Πρωτοφανὴς ἐκδήλωσις ὑπὲρ τοῦ σοδομισμοῦ εἰς σχολεῖον!

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ κατὰ πόδας τὴν ἀποστατημένη Δύση καὶ στὸν ὄλεθρο τοῦ σοδομισμοῦ. Ὕστερα ἀπὸ ἠχηρὲς «καμπάνιες» καὶ κατάλληλη ἐκπαίδευση οἱ προωθητὲς τοῦ σοδομισμοῦ δηλητηρίασαν τὰ παιδιά μας μὲ τὸν ἰὸ τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τὰ συμφιλίωσαν μὲ τὴν φοβερὴ αὐτὴ ἁμαρτία καὶ τὰ μετέβαλαν σὲ ὑπερασπιστές της! Αὐτὸ μαρτυρεῖ πρόσφατο πρωτοφανὲς γεγονός. Μαθητὴς Γυμνασίου τῆς Ἀττικῆς πῆγε στὸ σχολεῖο μὲ γυναικεία ἐνδυμασία. Μπαίνοντας στὴν αἴθουσα τὸν ἐπέπληξε ὁ διδάσκων καθηγητής. Αὐτὸ δὲν ἄρεσε στὸν ἴδιο, ἀλλὰ καὶ στοὺς συμμαθητές του, οἱ ὁποῖοι διαμαρτυρήθηκαν γιὰ τὸν «ὁμοφοβικὸ» καὶ «ρατσιστὴ» καθηγητή τους! Εἰδοποιήθηκαν καὶ οἱ γονεῖς τοῦ μαθητῆ, οἱ ὁποῖοι πῆγαν στὸ σχολεῖο καὶ ἀντὶ νὰ συγχαροῦν τὸν καθηγητή, τοῦ ζήτησαν «ἐξηγήσεις», γιὰ τὴν «ἀπαράδεκτη συμπεριφορά» του στὸ παιδί τους! Τὴν ἄλλη μέρα πῆγαν οἱ μαθητὲς στὸ σχολεῖο τὰ ἀγόρια μὲ φοῦστες καὶ τὰ κορίτσια μὲ παντελόνια καὶ γραβάτες, γιὰ νὰ συμπαρασταθοῦν στὸν «ἀδικημένο» συμμαθητή τους! Ὁ σύλλογος διδασκόντων δὲν μπόρεσε νὰ ἀντιδράσει στὸ ἀλγεινὸ ἐνδυματολογικὸ θέαμα, διότι θὰ ἔμπαινε στὸ στόχαστρο τῶν δημοσιογραφικῶν «κορακιῶν», τὰ ὁποῖα στοχοποίησαν τὸν ἄτυχο συνάδελφό τους, καὶ κατόρθωσαν νὰ τὸν στείλουν στὸ πειθαρχικό! Ἐκεῖ δυστυχῶς μᾶς ὁδηγεῖ τὰ παιδιά μας τὸ δαιμονικὸ σύστημα, στὸν ἐκφυλισμό, γιὰ τὸν ἀφανισμὸ τῆς κοινωνίας καὶ τῆς Πατρίδος μας! Σημεῖα τῶν καιρῶν!

Τό ἡμερολογιακόν εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν προώθησιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. -- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Οὐδείς δέχεται τά σχίσματα ὡς κάτι καλόν, ὅμως ἀνέκαθεν ὑπῆρχαν, ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ Ἀπ. Παύλου (ἄλλος ἦτο τοῦ Παύλου, ἄλλος τοῦ Πέτρου, ἄλλος τοῦ Ἀπολλώ κ.λπ.), διό καί ὁ Ἀπ. Παῦλος ἔγραψε: «Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνὸματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα» (Α' Κορ. 1:10). Ὡστόσον, οὐδείς ἐχέφρων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης θά ἐδικαιολόγει τήν παραμονήν του εἰς τόν Ἰουδαϊσμόν μέ τήν ὕπαρξιν τῶν σχισμάτων εἰς τόν τότε Χριστιανισμόν! Ἐπίσης, εἶναι μέγα σφάλμα ν' ἀπομονώνουμε τό θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἑορτολογίου ἀπό τόν Οἰκουμενισμόν, διότι γι' αὐτόν ἔγινε! Νομίζω ὅτι εἶναι παραπλανητική καί ὑποκριτική μία συζήτησις πού ἑστιάζει στό ἡμερολόγιον, στήν περικοπήν τῆς νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἐνῷ τό ἡμερολογιακόν εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν προώθησιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μερικοί «ὁρῶντες» ἀπεφάνθησαν παραπλανητικῶς ὅτι εἶναι ἀνόητον νά ἐμμένουν οἱ τοῦ π.ἑ. εἰς τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον, διότι αὐτό ἦτο ἔργον τοῦ εἰδωλολάτρου Σωσιγένους! Λές καί ἐνδιαφέρεται κανείς γιά τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον αὐτό καθ' ἑαυτό καί ὄχι διά τό γεγονός ὅτι ἡ ἀλλαγή του ἐσήμαινε τοὐλάχιστον ἑορτολογικόν σχίσμα καί τό «πρῶτον βῆμα» τῆς ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν Παπισμόν. Αὐτές εἶναι οἱ πραγματικές διαστάσεις τοῦ ἡμερολογιακοῦ. Οἱ αἱρετικοί Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Μελέτιος Μεταξάκης, Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς κ.ἄ., ὅμως, τό ὑπεβίβασαν εἰς θέμα 13 ἡμερῶν, προϊόν εἰδωλολατρικῆς προελεύσεως κ.λπ. Δυστυχῶς, οἱ πελώριες διαστροφές των βρῆκαν πρόσφορον ἔδαφος, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ὁμολογηταί τοῦ 1924 νά ἐμφανίζωνται ἀπό ὅλους αὐτούς ὡς σχισματικοί! Τό ἄσπρον μαῦρον καί τό μαῦρον ἄσπρον, δηλαδή! Ὁποία διαστροφή τῆς Ἀληθείας!

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος διακρίθηκε γιὰ τὴν σταθερή του πίστη, διακήρυξε καὶ ὑποστήριξε σταθερὰ τὶς ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Διαπνεόταν ἀπ᾽ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀνεδείχθη κανόνας πίστεως, ἐνῶ παράλληλα ὑπῆρξε μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ μας προσφέροντας ἀγάπη στοὺς συνανθρώπους μας,  Ὁ Ἅγιος δὲν εἶχε περγαμηνὲς σπουδῶν, δὲν ἦταν ἀπόφοιτος Πανεπιστημίων τῆς ἐποχῆς, δὲν εἶχε μεταπτυχιακά, δὲν εἶχε τὴν κοσμικὴ σοφία τῆς ἐποχῆς, εἶχε ὅμως μέσα του τὴν ζέση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία τοῦ ἔδωσε τὴν δύναμη νὰ ὑποστηρίξει τὴν πίστη! Ἔτσι ἀναδείχθηκε Κανόνας Πίστεως, τηρητὴς ἐπακριβῶς τῆς πίστεώς του.

Η Κύπρος, τό ΝΑΤΟ, η Ουκρανία καί δύο "αστέρια" τής πολιτικής καί τής ΝΑΤΟικής συμμορίας --- Tου ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ευγενώς, λίαν ανόητο τό επιχείρημα : "Τί θά κάνατε (οι Έλληνες) άν σάς έλεγαν νά δώσετε δύο νησιά στήν Ρωσσία". Ο βλάξ δημοσιογράφος τής ΕΡΤ, λόγω βλακείας, δέν τού απάντησε όπως έπρεπε. Δηλαδή, νά τού πεί : Άν οι Κύπριοι ήθελαν νά ενωθούν μέ τήν Ελλάδα χωρίς νά μπούν στό ΝΑΤΟ, θά τούς " μαζεύαμε", χωρίς νά συζητάμε τήν απόφασή τους αυτή. Οι Άγγλοι τό σκέφθηκαν, ήταν άλλωστε οι εισηγητές τής ανεξαρτησίας καί όχι τής ένωσης, αφού οι Συμφωνίες Ζυρίχης τούς έδιναν ένα κομμάτι γής καί θάλασσας κυπριακής νά είναι δικό τους.

Η ένταξη τής Κύπρου στήν ευρωπαϊκή ένωση άλλαξε τά δεδομένα τών Βρετανικών βάσεων. Η Ευρώπη αποκτούσε νέα σύνορα καί τά σύνορα αυτά, θά αφαιρούσαν από τούς Άγγλους τήν κυριαρχία επί τών κυπριακών εδαφών, λόγω Συμφωνιών Ζυρίχης.

Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ

«Ὦ ζεῦγος λογικῶν τρυγόνων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα τὸ σωφρονέστατον. Ὑμεῖς τὸν τῆς φύσεως νόμον, τὴν σωφροσύνην, τηρήσαντες τῶν ὑπὲρ φύσιν κατηξιώθητε· τετόκατε γὰρ τῷ κόσμῳ Θεοῦ μητέρα ἀπείρανδρον. Ὑμεῖς εὐσεβῶς καὶ ὁσίως ἐν ἀνθρωπίνῃ φύσει πολιτευσάμενοι, ὑπὲρ ἀγγέλους καὶ τῶν ἀγγέλων δεσπόζουσαν νῦν θυγατέρα τετόκατε. Ὦ θυγάτριον ὡραιότατον καὶ γλυκύτατον· ὦ κρίνον ἀναμέσον τῶν ἀκανθῶν ἐκφυὲν ἐξ εὐγενεστάτης καὶ βασιλικωτάτης ρίζης δαβιτικῆς… Ὦ ρόδον ἐξ ἀκανθῶν τῶν Ἰουδαίων φυὲν καὶ εὐωδίας θείας πληρῶσαν τὰ σύμπαντα. Ὦ θύγατερ Ἀδὰμ καὶ μήτηρ Θεοῦ. Μακαρία ἡ ὀσφὺς καὶ ἡ γαστὴρ ἐξ ὧν ἀνεβλάστησας· μακάριαι αἱ ἀγκάλαι αἵ σε ἐβάστασαν καὶ χείλη τὰ τῶν ἁγνῶν φιλημάτων σου ἀπολαύσαντα, μόνα τὰ γονικά, ἵνα ᾖς ἐν πᾶσιν ἀειπαρθενεύουσα».

 

Τη ΛΑ΄ (31η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΥΠΑΤΙΟΥ Επισκόπου Γαγγρών.

Υπάτιος, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τζ΄ - τλζ΄ (307 – 337), υπήρξε δε εις εκ των τριακοσίων δεκαοκτώ Θεοφόρων Πατέρων των εν Νικαία το πρώτον συνελθόντων, εν έτει τκε΄ (325). Πατρίς τούτου υπήρξεν η Κιλικία της Μικράς Ασίας, εγένετο δε Επίσκοπος της πόλεως Γάγγραι της Παφλαγονίας. Λόγω δε της εναρέτου και ενθέου πολιτείας του μεγάλα ετέλεσε θαύματα και πολλά πλήθη εκ των απίστων προσέφερεν εις τον Χριστόν, οίκον δε κατασκευάσας υπεδέχετο τους εκ του γένους αυτού προστρέχοντας προς αυτόν. Ούτος ο Άγιος Ιερομάρτυς Υπάτιος ηφάνισε ποτέ δια του λόγου τους επιδραμόντας κατά της χώρας ασπάλακας (τυφλοπόντικας). Όταν δε περιεπάτει την νύκτα εφωτίζετο υπό θείου και λαμπρού φωτός και ύδωρ αλμυρόν εις γλυκύ μετέβαλεν.

Η σχέσις του Πάπα με τον Αντίχριστον -- Του Αρχιμ. Αρσενίου Κομπούγια 12/ 12/ 1986

….Κατόπιν όλων αυτών, ως ταπεινός πνευματικός Πατήρ, κάμνω θερμήν έκκλησιν προς τον Παναγιώτατον Οικουμ. Πατριάρχην, τους Μακαριωτάτους Πατριάρχας των Ορθοδόξων Εκκλησιών· εάν αγαπάτε εν αληθεία τον μοναδικόν Σωτήρα Χριστόν, εάν ζήτε εν φόβω Θεού και εν αγιότητι βίου, εάν δεν ανήκετε σε σκοτεινά άντρα της σατανοκινήτου και προδρόμου του Αντιχρίστου Μασονίας, φύγετε πάραυτα από το σατανικό συνονθύλευμα της τάχα ενώσεως των Εκκλησιών. Φύγετε και παραιτηθήτε από κάθε ματαίαν συζήτησιν δια την τάχα ένωσίν μας με την Λατινικήν Εκκλησίαν. Άγιοι Πατέρες· θα ρίψετε την Ορθοδοξίαν σε τρομερές περιπέτειες και τελικώς, εις τας χείρας του ερχομένου Αντιχρίστου, του οποίου τα βήματα ευκρινώς πλέον ακούονται· όσον και εάν ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην, προσπαθεί να πείση ακόμη και εναρέτους ανθρώπους ότι δεν είναι καιρός να έλθη και όσοι ησχολήθησαν και έγραψαν, είναι πλανεμένοι και τυφλοί! Ο Κύριος να μας ελεήση και εν τω μεταξύ, ας έχωμεν ολίγην υπομονήν να ομιλήση ο Κύριος περισσότερον.

Ιω. Μάζης Kαθηγητής ΕΚΠΑ: για τις δηλώσεις Ακάρ περί συνεκμετάλλευσης (28/03/2022)


 Ακάρ: Επιθυμούμε τη δίκαιη μοιρασιά του πλούτου του Αιγαίου.

Η Σφαγή της Χίου. 30 Μαρτίου 1822 (https://enromiosini.gr/arthrografia/i-sfagi-tis-chioy/ )

 Τούρκοι διαβήκαν, Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα.

Η Χίο, τ’ όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα,
με τα κρασιά, με τα δεντρά
τ’ αρχοντονήσι, που βουνά και σπίτια και λαγκάδια
και στο χορό τις λυγερές καμιά φορά τα βράδια
καθρέφτιζε μεσ’ τα νερά.

Ερμιά παντού. Μα κοίταξε κι απάνου εκεί στο βράχο,
στου κάστρου τα χαλάσματα κάποιο παιδί μονάχο
κάθεται, σκύβει θλιβερά
το κεφαλάκι στήριγμα και σκέπη του απομένει
μόνο μιαν άσπρη αγράμπελη σαν αυτό ξεχασμένη
μεσ’ την αφάνταστη φθορά.

Φτωχό παιδί, που κάθεσαι ξυπόλυτο στις ράχες
για να μην κλαις λυπητερά, τ’ ήθελες τάχα να ‘χες
για να τα ιδώ τα θαλασσά
ματάκια σου ν’ αστράψουνε, να ξαστερώσουν πάλι
και να σηκώσεις χαρωπά σαν πρώτα το κεφάλι
με τα μαλλάκια τα χρυσά;

Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω
για να τα πλέξης ξέγνοιαστα, για να τα καμαρώσω
ριχτά στους ώμους σου πλατιά
μαλλάκια που του ψαλιδιού δεν τάχει αγγίξει η κόψη
και σκόρπια στη δροσάτη σου τριγύρω γέρνουν όψη
και σαν την κλαίουσα την ιτιά;

Σαν τι μπορούσε να σου διώξει τάχα το μαράζι;
Μήπως το κρίνο απ` το Ιράν, που του ματιού σου μοιάζει;
Μην ο καρπός απ’ το δεντρί
που μεσ’ στη μουσουλμανική παράδεισο φυτρώνει,
κ’ έν’ άλογο χρόνια εκατό κι αν πιλαλάει, Δεν σώνει
μεσ’ απ’ τον ίσκιο του να βγει;

Μη το πουλί που κελαηδάει στο δάσος νύκτα μέρα
και με τη γλύκα του περνάει και ντέφι και φλογέρα;
Τι θες κι απ’ όλα τα αγαθά
τούτα; Πες. Τα` άνθος, τον καρπό; Θες το πουλί;

-Διαβάτη,
μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι:
Βόλια, μπαρούτι θέλω. Νά.

Το Ελληνόπαιδο (1828)

Ποίηση: Βίκτωρ Ουγκώ
Μετάφραση στα Ελληνικά: Κωστής Παλαμάς

Η φωνή τής DW (Ντόϊτσε Βέλε) στά Ελληνικά --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Πώς τό΄παθε αυτό η ελ.DW.COM ; Επειδή η μάνα τού σκοτωμένου τά λέει λίγο έτσι καί λίγο αλλιώτικα ; Τέλος πάντων, δέν έχει σημασία. Σημασία έχει τό "εισβολή" ή "ειδική επιχείρηση". Εσείς, εκεί στό ελ. DW, προτιμάτε τό " εισβολή ", γιατί αυτό πρέπει νά λέτε. Άν λέτε τό άλλο, τότε θυμηθείτε τά Μνημόνια. Ή, άν τό ξεχνάτε, όπως ξεχάσατε τί έγινε τό 1918-19, τότε που αποβιβάστηκε ένα Σώμα ελληνικού στρατού στήν Σμύρνη, πείτε μας γιατί αυτός ο στρατός τής ειδικής επιχείρησης, έφθασε μέχρι τόν Σαγγάριο ; Τίνος τίς πλάτες είχε καί γιατί έγινε, στό τέλος, εισβολή ;

Ερώτηση : Μήπως, στήν Ουκρανία, ο στρατός τής ειδικής επιχείρησης αντιμετωπίστηκε ευθύς σάν εισβολή - εννοώ, μέ όπλα από Ουκρανία μεριά - έχοντας τίς πλάτες τής εγκληματικής συμμαχίας ; Συμπεριλαμβανομένων καί τών λακέδων της. Γιά πείτε μου τήν γνώμη σας.

 https://www.dw.com/el/%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9/a-61285141?fbclid=IwAR2D90KBe2XEOszDaMJAFrIZjejwqgW8VzjxhYurlgeT8j0XXC9ZDMgRPuI