Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


 Τελικά, ὅπως ἀνεμένετο, μέ τήν μέθοδο τῶν ἐξοριῶν και τήν συνεργασία πάντοτε τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ἀπεκατεστάθη ἡ κανονική τάξις χωρίς ἀποκατάστασι τῆς πίστεως καί ἡ μνημόνευσις τοῦ πατριαρχικοῦ ὀνόματος ἀντιλάλησε ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον στό περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἴσως καί ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης δέν ἐπερίμενε τόσο εὔκολη ὑποταγή, ἡ ὁποία τοῦ ἔδιδε τό πράσινο φῶς καί τοῦ ἐξησφάλιζε τά νῶτα διά νά συνεχίση τήν πορεία του. Ἀπέμεινε ἡ Ἱ.Μονή Ἐσφιγμένου νά κρατῆ τήν σκυτάλη τοῦ ἀγῶνος, τήν ὁποία ἴσως ἀνέχεται ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης, προκειμένου να ἐπιδεικνύη τήν ἀνοχή καί τήν δημοκρατικότητά του και μέ τόν σκοπό τῆς ἐκτονώσεως τῶν ἐναντιουμένων στόν Οἰκουμενισμό ἁγιορειτῶν Πατέρων. Κατά καιρούς βεβαίως τό Πατριαρχικό μειδίαμα ἀφήνει τήν θέσι του στό Πατριαρχικό κατασπάραγμα καί ἡ ἐξωτερική μορφή τοῦ προβάτου παραμερίζει καί ἐμφανίζεται ἡ πραγματική διάθεσις τοῦ λύκου. Αὐτό φαίνεται καί ἀπό τήν παράνομη ἀπόφασι τοῦ Πατριαρχείου πρός ἀποσχηματισμό τοῦ ἡγουμένου και τριῶν μοναχῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου. Εἰς αὐτήν την παράνομο ἀπόφασι ἀντέδρασανπολλοίἁγιορεῖτεςΠατέρεςκαι ὑπέγραψαν ἔγγραφο διαμαρτυρίας. Τό γεγονός αὐτό συνέβη πάλι ἐπί τοῦ πράου καί εἰρηνικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου καί τό περιγράφει ὁ «Ὀρθόδ. Τύπος» στό φύλλο τῆς 1-10-74 ὡς ἑξῆς:
«Δήλωσις 373 ἁγιορειτῶν Πατέρων ἐπί ἀντικανονικῶν πρωτοφανῶν ἀποφάσεων. Τριακόσιοι ἑβδομήκοντα τρεῖς ἁγιορεῖται μοναχοί μέ κοινή δήλωσίν των διαμαρτύρονται ἐντόνως διά τήν ἀπόφασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός ἀποσχηματισμόν τοῦ ἡγουμένου καί τριῶν μοναχῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου καί δηλοῦν ὅτι «θά ἀγωνισθοῦνμέχρι θανάτου, κατά τῆς ἀντικανονικῆς καί παρανόμου
ἀποφάσεως, ἵνα μή εἰς τοιαύτην ἀπώλειαν περιπέση ἡ Ἀκρόπολις τῆς Ὀρθοδοξίας». Σημειωτέον ὅτι ἡ δήλωσις αὕτη τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων ὑπεγράφη ἐντός ἐλαχίστου χρόνου. Θά ἦσαν, ἀσφαλῶς «πολλῷ περισσότεραι, ἄν μή αἱ μακριναί ἀποστάσεις καί ἡ τραχύτης τῶν ὁδῶν ἐδυσχέραινον τοῦτο».


 Συνεχίζεται.

Η ένωση της "Εκκλησίας" των οικουμενιστών με τους Παπικούς έχει γίνει από το 1965. Τα υπόλοιπα είναι μόνο για τους αφελείς....

Εδώ ο "Μητροπολίτης"  Εμμανουήλ του Οικουμενιστικού Πατριαρχείου Κων/πόλεως στην Παπική "Λειτουργία" προχθές στη Ρώμη.π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης : ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


ΙΙ. Μέθοδος
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΗ μέθοδος εις το υπόβαθρον της εκθέσεως αύτής είναι απλή. Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και οι Πατέρες επισημαίνουν εντός της ιστορίας την ιδικήν των εμπειρίαν της καθάρσεως και του φωτισμού της καρδίας και του δοξασμού (τής θεώσεως), την οποίαν ταυτίζουν με εκείνην των προφητών όλων των αιώνων, αρχίζοντες τουλάχιστον από του Αβραάμ. Αυτό αντιστοιχεί με την επανάληψιν της θεραπείας εις την ιατρικήν επιστήμην, της οποίας η μέθοδος μεταδίδεται από ιατρού εις ιατρόν. Αλλ' εις αυτήν την περίπτωσιν ο Χριστός είναι ο ιατρός ο οποίος προσωπικώς θεραπεύει και "τελειοί" τους ιατρούς Του, τόσον εις την Παλαιάν όσον εις την Καινήν Διαθήκην. Αυτή η ιστορική παράδοσις και διαδοχή θεραπείας και τελειώσεως "εν τω Κυρίω της Δόξης" πρίν και μετά την ενσάρκωσίν Του, συνιστά την καρδίαν και τον πυρήνα της Βιβλικής και της Πατερικής Παραδόσεως και του Συνοδικού Συστήματος.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΔιαιρούμεν την έκθεσίν μας εις τα ακόλουθα: 1) Τα ιστορικά πλαίσια, 2) αι Σύνοδοι ως Εταιρείαι Ψυχιατρικών Κλινικών, 3) Σύνοδοι και Πολιτισμοί, 4) Συμπεράσματα.
1) Ιστορικά πλαίσια

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Η Τετάρτη είναι: η θεανθρωπίνη αρετή της πραότητος και ταπεινώσεως. Μόνον ο «πράος τη καρδία» καταπραϋνει τας επαναστατημένας και αγρίας καρδίας, μόνον ο ταπεινός τη καρδία ταπεινώνει τας υπερηφάνους και αλαζονικάς ψυχάς. Το να «δεικνύη πραότητα προς πάντας τους ανθρώπους» είναι το χρέος του κάθε αληθινού χριστιανού (Τίτ. 3,2). Αλλά ο άνθρωπος γίνεται αληθινά πράος και ταπεινός, όταν κάμη καρδίαν της καρδίας του τον πράον και ταπεινόν Κύριον Ιησούν, εκείνον ο οποίος είναι ο μόνος αληθώς «πράος και ταπεινός τη καρδία» (Ματθ. 11, 29). Πρέπει να πραϋνεται η ψυχή του λαού με την πραότητα του Χριστού. Κάθε άνθρωπος πρέπει να μάθη να προσεύχεται: Πραότατε Κύριε, καταπράϋνον την αγρίαν ψυχήν μου!—Ο Κύριος εταπείνωσε τον Εαυτόν Του με την μεγαλυτέραν ταπείνωσιν: εσαρκώθη, έγινεν άνθρωπος. Εάν είσαι του Χριστού, ταπείνωσε τον εαυτόν σου μέχρι του σκώληκος: σάρκωσε τον εαυτόν σου εις τον πόνον του κάθε πονεμένου, εις την θλίψιν του κάθε θλιμμένου, εις το πάθος του κάθε βασανισμένου, εις το άλγος του κάθε ζώου και πουλιού. Ταπείνωσε τον εαυτόν σου πιο κάτω από όλους: να είσαι τα πάντα τοις πάσι, αλλά δια Χριστού και κατά Χριστόν. Όταν είσαι μόνος σου, προσεύχου: Ταπεινέ Κύριε, ταπείνωσέ με δια της ταπεινώσεώς Σου!                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ - 28/6/2012 (ν.ημ.)

Εκτός του από 26/6/2012 Δελτίου Τύπου η Ιερά Μονή Εσφιγμένου με σημερινή ανακοίνωση αποσαφηνίζει ότι ουδεμία σχέση έχει με τον εξαρτηματικό μοναχό της αδελφότητας των Κατσουλιέρηδων που συνελήφθη από την αστυνομία για οπλοκατοχή στις αρχές της εβδομάδας.


Ο δρόμος της ζωής


 Κυριακή  Δ΄ Ματθαίου

“Κύριε, ουκ ειμί ικανός, ίνα μου υπό την στέγην εισέλθης”

Η συναίσθηση της αναξιότητας του εκατόνταρχου και κατ΄ επέκταση η ταπείνωσή του, είναι στοιχείο από το οποίο θα μπορούσαμε ν΄ αντλήσουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την πορεία που ακολουθούμε στη ζωή μας. “ Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχθώ στο σπίτι μου, πες όμως μόνο ένα λόγο, και θα γιατρευθεί ο δούλος μου”.  Συγκλονίζουν πράγματι τα λόγια αυτά γιατί σηματοδοτούν μια στάση, την οποία δύσκολα ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο σημερινός υιοθετεί.  Είναι η περίπτωση που αποτολμά να γκρεμίσει τα οχυρά που συνήθως ανεγείρει για να αφήνει τον εαυτό του σε μια παγερή απόσταση από το Θεό και το συνάνθρωπο.  Είναι η περίπτωση που έχει συναίσθηση της δικής του αδυναμίας και κάνει τη μεγάλη κίνηση: να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού, τον οποίο πλησιάζει με πίστη και ελπίδα. 

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Σεβ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας: ΔΙΑΤΙ Η ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ


μφισβητε τούς γίους Πατέρας τς κκλησίας, ο ποοι
δρασαν μέ τήν χάριν το γίου Πνεύματος

Ο Σεβ.. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. ερεμίας ες ν μπνευσμένον
γκύκλιον κήρυγμά του τεκμηριώνει τι μεταπατερική θεολογία τς καδημίας
Θεολογικν Σπουδν Βόλου τς ερς Μητροπόλεως Δημητριάδος εναι
ντιεκκλησιαστική καί κατά συνέπειαν αρετική και βλάσφημος. Διά ατς (τοι τς μεταπατερικς θεολογίας) βρίζεται τό γιον Πνεμα, μέ τήν χάριν το ποίου
δρασαν ο Πατέρες τς κκλησίας μας καί προέβησαν ες τούς σχυρούς γνας κατά
τν αρετικν. Τό πλρες κείμενον το γκυκλίου μηνύματος το Σεβ. Μητροπολίτου
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. ερεμίου χει ς κολούθως:

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


Ἔχομε καί ἕνα κείμενο τό ὁποῖο καταχωροῦμε καί με τό ὁποῖο φαίνεται ἐναργέστατα ὁ συμβιβασμός καί ἡ ὑποστολή τῆς σημαίας ἐκ μέρους τῆς ἱερᾶς Κοινότητος, μετά τά πατριαρχικά «φιρμάνια» καί  τίς πολιτικές ἀπαγορεύσεις. Αὐτό ἀποδεικνύει τήν πιστή καί κατά γράμμα ἐφαρμογή τῶν πατριαρχικῶν καί πολιτικῶν ἐντολῶν. Προέρχεται μάλιστα τό κείμενο αὐτό ἀπό δισενιαύσιο Σύναξι τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ ἁγ. Ὄρους, τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι ἡ γραμμή πλέον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος κατευθύνετο ἀπό τούς ἡγουμένους τῶν μονῶν, οἱ ὁποῖοι προφανῶς «στένοντες καί τρέμοντες» ἔσπευσαν να εὐθυγραμμισθοῦν μέ τίς πατριαρχικές προσταγές. Τό κείμενο αὐτό ὁμιλεῖ ἀπό μόνο του καί σηματοδοτεῖ τήν περαιτέρω Πορεία τοῦ ἁγ. Ὄρους:

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Τι έγιναν τα εκατομμύρια των ρωμιών της αυτοκρατορίας μας;


Ποιος έλληνας, ποιος ρωμηός σήμερα σκέφτεται ποτέ πως η πατρίδα μας κάποτε, η Ελληνική Ρωμανία, ήταν όλη η γνωστή τότε οικουμένη, που ξεκίναγε από τα σύνορα της Περσίας, έφτανε στην Βόρεια Αφρική, την Αγγλία, την κεντρική Ευρώπη, κάτω από τον Ρήνο και Δούναβι ποταμό; Τι έγιναν τα εκατομμύρια των ρωμιών της αυτοκρατορίας μας; Ατυχώς, φράγκεψαν! Άλλοι τούρκεψαν! Άλλοι αραβοποιήθηκαν! Κι’ άλλοι σλαυοποιήθηκαν! Οι άσπονδοι εχθροί του Γένους μας, μας έκοψαν κομματάκια-κομματάκια και μας κατεβρόχθισαν. Κι’ ακόμα δεν χόρτασαν. Ακόμα θέλουν να μας αφαιρέσουν ελληνισμό και εδάφη. Να συνθλίψουν την ρωμηοσύνη στα στενά όρια μιας επαρχίας απ’ ολόκληρη την αυτοκρατορία μας, του θέματος της Ελλάδος. Και οι μεν εχθροί μας κάνουν την δουλειά τους. Εμείς τι κάνουμε; Γιατί δεν μελετάμε την ιστορία μας; Την πραγματική μας όμως ιστορία, από τις πηγές μας, κι’ όχι όπως μας την σερβίρουν οι άσπονδοι εχθροί μας, οποιοιδήποτε και αν είναι αυτοί.

Του Ιωάννη Καποδίστρια προς τη Δ΄ Εθνική Συνέλευση (Αργος, 4/8/1829):


 «Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατό να λαμβάνουν μισθούς αναλόγους με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσίαν της».


Υπενθυμίζω ότι ο Κυβερνήτης δεν καταδέχθηκε ποτέ να δεχθεί μισθό για τις υπηρεσίες του, με το σκεπτικό: «εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν για να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

ΥΓ.: Το μήνυμα αυτό θα ήταν σκόπιμο να αναρτηθεί στις αίθουσες συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου, της Βουλής και του Αρείου Πάγου, σαν συνεχής υπόμνησις προς τους υπευθύνους των τριών εξουσιών (εκτελεστικής, νομοθετικής, δικαστικής) για το πώς εννοούσε ο Ι. Κ. τη λιτότητα των αρχόντων σε περιόδους δυστυχίας και στερήσεων του λαού. 

Γιώργος Αραμπατζής / Χολαργός

Η θρασύτητά τους δεν έχει όριο...Ιούνιος 28, 2012.
Τίρανα-Αλβανία.
Ο πρόεδρος του κόμματος των Αλβανοτσάμηδων- PDIU , Σπετίμ Ίντριζι δήλωσε σήμερα ότι πριν από 67 χρόνια είχαν σκοτωθεί περίπου 3.000 άτομα, κυρίως γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά. 
«Περίπου 2960 άτομα σκοτώθηκαν σε ένα τεχνητό σύνορο των Τσάμηδων στην Αλβανία στο Kllogjer και πρέπει να υπενθυμίσουμε στα μέλη μας ότι πρέπει να υιοθετήσουν ένα ψήφισμα για το ζήτημα των Τσάμηδων.
«Για να απονεμηθεί δικαιοσύνη στα θύματα της γενοκτονίας στην Τσαμουριά και την επίλυση του ζητήματος της,  θα πρέπει να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της δράσης των Τσάμηδων, των θεσμικών μας οργάνων, διπλωματικά και νομικά.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Τώρα πάγωσε η αγάπη...

Ένας αδελφός ρώτησε κάποιο Γέροντα: 
"Πως συμβαίνει τώρα, ενώ μερικοί αδελφοί κοπιάζουν κάνοντας πολλή άσκηση, όμως δεν παίρνουν χάρη όπως οι παλαιοί;" 
"Τότε υπήρχε αγάπη, απαντά ο Γέροντας, και ο καθένας τραβούσε τον πλησίον προς τα πάνω. Τώρα πάγωσε η αγάπη και ο καθένας σέρνει προς τα κάτω τον πλησίον. Γι' αυτό δεν παίρνουμε χάρη".

π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης : Τοπικαί και Οικουμενικαί Σύνοδοι


http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΤο Κανονικόν Δίκαιον προνοεί δια την κατά τακτά διαστήματα σύγκλησιν των τοπικών Συνόδων των επισκόπων, προεδρευομένων υπό Μητροπολίτου, Αρχιεπισκόπου, ή Πατριάρχου δια την επίβλεψιν της εκπληρώσεως της αποστολής της Εκκλησίας, η οποία είναι η θεραπεία της νοσούσης ανθρωπίνης προσωπικότητος και κοινωνίας. Αλλά παρομοία προνόησις δεν υπάρχει δια τας Οικουμενικάς Συνόδους. Τούτο εξηγείται εκ του γεγονότος ότι αι τοπικαί σύνοδοι ήσαν μέρος της πρωτογενούς δομής της Εκκλησίας, ενώ η Οικουμενική Σύνοδος ήτο κατά την φύσιν της έκτακτος και αυτοκρατορική. Δύναταί τις να παραλληλίση τας Οικουμενικάς Συνόδους με την Αποστολικήν Σύνοδον των Ιεροσολύμων (Πράξ. 15, 6:6-29). Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι, όμως, συνεκαλούντο υπό του βασιλέως των Ρωμαίων με σκοπόν να αναγάγη εις Ρωαμϊκόν νόμον την έναντι των αιρετικών κοινήν πίστιν και πράξιν των Αυτοκεφάλων και Αυτονόμων Εκκλησιών.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΟ Άρειος, ο Νεστόριος και ο Ευτυχής κατεδικάσθησαν πρώτα υπό τοπικών συνόδων και κατόπιν υπό Οικουμενικών. Ο Παύλος Σαμοσατεύς κατεδικάσθη υπό τοπικής συνόδου, της οποίας η απόφασις έγινε δεκτή υφ' όλων των υπολοίπων συνόδων. Το ίδιον συνέβη με τον Σαβέλλιον. Ακόμη και εις τας Οικουμενικάς Συνόδους οι επίσκοποι ελάμβανον μέρος ως μέλη των συνόδων των, των οποίων εκφρασταί ήσαν οι Μητροπολίται, Αρχιεπίσκοποι και Πατριάρχαι ή οι εκπρόσωποί των. Θα πρέπει να διευκρινισθή, ότι ούτε η Οικουμενική Σύνοδος δύναται να υποκαταστήση τας Τοπικάς Συνόδους, ούτε αι Τοπικαί Σύνοδοι δύνανται να πάρουν το προβάδισμα έναντι Οικουμενικής Συνόδου, εκτός αν η μία ή η άλλη παρεκκλίνει της πίστεως. Τούτο διότι η αυθεντία ενυπάρχει εις τους θεουμένους (δοξασμένους) Αποστόλους, Προφήτας και Πατέρας, που συμμετέχουν εις τας Συνόδους ή εις τους ακολουθούντας την διδασκαλίαν των θεουμένων Συνοδοκοί, και όχι εις τοπικάς ή Οίκουμενικάς Συνόδους καθ' εαυτάς.

Συνεχίζεται.

Δάσκαλε που δίδασκες... Σε ιδιωτικό μαιευτήριο γέννησε η σύντροφος του σύντροφου Τσίπρα

Δάσκαλε που δίδασκες... Σε ιδιωτικό μαιευτήριο γέννησε η σύντροφος του σύντροφου Τσίπρα

Όπως πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα του τύπου, το πρωί της Τρίτης η Περιστέρα Μπαζιάνα, σύντροφος - όπως την αποκαλούν - (γιατί δεν είναι επισήμως παντρεμένοι…) του Αλέξη Τσίπρα, έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Βεβαίως, ευχόμαστε  να τους ζήσει το νεογέννητο, αλλά πέραν από την ανθρώπινη υπάρχει και η πολιτική πλευρά του ζητήματος.
Εξηγούμαστε: η γέννηση του μωρού έγινε στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ μαιευτήριο «Ιασώ». Είναι βεβαίως αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός να πηγαίνει σε όποιο νοσοκομείο θέλει (και μπορεί…), αλλά είναι και μεγίστη υποκρισία αυτοί οι οποίοι κραυγάζουν για «δημόσια και δωρεάν υγεία» να πηγαίνουν όποτε χρειάζεται σε πανάκριβα ιδιωτικά νοσοκομεία, στα οποία ο λαουτζίκος δεν μπορεί να περάσει ούτε απ’ έξω!

Γιατί αλήθεια δεν πήγαινε π.χ. στο κρατικό «Αλεξάνδρα» η σύντροφος του Τσίπρα, εκεί που γεννούν (δωρεάν βεβαίως, ας είμαστε καλά εμείς τα… κορόιδα που πληρώνουμε) όλες οι «μετανάστριες» και που αν μια φτωχή Ελληνίδα είναι τυχερή να βρει κρεβάτι είναι αναγκασμένη να «συγκατοικεί» με πληθώρα ξένων στον ίδιο θάλαμο; Έτσι, για να δει τη… γλύκα που «πολυπολιτισμού» που προωθεί ο σύντροφός της και το κόμμα του.

Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης : φοβούμαι ότι δεν θα πεθάνουμε Ορθόδοξοι. Σημειώστέ το αυτό….


ΕΝΑ ΤΣΟΥΡΜΟ ΑΠΟ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ
ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ!!!

Στην ιστοσελίδα Kozan.gr βλέπουμε τον μακρύ κατάλογο των 32 δεσποτάδων της Ελλαδικής Εκκλησίας και άλλων 12  που θα συνοδεύουν τον πατριάρχη!!!
Λύπη μας προκαλεί η αδιαφορία όλων αυτών των επισκόπων, που ενώ βλέπουν τον πατριάρχη Βαρθολομαίο να προδίδει καθημερινά την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, τρέχουν από πίσω του, σαν να μη συμβαίνει τίποτα!
Σε όλους αυτούς τους επισκόπους αφιερώνουμε τα παρακάτω λόγια του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, απομαγνητοφωνημένα·
 • «Είστε Ορθόδοξοι; Βγήκατε μέσα από τον Ιορδάνη ποταμό; Γιατί κάθε κολυμβήθρα Ιορδάνης ποταμός είναι. Είστε χριστιανοί; Επιτρέψατέ μου να αμφιβάλλω…..
 • Στα χρόνια της αποστασίας που ζούμε, δεν ξέρω, ας με θεωρήσετε απαισιόδοξο· Γεννηθήκαμε από γενεά γενεών Ορθοδόξοι και φοβούμαι ότι δεν θα πεθάνουμε Ορθόδοξοι. Σημειώστέ το αυτό….
 • Κινδυνεύει η Ορθοδοξια, δεν είναι αυτό ένα σχήμα λόγου… Επιτρέψατέ μου…να αναφέρω μερικούς κινδύνους…
 • Κινδυνεύει από τις αιρέσεις…..
 • Η μεγαλυτέρα απάτη των αιώνων είναι η Ουνία.
 • Προσωπικά δεν έχω τίποτε με κανέναν, για τις μεγάλες ιδέες πολεμώ·
 • Πήγε ο πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα και κάθισε δίπλα στον ουνίτη πατριάρχη!… Διέλυσαν οι Ουνίτες το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων… Είχε 80.000 Ορθόδοξους αρβόφωνες το Πατριαρχείο και πήραν με διάφορους τρόπους οι ουνίτες, μέχρι στιγμής τις 60.000 και έμειναν 20.000. Τους εξαγόρασαν με χρήματα παπικά….
 • Και τώρα βλέπουν τον πατριάρχη να τρώει μαζί του και να πίνει και τελείωσε η ιστορία…
 • Θα σβήσουν τα πατριαρχεία προς αίσχος μιας ιεραρχίας η οποία έδωσε όρκο ιερό να αγωνίζεται υπέρ ιερών και οσίων και τίποτα απ’ αυτά δεν κάνει.
 • Αλλά τι περιμένεις από δεσποτάδες και αρχιεπισκόπους και πατριαρχάδες, -αφήστε, να ανοίξω την καρδιά μου- Έλεγα σήμερα στην Αγία Μαρίνα· Πάνε μέσα στη στοά, γίνονται μασόνοι και κατόπιν γίνονται πατριάρχαι.
 • Αν δεν προσκυνήσουν το διάβολο αυτό της μασονίας, δεν γίνονται πατριάρχαι και δεν καταλαμβάνουν τα ύψιστα αξιώματα εν τη Εκκλησία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Και το λέω αυτό όχι εκ δειλίας, αλλά από δικαιοσύνη. Γιατι δεν θ’ άφησε ο Θεός τον λαόν του αμάρτυρον στη γενεάν μας….

Μετέφερεν εἰς τάς ἀποσκευάς του ψημένα βρέφη!


Ενας  βρετανς ταξιδιώτης συνελήφθη στν Ταϋλάνδη ν χει στς ποσκευς
του ξι ψημένα βρέφη, 2-7 μηνν τυλιγμένα μ φύλλα χρυσο! Σύμφωνα μ τν
πολογία του στς ρχς τς Μπανγκόγκ, μολόγησε πς τ μακάβριο φορτίο
του ταν μέρος μίας διαδεδομένης τελετς μαύρης μαγείας μ τίτλο Kuman Thong
(πο σημαίνει χρυσ παιδ στ ταϋλανδέζικα),  ποία φέρνει καλ τύχη στν
κάτοχο τν πτωμάτων.  δράστης εχε σκοπ ν πουλήσει τ βρέφη στν Ταϊβάν,
κε πο τ καθένα θ μποροσε ν το ποφέρει μέχρι κα 6.400 δολλάρια!
νατριχιάζουμε κυριολεκτικ διαβάζοντας τέτοιες φρικτς εδήσεις. Παράλληλα
διαπιστώνουμε πόσο δίκαιο χουν σοι γωνίζονται κατ τς βιαίας εσβολς στν
Ερώπη κα βεβαίως στ Χώρα μας, τς «νατολικς πνευματικότητας», δηλαδ
τν δαιμονοθρησκειν τς σιατικς πείρου, ο ποες ποκτηνώνουν
κυριολεκτικά τούς λαούς! Δν θ πάψουμε ν τονίζουμε τ γεγονς πς ο θρησκεες
 το κόσμου, κτός το Χριστιανισμο, εναι δαιμονικς πινοήσεις κα πς μέσ
ατν δρ καταστροφικ γι τ νθρώπινα πρόσωπα  διος  σατανς. πτ
πόδειξη  μακάβρια ποσκευ το βρετανο ταξιδιώτη!


"Ορθόδοξος Τύπος"

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


Αὐτό τό κείμενο εἶναι πολύ ἀποκαλυπτικό καί ἀποδεικνύει τά μέσα πού μεταχειρίσθηκε ὁ νέος Πατριάρχης, ὁ «πρᾶος» καί «εἰρηνικός», προκειμένου νά φιμώση τά στόματα τῶν ἁγιορειτῶν Πατέρων. Δέν ἤθελε ὁ ἄνθρωπος τους καλογήρους νά γίνουν ἐμπόδιο καί τροχοπέδη στά ἑνωτικά του σχέδια.Καί βεβαίως ἐγνώριζε καλά καί αὐτός καί τά κέντρα ἀπό τά ὁποῖα κατευθύνετο ὅτι δέν εἴμεθα εἰς την πρωτοχριστιανική περίοδο τῶν διωγμῶν, μέ τούς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία ἐδυνάμωσε, ἐδοξάσθηκε καί ἐνίκησε τή βία μέ τήν θυσία καί τήν ἐμμονή στήν ἀλήθεια, οὔτε ἀκόμη στήν ἐποχή τοῦ λατινόφρονος Βέκκου κατά τήν ὁποία στό
ἅγ. Ὄρος κατοικοῦσαν μοναχοί οἱ ὁποῖοι στά θέματα τῆς πίστεως δέν ὑπεχώρουν οὐδέ βῆμα ποδός. Τώρα, προκειμένου νά γίνη στό Ὄρος κάποιος ἡγούμενος, χρειάζεται νά κάνη ὄχι ὅπως ἄλλοτε ὁμολογία πίστεως, ἀλλά ὁμολογία συμβιβασμοῦ, εἰδάλλως δέν θά ἀναγνωρίζεται ἀπό τό Πατριαρχεῖο ἡ κατά τά ἄλλα νόμιμη ἐκλογή του. Ἡ πνευματική δέ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τοῦ ἁγ. Ὄρους μεταβάλλεται σέ τυραννία καί ὁ βασικός σκοπός καί στόχος τοῦ ἁγιορείτικου πλέον μοναχισμοῦ ἀπό τή δημιουργία φυλάκων τῆς πίστεως, κατά τά πρότυπα τῶν ὁσιομαρτύρων τῶν ἐπί Βέκκου, μεταλλάσσεται στη δημιουργία πειθήνιων ὀργάνων τοῦ Πατριάρχου κατά τά πρότυπα τοῦ παπικοῦ μοναχισμοῦ. Ἡ δέ μνημόνευσις τοῦ ὀνόματος τοῦ Πατριάρχου εἶναι πλέον τό σύμβολον τῆς ὑποτελείας καί τό δεῖγμα τοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ πού ἀντικατέστησε ἄδοξα τήν χριστοκεντρική Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας. Κάποια τελευταῖα λείψανα ἀγωνιστικότητος ἤ ὅπως θα λέγαμε διασώσεως τῆς τιμῆς τῶν ὅπλων μᾶς δίδει στό ἴδιο φύλλο ὁ «Ὀρθόδ. Τύπος». Ἀναφέρει συγκεκριμένα τά ἑξῆς:
«Ἡ στάσις τῆς μονῆς Ἁγ. Παύλου. Κατά πληροφορίας μας, μεγάλος ὑπῆρξεν ὁ ἐνθουσιασμός διά τήν στάσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Παύλου, μεταξύ τῶν ὀρθοδόξων. Ὡς ἀνέγραψεν ὁ «Ὀρθόδ. Τύπος» εἰς τό προηγούμενον φύλλον, ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Παύλου, π. Ἀνδρέας, ἐδήλωσε ρητῶς εἰς τόν πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅτι δεν πρόκειται νά ἐπαναλάβη τό μνημόσυνον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐφ’ ὅσον οὖτος δέν ἀποκηρύξη τήν γραμμήν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ φιλενωτισμοῦ. Μέ τήν δήλωσιν τοῦ Ἡγουμένου συνεφώνησεν ὁλόκληρος ἡ Ἀδελφότης, ἐπί τούτῳ προσκληθεῖσα εἰς τό Ἡγουμενεῖον. Ἡ στάσις αὕτη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐνεδυνάμωσε πολλούς καί οἱ ὀφθαλμοί τῶν ἀγωνιζομένων εἶναι προσηλωμένοι ἐπάνω της» («Ὀρθόδ.Τύπος», 15ης Ἰουλίου 1974).

Συνεχίζεται.

Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας : "ἄς ἔχουμε τό νοῦ μας λέγω, μή συμβοῦν καί στήν πόρτα μας τέτοιες προδοσίες"


 Τό γραπτόν μήνυμα το Σεβ. Μητροπολίτου πρός τόν ερόν κλρον καί τόν πιστόν
λαόν  χει ς κολούθως:

«Καί πάλι στό σημερινό μου κήρυγμα, δελφοί χριστιανοί, θέλω νά σς μιλήσω γιά
τήν θεία Λειτουργία. σα καί νά πε κανείς γι ατό τό παμμέγιστο Μυστήριο, δέν θά
μπορέσει νά κφράσει ποτέ τό μεγαλεο Του. ς π λοιπόν καί στό κήρυγμά μου
ατό μερικά πεξηγηματικά τν σων επα στά προηγούμενα δύο κηρύγματα γιά τήν
θεία Λειτουργία.

1. θεία Λειτουργία εναι Μυστήριο νότητος.

Εναι νωση μέ τόν Θεό, λλά καί νωση μεταξύ μας. Γιατί, μέ τήν θεία Κοινωνία πού λαμβάνουμε στήν θεία Λειτουργία, χουμε μέσα μας τό διο Αμα, το Χριστο τό Αμα,
καί εμαστε λοιπόν δελφοί. Γι ατό καί πρέπει νά εμαστε γαπημένοι μεταξύ μας,
πως μς λέει ερέας, «γαπήσωμεν λλήλους», γιά νά γευόμαστε τήν θεία
Κοινωνία, πού εναι Μυστήριο νότητος, ξαναλέω. ς θυμηθομε ατό πού μς επε
Χριστός μας: ν προσφέρουμε τό πρόσφορό μας στόν Θεό – μς επε – καί θυμηθομε
τι κάποιος χει κάτι ναντίον μας, ς φήσουμε τό δρο μας, ς μή τό προσφέρουμε,
προτο πρτα συμφιλιωθομε μέ τόν ντίδικό μας (Ματθ. 5,23-24). Θυμήθηκα ατόν
τόν λόγο το Χριστο μας, δελφοί, γιατί θέλω νά π κάτι λλο πολύ σημαντικό γιά τίς συμπροσευχές μέ τούς αρετικούς. Μέ τούς αρετικούς, καί συγκεκριμένα μέ τούς
Παπικούς, δέν εμαστε σέ συμφωνία καί διαφέρουμε σέ πολλά. φο λοιπόν χουμε
διαφορές μ ατούς, καί μάλιστα δογματικές διαφορές, πς εναι δυνατόν νά προσφέρουμε μαζί τους τό Μυστήριο τς νότητος, τήν θεία Λειτουργία; ν γίνεται κάτι τέτοιο – πως
μετά λύπης κομε τι γίνεταιατό εναι προδοσία πίστεως, ατό εναι παράβαση τν ερν Κανόνων τν γίων Πατέρων τς κκλησίας μας. ς χουμε τό νο μας,
χριστιανοί μου, καί μες ο κληρικοί καί σες ο λαϊκοί, πού τά ερά μας κείμενα σς νομάζουν “φρουρό” καί “φύλακα” τς πίστης μας, ς χουμε τό νο μας λέγω, μή
συμβον καί στήν πόρτα μας τέτοιες προδοσίες· καί ν κούσουμε δομε τι
συμβαίνουν νά μήν εμαστε παθες, λλά νά διαμαρτυρηθομε γιά τέτοιες παραβάσεις
τν ερν Κανόνων, πού εναι φοβερές. Ατήν τήν ρα πού σς γράφω ατά μο επαν
καί μο δειξαν πό τό διαδίκτυο καί εδα μέ τά μάτια μου τήν ξς φοβερή εκόνα: νας καθολικός ερέας χρίει τόν Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αγουστνο στό μέτωπό του. Σημεο
τν καιρν ατό! Καί νά γίνεται ατό τό προδοτικό πό πίσκοπο!... Φύλαξέ μας, Χριστέ
καί Παναγιά, πό χειρότερα!...

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Η μέρα αύριο είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία μας στη μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.


Παιδί ψαρά από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και αδελφός του πρωτόκλητου Αντρέα, ο  Πέτρος, ζούσε μια  δύσκολη ζωή και είχε ως μοναδική περιουσία τα αλιευτικά του εργαλεία. Η αγνότητα της ψυχής, η ευθύτητα , η αποφασιστικότητα  και η αφοσίωσή του στην πατρική πίστη ήταν οι προϋποθέσεις για να γίνει εκλεκτός απόστολος του Χριστού. «Ευθέως», όπως λέγει ο ευαγγελιστής ,  αυτός και ο αδελφός του εγκατέλειψαν τα δίχτυα και τον πατέρα τους για να ακολουθήσουν τον Χριστό, που υποσχέθηκε να τους κάνει ψαράδες ανθρώπων.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

From General Hospital to the Hospital of Souls:


February 27, 2012 
Four-time Emmy award-winner Jonathan Jackson, star of General Hospital andTuck Everlasting, talks with Fr. Andrew Stephen Damick about his journey into Orthodox Christianity, his family, how he lives his faith as a Hollywood actor, music and writing, on this special episode of Roads From Emmaus.

Fr. Andrew Stephen Damick: This is Fr. Andrew Stephen Damick, and this is kind of a different episode of Roads From Emmaus. You’re used to hearing me talk in front of a microphone to a bunch of people listening in at a lecture, but today actually we’re doing a conversation. I’m doing an interview with someone. Why would I do that? The reason is that I’m very dedicated to questions of communion and place and what is local and what is connected directly. So once I had heard that my guest for today was out on the East Coast, we worked out a way to connect in person. We’re currently sitting in the parking lot of Newark Liberty International Airport, where he is getting ready to get on his plane to head back to the West Coast.
My guest today is Mr. Jonathan Jackson, who is an actor and a musician perhaps best known for his guest role as Lucky Spencer onGeneral Hospital, which has played for the last couple of years—well, they think you’re taking a break now—but also you’re in a film, Tuck Everlasting, from about ten years ago. He’s won four Emmys, and he also had a recurring role on the Fox series The Sarah Connor Chronicles, which is a spin-off from the Terminator movies, and he has his own band, which is called Enation, and that is why he was here on the East Coast.
Why, you may ask, am I interviewing a man who is a soap opera star? Well, the reason is that right now, he and his family are catechumens in the Orthodox Church. So, thank you very much for meeting with me. I am very honored to be with you, truly.
Mr. Jonathan Jackson: Thank you, Father. I am honored as well. I appreciate it. Glad to be here.
Fr. Andrew: My first question is: how did you get here? What is your religious background?