Τάδε έφη Κοσμάς:

Θα μου επιτραπεί να προβώ στις ακόλουθες παρατηρήσεις:


Είναι γεγονός, πώς σήμερα όσοι εξακολουθούν να ακολουθούν το Παληό Ημερολόγιο είναι κατεσπαρμένοι σε πολλές Παρατάξεις [3 Ματθαιϊκές, ( του Μεσσηνίας Γρηγορίου, του Αρχιεπισκόπου Νικολάου, του Μεσογαίας Κηρύκου), 3 Φλωρινικές ( του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Κιούση, του Ωρωπού Κυπριανού, του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου) και μερικές άλλες λίγων οπαδών, (όπως του Κεφαλληνίας Μαξίμου κλπ.)].

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό ἄρθρον, ἄν καί ἔχει πολλά λάθη, ἐν τούτοις «θέτει τόν δάκτυλον ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων». Κατ' ἀλήθειαν, δέν ὑπάρχει «Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου». Τό ὄνομα αὐτό κακῶς ἐδόθη, ἴσως ἐδόθη ἀπό ἀνάγκην, διότι οἱ κληρικοί τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.) ὑπέστησαν φοβερούς διωγμούς ἀπό τούς ἀντιχρίστους Οἰκουμενιστάς, δι' «ἀντιποίησιν ἀρχῆς». Δι' ὅ καί τό 1931 ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ἀπευθυνόμενος πρός τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ., εἶπε: «νά κάμετε ἰδικήν σας ἐκκλησίαν»! Ὅσοι γνωρίζουν Θεολογίαν, βεβαίως, δέν υἱοθετοῦν μίαν τοιαύτην συμβουλήν, διότι, κατ' ἀκρίβειαν, πρόκειται γιά σχίσμα. Ἐπειδή, βεβαίως, ἦτο ἀνάγκη νά ἔχουν ἰδικούς των κληρικούς, ἰδικούς των ναούς, ν' ἀναγνωρίζωνται τά μυστήρια (κυρίως ἡ ἱερωσύνη, τό βάπτισμα καί ὁ γάμος) ἀπό τό κράτος, ἔπρεπε νά ἔχουν κάποιαν Σύνοδον μέ νομικήν ὑπόστασιν, ὄχι ὅμως ἄλλη «Ἐκκλησία». Ἡ ἀποτείχισις ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς ἦτο ἐπιβεβλημένη, ἀλλ' ὄχι καί ἡ δημιουργία ἄλλης «Ἐκκλησίας». Ἄλλωστε, αὐτό ἴσχυε ὅσο ζοῦσε ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος. Ἐπειδή ἡ διαφορά ἔγκειται μόνον εἰς τόν τίτλον, ἴσως θά ἠδύνατο νά οἰκονομηθῇ τό ὡς ἄνω ἐκκλησιολογικόν σφάλμα. Ἄλλωστε, ὑπαίτιοι τοῦ σχίσματος εἶναι οἱ Ν/Ηται Οἰκουμενισταί. Κατά τήν γνώμην μου, ἡ οὐσιαστική συνέπεια τοῦ ὡς ἄνω σφάλματος εἶναι ὅτι ἀπό τήν στιγμήν πού ὁμιλεῖς ὄχι δι' ἀποτείχισιν, ἀλλά δι' ἄλλην «ἐκκλησίαν», εἶναι ἀπαραίτητον νά λέγῃς ὅτι οἱ Ν/Ηται εἶναι «ἐκτός Ἐκκλησίας», ἔχουν «ἄκυρα μυστήρια» κ.λπ., Ματθαιϊστικές θέσεις πού εἶναι ἐκκλησιολογικῶς ἐσφαλμένες, δι' ὅ καί ὡδήγησαν εἰς περαιτέρω σχίσματα. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία βρίθει ἀπό διωγμούς Ὀρθοδόξων, ἀλλ' ἀλλοίμονον ἄν κάθε φορά ἱδρύετο καί μία ἄλλη «ἐκκλησία»! Οἱ Ματθαιϊσταί καί οἱ Ματθαΐζοντες «Φλωρινικοί» εἶναι ὑπαίτιοι δι' αὐτό τό «ἀλλαλούμ» στό π.ἑ.!!! Παρά ταῦτα, ἀντί νά ἐντρέπωνται καί νά μετανοοῦν, βγαίνουν θρασύτατα καί παριστάνουν τούς «γνησίους Ὀρθοδόξους», συκοφαντοῦν δέ τόν Ἅγιον πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομον καί τούς κατ' ἀλήθειαν Ὀρθοδόξους!

Οι πολίτες πρέπει να αφυπνισθούν!


 

H Νέα (no 2) Τάξη Πραγμάτων ετοιμάζεται --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ο καταστατικός Χάρτης τών Ηνωμένων Εθνών, που προσδιορίζει τά γεωγραφικά σύνορα τών Εθνών -  Κρατών, δέν ισχύει γιά τήν Κύπρο, δέν ίσχυσε γιά τήν Γιουγκοσλαβία. Ισχύει μόνο γιά τήν Ουκρανία. Υποκρισία καί ψεύδη, προκειμένου νά εφαρμοστεί ο σχεδιασμός τών Παγκοσμίων Ηνωμένων Πολιτειών κατόπιν νέας μεγάλης ανθρωποσφαγής. 

Η Νέα (no 2) Τάξη Πραγμάτων ετοιμάζεται, στό όνομα τής ελευθερίας καί τού δικαιώματος τής οποιασδήποτε μειοψηφίας - διάβαζε, Ναζιστικό καθεστώς Ουκρανίας - νά αυτοπροσδιορίζεται.

Καί η πρώην Γιουγκοσλαβία έγινε ... πολυπολιτειακή, προστεθέντος καί τού State of Macedonia.

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


 Ὁ Ἅγιος Νικόλαος διακρίθηκε γιὰ τὴν σταθερή του πίστη, διακήρυξε καὶ ὑποστήριξε σταθερὰ τὶς ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Διαπνεόταν ἀπ᾽ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀνεδείχθη κανόνας πίστεως, ἐνῶ παράλληλα ὑπῆρξε μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ μας προσφέροντας ἀγάπη στοὺς συνανθρώπους μας,  Ὁ Ἅγιος δὲν εἶχε περγαμηνὲς σπουδῶν, δὲν ἦταν ἀπόφοιτος Πανεπιστημίων τῆς ἐποχῆς, δὲν εἶχε μεταπτυχιακά, δὲν εἶχε τὴν κοσμικὴ σοφία τῆς ἐποχῆς, εἶχε ὅμως μέσα του τὴν ζέση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία τοῦ ἔδωσε τὴν δύναμη νὰ ὑποστηρίξει τὴν πίστη! Ἔτσι ἀναδείχθηκε Κανόνας Πίστεως, τηρητὴς ἐπακριβῶς τῆς πίστεώς του.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ -- Αθωνικά άνθη

Το ασκίαστον και άφθαρτον μεγαλείον των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, συνίσταται εις την δι’ όλους τους αιώνας ισχύουσαν πνευματέμφορον διδασκαλίαν των. Και ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δεν ωμίλησε μόνον εις την εποχήν του. Ό,τι εδίδαξε τον 18ον αιώνα, Θεοφωτίστως, το ίδιον θα εδίδασκε και σήμερον και εις το αόριστον μέλλον. Διατί; Διότι «ο Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας». Και η από τον Χριστόν απορρέουσα ζωοποιός Θεολογία ουδέποτε παλαιούται. Ο καταρράκτης της χάριτος δεν σταματά ούτε αλλάσσει ουσίαν. Η αξία των αγίων Πατέρων οφείλεται εις το ότι κατέστησαν εαυτούς δεκτικά δοχεία της χάριτος. Δεν παρέμειναν εις την φυσικήν κατάστασιν, δεν διηκόνησαν τον ορθόν λόγον. Εξηγίασαν την φύσιν, ανήλθον εις το υπέρ φύσιν και μετέσχον του υπερλόγου θείου κόσμου. Εντεύθεν εδίδαξαν τον λόγον της αληθείας. Εκαθάρθησαν, εφωτίσθησαν, ηγιάσθησαν. Δεν ανεζήτησαν την αλήθειαν από τον εαυτόν των, δεν ενεπιστεύθησαν εις τα πλάσματα της διανοίας των. Ανεζήτησαν τον Θεόν δια προσευχής και ταπεινώσεως κατόπιν αγνισμού από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και ο υπέρ φύσιν και υπέρ λόγον Θεός απεκαλύφθη εις αυτούς δι’ ελλάμψεως ακτίστου. Και εθεολόγησαν. Και από το ΕΝ  Άγιον πνεύμα ήντλησαν τας αυτάς αληθείας δια την οικοδομήν της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ούτως εξηγείται η θαυμαστή ενότης, ήτις διακρίνει την Πατερικήν διδασκαλίαν.

Μεγάλη Δοξολογία

Μεγάλη Δοξολογία Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Τη ΙΖ΄ (17η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΑΛΕΞΙΟΥ του ανθρώπου του Θεού.

Αλέξιος ο του Θεού άνθρωπος και πιστότατος θεράπων ήτο από την μεγαλόδοξον Ρώμην, εκ της οποίας ως άνθος πανευώδες και μυρίπνοον αναβλαστήσαν την οικουμένην κατεμύρισε με την ισάγγελον ζωήν και πολιτείαν αυτού, την οποίαν μετά πολλής της προσοχής ακούσατε, ίνα μεγάλην την ωφέλειαν και την ευφροσύνην απολαύσητε και μάλιστα κατά τας ημέρας ταύτας της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής, κατά τας οποίας ιδιαιτέρως οφείλομεν να σχολάζωμεν εις την νηστείαν, την αγρυπνίαν, την προσευχήν και την μελέτην των κατορθωμάτων των Αγίων, εξ ης και ημείς εις την κατά το δυνατόν μίμησιν αυτών παρακινούμεθα. Διότι ιδού έφθασεν ο καιρός της εγκρατείας, αγαπητοί. Το στάδιον ηνεώχθη. Ο αγωνοθέτης και Βασιλεύς Χριστός ίσταται άνωθεν βλέπων την προθυμίαν των αθλητών. Οι Άγιοι Άγγελοι κρατούσι τα στέφη και βραβεία πολύτιμα, δια να ανταμείψουν όσους νομίμως αθλήσουσι και νικήσουν ανδρείως τον αποστάτην και υπερήφανον δαίμονα. Όστις δε αγωνισθή γενναίως λαμβάνει όχι τιμήν πρόσκαιρον και ευμάραντον στέφανον, αλλά δόξαν αιώνιον και αμοιβήν ατελεύτητον.

O δικός μας βολικός Χριστιανισμός -- του Φώτη Κόντογλου

Hμείς κάναμε ένα δικό μας Xριστιανισμό, ένα βολικό, έναν ανθρωπινό και λογικό Xριστιανισμό, όπως λέγει ο μεγάλος Iεροεξεταστής του Nτοστογιέφσκη, γιατί ο Xριστιανισμός που δίδαξε ο Xριστός είναι ανεφάρμοστος, απάνθρωπος.

Eμείς, αντί ν’ ανέβουμε προς τον Xριστό, που λέγει “εγώ σαν υψωθώ, θα σας τραβήξω όλους προς εμένα”, τον κατεβάσαμε εκεί που βρισκόμαστε εμείς, και κάναμε ένα Xριστιανισμό σύμφωνο με τις αδυναμίες μας, με τα πάθη μας, με τις κοσμικές φιλοδοξίες μας, και δώσαμε και στους αγίους τα προσόντα που εκτιμούμε και που θαυμάζει η υλοφροσύνη μας, τους κάναμε φιλοσόφους, ρήτορας, πολιτικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, παιδαγωγούς, επιστήμονες κ.λπ.

Επίσημη εργαστηριακή έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνει ότι τα εμβόλια κατά της covid-19 περιέχουν αναμφίβολα Οξείδιο του Γραφενίου!

Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού εξετάστηκαν ιατροδικαστικά από εξειδικευμένους πραγματογνώμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιβεβαιώνεται, από επίσημη εργαστηριακή έκθεση, ότι πράγματι αυτά περιέχουν νανοσωματίδια του Γραφενίου, τα οποία μπορούν να διαπεράσουν τούς φυσικούς φραγμούς του οργανισμού και να βλάψουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά και Οξείδιο του Γραφενίου, το οποίο μπορεί να βλάψει σοβαρά τα εσωτερικά όργανα του σώματος, την υγεία του αίματος και να πυροδοτήσουν καρκινογένεση, καθώς επίσης να προκαλέσουν, μεταξύ άλλων  παρενεργειών, αλλαγές στη λειτουργία των γονιδίων.

Θὰ ἀνεχθεῖ ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ νὰ ρυθμίζουν Ἰοῦδες τὴν ζωή του;

…ἐπιμένουν αὐτοὶ ἀκριβῶς οἱ «κατ᾽ ὄνομα χριστιανοὶ» νὰ θέλουν, ὅπως ὁ Ἰούδας, νὰ ρυθμίσουν τὴν ζωή καὶ τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας, ὅσων δηλαδὴ γνήσια πιστεύουν στὸν Χριστό. Εἶναι οἱ ἐκσυγχρονιστὲς καὶ οἰκουμενιστές, ποὺ τίποτε δὲν βρίσκουν στὴ ζωή τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὀρθό. Θέλουν τὴν Ἐκκλησία κομμένη καὶ ραμμένη στὰ μέτρα τους. Νὰ πορεύεται ὄχι κατὰ τὸ αἰώνιο θέλημα τοῦ θείου της Ἱδρυτοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὶς δικὲς των ἐπιθυμίες καὶ ὀρέξεις. Καταγγέλλουν τὴν εὐσέβεια σὰν ὑπερβολή, τὴν ἐμμονὴ στὴν πίστη καὶ παράδοση τῶν Πατέρων ὡς «εὐσεβισμό», κατηγοροῦν τὴν ἐγκράτεια καὶ εὐλάβεια σὰν καλογηρισμὸ καὶ πολεμοῦν τὴν ἀγωνιστικότητα καὶ τὸ γενναῖο φρόνημα σὰν «ταλιμπανισμὸ» καὶ ἀκρότητα. Ἰοῦδες καὶ αὐτοί, λαθρεπιβάτες τοῦ σκάφους τῆς Ἐκκλησίας, θέλουν νὰ ὑποκλέψουν τὴν γνησιότητα τῶν κανονικῶν ἐπιβατῶν της. Ὁπότε γεννᾶται τὸ ἐρώτημα. Θὰ ἀνεχθεῖ ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ νὰ ρυθμίζουν Ἰοῦδες τὴν ζωή του;

Η «δολοφονία» της Κυριακής Προσευχής --- Του Κωνσταντίνου Βαθιώτη, Δικηγόρου Αθηνών

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας της 13ης Μαρτίου 2022 ένας αντίχριστος μασκοφόρος πρωθυπουργός, και δη της Ελλάδος, επιχείρησε να αναγνώσει την Κυριακή Προσευχή, δηλ. το Πάτερ Ημών, στο Φανάρι Κωνσταντινουπόλεως μέσα στον ναό του Αγίου Γεωργίου.

Δεν είναι τυχαίο ότι διαβόητοι εγκληματίες, όχι μόνο σοβαρών αλλά και ελαφρών εγκλημάτων, είναι γνωστοί «στην πιάτσα» με πολλά παρατσούκλια.

Περίπτωση απατεώνων με διαφορετικά ψευδώνυμα αποτυπώνεται στην ελληνική ταινία του 1954 «Οι Παπατζήδες», όπου ο Νίκος Σταυρίδης υποδυόταν τον παπατζή και ο Πέτρος Γιαννακός τον συνεργό του.

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Πολλά συγχαρητήρια στόν κ. Βαθιώτην πού ξεμπροστιάζει τόν χειρότερον πολιτικόν ἀπατεῶνα πού εἶχε ποτέ ὁ τόπος ὡς πρωθυπουργόν.

Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Μπιλάλη:

«Πᾶσα Ἕνωσις, ἀγνοοῦσα τὴν δογματικὴν ἕνωσιν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ πίστει, θὰ καταδικασθῇ ὡς ἀνίερον πραξιπόπημα ὑπὸ τῆς Πανορθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Συνειδήσεως, οἱ δὲ Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀποτολμήσουν πραξικοπηματικὴν ἕνωσιν, θὰ ἐκπέσουν αὐτομάτως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ θὰ εὑρεθοῦν εἰς τὴν παράταξιν τῶν Ἐξωμοτῶν, φέροντες ὡς ἄλλοι Βησσαρίωνες, τὸ αἰώνιον στίγμα τοῦ προδότου τῆς Ὀρθοδοξίας».

_________________

«Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου και του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και υπέρ του κατευθυνθήναι τα διαβήματα αυτών εις παν έργον αγαθόν».....

Ὅταν οἱ πολιτικοὶ κατεδαφίζουν --- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὁ συνειδητὸς χριστιανὸς εἶναι ἀπογοητευμένος ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ὅλων τῶν κομμάτων, γιατί ὅλοι τους νομοθετοῦν περιφρονώντας τὴν ἠθικὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀντίθετα, εἶναι θερμοὶ ὑποστηρικτὲς τῶν ἁμαρτωλῶν «δικαιωμάτων» τῶν ἀνθρώπων. Τὰ θεωροῦν κορυφαῖα καὶ ἀποδεκτὰ ἀπὸ ὅλους τούς «δημοκρατικούς», τὴν ὥρα ποὺ μέσα στοὺς κόλπους τῶν κομμάτων τους ἐπικρατεῖ δικτατορία, ἀφοῦ γίνεται ὅ,τι ἐπιθυμεῖ ὁ ἀρχηγὸς καὶ καθένας ποὺ διαφωνεῖ διαγράφεται ἀπὸ τὸ κόμμα.

Κοντεύουμε νὰ ἀποδεχτοῦμε τὴν ποικίλη δουλεία τῶν ἀνθρώπων στὰ ἁμαρτωλά τους πάθη, τὶς διαστροφὲς καὶ τὶς παράλογες ἐπιθυμίες καὶ παράλληλα νὰ ἀρνούμαστε τὸ ὄντως ὀρθό, τὸ λογικό, τὸ φυσιολογικό, τὸ ἀληθινὰ δημοκρατικὸ καὶ γενικὰ καθετὶ ποὺ ἀνεβάζει πνευματικὰ τὸν ἄνθρωπο.