κ. Άνθιμε, Θεσσαλονίκης : Κάτω τα χέρια ἀπὸ τον π. Αντώνιο -- Ηφαίστειο η οργή του Λαού που θα εκραγεί

Επιτέλους ας συνέλθουμε, κλήρος και λαός, αν δεν  αντιδράσουμε ΔΥΝΑΜΙΚΑ στους διώκτες  των ΑΞΙΩΝ Αρχιερέων, Ιερέων και Λαϊκών αδελφών μας που  διακονούν την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Παραδοσή της,  είμαστε συνένοχοι και συνεργοί τους ! 

κ. Άνθιμε, Θεσσαλονίκης : Κάτω τα χέρια ἀπὸ τον π. Αντώνιο Στυλιανάκη -- Ηφαίστειο η οργή του πιστού Λαού που θα εκραγεί

Ο κ. Άνθιμος Ρούσας Θεσσαλονίκης είναι σε βαθύ γήρας, υποβασταζόμενος, ανήμπορος να σκεφθεί με ορθοκρισία και να πράξει τι. Βέβαια, για κακό καλός είναι. Εταπείνωσε την Εκκλησία και την τοπική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. 

Δεν ξεχνάμε ὅτι είναι  μοιχεπιβάτης στην Αλεξανδρούπολη και με αντικανονικό μεταθετό ἀναρριχήθηκε  στο θρόνο της συμπρωτεύουσας. 

Δεν ξεχνάμε ότι ο κ. Άνθιμος εκλιπαρούσε τον σπουδαίο Μητροπολίτη Τρίκκης Διονύσιο  να εισηγηθεί υπέρ αυτού ώστε να γίνει Δεσπότης.  Εκείνος όμως φωτισμένος, αφθορεί και παραχρήμα τον ἀπέπεμψε με αποστροφή.

Επιχείρησε με δόλιο τρόπο να εξαπατήσει τον ασθενούντα πολύαθλο κανονικό Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Κωνστάντιο και να του υποκλέψει την υπογραφή συναινέσεως ότι τον αποδέχεται ως διάδοχό του, για να δικαιολογήσει έτσι την μοιχεπιβασία του. Είχε ετοιμάσει χαλκευμένο έγγραφο και απομόνωσε τον γέροντα Κωνστάντιο, υπολογίζοντας στην άνοιά του,  ζητώντας του να  το υπογράψει. Αμέσως, ο Σεβασμιώτατος π. Κωνστάντιος κατά θαυμαστό τρόπο ήλθε σε εγρήγορση και με πλήρη συναίσθηση του απαντά   φωνάζοντας "Όχι ποτέ! Ποτέ δεν θα υπογράψω τέτοιο έγγραφο".

Δεν ξεχνάμε το διωγμό που άσκησε  κατά του π. Θεοδώρου Ζήση, του π. Νικολάου Μανώλη και άλλων ομολογητών πατέρων.

Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.

Η θεία πρόσκληση.

Στην Καπερναούμ, την «ιδίαν πόλιν» του Ιησού, κατοικεί και εργάζεται ο Ματθαίος. Εκεί, στο μέσον μιας ημέρας γεμάτης σημεία και διδαχές, ο Κύριος περνώντας μπροστά από το «τελωνείο» του Ματθαίου τον βλέπει και του απευθύνει το κάλεσμα· «ακολούθει μοι». Κι εκείνος εγκαταλείποντας την ίδια στιγμή τις εκκρεμότητες του τελωνικού του γραφείου, κλείνει μια για πάντα τους παλιούς λογαριασμούς και «αναστάς ηκολούθησεν αυτώ».

Ο περιφρονημένος λαός -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

H Νέα Τάξη πραγμάτων επελαύνει ανενόχλητη, διότι ιδίως μεταπολιτευτικά και εντεύθεν, οι κυβερνήσεις, συλλήβδην, ανεξαρτήτως του προσχήματος του κομματικού χρωματισμού, έχουν κατορθώσει εντέχνως να απονευρώσουν κατά παραυτουργία, πάσα μορφή γνήσιας λαϊκής αντίδρασης, παγιώνοντας εις τους κόλπους της κοινωνίας και μεριμνώντας επιμελώς μεθοδευμένα, την, εις το διηνεκές συντήρηση και αναπαραγωγή, της κομματικής διχοστασίας.

Επί ήμισυ του αιώνος, υφίστανται συλλαλητήρια, κινητοποιήσεις, πορείες, αλλά κατ’ ουσία τίποτε δεν αλλάζει, ακόμη και με την παρελθούσα ψευδώνυμη αριστερή κυβέρνηση, η κατάσταση ενδημούσε απαράλλακτη ως προς όλες τις εκφάνσεις την κοινωνικής αλλά και εν γένει της πολιτικής ζωής εισέτι και διεθνώς.

Ενημέρωση από τον ιατρό κ. Κυπριανό Χριστοδουλίδη

 


 Ακούσατε προσεκτικά, μέ νούν Χριστού και εν Πνεύματι αγίω.

ΛΟΓΟΣ Α΄ ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΝ.

Από τρία πράγματα λέγουσιν οι άγιοι της Εκκλησίας μας, ευλογημένοι Χριστιανοί, ότι κάμνει ο άνθρωπος το αγαθόν· ή από φύσεως, ή από θείας δυνάμεως, ή από αγαθής προαιρέσεως. Από φύσεως μεν, ως όταν ιδή τις άνθρωπος άλλον στενοχωρούμενον εις μεγάλην ανάγκην, λυπούμενος δε τον τοιούτον άνθρωπον, τον βοηθήση εις την ανάγκην του, ή με ελεημοσύνην ή με άλλην βοήθειαν, τότε ο τοιούτος λέγεται, ότι εκ φύσεως αναγκαζόμενος έκαμε το καλόν, επειδή ελυπήθη την ανθρωπίνην φύσιν. Όταν δε πάλιν παρακινηθή ο άνθρωπος εις το να κάμη το καλόν και εύρη την βοήθειαν του Θεού συνεργούσαν εις τούτο, ο τοιούτος λέγεται, ότι από θείας δυνάμεως έκαμε το καλόν, διότι χωρίς την συνεργείαν του Θεού κανένα αγαθόν δεν δύναται κανείς να τελειώση, ως το λέγει και μόνος του ο Κύριος εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, εν κεφ. ιε΄ «Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν». Από δε της αγαθής προαιρέσεως ποιεί ο άνθρωπος το αγαθόν, όταν διαλέξη το καλόν από το κακόν και την σωτηρίαν της ψυχής του παρά την απώλειαν, προαιρεθή δε να εκτελή τας εντολάς του Χριστού.

Απολυτίκιον Αποστόλων Πέτρου & Παύλου


 

Τη ΚΘ΄ (29η) Ιουνίου μνήμη των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων και Κορυφαίων ΠΕΤΡΟΥ και ΠΑΥΛΟΥ.

Πέτρος ο Κορυφαίος Απόστολος του Κυρίου ήτο αδελφός Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, καταγόμενος εκ πόλεως ευτελούς και μικράς, της Βηθσαϊδά, υιός Ιωνά, εκ της φυλής του Πατριάρχου Συμεών, κατά τους χρόνους Υρκανού Αρχιερέως των Ιουδαίων, ζων εν εσχάτη πενία, και δια των ιδίων αυτού χειρών ποριζόμενος τα προς το ζην αναγκαία. Αφού δε ο πατήρ του Ιωνάς ετελεύτησεν, ο μεν Πέτρος έλαβεν εις γυναίκα την θυγατέρα Αριστοβούλου, αδελφού Βαρνάβα του Αποστόλου και απέκτησε τέκνα, ο δε Ανδρέας έμεινεν εν παρθενία. Όταν δε ο Βαπτιστής Ιωάννης εκρατείτο υπό του Ηρώδου εν τη φυλακή, τότε ο Κύριος, ελθών εις την λίμνην Γεννησαρέτ, εύρε τον Ανδρέαν και Πέτρον, οίτινες διώρθωνον τα δίκτυά των και ούτως εκάλεσεν αυτούς· όθεν ευθύς τον ηκολούθησαν.

Είναι δυνατόν τέτοια κατάπτωση;

Δεῖτε αὐτό τό βίντεο, πού δείχνει ὅτι οἱ ψευδο-επίσκοποι καί οἱ ψευδο-ιερεῖς τοῦ Βαρθολομαίου, τοῦ Ἱερωνύμου κ.ἄ. ὁδηγοῦν τόν λαόν εἰς τήν προσκύνησιν τοῦ Σατανᾶ! «Ψάλλει» ὁ Ἰμάμης καί οἱ «χριστιανοί», τούς ὁποίους ἐγκατέλειψε καί ἔφυγε τρέχοντας ὁ ψευδοποιμήν των, σηκώνουν τά χέρια μέ «κατάνυξιν» καί «εὐλάβειαν» πρός τόν ... Διάβολον!

 https://m.facebook.com/watch/live/?v=305091178017157&ref=watch_permalink&_rdr

Ο Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) γράφει:

«Ο Οικουμενισμός είναι κοινό όνομα δια τους ψευδοχριστιανούς, διά τας Ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδία όλων των Ευρωπαϊκών Ουμανισμών με επικεφαλής τον Παπισμόν. Όλοι δε αυτοί οι ψευδοχριστιανοί, όλαι αι ψευδοεκκλησίαι δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μία αίρεσις παραπλεύρως, εις την άλλην αίρεσιν. Το κοινόν Ευαγγελικόν όνομά τους είναι η παναίρεσις».

(Ιουστίνος Πόποβιτς, Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός, Θεσ/κη 1974, σ.224) 

Χάρβαρντ: ΜΟΝΟ το 1% των παρενεργειών και θανάτων αναφέρονται από το CDC!!!

 Έκθεση-φωτιά: Ηξερε το FDA ότι τα εμβόλια κορωνοϊού θα προκαλέσουν παρενέργειες και θάνατο μήνες πριν δρομολογηγθούν και το ΕΘΑΨΕ!!! Χάρβαρντ: ΜΟΝΟ το 1% των παρενεργειών και θανάτων αναφέρονται από το CDC!!!

Ο Δρ. 𝗕𝗿𝘆𝗮𝗻 𝗔𝗿𝗱𝗶𝘀 μίλησε με τον 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻 𝗛𝗼𝘄𝘀𝗲 στο 𝗟𝗶𝗻𝗱𝗲𝗹𝗹 𝗧𝗩  για να συζητήσουν την περιβόητη “𝗦𝗹𝗶𝗱𝗲 𝟭𝟲” (Διαφάνεια αριθ. 16)…

ΤΟ ΗΞΕΡΕ ΤΟ 𝗙𝗗𝗔 ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤ. του 2020, ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ!! ΔΗΛΑΔΗ, ΗΞΕΡΕ ΌΤΙ ΑΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΟΒΙΝΤ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΟ, ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΟΎΣΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ημικρανίες, θρόμβους αίματος, αποβολές, επιληπτικές κρίσεις και άλλα πολλά), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ …ΘΑΝΑΤΟ…!!!…

Στην παρακάτη συνέντευξη-βόμβα μαθαίνουμε για το μεγάλο έργο του Δρ. Bryan Ardis, ο οποίος μελετά τις ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών των εμβολίων όπως γίνονται παγκοσμίως και παρακολουθεί εβδομαδιαίως όλες τις μελέτες και τα δεδομένα VAERS. Πρόσφατα όμως, ο Δρ Ardis βρήκε έγγραφα του FDA (της Υπηρεσίες Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ), με ημερομηνία Στις 22 Οκτωβρίου 2020, που απαριθμούσαν 4 διαφορετικές διαταραχές θρόμβων αίματος που περίμεναν ότι θα προέλθουν από αυτά τα εμβόλια Covid. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΝ.

Στο πρόσφατο άρθρο μας με τίτλο ΣΟΚ εξ ΗΠΑ: Κρύβει τουλάχιστον 150.000 επιπλέον θανάτους από το εμβόλιο κορωνοϊού το CDC!!!, σας αποκαλύψαμε πως η κατάσταση με τους νεκρούς από τα…ΕΜΒΟΛΙΑ-ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ είναι ακόμη πιο άσχημη απ’ ο, τι νομίζαμε πριν. Και σας γράψαμε τα εξής σχετικά με το σύστημα αναφοράς θανάτων από εμβόλια (όλων των ειδών) VAERS σε σχέση με το εμβόλιο κορωνοϊού…

150,000 θάνατοι από το εμβόλιο έχουν κρυφτεί και καθαριστεί από τους πίνακες του CDC. Έχουν αντικατασταθεί με άτομα που έπαθαν παρενέργειες από το εμβόλιο, αλλά δεν πέθαναν (ακόμη!).

Ο πραγματικός αριθμός των θανάτων συγκαλύπτεται για να ξεγελάσουν το κοινό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα εμβολιαστούν με τη θανατηφόρα ένεση.

Αυτό είναι σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες ερευνητών που «σάρωσαν» καλά το σάιτ VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System, Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίων) για όλα αυτά, που είναι ο επίσημος ιστότοπος αναφοράς θανάτων από COVID-19 που χρησιμοποιεί το ίδιο το αμερικανικό CDC, το Κέντρο Ελέγχου και Προλήψεως Νοσημάτων.

 

Δείτε το σάιτ τους εδώ > > https://vaers.hhs.gov/index.html

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ >> http://greeknewsondemand.com/2021/06/18/%cf%83%

Ο Δρ Ardis, λοιπόν, έχει αντίγραφα αυτής της έκθεσης και την περιβόητη “Slide 16” (Διαφάνεια 16) που απαριθμεί όλες τις αναμενόμενες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες / παρενέργειες σε άτομα που προβλέπει η FDA. Τον Δεκέμβριο του 2020, η FDA παρήγαγε «ενημερωτικά δελτία» για τα εμβόλια Pfizer και Moderna και δεν αναφέρθηκαν ΚΑΜΙΑ από τις σοβαρές παρενέργειες από τη δική τους έκθεση του Οκτωβρίου του 2020. Μηδέν.

Αυτά τα ενημερωτικά δελτία δόθηκαν σε νοσοκομεία, γιατρούς, διαχειριστές εμβολίων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινό. (Φύλλα πληροφοριών = Έγγραφα εξουσιοδότησης έκτακτης ανάγκης) Τα «δελτία πληροφοριών» υποτίθεται ότι είναι το ένα έγγραφο που ενημερώνει το κοινό, που λαμβάνει το εμβόλιο, για οποιεσδήποτε παρενέργειες ή προβλήματα, ώστε να μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση και να έχουν πραγματική και ενημερωμένη συναίνεση. Αυτό προφανώς δεν συμβαίνει.

Ο Δρ. Άρδης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ardis Labs και οι 2 πρακτικές του έχουν βοηθήσει χιλιάδες ασθενείς από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο μακριά όσο οι Φιλιππίνες, η Ταϊβάν, η Αυστραλία, τα Μπαρμπάντος, η Ιταλία, η Σκωτία και πολλά άλλα.

Ήταν ο πρώτος γιατρός στην Αμερική που άρχισε να καταγγέλνει το Remdesivir, το μη εγκεκριμένο από την FDA φάρμακο που το έκανε πρωτόκολλο σε όλα τα νοσοκομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες ο περιβόητος ο Δρ Fauci. Όλη η Αμερική ακολούθησε τον Fauci σε αυτήν την…ΑΠΑΤΗ με το Remdesivir και τους….αναπνευστήρες και είχαμε, σύμφωνα με το CDC, περισσότερους από 500.000 θανάτους…ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΩΝ!!!

Μιλάμε για το…ΙΔΙΟ Remdesivir που χρησιμοποιείται και στην….ΕΛΛΑΔΑ και που έχει προωθωθεί αρκέτες φορές από Έλληνες δημοσιογράφους!!!

Στην παρακάτω εκπομπή, ο Δρ. Ardis αποκαλύπτει πως το FDA έχει ένα εσωτερικό τμήμα που ονομάζεται CBER, το Κέντρο Βιολογικής Αξιολόγησης και Έρευνας (Center for Biologics Evaluation and Research). Αυτή η πραγματική ομάδα παρήγαγε ένα εσωτερικό έγγραφο και μια παρουσίαση στο FDA. Είναι μια παρουσίαση 25 διαφανειών.

Το τρελό είναι ότι παρουσιάστηκε στις 22 Οκτωβρίου 2020.

Δείτε τώρα την κύρια διαφάνεια για αυτήν την παρουσίαση….

Και το απόσπασμα δηλώνει,

“Παρακολούθηση της ασφάλειας από την FDA των εμβολίων COVID-19: Σχέδιο λίστας εργασίας πιθανών αποτελεσμάτων ανεπιθύμητων ενεργειών.”

Αυτό έγινε δύο μήνες πριν από την έναρξη της δρομολογήσεως των εμβολίων κοροναϊού…!!!

Στην δε ίδια συνέντευξη, ο Δρ. Άρδης αναφέρεται στο προαναφερθέν σύστημα VAERS, και αποκαλύπτει ότι ΜΟΝΟ το….1 τοις 100 (1%) των παρενεργειών και των θανάτων από το…ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΟΒΙΝΤ αναφέρονται εκεί…!!! ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;;; Σημαίνει ότι δεν έχουν πεθάνει περίπου 5.000 αλλά…ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΆΛΛΑ ΔΥΟ ΜΗΔΕΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ…!!! Αυτό μας το είχε ήδη αποκαλύψει το 2010 το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ…!!! ΜΙΛΑΜΕ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ-COVID-19 ΣΤΙΣ ΗΠΑ…!!!

Το podcast του “The Dr Ardis Show” βρίσκεται στη σελίδα του Dr Ardis Show στο YouTube και στην πλατφόρμα Vokal Media.

-----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Δυστυχῶς, ἡ Ἀπάτη τῶν ἐμβολιαστῶν εἶναι ἀπείρως μεγαλυτέρα ἀπό αὐτήν πού ἔχουμε ἤδη ἀντιληφθῆ! Οἱ ἀντικρούοντες τήν ἈΠΑΤΗΝ βασίζονται στήν Ἐπιστήμην, ἐνῷ οἱ προπαγανδισταί τοῦ τύπου Μητσοτάκη καί τῶν ΜΜΕ (= Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ) στό Ψεῦδος, ἔχοντες ξεπεράσει καί αὐτόν τόν «πατέρα τοῦ Ψεύδους»! Δεῖτε τό ἀκόλουθον βίντεο μέ τήν ἀληθινήν ἰατρόν Καν Μαντέϊ ν' ἀποστομώνῃ τούς ὡς ἄνω ἀπατεῶνας καί νά τούς προκαλῇ εἰς διαμάχην, οἱ ὁποῖοι βεβαίως κρύβονται, καθότι τά πελώρια Ψεύδη πού λέγουν εἶναι μόνον γιά τούς ἀφελεῖς:

https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%a3%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%be%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/



Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 28 Ἰουνίου 2021

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς ἀνακοινώνει μέ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρός τόν Πανάγιον Θεόν ὅτι ἡ κανονική ὑπόθεσις τοῦ Ἱερομονάχου Χριστοδούλου Ταμπακοπούλου, Ἐφημερίου Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νείλου Πειραιῶς ἐπερατώθη κατά τόν ὑπό τῶν Ἱ. Κανόνων θεοφιλῆ τρόπον διά τῆς ὑποβολῆς ὑπό τοῦ κατηγορουμένου μετανοίας καί ἀνακλήσεως τῶν δημοσιοποιηθεισῶν κακοδοξιῶν.

Ὅθεν πρός ὑπέρβασιν καί θεραπείαν τοῦ προκληθέντος σκανδαλισμοῦ ἐκ τῶν γενομένων ὑπό τοῦ κατηγορουμένου δημοσιευμάτων ἀφορώντων εἰς τήν θεολογίαν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ δημοσιοποιοῦμεν τό κείμενον τῆς δηλώσεως μετανοίας-ἀνακλήσεως αὐτοῦ, ὑποβληθέν ἐνώπιον τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως.

Χρεωστικῶς ἐκφράζομεν εὐγνώμονας εὐχαριστίας εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεον, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παῦλον Δημητρακόπουλον καί τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Βασίλειον Βολουδάκην, οἱ ὁποῖοι ἐξετασθέντες ὡς μάρτυρες μετά βαθυτάτης ἐπιγνώσεως ἀνέλυσαν τό ὑπεροχικό θεολογικό ἔργον τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ καί τίς κακοδοξίες καί θεολογικές ἀστοχίες τοῦ κατηγορουμένου, ὁδηγήσαντες αὐτόν εἰς τήν ὑποβολήν τῆς ἐπισυναπτομένης δηλώσεως.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Υπάρχουν χριστιανοί, ποὺ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα καὶ θέλουν νὰ καταφύγουν σὲ ἐνάρετους κληρικοὺς καὶ μοναχούς, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτά. Ἀναζητοῦν τὴ λύση ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους, ξεχνώντας ὅτι ὁ Χριστὸς πολλὲς φορὲς ἔλεγε ὅτι ἡ πίστη σώζει. Ἡ φράση του «ἡ πίστις σου σέσωκέ σε» ἦταν ἀποκαλυπτική. Τὸ θαῦμα γινόταν, γιατὶ προϋπῆρχε ἡ πίστη καὶ ἡ καλὴ προαίρεση. Ἐναγωνίως θέλουν νὰ ἀναθέσουν τὴν ὑπόθεσή τους στὸ Θεὸ μέσῳ κάποιου ἄλλου. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ θυμίζει τοὺς παραβάτες τοῦ ποινικοῦ κώδικα, οἱ ὁποῖοι ἀναθέτουν σὲ κάποιον καλὸν δικηγόρο νὰ τοὺς ὑπερασπιστεῖ καὶ νὰ τοὺς ἀπαλλάξει. Οἱ ἴδιοι παραμένουν ἀπρόθυμοι νὰ βιώσουν τὸ πρόβλημά τους πνευματικὰ καὶ ἀναποφάσιστοι νὰ ἀλλάξουν τρόπο ζωῆς. Τὸ θέμα εἶναι σοβαρό. Ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν Θεὸ μέσῳ τῆς μετανοίας του καὶ τῆς προσευχῆς του. Οἱ ἄλλοι εἶναι ἀπὸ ἔξω καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀντικαταστήσουν οὔτε τὸ Θεό, οὔτε τὸν ἴδιο.

Finding of the Relics of Cyrus and John the Unmercenaries

These Saints lived during the years of Diocletian. Saint Cyrus was from Alexandria, and Saint John was from Edessa of Mesopotamia. Because of the persecution of that time, Cyrus fled to the Gulf of Arabia, where there was a small community of monks. John, who was a soldier, heard of Cyrus' fame and came to join him. Henceforth, they passed their life working every virtue, and healing every illness and disease freely by the grace of Christ; hence their title of "Unmercenaries."