίλειον, επειδή με τους λόγους του ηρεύνησε την φύσιν των όντων, με τας αρετάς του δε ωμοίαζε και συνερίζετο με τους Αγγέλους, καθότι δεν συνεχώρει προχείρως τους αμαρτάνοντας, αλλ’ ήτο σοβαρός κατά το ήθος και δεν είχεν εις εαυτόν κανέν γήϊνον. Έλεγον δε ούτοι τον θείον Χρυσόστομον κατώτερον του Βασιλείου, επειδή εκείνος είχε δήθεν τρόπον εναντίον του Βασιλείου και ευκόλως συνεχώρει τους αμαρτάνοντας. Έτεροι εκ του εναντίου ύψωναν τον θείον Χρυσόστομον και έλεγον αυτόν του Βασιλείου και Γρηγορίου ανώτερον, καθότι μετεχειρίζετο διδασκαλίας συγκαταβατικωτέρας, οδηγών όλους με το σαφές και εύκολον της φράσεώς του και ελκύων τους αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, υπερβαίνοντα δε τους ανωτέρω δύο Πατέρας με το πολύ πλήθος των μελιρρύτων συγγραμμάτων του και με το ύψος και πλάτος των νοημάτων. Άλλοι δε πάλιν, συμπάθειαν έχοντες εις τα του Θεολόγου Γρηγορίου συγγράμματα, έλεγον αυτόν ανώτερον του Βασιλείου και Χρυσοστόμου, καθότι αυτός με το κομψόν και πεποικιλμένον της φράσεώς του και με το υψηλόν και δυσνόητον των λόγων του και με το ανθηρόν των λέξεων, υπερέβη όλους τους σοφούς και τους παλαιούς και περιβοήτους εις την εξωτερικήν Ελληνικήν σοφίαν και τους νεωτέρους εκκλησιαστικούς.

Εμείς δεν υπογράψαμε. Συνεχίζουμε να συνορεύουμε με τα Σκόπια

 

Έχω ενώπιόν μου το βιβλίο Γεωγραφίας της Έ Δημοτικού, τάξη στην οποία φέτος είμαι δάσκαλος. Το εγχειρίδιο τιτλοφορείται «Γεωγραφία» και υπότιτλος «Μαθαίνω την Ελλάδα». (Το σωστότερο θα ήταν «Μαθαίνω από την Ελλάδα», αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για τους συγγραφείς του). Το βιβλίο επανεκδόθηκε το 2020. Όμως την φετινή σχολική χρονιά, μας ήρθε πολύ διαφορετικό, αγνώριστο, μασκαρεμένο. Περιέχει μια «καινοτομία», μια λεπτομέρεια που όσοι παραμένουν ακόμη Έλληνες, διατηρούν άγρυπνη την ιθαγένεια και έχουν ανοιχτά τα μάτια της ψυχής τους, αισθάνονται θλίψη, οδύνη και σπαραγμό. Πολύ περισσότερο όσοι δάσκαλοι αντικρίζουμε την μαγαρισιά, την μεγαλύτερη προδοσία από καταβολής του ελληνικού έθνους. Σε όλους τους χάρτες της πατρίδας μας- 20 περίπου- που φιλοξενούνται στο «σχολικό βιβλίο», τα Σκόπια πλέον ονομάζονται «Βόρεια Μακεδονία». Να καμαρώνει, για παράδειγμα,  στην σελίδα 112, χάρτης με τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος, και να «καπνίζουν τα μάτια σου» από οργή, να ματώνει η καρδιά σου, βλέποντας πάνω από την Μακεδονία μας,  «να καμαρώνει» το βδέλυγμα της ιστορίας: «Βόρεια Μακεδονία». 
--------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εὖγε, κ. Νατσιέ, πού δέν διδάσκετε στά Ἑλληνόπουλα τήν ΒΡΩΜΕΡΑΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ τῶν κόκκινων καί γαλάζιων Τσιπραίων! Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ στάσις τοῦ λαοῦ ἔναντι τῶν ΒΡΩΜΕΡΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ, πού, κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος, μᾶς «κυβερνοῦν»!

Χρήστος Μαντζιάρης : Κατήργησαν τους Αγίους Τρεις Ιεράρχες ως αντισημίτες

 


Έφτασε η εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών, που την κατήργησαν. Άλλο ένα μέτρο που έλαβαν για το καλό μας. Το ότι την κατήργησαν ήταν ύποπτο εξ αρχής. Πρώτα την είχαν υποβαθμίσει και μετά την κατήργησαν. Πάντα έτσι κάνουν οι εντός της Ελλάδος εχθροί μας. Πρώτα σκοπίμως, υποβαθμίζουν, γελοιοποιούν, παραμελούν κάποια γεγονότα ή καταστάσεις και μετά προχωρούν στην κατάργησή τους πιο εύκολα. Είναι πάγια η τακτική τους αυτή διότι αποδίδει.

Οι πολίτες, η πολιτεία καί ο τόπος --- Tου ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 

Στήν φωτογραφία μπορεί ο αναγνώστης νά διαβάσει τί ευχήθηκε - τήν ευλογία που έδωσε - ο Οικουμενικός Βαρθολομαίος πρός όλους τούς πιστούς πολίτες (ανεξαρτήτως θρησκεύματος) τής νέας παγκόσμιας κανονικότητας, που σχεδιάστηκε καί καταφθάνει μέ τό εμβόλιο κόβιντ. Ευχήθηκε νά εμβολιασθούν σύντομα όσο τό δυνατόν περισσότεροι πολίτες στόν κόσμο, προκειμένου νά αναχαιτισθεί ο θανατηφόρος ιός. Ο ίδιος, πάντως, προΐσταται ενός άλλου είδους Υιού, περί τού οποίου ουδέν είπε. 

Πιθανολογώ, δέν αισθάνεται ακόμη ώριμος, άν καί διανύει «τάς δυσμάς τού βίου του» καί προσδοκά νά κερδίσει κάτι λίγα χρόνια ακόμη μέ τό εμβόλιο. Οπότε θά είναι έτοιμος, τότε, «διά τήν καλήν απολογίαν επί τού φοβερού βήματος».

Βεβαίως, «οι πολίτες τού κόσμου» (sic) δέν είναι καθώς τούς φαντάζεται ο προκαθήμενος ενός πάλαι ποτέ ευκλεούς θρόνου. Διότι μελέτησαν επί μακρόν, αυτά που η Εκκλησία τούς δίδαξε παιδιόθεν, όπως γιά παράδειγμα τό « 14 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν.» (Εβ. ιγ΄), είναι δέ η μέλλουσα, αυτή που προσδιόρισε ο Υιός, τόν οποίον σκόπιμα λησμονεί ο προκαθήμενος ενός πτωχεύσαντος θρόνου. Ο ιός τής Επιστήμης άλλην πόλη μάς υπόσχεται.

----------------------------

Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...

https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2021/01/blog-post_247.html

Ο αρχιεπίσκοπος Βλάσιος της Ρουμανικής εκκλησίας ( ενώθηκαν με τους γοχ ) απορίπτει κατηγορηματικά τον εμβολιασμό για θρησκευτικούς λόγους και γιατί προκαλεί παρενέργειες.

Να δούμε οι γοχ ΘΝΠ τι απόφαση θα πάρουν ...στην επόμενη σύνοδο...

π. Γρηγόριος

-------------------------------

Ο/Η kyprianos christodoulidis είπε...

Πρός τόν π. Γρηγόριο καί :
«ο αρχιεπισκοπος Βλάσιος της Ρουμανικής εκκλησίας ( ενώθηκαν με τους γοχ ) απορίπτει κατηγορηματικά τον εμβολιασμό για θρησκευτικούς λόγους και γιατι προκαλεί παρενέργειες.
Να δούμε οι γοχ ΘΝΠ τι απόφαση θα πάρουν ...στην επόμενη σύνοδο...»

π. Γρηγόριε,
Επειδή δέν έχω ασχοληθεί μέ τό θέμα τών Θ.Ν καί Π.Ν προσώπων, σάν πρώτη παρατήρηση γράφω ότι ο διαχωρισμός σέ ΘΝ (θρησκευτικώς νομικά) καί ΠΝ (πολιτικώς νομικά) πρόσωπα, είναι εξ ορισμού έωλος. Αμφότεροι οι σχηματισμοί τελούν υπό τό πλαίσιο ενός πολιτικής φύσεως νομικισμού : ΝΟΜΙΚΆ πρόσωπα είναι καί οι δύο σχηματισμοί.

Ο συντάκτης αυτής τού νομοθετήματος, πέραν τής αγνοίας που έχει, όσον αφορά στόν ορισμό τού προσώπου (παρένθεση, διαφορετική η νοηματοδότηση τού προσώπου ένθεν κακείθεν), φαίνεται ότι θέλει νά εγκλωβίσει καί νά υποτάξει τήν Θρησκεία στήν "Πολιτεία" καί τήν ανεκδιήγητη πολιτική της. Γνωστό είναι δέ, ότι η πολιτική - καί πολιτικοί - τών ημερών μας, ασκείται βάσει τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου υπερισχύει η ελευθερία καί η δημοκρατία σέ εναλασσομένους ρόλους. Απουσιάζει παντελώς η θρησκευτικής ή θεολογικής φύσεως ελευθερία, όπως σαφώς τήν διεζωγράφισε ο Απ. Παύλος : «1 Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε, καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε.» (Γλ. ε΄).

Άν η καθ΄ ημάς Σύνοδος τών Ορθοδόξων θέλει νά υποταχθεί στόν ζυγό δουλείας, που θά τής επιβάλλει η πολιτική τής Πολιτείας (σημείωση, ακόμη δέν γίναμε "πολιτεία" αλά ΗΠΑ), δηλώνω προκαταβολικά τήν αντίθεσή μου.

-------------------

Αγαπητέ Κυπριανέ, ο συντάκτης του ν.δ 4301 της πονηρής λεωφόρου πάνω στην οποία οι ΓΟΧ (Καλλινίκου) φόρεσαν κατάσαρκα το νομικό πρόσωπο του Κράτους ήτοι την νομοθετική εξουσία, αναφέρεται σε αιρετικούς, όχι σε Ορθοδόξους, και δεν έγινε λόγω άγνοιας, έγινε επί σκοπού.
Το κράτος οργανώνει τους αιρετικούς για να τους έχει υπό έλεγχο, και φυσικά, λόγω και της αντίχριστης κάστας της εποχής, τους παρέχει οικονομικά ωφέλη. Οι ΓΟΧ ΘΝΠ πέταξαν το πρόσωπο Τού Χριστού και φόρεσαν το βολικό για αυτούς αιρετικό πρόσωπο του Κράτους, και το αναφέρω επώνυμα και με πλήρη επίγνωση.
Το νομικό κράτος με το Κλείσιμο των Εκκλησιών, εφόσον οι περισσότεροι υποτάχθηκαν, έγινε θρησκευτικός ηγέτης και αποφασίζει για την Αγία Εκκλησία και τις θρησκείες.
Κανένα τυχαίο γεγονός δεν έγινε, όλα βάση σχεδίου, και φυσικά μετά τον νόμο του 4301 του 2014 φτάσαμε στο 2020 που φασιστικό και διαβολικό τον τρόπο ο Κος Μητσοτάκης κλείνει τις Εκκλησίες, καί οι ΓΟΧ ΘΝΠ όπως έσπειραν τόσα ψέμματα για να ξεγελάσουν τον κόσμο και να υπογράψει για τις ανάγκες ίδρυσης στα Πρωτοδικεία των ΘΝΠ, έτσι και συνέχισαν να εξαπατούν τον κόσμο για το κλείσιμο των Εκκλησιών.
Όπως είπε κάποιος Δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη οι ΓΟΧ ΘΝΠ δεν είναι Εκκλησία είναι σπείρα απατεώνων που με ψέμματα έστειλαν τις ψυχές των πιστών τους για αναγνώριση, στο τμήμα των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων του υπουργείου Παιδείας.
Οι ΓΟΧ ΘΝΠ είναι χειρότεροι από τους Οικουμενιστές, διότι πήραν τα λάβαρα των παππούδων μας του 1924 για να διδάσκουν δήθεν αγωνιστική Ορθοδοξία, ενώ οι Οικουμενιστές αυτό που κάνουν λένε.

Μαρίνος Ριτσούδης

------------------------------

Ο/Η Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ευχαριστώ τόν αδελφό κ. Μαρίνο Ριτσούδη γιά τίς πληροφορίες, που μού έδωσε.