Aρχιμ. Δανιήλ Αεράκης: Μόνο ἡ Ἁγία Γραφή, εἶναι θεόπνευστη

Στήν κριτική Σας, π. Δανιήλ, κάνετε μια εὐθεῖα τοποθέτηση. Μόνο ἡ Ἁγία Γραφή, λέτε, εἶναι θεόπνευστη. Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί τοῦ Μ. Βασιλείου δέν εἶναι θεόπνευστες; Ἡ θεία Λατρεία πού προηγεῖται καί προετοιμάζει τό πλήρωμα τῶν πιστῶν πρός τή μετοχή τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου δέν εἶναι θεόπνευστη; Χιλιάδες ἤ μᾶλλον ἑκατομμύρια πιστοί ἀνά τους αἰῶνες τράφηκαν, ἀναπτύχθηκαν καί ἔζησαν τήν ἐν Χριστῷ πνευματική ζωή μέσα στή στρατευομένη μας Ἐκκλησία. Κατευοδώθηκαν πρός τή θριαμβεύουσα με αὐτή τή θεόπνευστη λατρεία πού ὁριοθετεῖται ἀνάμεσα στή θεόπνευστη Παλαιά Διαθήκη καί στή θεόπνευστη Καινή. Ὅλο αὐτό τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἔκανε λάθος; Παραπλανήθηκε πού τήν ἐχρησιμοποίησε ὡς ἱερό ὄχημα γιά νά φθάσουν οἱ πιστοί στήν ἐν Χριστῷ θέωση;
Μήπως πρέπει νά ἐπιμείνουμε ἐρωτῶντες; Σέ κάθε ἱερά Ἀκολουθία μόνο τό Εὐαγγελικό Κείμενο εἶναι θεόπνευστο, ἐνῷ τά πρότερα ἀλλά καί τά ὕστερα τροπάρια εἶναι ἐλλειμματικά ὡς πρός τή θεοπνευστία τους; Οἱ στίχοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἤ οἱ ἱεροί Ψαλμοί της μήπως καί αὐτοί παρουσιάζουν κάποια ἐλλείμματα θεοπνευστίας, ἐπειδή ἐγκατασπείρονται μέσα σʼ ὅλο τό λατρευτικό
Σῶμα τῆς κάθε ἱερᾶς Ἀκολουθίας; Ἔτσι δέν ἐξομοιωνόμαστε μέ τούς προτεστάντες πού δέχονται τή θεοπνευστία μόνο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐνῷ δέν δέχονται τή θεοπνευστία τῶν ἄλλων προσευχῶν; Δέν δέχονται τήν ἁγιότητα τῶν Ἁγίων οὔτε τή θεομητορικότητα τῆς Παναγίας μας. Τή θεωροῦν μόνο μιά πάρα πολύ καλή γυναίκα.
Ἀλλά καί σέ περιόδους δύσκολες για τό ἔθνος μας, ὅπως π.χ. κατά τήν Τουρκοκρατία, οἱ σεμνοί καί ἅγιοι πνευματικοί Πατέρες τοῦ γένους μας, διαποτισμένοι καί πεπληρωμένοι ἀπό τίς ἐν Χριστῷ λατρευτικές ἐμπειρίες δέν διανοήθηκαν να ἀλλάξουν ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία ἀπό την τέλεια λατρεία μας, πού κατά τόν Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη, ἀποτελεῖ εἰκόνα τῆς οὐρανίου θείας Λατρείας, τελουμένης ἐν τῇ θριαμβευούσῃ Ἐκκλησίᾳ. Τη θεανθρώπινη ἁγιοπνευματική ἐμπειρία τοῦ ὡς ἄνω Πατρός εἶχαν σέ τέλεια πληρότητα οἱ δύο μεγάλοι συγγραφεῖς πατέρες, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί ὁ οὐρανοφάντωρ Μέγας Βασίλειος καθώς καί τό σύνολο τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας (consensus patrum). Τοιουτοτρόπως στρατευομένη Ἐκκλησία καί θριαμβεύουσα μυστικῶς, χαρισματικῶς και θαυματουργικῶς ἀλληλοπεριχωροῦνται κατά τήν τέλεση τῆς αὐτῆς, μιᾶς Λατρείας τῆς Ἐκκλησίας μας.

«Ο.Τ.»
***
Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Aρχιμ. Δανιήλ Αεράκης: Μόνο ἡ Ἁγία Γραφή, εἶνα...": 

Στήν κριτική Σας, π. Δανιήλ, κάνετε μια εὐθεῖα τοποθέτηση. Μόνο ἡ Ἁγία Γραφή, λέτε, εἶναι θεόπνευστη. Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί τοῦ Μ. Βασιλείου δέν εἶναι θεόπνευστες; Ἡ θεία Λατρεία πού προηγεῖται καί προετοιμάζει τό πλήρωμα τῶν πιστῶν πρός τή μετοχή τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου δέν εἶναι θεόπνευστη;

kx
Το ερώτημα είναι επιεικώς αφελές. Όποιος διαβάσει και όποιος συμμετέχει στη θ. Λειτουργία των αναφερόμενων δυο πατέρων, θα δει ότι βρίθουν οι αναφορές/παραπομπές στην Αγία Γραφή. Γενικότερα, όλη η υμνολογία της Εκκλησίας, της θείας Λατρείας, έχει βάση την Αγία Γραφή. Μη δημουργούμε "τρικυμία σε ένα ποτήρι νερό". Αρκετή ναυτία μας προκαλούν όλα τα άλλα (κάρτες, τσιπάκια, αχρήματη κοινωνία) να έχουμε κι από πάνω ταραχή φρενών από ένα ποτήρι νερό πάει πολύ.

Οι οικουμενιστές στην κηδεία του Πάπα Ρώμης ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΥΛΟΥ Β!


Το ανάθεμα της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς (ROCOR) κατά της αιρέσεως του Οικουμενισμού, τώρα με την ένωσή της με το Οικουμενιστικό Πατριαρχείο Μόσχας πίπτει και επί της κενής κεφαλής της!...

Those who attack the Church of Christ by teaching that Christ's Church is divided into so-called "branches" which differ in doctrine and way of life, or that the Church does not exist visibly, but will be formed in the future when all "branches" or sects or denominations, and even religions will be united into one body; and who do not distinguish the priesthood and mysteries of the Church from those of the heretics, but say that the baptism and eucharist of heretics is effectual for salvation; therefore, to those who knowingly have communion with these aforementioned heretics or who advocate, disseminate, or defend their new heresy of Ecumenism under the pretext of brotherly love or the supposed unification of separated Christians,
Anathema!
 Τοις βάλλουσι κατά της Εκκλησίας του Χριστού και διδάσκουσιν ότι η του Χριστού Εκκλησία μεμέρισται εν ούτω καλουμένοις «κλάδοις», οίτινες διαφέρουσιν αλλήλων εν διδασκαλία και τρόπω ζωής, ή ότι η Εκκλησία ούχ υφίσταται ορατώς, αλλ' απαρτισθήσεται εν τω μέλλοντι, όταν άπαντες οι «κλάδοι» ή τμήματα ή όμολογίαι ή προσέτι και θρησκείαι ενωθώσιν εν ενί σώματι• και οίτινες ου διακρίνουσι την ιερωσύνην και τα μυστήρια της Εκκλησίας από την ιερωσύνην και τα μυστήρια των αιρετικών, αλλά λέγουσιν ότι το βάπτισμα και η ευχαριστία των αιρετικών εισίν ικανά προς σωτηρίαν• ωσαύτως, τοις κοινωνούσιν εν γνώσει τοις προμνημονευθείσιν αιρετικοίς ή συνηγορούσι, διαδίδουσι, ή υπεραμυνομένοις της καινοφανούς αυτών αιρέσεως του οικουμενισμού εν προσχήματι αδελφικής αγάπης, ή υποτιθεμένης ενώσεως των διαχωρισθένων Χριστιανών,
ΑΝΑΘΕΜΑ!
***

Ο telemaxos doumanis άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Το ανάθεμα της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς (RO...":

Το ανάθεμα της Ρωσικής Διασποράς (ROCOR) ήταν όμοιο με την πίστη κάποιων κληρικών της εκκλησίας του νέου ημερολογίου της Ελλάδος, προς κατανάλωση – εφησυχασμό των πιστών της, διότι η (ROCOR) ποτέ δεν έπαυσε να κοινωνεί – επικοινωνεί μετά των οικουμενιστών, Πατριαρχεία και τοπικές εκκλησίες του νέου και παλαιού ημερολογίου!! Εγώ δεν γνωρίζω κανένα ανάθεμα Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά κάποιου αιρετικού – αιρέσεως – χωρίς να ονοματίζονται – αναθεματίζονται ονομαστικώς οι αιρετικοί και χωρίς να διακόπτεται πάσα εκκλησιαστική επικοινωνία  μετά του αιρετικού  που αναθεματίσθηκε! Η διπλωματία της «θεολογίας»  της σύγχρονης Νέας Εποχής!! Από τέτοιους διπλωμάτες  καυχώνται ότι έχουν την Αποστολική Διαδοχή και οι δικοί μας διπλωμάτες ψευδο-ορθόδοξοι του Ακάκιου, και του Αυξέντιου,  και είναι  φυσικό, διότι δεν πιστεύουν ειλικρινά ότι Κεφαλή και οδηγός της Εκκλησίας είναι ο Χριστός!! αλλά ο Αρχιεπίσκοπός τους ή Πατριάρχης τους!! Κρίμα κρίμα και αλλοίμονο  στο λαό που τους ακολουθεί «επί ματαίω».

***

Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Το ανάθεμα της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς (RO...":

το ανάθεμα κατά του οικουμενισμού αγαπητέ κ.δουμάνη,το έγραψε ο Άγιος Φιλάρετος της ρώσικης διασποράς(γνωστό και ως ανάθεμα του Αγίου Φιλαρέτου) ο τελευταίος ίσως μεγάλος άγιος της ρώσικης εκκλησίας,στα χνάρια του
μεγαλυτέρου Άγίου του 20ου αιώνος Ιωάννη Μαξιμόβιτς.επειδή παρακολουθούν και κάποιοι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα σχετικά με την ρώσικη διασπορά,καλό θα ήταν να μην γράφετε πράγματα χάριν εντυπωσιασμού,γιατί μηδενίζετε τους πάντες και τα πάντα,και εκτίθεστε.μη λησμονείτε δε,ότι ΟΛΟΙ οι επίσκοποι της διασποράς βγαίνουν άλοιωτοι και ευωδιάζοντες(γιατί άραγε)σημάδια της αναπαύσεως του παρακλήτου είς αυτούς.ο έσχατος δε ταύτων των επισκόπων,Άγιος Βιτάλιος όταν ανοιχθεί, θα είναι και η επισφράγησις του Κυρίου μας ότι η ρώσικη διασπορά,η οποία ως γνωστόν υφίσταται ακόμη,ήτο και είναι θΕΆΡΕΣΤΩΣ και ηγωνίσθη ως απεδείχθη δια την πραγματική ενότητα της πίστεως της του Χριστού εκκλησίας,άσχετα εάν το νέον εορτολόγιον συμπεριέλαβε στο αγιολόγιον της χωρίς ουδέποτε να τον μνημονεύει, αφού σχεδόν όλοι οι ιερείς των δεν τον γνωρίζουν τον μεγαλύτερο άγιο του 20ου αιώνος,επαναλαμβάνω και συγχωρέστε με,Ιωάννη Μαξιμόβιτς.
χαίρετε εν Κυρίω.

***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Το ανάθεμα της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς (RO...":

1.Η Εκκλησία των ΓΟΧ αναθεμάτισε τον Οικουμενισμό το 1998.

2.Στο ενωτικό κείμενο όμως του 2014 υπέγραψαν το αντίθετο,

«Εἰδικώτερον περὶ τῶν Μυστηρίων τῶν τελουμένων εἰς τὰς λεγομένας ἐπισήμους ὀρθοδόξους ᾿Εκκλησίας, ἡ Γνησία ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία δὲν διαβεβαιοῖ περὶ τοῦ κύρους αὐτῶν, οὔτε καὶ περὶ τῆς σωτηριολογικῆς ἀποτελεσματικότητος τούτων».

Ερώτηση: Είναι δυνατόν νά μήν διαβεβαιώνετε γι’ αυτούς πού ἀναθεματίσατε;

***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Το ανάθεμα της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς (RO...":

Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος

Η Ρωσική διασπορά ΔΕΝ δημιουργήθηκε για Δόγματα πίστεως. Δημιουργήθηκε εξ' αφορμής των εξελίξεων ου 1917 με τους Μπολσεβίκους, αλλά και επειδή ο Αντώνιος Κραποβίτσκι, καθηγητής Θεολογίας και με τις συντριπτικά περισσότερες ψήφους, δεν εξελέγη Αρχιεπίσκοπος.
Κατόπιν με την ομάδα του εγκατέλειψαν την Ρωσία, βρήκαν λίγη ανάπαυση στην Κων/πολη για λίγους μήνες και στην συνέχεια έγιναν δεκτοί στο Κάρλοβιτς της Σερβίας όπου και εγκαταβίωσαν για 20 χρόνια, κάνοντας Ιεραποστολή στην Ευρώπη. Κατόπιν έκαναν έδρα την Αμερική.
Συνεπώς, είχαν υποχρέωση απέναντι στα Πατριαρχεία που τους φιλοξένησαν... όπως και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καθώς δέχθηκαν να χειροτονηθεί εις Επίσκοπο ο Τιμόθεος και μετέπειτα Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

Αυτή την κατάσταση ξεκίνησε να την άλλάξει μόνος του ο Αγιος Φιλάρετος.

***

Ο Παναγιώτης Μακρής άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Το ανάθεμα της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς (RO...":

Επειδή διαβάζω ορισμένα πράγματα τα οποία δεν είναι απολύτως ορθά σχετικά με τη
Rocor θα κάνω μερικές επισημάνσεις μιας και για ένα χρονικό διάστημα βρισκόμουν σε κοινωνία με μια εκ των παρατάξεων της Rocor.
1. Είχα μάθει ότι η
ROCOR έφυγε από την Κων/πόλη το 1920 και μετακινήθηκε στην Σερβία όπως γράφει ο π Γεώργιος. Όμως, αυτό συνέβη επειδή ο τότε πρωθιεράρχης Αντώνιος Κραποβίτσκι, διαμαρτυρήθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Οικουμενιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το 1920.
2. Η
Rocor είχε διακόψει την κοινωνία με τις επίσημες Εκκλησίες ο αδελφός Τηλέμαχος δεν έχει απ'ότι φαίνεται σωστή πληροφόρηση. Η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς επί Πρωθιεραρχίας Αγίου Φιλαρέτου δεν βρισκόταν (επίσημα) σε κοινωνία με καμία από τις επίσημες τοπικές Εκκλησίες, πλην της Σερβικής και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Με την Σερβία δεν διέκοψε για λόγους οικονομίας, επειδή η ΡΟΕΔ αρχικά φιλοξενούνταν στην Σερβία όταν διώκονταν από το κομμουνιστικό καθεστώς, συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο ξεπλήρωνε την υποχρέωση που είχε. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπʼόψιν μας, ότι η ΡΟΕΔ ήταν μια Εκκλησία εν εξορία και συνεπώς εννοείτε ότι η πλήρης εφαρμογή της ακρίβειας εκ μέρους της ιεραρχίας της, ήταν αρκετά πιο δύσκολη λόγο των προβλημάτων της εξορίας που αντιμετώπιζε, περισσότερα περί της οικονομίας αυτής, μπορεί να βρει κάποιος στην απάντηση του π Βασίλειου Σακκά (κληρικού της ΡΟΕΔ), προς τον νεοημερολογίτη π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο. M
ε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η ΡΟΕΔ δεν διέκοψε κοινωνία για ιστορικούς λόγους.

Προτρέπω τον αδελφό Τηλέμαχο να ασχοληθεί με το θέμα της ΡΟΕΔ παραπάνω προτού εκφράσει τις απόψεις του (οι οποίες τυγχάνουν απολύτως υποκειμένικες μιας και προέρχεται από Ματθαϊκή παράταξη και το μόνο το οποίο τον ενδιαφέρει είναι να δικαιώσει το μαγαζάκι στο οποίο ανήκει).

***

Ο  telemaxos doumanis άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Το ανάθεμα της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς (RO...":

Αγαπητέ κ. Παναγιώτη Μακρή, μάλλον  “εξ ιδίων κρίνεις τα αλλότρια” απ
oκαλείτε την ορθόδοξο Εκκλησία στην οποία ανήκω  “μαγαζάκη” εάν δούμε όμως την ιστορία το πιστεύω και την ιστορική συνέχεια του  “μαγαζιού”, όπως αποκαλείτε την ΕΚΚΛΗΣΙΑ που ανήκω, θα δείτε ότι αυτή δεν άλλαξε δεν αλλοίωσε τίποτα από όσα μας δίδαξε η ορθόδοξος ΕΚΚΛΗΣΙΑ ,στα 90 χρόνια που υπάρχει μετά το σχίσμα του 1924 ! Κρίνοντας λοιπόν το ποιοί είμαστε εμείς και το ποιοί είστε εσείς οι από τον Φλωρίνης έλκοντες την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ καταγωγή,  τότε μάλλον ανήκετε σε ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με όλα τα είδη των προϊόντων στην διάθεση του “πελάτη”!

***

Ο Παναγιώτης Μακρής άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Το ανάθεμα της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς (RO...":

Εγώ αδελφέ Τηλέμαχε μαγαζάκια δεν αναγνωρίζω, τα ίδια που μου γράφεις εσύ γράφουν όλοι οι παλαιοημερολογίτες, δηλαδή το «εμείς είμαστε η Εκκλησία». Μιλάμε δηλαδή με όμοια προτεσταντικού είδους κατάσταση, όπου η κάθε προτεσταντική ομολογία ισχυρίζεται όπως και εσείς «εμείς είμαστε η Εκκλησία». Σε τι διαφέρει ο δικός σας χώρος απ' αυτούς; Μαγαζάκια είστε όλοι σας όπως ακριβώς και αυτοί.

***

Ο  telemaxos doumanis άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Το ανάθεμα της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς (RO...":

Συμφωνώ αγαπητέ Παναγιώτη ότι σήμερα δυστυχώς εμφανίζεται το -εδώ ο Χριστός, όχι εδώ ο Χριστός.  Ναι υπάρχουν πληθώρα συνόδων , επισκόπων, στο χώρο των ορθοδόξων που φωνάζουν ότι αυτοί είναι η Εκκλησια. Η Εκκλησία του Θεού όμως είναι Μία, σε Ουρανό και γη, και σε κάποια απ΄ όλες αυτές τις εκκλησίες αναπαύεται το Πνεύμα το Άγιο – Αυτή είναι η Εκκλησία – όλες οι άλλες ομάδες είναι απλώς μαγαζάκια. Τώρα ποια είναι Αυτή η όντως Εκκλησία του Χριστού, η Οποία δεν δέχθηκε ούτε πρόσθεση ούτε αφαίρεση ούτε αλλοίωση, ούτε σύμμειξη με αιρετικούς, αλλά είναι γνήσια διάδοχος των Αγίων Πατέρων, ο κάθε ένας ας ψάξει να την βρει  με προσευχή, μελέτη και αντικειμενική έρευνα και συμφωνία των Πατέρων της Εκκλησίας, ξεκινώντας από το 1924, τότε που όλοι είμαστε  ένα και ανήκαμε στην Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού! 

π.Νικόλαος Μανώλης, Η Θεία Οικονομία & η Ενανθρώπιση του Λόγου (άγ. Ιω.Δαμασκηνού) [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


Orthodox Hymns -- Ορθόδοξοι Ύμνοι από το Άγιον Όρος


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Θεοδώρου του Τήρωνος, Μαριάμνης ισαποστόλου, Ευξιφίου επισκόπου εν Κύπρω, Μαρκιανού και Πουλχερίας των ευσεβών βασιλέων, Θεοστηρίκτου οσίου, Θεοδώρος νεομάρτυρος του Βυζαντίου (1795) του εν Μυτιλήνη.

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων καταγόταν ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἀμάσεια στὴ Μαύρη Θάλασσα, ποὺ ὀνομαζόταν Χουμιαλὰ καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τῶν αὐτοκρατόρων Μαξιμιανοῦ (286 – 305 μ.Χ.), Γαλερίου (305 – 311 μ.Χ.) καὶ Μαξιμίνου (305 – 312 μ.Χ.). Ὀνομάζεται Τήρων, διότι κατετάγη στὸ στράτευμα τῶν Τηρώνων, δηλαδὴ τῶν νεοσυλλέκτων, διοικούμενο ὑπὸ τοῦ πραιπόσιτου Βρίγκα.
Διαβλήθηκε στὸν πραιπόσιτο ὡς Χριστιανὸς καὶ κλήθηκε σὲ ἐξέταση.

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΜΟΣΧΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΩΣ ΕΓΚΥΡΑ ΤΑ «ΜΥΣΤΗΡΙΑ» ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ

Ὡς βόμβα ἐχαρακτηρίσθησαν αἱ δηλώσεις τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ  κ. Ἱλαρίωνος, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσεν ὅτι ἀναγνωρίζεται τό Βάπτισμα τῶν Παπικῶν ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων ὡς καί ἡ Ἱερωσύνη των ὅταν  Παπικοί προσχωροῦν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν, ἀνατρέπων ὁλόκληρον τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν καί τούς Ἱερούς Κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Περιέργους ἀπόψεις καί περί τῆς ἐνεργείας τῆς θείας Χάριτος εἰς τό Μέγα Μυστήριον τῆς θ. Εὐχαριστίας. Τό Πατριαρχεῖον Μόσχας  ὁδεύει  δυναμικῶς πρός τήν  ἀγκάλην τοῦ Πάπα.


102η Επέτειος Αυτονομίας Βορείου Ηπείρου

http://www.sfeva.gr/49174A1D.el.aspx


102η Επέτειος Αυτονομίας Βορείου Ηπείρου
Συμπληρώνονται φέτος 102 χρόνια από την Ανακήρυξη της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου.
Στις 17 Φεβρουαρίου 1914, ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός εξεγείρεται ενόπλως κατά της αποφάσεως των Μεγάλων Δυνάμεων να επιδικάσουν στην Αλβανία το νοτίως του ποταμού Γενούσου τμήμα της από αιώνων Ελληνικής Ηπείρου.
Τρεις μήνες σκληρού και νικηφόρου αγώνα οδήγησαν στη υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Κερκύρας (17-5-14) με το οποίο ανεγνωρίζετο η Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, ένα νομικώς ενεργό κείμενο, το οποίο η Αλβανία καίτοι συνυπέγραψε, ουδέποτε σεβάσθηκε.
Στον αιώνα που πέρασε, παρά τους ποταμούς αιμάτων του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, ο εθνικός στόχος της Αυτονομίας δεν εκπληρώθηκε.
Η Αλβανία υπό οιαδήποτε πολιτειακή μορφή, επιδιώκει παγίως την εθνική συρρίκνωση της Βορείου Ηπείρου, μέσω ενός οργανωμένου και μακρόπνοου σχεδίου που εκπορεύεται από την κεντρική εξουσία.
Στον αντίποδα, οι εκάστοτε Ελληνικές Κυβερνήσεις διαχρονικά άτολμες και στερούμενης εθνικής στρατηγικής εγκατέλειψαν βαθμιαία το Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό στη τύχη του. Έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι το Έθνος και η Ιστορία θα αποδώσουν τις δέουσες ευθύνες...
Ως ΣΦΕΒΑ και ΠΑΣΥΒΑ συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την εθνική δικαίωση των Βορειοηπειρωτών αδελφών μας.
Με την ευκαιρία δε αυτή, κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ στη μνήμη των τριών παλληκαριών του Πολεμικού μας Ναυτικού που έπεσαν πριν λίγες ημέρες επιτελώντας το ιερό τους καθήκον στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο που είναι Ελληνικό και γι΄αυτό κ.Πρωθυπουργέ έχει σύνορα!
                                                                                                        Αθήνα, 16-2-16
                                                                                                          Το ΚΔΣ της ΣΦΕΒΑ

Δύο κείμενα από δύο πηγές. Αθλία η κατάσταση!

Πηγή α΄

Toυ «Μητροπολίτη» Λεμεσού Αθανάσιου! Θαυμάστε το… Ορθόδοξο κήρυγμά του:

«Νὰ εἶστε ἥσυχοι, Χριστὸς φυλάγει τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν ὁποία ὑποσχέθηκε πὼς  «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Ὅσα λάθη καὶ νὰ κάνουν οἱ κληρικοί, ἐπίσκοποι, Πατριάρχες, δὲ βλάπτουν τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ τὸν ἴδιο μόνον ποὺ ἔκανε τὸ λάθος. Ὅποιος λέγει διαφορετικὰ ἀπὸ ὅτι εἶπε ὁ Χριστός, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ ἅγιοι Πατέρες, αὐτὸς δυστυχῶς ζημιώνει τὸν ἑαυτό του καὶ μόνον αὐτόν. Ἡ Ἐκκλησία δὲν παθαίνει κάτι γιατί τὴν φυλάγει ὁ Κύριος. Ἔχουμε ὅλοι οἱ χριστιανοὶ τὴ δυνατότητα νὰ μὴ συμφωνήσουμε μὲ ὅλες τὶς πράξεις τῶν ἐπισκόπων καί Πατριαρχῶν. Μπορεῖ ο καθένας νὰ ἔχει τὶς ἀπόψεις του. Ἀλλὰ προσοχὴ νὰ μὴ χωριστοῦμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, νὰ μὴ κάνουμε σχίσμα. Ἂν κάποιοι ἐπίσκοποι συλλειτουργήσουν μὲ αἱρετικοὺς ἢ κοινωνήσουν αἱρετικούς, δὲν βλάπτουν τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ μόνον τὸν ἑαυτό τους. Οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ κάνουν ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ μὴν ἀντιδροῦν. Ἡ ἀντίδραση ὁδηγεῖ στὸ σχίσμα καὶ στὴν καταστροφή. Ὅσοι κατακρίνουν τὶς πράξεις τῶν πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων, ὅσοι στηλιτεύουν καὶ καταδικάζουν τὶς πράξεις τους, αὐτοὶ δὲν ἀγαποῦν τὴν Ἐκκλησία. Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ στηρίζεις τοὺς ἐπισκόπους, ἀσχέτως μὲ τὸ τί θὰ κάνουν αὐτοί. Ἀλλιῶς θὰ καταντήσεις σχισματικός. Στηρίξτε τὴν Ἐκκλησία καὶ μὴ φοβᾶστε»!


Πηγή β΄

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!!!!
….εσείς τα κορόϊδα δεν θα αντιδράτε….

«Πάτερ μου, σε λίγο καιρό, όχι μακριά, σε πολύ λίγα χρόνια, θα υπάρξη μία εκκλησία σε όλον τον κόσμο… παπικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι, θα υπάρχει μία λέξη, αυτή που επικρατεί στις ημέρες μας, «ενότητα»· υπό το πρίσμα τῆς ενότητος. Από κάτω θα γίνει ένας ακταρμᾶς, δηλ. ο καθένας θα κρατάει την πίστη του, αλλά εδώ θα βλέπετε καρδινάλιο. Αυτός θα κρατάει την πίστη του, εγώ την πίστη μου, θα έχουμε όμως κοινό ποτήριο. Και θα μεταλαμβάνουμε και σείς τα κορόïδα θα μᾶς βλέπετε και δεν θα αντιδράτε. Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.» 
http://katanixis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_7719.html
***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Δύο κείμενα από δύο πηγές. Αθλία η κατάσταση!":


Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος

Εαν αυτά που γράφονται ανωτέρω είναι αλήθεια, τότε ο συγκεκριμένος είναι θολολόγος και πανχάλεπος αιρετικός. Αυτό το κήρυγμα μηδενίζει τους αγώνες των Πατέρων αλλά και των Αγίων Ιεραρχών της Εκκλησίας, παρουσιάζοντά τα ως μια άχρηστη πράξη. Αλλά τι γράφω, τους παρουσιάζει ως εχθρούς της Εκκλησίας και σχισματικούς, τουτέστιν κολασμένους.
Ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς που εσείς αγιοποιήσατε ( καλώς ) αποτειχίστηκε απο εσάς και σας ονόμασε Παναιρετικούς, είναι άγιος η σχισματικός και κολασμένος;
Τα διπλώματα που σας έδωσαν οι θολολόγοι μέντορες μας αφήνουν παγερά αδιάφορους.
Και να μας πείτε πότε η Εκκλησία κήρυξε τα παραπάνω.
Αυτά όμως είναι τ' αποτελέσματα του πνεύματος. ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Σας αφιερώνω το κάτωθι γνωμικό,

Τα πρόβατα φοβούνται τον λύκο, αλλά στο τέλος πάντα ο βοσκός τα πηγαίνει για σφάξιμο.

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ: ἀπάνθρωπες οἱ πρακτικές τοῦ σοδομιτισμοῦ

 Εἶναι ἀπάνθρωπες οἱ πρακτικές τοῦ σοδομιτισμοῦ γιά τήν ψυχοσωματική ὑγεία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί δέν ἀποτελεῖ ὅπως ψευδέστατα ἰσχυρίζονται οἱ κυβερνῶντες, ἀνθρώπινο δικαίωμα θεσμοθέτησι αὐτῆς τῆς ἀνειπώτου φρίκης αἰσχρότητος, γιατί δέν συνδέεται μέ τήν ἀνθρώπινη φύσι ἀλλά ἀποτελεῖ ψυχοπαθολογική ἐκτροπή ἀπό αὐτήν, ὅπως μέχρι τό 1970 παγκόσμια ἰατρική κοινότης, ἐδέχετο καί ὅπως Νομική ἐπιστήμη διδάσκει (βλ. «Τά περί τό γενετήσιο ἔνστικτο ἐγκλήματα» Γ.. Μαγκάκη, Ἀθήνα 1975) καί μετά μέ ἐξαγορά συνειδήσεων καί ἄφθονο χρῆμα ἀπό τό παγκόσμιο Σιωνιστικό λόμπυ ψυχοπαθολογική ἐκτροπή ὀνομάστηκε ἁπλή «διαφορετικότητα» γιά νά χωματοποιηθοῦν οἱ ἄνθρωποι καί νά ἀποβοῦν «χρήσιμοι ἠλίθιοι» γιά τήν καταδολίευση τῆς ἐλευθερίας τους.

Βόμβα ομοφυλοφιλίας -- Της κ. Δάφνης Βαρβιτσιώτου, Ιστορικού-Αρχαιολόγου

Μέσα στο πανδαιμόνιο της παγκοσμίου και εγχωρίου ειδησεογραφίας των τελευταίων εβδομάδων, μία εντυπωσιακή είδησις και αποκαλυπτική, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητος στις αρχές της περασμένης εβδομάδος, παρέμεινε ασχολίαστη. Η είδηση αφορά στην από μέρους των Αμερικανών αναζήτησι «ηπίων» τρόπων εξουδετερώσεως αντιπάλων στρατευμάτων. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα («Αδέσμευτος Τύπος (Ρίζου) Ιανουάριος 2005), από το 1994, οι Αμερικανοί διεξάγουν έρευνες για την ανακάλυψη μη θανατηφόρων χημικών σκευασμάτων, που θα προκαλούν στα αντίπαλα στρατεύματα ακατανίκητες τάσεις ομοφυλοφιλίας. Και παρά το γεγονός ότι απέρριψαν ήδη «πρόταση για την παραγωγή ενός αερίου, που θα έκανε τα αντίπαλα στρατεύματα… ομοφυλόφιλους», αξακολουθούν να ερευνούν για άλλα μη θανατηφόρα χημικά σκευάσματα, τα οποία θα προκαλούν τις συγκεκριμένες τάσεις σεξουαλικότητος, επηρεάζοντας την πειθαρχία και το ηθικό των αντιπάλων μονάδων! Τουτέστιν μεθερμηνευόμενον: Η πρόκληση τάσεων ομοφυλοφιλίας εκτιμάται από τους Αμερικανούς ως πράξις εχθρική προς τον άνθρωπο και ως πρόκλησις αναπηρίας, η οποία τον εξουδετερώνει κατά τρόπο «ήπιο», αλλά πολύ πιο αποτελεσματικό, (αλλά και «ανθρωπιστικό») από την όποια σωματική βλάβη θα ήταν δυνατόν να του προκαλέσουν τα συμβατικά πολεμικά όπλα, δεδομένου ότι εκτιμούν ότι η ομοφυλοφιλία εξουδετερώνει το πνεύμα και την ψυχή του.

ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ

Να θυμάστε την αμαρτωλότητά σας και να θεωρείτε τον εαυτό σας άξιο της κολάσεως. Και ο απόστολος Παύλος ποτέ δεν ξεχνούσε πως ήταν πρώτα διώκτης της Εκκλησίας, μολονότι υστέρα οι απερίγραπτοι κόποι του γι΄ αυτήν μπορούσαν να εξαλείψουν τις αμαρτίες δέκα διωκτών. Ενώ όμως από το ένα μέρος δήλωνε, «ουκ ειμί ικανός καλείσθαι απόστολος, διότι εδίωξα την εκκλησίαν του Θεού» (Α’ Κορ. 15:9), από το άλλο μέρος δεν απελπιζόταν για τη σωτηρία του. Με βέβαιη ελπίδα έγραφε: «Απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος» (Β’ Τιμ. 4:8). «Την επιθυμίαν έχω εις το αναλύσαι και συν Χριστώ είναι» (Φιλιπ. 1:23).

π.Νικόλαος Μανώλης, Σχολιασμός Ομιλίας του γ. Νίκωνος στο Μάνχαϊμ (Α' Μέρος) [ΒΙΝΤΕΟ 2016].