Η ΕΝΔΟΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ -- Άθωνικά άνθη

«Ψυχής δε κίνησίς εστι κυκλική, η εις εαυτήν είσοδος από των έξω, και των νοερών αυτής δυνάμεων η ενοειδής συνέλιξις ώσπερ εν τινι κύκλω το απλανές αυτή δωρουμένη». Διονύσιος Αρεοπαγίτης.

Ίσως να μη είναι ανωφελές να λεχθή, ότι κακώς απεδόθη εις τον άγιον Γρηγόριον η ενδοστρεφής προσευχή, και ότι κάκιστα συνεδέθησαν μετά του ονόματός του, ως «παλαμισμός», τα ειρωνικά παρωνύμια «ομφαλοσκοπία –ομφαλοψυχία». Ηγνόησαν οι τοιαύτα φρονήσαντες ορθολογισταί, ότι εις την Ορθόδοξον Θεολογίαν υφίσταται συνεχής εσωτερική ενότης. Τοιαύτη δ’ ενότης, οίαν οφείλομεν να ανακαλύπτωμεν πανταχού των επί μέρους ιερών κειμένων της Καινής Διαθήκης. Διότι το Πνεύμα το Άγιον, όπερ εσόφισε τους αμέσους μαθητάς του Κυρίου, αυτό το ίδιον Πνεύμα εφώτισε και τους Πατέρας. Η υφισταμένη ποικιλία εν τη διδασκαλία των Πατέρων ουδόλως αίρει την εσωτερικήν ταυτότητα αυτής. Διότι το Πνεύμα όχι μόνον «όπου θέλει πνει» αλλά και «όπως θέλει πνει», «λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα».

Οι πρώτες δηλώσεις του π. Ιωάννου Καρασακαλίδη

-----
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Κατά τόν 15ον Κανόνα τῆς ἐπί Πατριαρχείας τοῦ Μ. Φωτίου ΑΒ Συνόδου (861 μ.Χ.), ὁ Ἄνθιμος εἶναι ψευδεπίσκοπος, ἐφόσον δηλώνει πεπαρησιασμένως ἀπό τήν τηλεόρασιν ὅτι ἄν ὁ λαός ταχθῇ ἐναντίον τοῦ Εὐαγγελίου, τότε αὐτός θά συνταχθῇ μέ τόν λαόν, ὄχι μέ τό Εὐαγγέλιον!!! Ἄν ἡ "Ἱερά" Σύνοδος στήν ὁποίαν ἀνήκει ἦτο Ὀρθόδοξος, θά τόν εἶχε ἀσφαλῶς καθαιρέσει. Δέν τό κάμνουν, διότι καί αὐτοί εἶναι ὁμόφρονές του. Ἄλλωστε μέ τήν ψευδο-σύνοδον τοῦ Κολυμπαρίου καί τήν προπαγάνδαν πού ἔκαμαν εἰς τόν λαόν διά νά τήν ἐπιβάλουν ἀπεδείχθη περιτράνως ὅτι ὅλοι τους εἶναι ἐχθροί τῆς Ἀληθείας, δηλαδή τοῦ Χριστοῦ, καί φίλοι τοῦ Διαβόλου. Ἐναπόκειται εἰς τόν λαόν νά ἐπιλέξῃ: Τόν Χριστόν ἤ τόν Διάβολον; Ὅσοι ἐπιλέγουν τόν Χριστόν ὀφείλουν πάραυτα νά διακόψουν πᾶσαν ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν μέ αὐτούς τούς ψευδεπισκόπους καί νά συνταχθοῦν μέ τήν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποίαν ὀφείλουν νά ψάξουν καί νά βροῦν.
5 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:59 π.μ.

Εξομολογείσθε Τω Κυρίω -- Orthodox Hymns


Τη Ε΄ (5η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου ΖΑΧΑΡΙΟΥ πατρός του Προδρόμου.

Ζαχαρίας ο θείος Προφήτης, επειδή εκήρυττε παρρησία την Θεοτόκον Μαρίαν, ότι αυτή είναι ομού Μήτηρ και Παρθένος και επειδή προσέταξε την Θεοτόκον, αφού εγέννησε τον Χριστόν, να μη εξέρχηται του τόπου εκείνου, όστις ήτο διωρισμένος εν τω ναώ να στέκωνται αι παρθένοι και προς τούτοις, επειδή ο υιός του Ιωάννης κατά τον καιρόν της βρεφοκτονίας εζητείτο και δεν ευρίσκετο, διότι εκρύπτετο πέραν του Ιορδάνου ποταμού εντός σπηλαίου ομού με την μητέρα του, δια ταύτας τας τρείς αιτίας φονεύεται εις το μέσον του θυσιαστηρίου από τους Ιουδαίους κατά προσταγήν του Ηρώδου.

Ὁ ἀλιτήριος διάβολος «παίζει» πονηρότερα παιγνίδια μέ τήν ἀγάπην

«Παπική Ἑλλάδα θά πῆ ἐξαφάνιση τῆς Ἑλλάδας. Συμπορευόμεθα μέ ἐκείνους, πού γελοιοποιήσανε τόν Χριστό ὅσο κανένας ἄθεος»

Προσφάτως ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος «ἐπεστράτευσε» ἕν κείμενον τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τό ὁποῖον ὡμίλει διά τήν ἀγάπην πρός τούς ἑτεροδόξους, διά νά καταδείξη ὅτι οἱ ἀντιτιθέμενοι εἰς τούς θεολογικούς Διαλόγους μετά τῶν Παπικῶν καί εἰς τήν Ἕνωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν» εἶναι ζηλωταί, φανατικοί, ἐμπαθεῖς, μή ἔχοντες ἀγάπην. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, προκειμένου νά κτυπήση τό ἀντιπαπικόν καί ἀντιοικουμενιστικόν κίνημα καί νά κάμψη τόν ἀνθενωτικόν ἀγῶνα του, ἀπέκρυψεν ὁλόκληρον τό ἀντιπαπικόν ἔργον τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, πού χαρακτηρίζει τόν Παπισμόν ἐπικίνδυνον αἵρεσιν διά τήν Ἐκκλησίαν μας καί τό Ἑλληνικόν Ἔθνος. Πρός χάριν τῆς «ἀγαπολογίας» θυσιάζει τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα περιθωριοποιεῖ.

Δελτίο Τύπου της Παμποντιακής για τις διεκδικήσεις της Τουρκίας επί των κειμηλίων της Παναγίας Σουμελά

Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος
Θεσσαλονίκη, 3-9-2019
Αρ.Πρ.:9372
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πριν λίγες ημέρες, το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, δημοσιοποίησε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την επιστροφή στην Τουρκία, 77 κειμηλίων της Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά που εντοπίστηκαν σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα.
Πρόκειται για άλλη μία προκλητική ενέργεια της γείτονος χώρας, που εντάσσεται στην πρόσφατα διευρυμένη πολιτική ρητορικής και πρακτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή, στηριγμένη σε αυθαίρετες και λανθασμένες ερμηνείες γεγονότων και συμφωνιών.

«Προσωρινή η διαμονή των μεταναστών» λέει η κυβέρνηση -- ουδέν μονιμότερο του προσωρινού !

Ρέει ποτάμι το αίμα  από τις εκτρώσεις. Περίπου 400 χιλιάδες ελληνόπουλα ετησίως! Επιτρέπει δε ο Κύριος και μας παίρνουν την πατρίδα μας, αυτοί που δεν σκοτώνουν τα παιδιά τους αλλά γεννούν συνεχώς....


Και έκραξαν φωνή μεγάλη:  έως πότε, ο Δεσπότης ο Άγιος και ο Αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της Ελληνίδος γης;

----
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἡ "κυβέρνησις," τόσον αὐτή ὅσον καί οἱ προηγούμενες, ἐκτελεῖ ἐντολάς τῶν Σιωνιστῶν γιά τήν ἀντικατάστασιν τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ μέ Ἀφγανούς, Πακιστανούς καί ἄλλους ἰσλαμιστάς, καί ἐμπαίζει τούς Ἕλληνας μέ τά ΣΑΤΑΝΙΚΑ αὐτά ψεύδη περί "κακομοίρων προσφύγων," περί "προσωρινῆς διαμονῆς" των στήν Ἑλλάδα κ.λπ. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ὑπό διωγμόν καί σφαγιασμόν! Ἡ "κυβέρνησις" (διάβαζε μαριονέττες τῶν Σιωνιστῶν) χρησιμοποιεῖ τήν ἀπόλυτον κοροϊδίαν, δηλαδή, εἰς τό ἐν ἐξελίξει ΔΙΑΒΟΛΙΚΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ τῆς ἀτιμώσεως καί τῆς πλήρους ἐξαφανίσεως τῶν Ἑλλήνων καί τῆς παραδόσεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τούς ἰσλαμιστάς. ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΤΩΝ; Μᾶλλον λίγος ὁ χαρακτηρισμός!
5 Σεπτεμβρίου 2019 - 8:45 π.μ.


Διαβολικά γονίδια ή δικαιώματα στον διάβολο; (4ον) -- του αδελφού μας Ιουστίνου

Η ελευθερία της Θείας Χάριτος και το Άγιον Βάπτισμα.

Σε προηγούμενα άρθρα μας, αγαπητοί αναγνώστες της «Ορθοδόξου Φωνής», αναφερθήκαμε στη κολυμπάριο θεωρία της «κυτταρικής μνήμης της αμαρτίας», σύμφωνα με την οποία οι αμαρτήσαντες γονείς κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης του παιδιού τους ευθύνονται για αλλοιώσεις στα κύτταρα του παιδιού, που το καταδικάζουν να «θέλει» την ίδια αμαρτία των γονέων του από την γέννησή του. Η θεωρία αυτή θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα αυτοκίνητο (το σώμα) που βγαίνει από το εργοστάσιο, με ελαττωματικό τιμόνι να στρίβει πάντα αριστερά ακόμη και όταν ο οδηγός(η ψυχή) το διατάζει να στρίβει δεξιά. Δυστυχώς οι κολυμπαριστές αυτοί κληρικοί έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η οποία διδάσκει τα τελείως αντίθετα.
Θα παραθέσω τώρα την διδασκαλία του Αγίου Μάρκου του ασκητού(1), ο οποίος λέγει τα εξής : «Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών και συνετάφημεν Αυτώ δια του βαπτίσματος. Ο αποθανών ( σ.σ δηλαδή ο ορθόδοξα βαπτισμένος) δεδικαίωται από της αμαρτίας. Αμαρτία ημών ου κυριεύσει εάν τας εντολάς του Χριστού ποιήσωμενΈδωκεν ο Χριστός εντολάς ίνα ταύτας ποιήσαντες, εύρωμεν την δεδομένην ημών τελειότητα. Ει δε μη ποιήσωμεν, ΕΚΟΥΣΙΩΣ φανούμεν ενεργούμενοι υπό της αμαρτίας».
Είναι παραπάνω από σαφές ότι ο ορθόδοξος βαπτισμένος χριστιανός  δεν  κουβαλάει μέσα του κάποια «κυτταρική μνήμη αμαρτίας» γραμμένη στα σωματικά του γονίδια, διότι έχει αναγεννηθεί από το Άγιον Βάπτισμα. Και συνεχίζει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής :
«Άρα ουκ ήκουσαν (σ.σ εις την περίπτωσή μας οι κολυμπαριστές) ότι το θέλημα του ανθρώπου μετά την βάπτισιν ούτε Θεός ούτε Σατανάς βιάζεται; Άρα ουκ ήκουσαν ότι αι εντολαί του Χριστού, αι μετά το Βάπτισμα δεδομέναι, νόμος ελευθερίας εστί; Εννόησας (εκ των ειρημένων τον δια του βαπτίσματος ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΝ μυστικώς μεν γινόμενον, ενεργώς δε δια των εντολών ευρισκόμενον».
Που είναι τώρα τα "διαβολικά" σου "γονίδια"  κακόδοξε κολυμπαριστή; Αμφισβητείς τον καθαρισμό του Αγίου Βαπτίσματος; Μέχρι που θα φθάσει η άνοιά σου;
Και καταλήγει ο Άγιος Μάρκος : « Ο νόμος του Πνεύματος της Ζωής ΗΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ». Είναι ξεκάθαρο λοιπόν  ότι η Εκκλησία μας δεν παραδέχεται  κάποια «κυτταρική μνήμη της αμαρτίας» μετά το ορθόδοξο βάπτισμα, αλλά ελευθερία βουλήσεως είτε για τήρηση των εντολών είτε για  ελεύθερη αποδοχή των υποδείξεων του διαβόλου.
Στην επόμενη επικοινωνία μας θα δούμε ότι η Εκκλησία επίσης   απορρίπτει την «κυτταρική μνήμη διαβολικών γονιδίων» ακόμη  και στον αβάπτιστο άνθρωπο. Μέχρι τότε, αγαπητοί αδελφοί, λίγη υπομονή και χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

 Παραπομπές
(1)Αγίου Μάρκου του Ασκητού, Το Άγιον Βάπτισμα και η ελευθερία της Θείας Χάριτος. Έκδοσις Ιερού Κελλίου Αγίων Αρχαγγέλων, Άγιον όρος 2012. Τηλ. 23770-23480, κεντρική διάθεσις «Το Παλίμψηστον», Τσιμισκή 128,546 21 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-286-247.

Φωτισμὸς καὶ 'Αγιασμὸς τῆς ψυχῆς μου !


Σωτηρία μου, παρηγορία μου, ἐμὴ ζωή, ἐμὸν φῶς, ἐμὴ ἐλπίς, ἀναψυχή μου, θυμηδία μου, καταφυγή μου, σκέπη, ῥῶσις τῆς ἐμῆς ψυχῆς, εὐφροσύνη, ἡδύτης, τεῖχος, προσφύγιον, ὀχύρωμα, ὅπλον, ἀντίληψις, δόξα, πνοή μου, προστάτις, μεσῖτις, γαλήνη, ἐπίσκεψις, καύχημα, εἰρήνη, ἰσχύς, βάδισμα, ὕμνησις, τροφή, στολή, χαρά, εὐλογία, ἄγκυρα, εὐπορία, δρόσος, σεμνοπρέπεια, ἁγιωσύνη, μεγαλωσύνη, λύτρωσις· τῶν λυπηρῶν μου παράκλησις, βοηθὸς τῆς ἐμῆς ἀπορίας, φωτισμὸς καὶ ἁγιασμὸς τῆς ψυχῆς μου, τῶν ἁμαρτιῶν μου ἀπολύτρωσις, τὸ ἐμὸν ἐκ Θεοῦ ψυχαγώγημα, τῆς ξηρανθείσης μου καρδίας θεόρρυτος ῥανίς, τῆς ζοφερᾶς μου ψυχῆς τηλαυγεστάτη λαμπάς, τῆς γυμνότητός μου ἀμφίασις, τῶν στεναγμῶν μου κατάπαυσις, τῶν συμφορῶν μου μεταποίησις· ἐγκράτεια, ἁγνεία, ἀνδρεία, σωφροσύνη, τῶν ἀρετῶν κόσμος, ἐλευθερία μου, λιμήν, θησαυρός, ἐμπόρευμα τὸ ὄντως αἰώνιον, ἐπίκυρος μετάνοια, ὕψωμα, εὐεξία, κάλλος, ἰσχύς, εὐβουλία, σύνεσις, ἀγαλλίαμα, λαμπρότης μου.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου