ΓΕΝΕΑΙ ΠΡΟΔΟΤΩΝ -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Η ευθύνη μετατίθεται εις τον λαόν.

Προς τιμήν της, η εφημερίς «Ορθόδοξος Τύπος» (14.6.2002, σελ. 2) κατήγγειλε τον Πρωθυπουργόν κ. Σημίτην, διότι ούτος εξύβρισε τον Ελληνοχριστιανικόν πολιτισμόν εις τρεις ομιλίας του (24.7.2001, 20.4.2002 και 22.4.2002), αι οποίαι υπάρχουν εις το Διαδίκτυον (http://www.primeminister.gr//speeches) και εις τας οποίας αναπαράγεται η άποψίς του, ότι η στρατιωτική δικτατορία «συνδέθηκε με τη γελοιότητα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού» (η έμφασις του γράφοντος). Εάν με την λέξιν «γελοιότητα» ο κ. Σημίτης ηννόει «γελοιοποίησιν», τότε θα ήμεθα σύμφωνοι μαζί του. Διότι, πράγματι, ενώ οι δικτάτορες της περιόδου 1967 – 1974 υπερέβησαν εις προδοσίαν (πρβλ. προδοσίαν της Κύπρου) τους «δημοκρατικούς» πολιτικούς, είχον εν τούτοις το θράσος να καπηλευθούν τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, με συνθήματα όπως «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών».

--------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τά ἴδια καί χειρότερα θά ἔγραφα καί σήμερα! Ἡ μόνη διαφορά εἶναι ὅτι οἱ πράσινοι Σημίτηδες ἔχουν ἀντικατασταθῆ ἀπό κόκκινους καί γαλάζιους, ὅλοι ὅμως μισοῦν σφόδρα τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὀρθοδοξίαν! Ὁ δέ «ἑλληνικός» λαός συμπορεύεται «ἀγαλλομένῳ ποδί» μέ τούς ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ!

Τέσσερεις ΜΚΟ πού δραστηριοποιοῦνται στήν Λέσβο ἐμπλέκονται καί σέ ὑποθέσεις κατασκοπίας

 Σαρωτικοί ἔλεγχοι στά οἰκονομικά 50 ΜΚΟ ἀπό Ἀρχή Διαφανείας καί Οἰκονομική Ἀστυνομία

Γιά νά ἀποκαλυφθεῖ ποῖες δυνάμεις ἐχρηματοδοτοῦσαν κατασκόπους δίδοντας στήν Τουρκία στίγματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ, ὅτι τέσσερεις ΜΚΟ πού δραστηριοποιοῦνται στήν Λέσβο καί ἔφεραν παρανόμως στήν Ἑλλάδα χιλιάδες μετανάστες, ἐμπλέκονται καί σέ ὑποθέσεις κατασκοπίας, ἔχει ἀνοίξει τόν «ἀσκό τοῦ Αἰόλου» γιά τήν ὕποπτη δράση τους στά ἑλληνικά νησιά.

Πρόθυμοι Εφιάλτες -- Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ο ολοκληρωτισμός της Τουρκίας επεκτείνεται ιταμώς και προς το εσωτερικό της χώρας μας, αμφισβητώντας ευθέως την ισχύ του Συντάγματος ως προς την ελευθερία εκφράσεως και διαδόσεως των στοχασμών δια του τύπου, ένα μείζον δηλαδή εχέγγυο δια τον ορθή και εύρυθμη πλουραλιστική λειτουργία της Συντεταγμένης Δημοκρατίας μας καθώς και του Κράτους Δικαίου.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι η Ελλαδική κυβέρνηση, σύρεται αδιαμαρτύρητα προς τις προσβλητικές αυτές απαιτήσεις του Σουλτάνου, οιονεί «τιμωρίας», της εφημερίδας Δημοκρατίας, επειδή η τελευταία, είχε το πολιτικό ανάστημα να απαντήσει ευθαρσώς προς τις  απαξιωτικές και επονείδιστες ύβρεις του Σουλτάνου, κατά του Ελλάδας, απηχώντας  και πρεσβεύοντας καθολικώς το Ελληνικό φρόνημα των Ελλήνων, το οποίο αναδύεται από το ένδοξο παρελθόν των κεκοιμημένων προγόνων μας αγωνισαμένων και εξικνείται μέχρι τον απανταχού Ελληνισμό.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


 

Οπτασία ΚΟΣΜΑ Μοναχού φοβερά και ωφέλιμος.

Κοσμάς ο Μοναχός και Ηγούμενος, ο αξιωθείς να ίδη την παρούσαν οπτασίαν, έζη εν Κωνσταντινουπόλει κατά τον δέκατον τρίτον χρόνον της βασιλείας Ρωμανού του Λεκαπηνού, ήτοι εν έτει 932. Ούτος υπήρξε ποτέ οικειότερος των υπηρετών, των υπηρετησάντων εις τον βασιλικόν κοιτώνα του Αλεξάνδρου, του βασιλεύσαντος ολίγου προ του Ρωμανού, ήτοι του υιού μεν Βασιλείου του Μακεδόνος, αδελφού δε Λέοντος του Σοφού. Ούτος λοιπόν ο του Θεού άνθρωπος, αφήσας τον κόσμον και τα εν κόσμω, ηγάπησε την μοναχικήν πολιτείαν και μετονομασθείς Κοσμάς δια του αγγελικού Σχήματος, κατεστάθη ύστερον και Ηγούμενος του σεβασμίου Μοναστηρίου του ευρισκομένου παρά τον ποταμόν Σάγγαριν. Αφ’ ου παρήλθον χρόνοι τινές, συνέβη να περιπέση ο θείος ούτος Κοσμάς εις δεινήν και βαρυτάτην ασθένειαν και να παραμείνη ασθενής επί καιρόν πολύν. Αφ’ ου δε παρήλθον πέντε μήνες, ανέλαβεν ο Όσιος ολίγον από την ασθένειαν και εγερθείς μικρόν από την κλίνην του εκάθισε, βασταζόμενος από το εν μέρος και από το άλλο παρά των υπηρετούντων αυτόν αδελφών. Ευθύς όμως εγένετο εκτός εαυτού και έμεινεν εις την έκτασιν ταύτην από την τρίτην ώραν της ημέρας έως την ενάτην· και τους μεν οφθαλμούς του είχεν ανεωγμένους και προσέχοντας εις την στέγην του κελλίου του, το δε στόμα του εκρυφομίλει λόγους τινάς, πάντη ανάρθρους και ακατανοήτους. Ελθών δε ολίγον εις εαυτόν, έλεγεν εις τους εκεί παρόντας:

------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Σατανᾶς: «Τώρα μεν εγλύτωσες από τας χείρας μου, εις το εξής όμως δεν θέλω παύσει από του να κατασκευάζω σκάνδαλα και κακά και εναντίον σου και εναντίον του Μοναστηρίου σου».

Πολλοί εὐσεβεῖς καί ἀξιόπιστοι ἔχουν διηγηθῆ παρομοίας ὀπτασίας, οἱ ὁποῖες θά πρέπῃ νά μᾶς συνετίσουν, διά νά μήν ἀφεθῶμεν εἰς τό «ἔλεος» τοῦ βρωμεροῦ Σατανᾶ, ἀλλά νά σταλοῦν ὑπό τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ καί γιά μᾶς κάποιοι Ἅγιοι ἤ Ἄγγελοι νά μᾶς πᾶνε εἰς τάς ὡραιοτάτας σκηνάς τοῦ ἐλαιῶνος τοῦ Κυρίου. Εἰς αὐτήν τήν ζωήν «δίνουμε ἐξετάσεις»! Θά προετοιμασθοῦμε ἐπαρκῶς γιά νά τίς περάσουμε; Μόνοι μας δέν μποροῦμε, διότι, ὅπως λέγει τό ὡς ἄνω ἀπόσπασμα, ὁ Διάβολος συνεχῶς μᾶς στήνει παγίδες! Μόνον μέ τήν βοήθειαν τῆς Πρέσβειρας Παναγίας καί τῶν Ἁγίων μποροῦμε νά τό ἐπιτύχουμε!

Τη Ε΄ (5η) του αυτού μηνός Οκτωβρίου, της Αγίας Μάρτυρος ΧΑΡΙΤΙΝΗΣ.

Χαριτίνη η Αγία Μάρτυς ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού και Δομετίου κόμητος εν έτει 290, δούλη Κλαυδίου τινός. Ακούσας δε ο κόμης Δομέτιος περί αυτής, ότι είναι Χριστιανή και ότι και άλλους πολλούς επιστρέφει εις την πίστιν της, τους δε λοιπούς Χριστιανούς στερεώνει περισσότερον εις αυτήν, γράφει εις τον αυθέντην αυτής Κλαύδιον να αποστείλη την Χαριτίνην εις αυτόν δια να την εξετάση. Λαβών ο Κλαύδιος τα γράμματα ελυπήθη και ενδυθείς σάκκον, ήτοι τρίχινον φόρεμα, εθρήνει. Η δε Χαριτίνη, παρηγορούσα αυτόν, έλεγε:

Η Διοικούσα Εκκλησία σε Πολιτειακό νάρθηκα -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

“όταν κινδυνεύει η πατρίς, όταν κινδυνεύει η θρησκεία, κινδυνεύουν τα ιδανικά, και αδρανούν οι εντεταλμένοι και υπάρχει αναρχία, τότε φύλακας του Συντάγματος, φύλακας της Ελευθερίας, φύλακας της θρησκείας είναι ο λαός"

Π. Αυγουστίνος Καντιώτης 

H ελπίς τίκτεται δια της υπάρξεως εις τον βίο μας της καταλυτικής παρουσίας του Θεού, ακολουθούντες βεβαίως τα μυστήρια του Χριστιανικού βίου, εκ της βαπτίσεως μας και εντεύθεν, ουχί όμως θεωρητικά επιστημονικά αλλά εν τοις πράγμασι, ψηλαφώντας ή επιδιώκοντας να έλθουμε αμέσως δια ζώσης επαφής μετά Αυτού, δηλονότι μετά του Θεού.

Ο καθείς εφ’ ω ετάχθη!!!

 ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

«ΕΛ.ΛΑ.Σ.»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ
Ευριπίδου 57-Τ.Κ. 10554 Αθήνα -Τηλ: 210 3250220
http://www.patriotiki-enosi.gr**Ηλ.Ταχ: elas@otenet.gr

   Αθήνα 04 Οκτωβρίου 2020

Ο καθείς εφ’ ω ετάχθη!!!

Έχοντας ως σκοπό μας την συσπείρωση και την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του Έθνους, ανεξάρτητα από ιδεολογική προέλευση, σε ένα ουσιαστικά δημοκρατικό σύνολο που θα αγωνίζεται γιά την πρόοδο και την ευημερία του Ελληνικού Λαού, γιά την προστασία της πατρίδος και της οικογενείας αυτού, ως και των συμβόλων του, για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Λαϊκής Κυριαρχίας και για την ολοκλήρωση των Προσδοκιών και Πόθων του Ελληνικού Έθνους, διά της παρούσης εγκλήσεώς μας βάλουμε ευθέως κατά του πυρήνος του σαθρού συστήματος που γεννοβολάει τα σκύβαλα της ιζηματώδους κομματοκρατίας και της συναλλαγής, κατά των διεφθαρμένων παλλακίδων που αναρριχώνται στην πυραμίδα, υπό την ώθηση της Νέας Τάξης Πραγμάτων εξαργυρώνοντας την ανέλκυσή τους από την αφάνεια προσφέροντας γη και ύδωρ στους επιβήτορές τους.

Στην μεταπολιτευτική Ελλάδα επεκράτησε ο ιός των πατριδοκάπηλων «αγωνιστών» που προσχώρησαν στους ιοβόλους μηχανισμούς του χρήματος και της εξουσίας λεηλατώντας τον κρατικό κορβανά και γενόμενοι οι κύριοι φορείς της ιδεολογίας του παρασιτικού εκσυγχρονισμού και της παγκοσμιοποίησης, της εγκατάλειψης κάθε αξίας και ιδανικού που προσδιορίζει την εθνική μας ταυτότητα και θεωρώντας ως οπισθοδρομικά κατάλοιπα την έννοια του έθνους, την γλώσσα, την θρησκεία, την ιστορία και τα ήθη μας, πασχίζουν να διαγράψουν από την εθνική μας συνείδηση την διαχρονική λαμπρότητα του Ελληνισμού του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού!!!

Έτσι, η παντός είδους ψυχοπνευματική διαστροφή, που καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό, αποτελεί πλέον στοιχείο καταξίωσης,  των υποτακτικών και φερέφωνων της νεοταξικής δικτατορίας που σιτιζόμενοι από τα λύματα των σκοτεινών στοών και των λεσχών, απεργάζονται τον αφανισμό του έθνους των Ελλήνων και, ως πειθήνια όργανά της, προωθούν τα καταστροφικά σχέδια του Μεγάλου Αδελφού τον οποίο ενδιαφέρουν μόνο «οι αγορές» αφού η ανέλιξη του ανθρώπου έπαυσε να είναι το όραμα του αύριο.         

Υπό τις ανωτέρω συνθήκες βιώνουμε σήμερα την υλοποίηση του σχεδίου της διάλυσης της Πατρίδος μας, την βίαιη αντικατάσταση του γηγενούς πληθυσμού της και την σκλαβοποίησή της από τα εκατομμύρια των «φρενοβλαβών βαρβάρων εισβολέων»
ισλαμιστών εκπαιδευθέντων με τις αιμοσταγείς χορηγίες του Ουγγροαμερικανοεβραίου κερδοσκόπου-«ευεργέτη»,
 Τζωρτζ Σόρος «György Schwartz» με αποτέλεσμα να μην  υπάρχει δυνατότης η Πατρίδα μας να ξαναβρεί το συμπαντικό της βηματισμό.

Μία Πατρίδα που οι «Γκρίζοι λύκοι» και οι πράκτορες του Ου Τσε Κα «UCK» την καίνε όποτε θέλουν, είναι υπό εξαφάνιση, αφού η αμυντική της ικανότητα, με την αγαστή συνενοχή των πολιτικών και των στρατιωτικών της «ηγεσιών», αποδυναμώνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα σήμερα, υπό το ενδεχόμενο ενός πολέμου, να υλοποιηθεί και ο από 8ης Φεβρουαρίου 2005 καταστροφικός για το Έθνος χρησμός της Πυθίας, Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη.

O αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης Κορναράκης : Θλιβερά διαπίστωσις.

Ύστερα από τόσα χρόνια φαίνεται καθαρά ότι σκοπός της αντιοικουμενιστικής προσπάθειας Κληρικών και Μοναχών είναι η καθησύχαση των πιστών, για την συνεχή ισχυροποίηση της οικουμενιστικής λαίλαπας στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και  η υπόσχεση ότι εγγυόνται την προστασία της Εκκλησίας από τις καταστροφικές, γι’ αυτήν, συνέπειες της οικουμενιστικής δραστηριότητος των Ορθοδόξων ταγών της. Όμως οι βαρείς λύκοι, των αιρέσεων, και, μάλιστα, της λοιμώδους νόσου της οικουμενιστικής παναιρέσεως, δεν εξορκίζονται με έναν χαρτοπόλεμο αντιαιρετικών κειμένων -ανιαρό και ανίερο-, ο οποίος χαρτοπόλεμος, κάθε φορά, πληροφορεί το ποίμνιο, απλώς, τι είναι η αίρεσις και ποια καταστροφικά αποτελέσματα προκαλεί στην ζωή της Εκκλησίας! 

Μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει μεγάλος αριθμός τέτοιων κειμένων, από την ηγουμενική διοίκηση του Αγίου Όρους, από γνωστή ομάδα κληρικών και μοναχών, αλλά και από άλλες αντιοικουμενιστικές προσπάθειες. Έχει χυθεί πολύ μελάνι και έχει ξοδευθεί πολύ χαρτί, για τα ίδια θέματα, το ίδιο μοτίβο, το δήθεν «μαχητικό», χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα εις βάρος των εκκλησιαστικών οικουμενιστών. Ο Οικουμενισμός προχωρεί στον χώρο της Εκκλησίας και συνεχώς ισχυροποιείται, επειδή ακριβώς δεν θίγονται οι ορθόδοξοι οικουμενιστές, αφού δεν αποκαλύπτονται τα ονόματά τους.
Γι’ αυτό και δεν ανησυχούν και είναι σίγουροι ότι θα κερδίσουν τους στόχους τους, χάρη στη αντιοικουμενιστική ανημποριά να αγωνισθεί θεοφιλώς με το πνεύμα της θυσιαστικής σταυρώσιμης μαρτυρίας. Ο αντιοικουμενιστικός αυτός αγώνας δεν γίνεται με τούς όρους και τις απαιτήσεις του Ταμείου των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας, αλλά και της αγιοπνευματικής πατερικής παραδόσεως του μαρτυρίου αίματος και ψυχής, με το οποίο, και μόνον, οι θείοι Πατέρες, ως δούλοι γνησιώτατοι Χριστού, «όλην συλλεξάμενοι ποιμαντικήν επιστήμην και θυμόν ιερόν κινήσαντες, τους βαρείς εξεδίωξαν και λοιμώδεις λύκους των αιρέσεων, εκσφενδονήσαντες αυτούς, με την σφενδόνα του πνεύματος, έξω του της Εκκλησίας πληρώματος», κατά τον υμνογράφον της Εκκλησίας! Δυστυχώς η αντιοικουμενιστική προσπάθεια περιορίζεται στα όρια της ασφαλείας, ώστε να μείνουν ανέγγιχτοι από συνέπειες δυσάρεστες οι εις αυτήν μετέχοντες….

Πως o Ρωμαίος φιλόσοφος Σενέκας περιγράφει ... την εποχή μας !

O αρχαίος  ειδωλολάτρης φιλόσοφος  Σενέκας, περιγράφοντας την εποχή του νομίζει κανείς ότι περιγράφει την δική μας εποχή. Γράφει: 

"Ο κόσμος είναι γεμάτος βία, εγκλήματα και πάθη. Οι άνθρωποι συκοφαντούν ο ένας τον άλλον για να κερδίζουν θέσεις και αξιώματα. Κάθε μέρα η ακολασία αυξάνεται τρομακτικά και η ντροπή εξαφανίζεται. Ποδοπατείται ό,τι είναι καλό και ιερό. Περιφρονείται και χλευάζεται η αρετή και η αλήθεια, ενώ η ανηθικότητα διαδίδεται παντού και με κάθε ελευθερία, δηλαδή όπως θα λέγαμε σήμερα, με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοράσεις, Internet, ραδιόφωνα, ρόζ τηλέφωνα, εφημερίδες, περιοδικά, αισχρές βιντεοταινίες και λοιπά. Όλες δε οι κακίες και οι αισχρότητες συνεχίζει ο Σενέκας, δεν αποφεύγουν πλέον το φως, το επιδιώκουν, διότι τα πάντα γίνονται δημοσίως. Τόσο δε απροκάλυπτη κατήντησε η φαυλότητα, και τόσο ξεδιάντροπα διαφημίζεται, ώστε η αγνότητα είναι τόσο σπανία, που όχι μόνον δεν μπορείς να την βρεις, αλλ’ ούτε και το όνομά της το ακούεις ποτέ. Γι’ αυτό τα αίσχη και οι βρωμερότητες όλων των μελών της οικογενειακής ζωής των ειδωλολατρών, έχουν φτάσει στο κατακόρυφο".

Αυτοκτονούμε!!!

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2019

18 .760 .000, (δεκαοκτώ  εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες) ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!

Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 2.500. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
 Αυτοκτονούμε!!!

Τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω;


 Κύριε, ελέησον! Τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω; Ορθόδοξος ιεράρχης παίρνει “ευλογία” από ξυρισμένο παπικό “επίσκοπο”; Ορθόδοξος ιεράρχης προσεύχεται σε χώρο “λατρείας” στο οποίο βρίσκονται είδωλα και μουσικά όργανα; Ορθόδοξος ιεράρχης συμπροσεύχεται με αιρετικούς που αναγνωρίζουν “χειροτονίες” γυναικών και ομοφυλοφίλων “κληρικών”;

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Μοναχός Γαβριήλ Γέρων Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου Ὁσίου Χριστοδούλου τῆς Πάτμου Καρυές, 20 Σεπτεμβρίου 2020 (π. ἡμ.)

Πρός τήν Σεβαστή Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω Εἰς Καρυάς

Πανοσιολογιώτατοι, εὐλογεῖτε!

Ὁ ταπεινός Μοναχός Γαβριήλ, ἐλέῳ Χριστοῦ καί φιλοξενίᾳ τῆς Παναγίας μας, Γέρων τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τῆς Πάτμου, μέ πόνο καρδίας καί συνοχή ψυχῆς, προάγομαι, ὅπως δηλώσω καί καταθέσω ταπεινῶς ἐνώπιον τοῦ Παντεπόπτου Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, τῆς Ἐφόρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω Προστάτιδος ἡμῶν Κυρίας Θεοτόκου καί Ὑμῶν τά ἑξῆς : Εἶναι θλιβερό καί συνάμα ἀποκαρδιωτικό νά διαπιστώνει κανείς ὅτι τό σύγχρονο Ἅγιον Ὄρος, ἀπό κοιτίδα καί λίκνο Ὀρθοδοξίας καί πολιτισμοῦ, ἀπό ἐργαστήριο παραγωγῆς μεγάλων ἀσκητικῶν καί ἡγιασμένων ὁσίων μορφῶν, μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, ἔχει ἐν πολλοῖς μεταλλαχθεῖ καί ἀλλοιωθεῖ σέ ἕνα χῶρο ἐκκοσμικεύσεως, συγκρητισμοῦ οἰκουμενισμοῦ καί ἀπηνοῦς διωγμοῦ τῶν ἀδυνάτων μέν ἀπό πλευρᾶς ἰσχύος, παραδοσιακῶν δέ Μονῶν, πού ἀντιδροῦν σ’αὐτόν τόν ὁλισθηρό κατήφορο. Βλέπουμε σήμερα ἕνα Ἅγιον Ὄρος σχεδόν ξένο καί ἀγνώριστο, πρόθυμο καί ὑπάκουο σέ ξένα καί κοσμικά κελεύσματα, πάντοτε ἀντορθόδοξα, πού ἔχουν σάν ἀποτέλεσμα νά ἐνσπείρουν καί μεταξύ μας ἀνάδελφη, διχαστική καί σκληρή συμπεριφορά τῶν ἀπό θέσεως, τήν ὁποία κατέχουν, ἰσχυροτέρων ἔναντι τῶν ἀσθενεστέρων (νέων καί ἡλικιωμένων) μοναχῶν, πού ἀντιδροῦν, σύμφωνα μέ τά ἰσχύοντα μέχρι πρότινος ἱερά θέσμια τοῦ Ἁγιωνύμου τούτου Ὄρους, ἐμπρός στήν ἐπέλαση καινοφανῶν καί λίαν ἐκκοσμικευμένων ἰδεῶν καί συμπεριφορῶν, πού ἐπιδιώκουν πλέον ξεκάθαρα τήν ἀλλοίωση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας.

------------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

«Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ»! Ὅταν πρό πολλῶν ἐτῶν ὁ τότε Ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἐτόλμησε εἰς ὁμιλίαν του εἰς τήν Ἱ.Μ. Κουτλουμουσίου νά καταγγείλῃ μερικές βλασφημίες τῶν Οἰκουμενιστῶν, ὅπως ὅτι ὁ «ἐπίσκοπος» Δέρβης ἀπεκάλεσε «κωλόχαρτον» τό Ἱερόν Πηδάλιον (!!!), ἀμέσως ἔστειλαν νά φέρουν αὐτοκίνητον μέ τό ὁποῖον τόν ἐδίωξαν! Ὅταν ὁ ὑποφαινόμενος ἐπεσκέφθην τό «Ἅγιον Ὄρος» τό 1999 καί ἀνέφερα σ' ἕνα Μοναστῆρι πού πρόσκειται στόν Βαρθολομαῖον μερικές ἀπό τίς αἱρέσεις τοῦ τότε «Αὐστραλίας» Στυλιανοῦ, εἷς τῶν μοναχῶν μοῦ ἐπετέθη λεκτικῶς! Ἐκεῖ ἐπικρατεῖ τό πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου πλέον. Κρῖμα!

---------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 4 Οκτωβρίου 2020 - 6:18 μ.μ.

Δυστυχῶς, μετά τήν ἵδρυσιν ΘΝΠ, οἱ «ΓΟΧ» ἔχουν πέσει σέ πολλές αἱρέσεις καί ἔχουν πλέον ἐξομοιωθῆ μέ τούς Οἰκουμενιστάς. Ἐξ ὅσων γνωρίζω, οἱ Ἐσφιγμενῖται κοινωνοῦν μετ' αὐτῶν, γεγονός πού ἀμαυρώνει τόν κατά τά ἄλλα τίμιον ἀγῶνά των κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ Σεργιανισμοῦ, τοῦ Οὐνιτισμοῦ, τοῦ Ἀρειανισμοῦ καί τῆς νεο-Εικονομαχίας τῶν Βαρθολομαίων, τῶν Ἱερωνύμων κ.ἄ.

Στον Κανόνα Α΄ της 7ης Οικουμενικής Συνόδου διαβάζουμε:

«Ημείς τοιγαρούν πατρώοις νόμοις επόμενοι παρά του ενός Πνεύματος λαβόντες χάριν ακαινοτομήτως και αμειώτως πάντα τα της Εκκλησίας εφυλάξαμεν, καθώς αι Άγιαι Οικουμενικαί εξ Σύνοδοι παραδεδώκασι και όσα είασαν τιμάσθαι εν τη Καθολική Εκκλησία αποδεχόμεθα δίχα πάσης αμφιβολίας».

Όσοι Ορθόδοξοι ζητούν την εφαρμογή του 15ου κανόνας της Α-Β Συνόδου, δεν είναι ούτε πλανεμένοι, ούτε εκτός Εκκλησίας, ούτε ανυπάκουοι.

«Τέκνα υπακοής εσμέν και εγκαυχώμεθα εν προσώπω της Μητρός τη παραδόσει της Καθολικής Εκκλησίας».

(Κανών Α΄ της 7ης Οικουμενικής Συνόδου)