Σεβ. Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος: Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ

«Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ἡ τηλεόραση ὑπῆρξε ἡ μεγάλη ἀνακάλυψη τοῦ περασμένου αἰῶνος! Μιὰ ἀνακάλυψη ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὀμορφαίνει τὴ ζωή μας καὶ νὰ ἀνεβάζει τὸ πνευματικό μας ἐπίπεδο! Μιὰ ἀνακάλυψη, ἡ ὁποία μᾶς φέρνει τὸν κόσμο πολὺ κοντά. Μποροῦμε νὰ βλέπουμε σὲ ἀπ᾽ εὐθείας μετάδοση τί γίνεται στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου, ὅπως ἔγινε πρόσφατα τόσο μὲ τὸν καταστρεπτικὸ σεισμὸ στὴ Νέα Ζηλανδία, ὅσο καὶ μὲ τὴν λαϊκή ἐξέγερση στὴν Αἴγυπτο. Ἕνα θαυμάσιο ἐργαλεῖο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν χίλια καλὰ καὶ ἄλλα τόσα! Δυστυχῶς τὸ ἐργαλεῖο αὐτὸ ἔπεσε στὰ χέρια τοῦ Διαβόλου καὶ ἔκτοτε ἔγινε ψυχοφθόρο!

Monks Of Simonopetra Monastery Chanting (Full 1 Hour HD/HQ) --- Ορθόδοξοι Ύμνοι


ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Ωδή  στ΄.  Ο Ειρμός.

 Νοτίου θηρός εν σπλάγχνοις, παλάμας Ιωνάν, σταυροειδώς διεκπετάσας, το σωτήριον πάθος, προδιετύπου σαφώς· όθεν τριήμερος εκδύς, την υπερκόσμιον Ανάστασιν υπεζωγράφησε, του σαρκί προσταγέντος Χριστού του Θεού, και τριημέρω εγέρσει τον Κόσμον φωτίσαντος.

 Ερμηνεία.

 Επειδή η έκτη Ωδή είναι ποίημα του Προφήτου Ιωνά, δια τούτο ο θεσπέσιος Κοσμάς δεν ευχαριστήθη να υφάνη τον Ειρμόν αυτής τούτον με άλλας ιστορίας, προσαρμόζων αυτάς εις την προκειμένην πανήγυριν του Σταυρού, καθώς εποίησεν εις τας άλλας Ωδάς, όχι! αλλά ευρών τον ποιητήν αυτής Ιωνάν, τύπον έχοντα και της Σταυρώσεως του Κυρίου, και της τριημέρου αυτού Αναστάσεως, αυτόν τον ίδιον ύλην και υπόθεσιν ποιεί του παρόντος Ειρμού.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Μεθοδίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Πατάρων

Εἶναι ἄγνωστο ἀπὸ ποῦ καταγόταν ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Μεθόδιος, ὁ ὁποῖος ἄθλησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ὑπῆρξε κατ’ ἀρχὰς μὲν Ἐπίσκοπος τοῦ ἐν Λυκίᾳ Ὀλύμπου, ἔπειτα δὲ Ἐπίσκοπος Τύρου (τῆς Φοινίκης), κατ’ ἄλους δὲ Ἐπίσκοπος Φιλίππων τῆς Μακεδονίας. Τὸ ἀναφερόμενο ὅτι διετέλεσε Ἐπίσκοπος Πατάρων εἶναι ἀναληθές, προελθὸν ἐκ τοῦ περὶ Ἀναστάσεως διαλόγου του, ὁ ὁποῖος ἔλαβε χώρα στὰ Πάταρα.

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός

... Σύνοδοι κατεδίκασαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, γιατί δεν ήταν πρόθυμος να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ισχυρών του εκκλησιαστικού χώρου και της πολιτείας. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, αγαπητοί αδελφοί, Σύνοδοι που θεωρούνται Ορθόδοξοι, να αθωώνουν τους ενόχους και να καταδικάζουν τους Αγίους. Αυτό το φαινόμενο, που σημαίνει διαστροφή της Παραδόσεως εκ μέρους των, που αποκαλύπτει την εκκοσμίκευση του εκκλησιαστικού χώρου, θα συνεχίζεται όσο υπάρχει η αμαρτία, και φοβερά αποστασία, μέσα στο ράσο.

Ο Παπισμός επεδίωξε και επέτυχε την Μικρασιατικήν καταστροφήν.

Συγγραφεύς κύρους, ο Άουρο Μανχάταν, εις το Βιβλίον του «Το Βατικανόν και ο 20ος  αιών», αναφέρει ότι το Βατικανόν εχρηματοδότησε την Γαλλικήν, την Ιταλικήν Κυβέρνησιν,  και τον Κεμάλ Ατατούρκ, δια να κτυπήσουν τον Ελληνικόν στρατόν. Και τούτο, διότι κατ΄ ουδένα λόγον το Βατικανόν θα εδέχετο αναβίωσιν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας!


Στουδίτης, «Ορθόδοξος Τύπος» Αρ. φ. 367

Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΩΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΝ

Τοῦ Πρωτ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

Ὁ Χριστιανισμὸς ὡς Ὀρθοδοξία δὲν ἀναφέρεται σὲ «ἀξίες» -καρπὸ ἀνθρώπινης ἀξιολόγησης-, ἀλλὰ σὲ «ἁγιοπνευματικὲς ἀρετές», καρπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στὴν «καθαρὰν καρδίαν» (Ψαλμ. 50,12) τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος. «Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστὶν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. 5, 22). Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἡ
πρώτη χριστιανικὴ «ἀξία» εἶναι ἡ ἀγάπη, ποὺ πραγματώνεται ὡς ἀνθρωπιὰ, φιλανθρωπία. Ὁ μόνος κατ᾽ οὐσίαν φιλάνθρωπος εἶναι, βέβαια, ὁ Τριαδικὸς Θεός μας. Ὁ ἄνθρωπος, ἐντασσόμενος στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ (αὐτὸ εἶναι ἡ Ἐκκλησία) γίνεται φιλάνθρωπος «κατὰ χάριν», μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ὑπονοεῖ ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ μας: «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν», γεμάτος δηλαδὴ ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία (Λουκ. 6,36).

To τέκνο του Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη Ιουστίνος, ο νέος ...σωτήρας της Ορθοδοξίας!Διαβάζω: 
Ο Μητροπολίτης Ιουστίνος με συγκίνησι ζήτησε τις ευχές του Πατριάρχου Βαρθολομαίου.....

Διαβάζω στα "ΔΥΟ ΑΚΡΑ":
...Καλόν είνε πάντως να γνωρίζητε ότι όσοι έχονται στερρώς των πατρώων παραδόσεων, Κληρικοί και λαϊκοί, ου μόνον θα αποτελέσωσι παραφωνίαν εις την ανωτέρω συναυλίαν, ην κατευθύνει, ως μη ώφελεν, ο δάκτυλος Υμών, αλλά και τη εικόνι τη χρυσή του επαράτου «Οικουμενισμού» ην εστήσατε εν πεδίω Δεειρά, ου προσκυνήσουσι, καν κάμινος επταπλασίως εκκαυθή «στυππίω και κληματίδι και νάφθη και πίσση», καν λάκκος ετοιμασθή λεόντων. 
(σ.σ. Επιφάνιε, μαύρη είναι νύκτα στα βουνά στους κάμπους ρίχνει χιόνι.... Οι προβλέψεις σου αστόχησαν...).

Διαβάζω:
Aλλά οι «Ταλιμπἀν» του Οικουμενισμού δεν δίδουν σημασίαν εις τοιαύτα ζητήματα. Διότι δεν υπακούουν εις τους Ιερούς Κανόνας, αλλά εις τον Αρχιστράτηγον της Προδοσίας της Πίστεως Οικουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαίον, ο οποίος υπηρετεί τον Παπισμόν, τον Προτεσταντισμόν εις όλας του τας μορφάς, αλλά όχι την Ορθοδοξίαν. Είναι πηγή πάσης διοικητικής ανωμαλίας εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και αστείρευτος πηγή πνευματικής μολύνσεως των Ορθοδόξων. (Ο.Τ. αριθ. φ. 1804).

Διαβάζω:
Για να γίνεις δεσπότης σήμερα ή πρέπει να κάνεις τούμπα μέσα στην στοά των μασόνων και να προσκυνήσεις τον διάβολο· Τι διαβολο-δεσπότης θα γίνεις; Ή θα επιτρέψει η μασονία να γίνεις εάν δεν την πολεμάς και έχεις ευγένεια απέναντί της. Γι’ αυτό βλέπεις όλοι αυτοί που είναι υποψήφιοι δεσποτάδες σιωπούν, κανείς τους δεν μιλά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ξέρουν πολύ καλά ότι θα τους φάει το φίδι.... (Μητρ. Αυγουστίνος Καντιώτης).

 «Τίς ἀξίως ὑμνήσει σε, Μᾶρκε Πάτερ θεόσοφε; ὅτι ἡμᾶς ἔσωσας κινδυνεύοντας, τῆς ἐκ τῆς Ρώμης χειρώσεως, καὶ λύμης αἱρέσεως, καὶ ἠθῶν καινοφανῶν, ὡς ποιμὴν ἀληθέστατος· ὅθεν ἅπασα, ἡ Ἑώας ἁγία Ἐκκλησία, ὡς προστάτην καὶ σωτῆρα, καὶ εὐεργέτην γεραίρει σε».

Συνεδρίασε η Δ.Ι.Σ. για τη «Νομοθετική Πρωτοβουλία περί του νέου συμφώνου συμβιώσεως»

Συνήλθε σήμερα 19.6.2015 σε συνεδρίαση η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προκειμένου να ασχοληθεί με το βασικό θέμα της ημερησίας διατάξεως «Νομοθετική Πρωτοβουλία περί του νέου συμφώνου συμβιώσεως».

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας ανεγνώσθησαν: α) η υπ’ αριθμ. 2813/1322/12.6.2015 επιστολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β’ πρός τον Αξιότιμο κ. Ν. Παρασκευόπουλο, Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία υποβάλλονται παρατηρήσεις της Ιεράς Συνόδου επί του δημοσιευθέντος κειμένου νομοθετικής πρωτοβουλίας του εν λόγω Υπουργείου, β) η από 18.6.2015 επιστολή του ανωτέρω κ. Υπουργού προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο και γ) η υπ’ αριθμ. 290/15.6.2015 επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, με την οποία ζητείται η έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος επί του θέματος.

Ο όσιος Πέτρος Ο Δαμασκηνός γράφει (Δεύτερον Βιβλίον):

«Eκείνος, που φωτίστηκε, ώστε να βλέπη τις αμαρτίες του, δεν σταματά να θρηνή τον εαυτόν του και τους άλλους ανθρώπους, βλέποντας την τόσην ανοχήν του Θεού και τις τόσες αμαρτίες, που από την αρχή κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε διαρκώς οι  άθλιοι. Απ᾽ αυτό γίνεται ευγνώμων, μη τολμώντας να κατακρίνη κανέναν, από ντροπή για τις πολλές ευεργεσίες του Θεού και τα δικά μας αμαρτήματα…». 

Ἡ μουσουλμανοποίησις τῆς Ἑλλάδος

Αι Ελληνικαί κυβερνήσεις ἠδιαφόρησαν διὰ τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸν ἕνα Ἐθνικὸν θέμα, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ δημογραφικόν. Ἡ κατάρρευσις τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων δὲν ὀφείλεται μόνον εἰς τὴν κακοδιαχείρισιν καὶ εἰς τὴν σπατάλην, ἀλλὰ εἰς τὴν ἔλλειψιν ἀναζωογονήσεως τοῦ πληθυσμοῦ. Τὰ Ἑλληνόπουλα παρασυρόμενα ὑπὸ τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας, τὴν ἀπαξίωσιν τῶν ἰδανικῶν καὶ τῶν ἀξιῶν, τὴν ἀνέμελον ζωὴν καὶ τὴν ἀγωνίαν διὰ τὴν ἐπαγγελματικὴν ἀποκατάστασίν των ἀποφεύγουν τὸν γάμον καὶ τὴν δημιουργίαν οἰκογενείας. Οἱ πολιτικοί, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπεφάσισαν τὸ 1993 διακομματικῶς τοὺς ἄξονας, διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, ἠδιαφόρησαν προκλητικώτατα. Ἀντὶ διὰ τὴν παροχὴν κινήτρων εἰς τοὺς νέους διὰ τὴν δημιουργίαν οἰκογενείας ἔχομεν εἰσαγωγὴν λαθρομεταναστῶν καὶ μάλιστα ἀπὸ χώρας, αἱ ὁποῖαι εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον Μουσουλμανικαί. Οἱ πολῖται, οἱ ὁποῖοι εἰσβάλλουν εἰς τὴν Χώραν, φροντίζουν διὰ τὴν ἕνωσιν μετὰ τῶν οἰκογενειῶν των ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου κάμνουν πολλὰ παιδιά. Οἱ πολιτικοὶ ἀντιμετώπισαν τὴν Χώραν μὲ τὴν μουσουλμανοποίησιν τῆς Ἑλλάδος. Ἐφθάσαμεν εἰς τὸ τραγικὸν σημεῖον νὰ μὴ κάμνουν παιδιὰ οἱ Ἕλληνες καὶ νὰ γεννοβολοῦν οἱ Μουσουλμάνοι. Ἂν ὑποθέσωμεν ὅτι καθημερινῶς γεννῶνται εἰς ὁλόκληρην τὴν Ἑλλάδα τριακόσια παιδιὰ ὑπὸ τῶν Μουσουλμάνων εἰς συνδυασμὸν μὲ τὴν καθημερινὴν εἰσβολὴν ἄλλων τριακοσίων ἐκ τῆς Τουρκίας τότε πρέπει νὰ προετοιμαζώμεθα διὰ τὴν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος εἰς τὰς χεῖρας τῶν Μουσουλμάνων μετὰ εἴκοσι ἢ τριάκοντα ἔτη. Οἱ πολιτικοὶ ὀφείλουν νὰ ἐγκαταλείψουν αὐτὴν τὴν γραμμὴν ἀφελληνισμοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος καὶ νὰ λάβουν μέτρα διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ Γένους. Πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν ὀφείλουν νὰ ἐργασθοῦν ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καὶ νὰ ἀποστείλουν ἀφυπνιστικὰ μηνύματα πρὸς τὴν κομματοκρατίαν καὶ τὴν πολιτείαν. Ἄλλως ἡ Ἑλλὰς θὰ ἁλωθῆ ἐκ τῶν ἔσω μὲ εὐθύνην τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς, ἐκκλησιαστικῆς καὶ πνευματικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 – Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ --- «Μη μεριμνάτε τη ψυχή υμών τι φάγητε και τι πίητε»

Εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια

Η απόλυτη εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού, προβάλλει ως βασική αναγκαιότητα στη ζωή του ανθρώπου και συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της πνευματικής ζωής. Λειτουργεί ως αντίδοτο στην αγωνιώδη μέριμνα που βλέπουμε συνήθως να εκδηλώνεται για τις βιοτικές και άλλες ανάγκες, οι οποίες τον καθηλώνουν και τον εγκλωβίζουν σε πολλαπλά αδιέξοδα. Είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα που εκπέμπει η σημερινή ευαγγελική περικοπή που είναι παρμένη από την «Επί του Όρους Ομιλία» του Κυρίου μας. Η αλήθεια αυτή που εκπέμπει το ευαγγελικό μήνυμα είναι τόσο επίκαιρη, αφού αναδεικνύεται και σαν σωτήρια συνταγή για τη θεραπεία της «παθογένειας» που προσβάλλει το σημερινό άνθρωπο. Και πραγματικά, συλλαμβάνεται να είναι φοβερά ευάλωτος σε αυτό που ο ίδιος το έχει ονομάσει άγχος και που δεν συνιστά τίποτε άλλο παρά την νοοτροπία που αναπτύσσει να στηρίζει όλα αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις, αρνούμενος να προσβλέπει και να επικαλείται τη βοήθεια το Θεού, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στο Άγιο θέλημά Του.

O Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ περί τῆς ἀποκρυφιστικῆς ἰνδουϊστικῆς γιόγκα

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 19 Ἰουνίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθη ἀνακοίνωση περί τῆς ἀποκρυφιστικῆς ἰνδουϊστικῆς γιόγκα διά νά ἀναγνωσθῆ τήν Κυριακή 21 Ἰουνίου στούς Ἱ. Ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Πειραιῶς.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Ἀδελφοί προσφιλέστατοι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἠγαπημένα,

     Στό πλαίσιο τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία στήν Ἑλλάδα εἶναι συνταγματικῶς κατοχυρωμένη καί σεβαστή, ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης γιά τήν ἀποφυγή δημιουργίας κλίματος θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη καθιέρωση ἀπό τόν ΟΗΕ τῆς 21ης Ἰουνίου ὡς «Παγκόσμιας Ἡμέρας Γιόγκα» καί τῆς σχετικῆς ἀνακοινώσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού ὑπενθυμίζει πρός τό χριστεπώνυμο Πλήρωμα ὅτι: ἡ «Γιόγκα ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καί τάσεων, καί ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «εἶδος γυμναστικῆς» καί ὡς ἐκ τούτου ἡ «Γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας καί δέν ἔχει καμία θέση στή ζωή τῶν Χριστιανῶν», ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς μέ ἀφορμή τήν ὓπαρξη Κέντρων Γιόγκα στά γεωγραφικά ὅριά της ἀναφέρει ἐπιπροσθέτως ὅτι: