ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΙ ΘΕΩΡΙΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ -- Τοῦ κ. Κυπριανοῦ Χριστοδουλίδη

ΚΑΤΑ τὴν προσφώνησή του, στὴ 12η ΣυνέλευσηἘπισκόπων στὸ Βατικανὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2008, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶπε: «Ὁμοῦ μετὰ τοῦ πρωτείου, ἡ συνοδικότης ἀποτελεῖ τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς διοικήσεως καὶ τῆς ὀργανώσεως τῆς Ἐκκλησίας». Καὶ ἀκόμη : «Ἡ ἀλληλοεξάρτησις μεταξύ τοῦ πρωτείου καὶ τῆς συνοδικότητας ἐμποτίζει τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας». Ἐκπλήσσεται καὶ μαζὶ θαυμάζει κανείς, γιὰ τὴν ἀπίστευτη ὑποκρισία, τὴν ἀπύθμενη ἀνοησία, τὴν πλήρη κοροϊδία πάντων. Τί μᾶς λέει δηλαδὴ ὁ παναγιότατος μὲ αὐτὰ τὰ «ὁμοῦ μετὰ τοῦ πρωτείου, ἡ συνοδικότης ἀποτελεῖ τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς διοικήσεως καὶ τῆς ὀργανώσεως τῆς Ἐκκλησίας» καὶ τὸ «ἡ ἀλληλοεξάρτηση μεταξὺ πρωτείου καὶ συνοδικότητας ἐμποτίζει τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας»; (Σημ. Ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὀργάνωση καὶ διοίκηση;). Τὸ πρωτεῖο μᾶς τὸ προσδιορίζει πλήρως ἡ Β΄ Βατικανὴ Σύνοδος, ἡ ὁποία καὶ δὲν ἀφήνει περιθώρια παρερμηνειῶν ὡς πρὸς τὴν «συνοδικότητα». Αὐτὴ ὁρίζεται ὡς Σύλλογος ἢ σῶμα Ἐπισκόπων. Πῶς ὅμως ἐννοεῖ ὁ παναγιότατος τὴ «συνοδικότητα»; Ἁπλὴ σύναξη καὶ συγκέντρωση Ἐπισκόπων, πού καλοῦνται νὰ λάβουν ἀποφάσεις, ὅταν προκύπτει κάποιο σοβαρὸ ζήτημα;
---------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...
Όταν ξεφεύγουν τους ρόλους τους και έχουν αποκόψει την Κεφαλήν που είναι ο Δεσπότης Χριστός, αυτά πρεσβεύουν.
Και βέβαια αυτά τα έλεγε το 2008, σήμερα αυτές τις ημέρες με το Ουκρανικό ζήτημα, έχει μεταλλαχθεί το δικό του Συνοδικό σύστημα, και έχει αναβαθμιστεί σε παπικό πρωτείο στην Ανατολή.

Ο λόγος λοιπόν για να είναι ακριβής θα πρέπει να λεχθεί, "ομού τα δύο Πρωτεία, αποτελούν την σπονδυλική στήλη και την οργάνωση της Εκκλησίας, σε Ανατολή και Δύση, και μην τολμήσει κανείς να τα αμφισβητήσει".

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως (22ον)


Δεύτερος γάμος τριῶν κληρικῶν

Ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἀμερικῆς λειτουργεῖ ὡς παράρτημα τοῦ Φαναρίου καὶ παραπέμπει τὰς ὑποθέσεις εἰς αὐτό. Μεταξὺ αὐτῶν προωθεῖ καὶ τὰ αἰτήματα τριῶν κληρικῶν διὰ β΄ γάμον! Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ στηρίξη καὶ αὐτὴν τὴν ἀντικανονικότητα τοῦ Κωνσταντινουπόλεως; Συμφώνως πρὸς τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθέν:
«Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος συνῆλθε στὴν τακτικὴ συνεδρία αὐτῆς στὴ Νέα Ὑόρκη τὴν 15η καὶ 16η Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου καί:
Ἀποφάσισε τὴν ἀνασυγκρότηση τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν…
Ἐξεδίκασε στὸ δεύτερο βαθμὸ καὶ ἀποφάσισε νὰ εἰσηγηθεῖ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τὴν καθαίρεση τριῶν κληρικῶν.
Ἐξέτασε τὶς αἰτήσεις τριῶν κληρικῶν γιὰ τὴν σύναψη δευτέρου γάμου καὶ ἀποφάσισε νὰ εἰσηγηθεῖ σχετικὰ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο…
Προτάσει τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κατήρτισε τριπρόσωπο γιὰ τὴν ἐκλογὴ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου βάσει τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καταλόγου τῶν πρὸς ἀρχιερατεία ἐκλογίμων.
Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὴν πρόοδο τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου στὸ Σημεῖο Μηδέν.
Ἐνημερώθηκε περὶ τῶν παραιτήσεων τοῦ Γεωργίου Τσαντίκου καὶ τῆς Αἰκατερίνης Μπουφίδη – Γουὰλς καὶ περὶ τῶν διορισμῶν ἀντ’ αὐτῶν τῶν Ἰωάννη Κατσιματίδη καὶ Θεοδώρου Μποζονέλη στὶς θέσεις τοῦ Ἀντιπροέδρου καὶ τοῦ Γραμματέως τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, ἀντιστοίχως.
Ἐνημερώθηκε σχετικῶς πρὸς τὸν διορισμὸ τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Ἀνδρέου Βυθούλκα ὡς νέου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς…
Ἀποφάσισε νὰ ἐνθαρρύνει τὴ συμμετοχὴ ὅσο τὸ δυνατὸ περισσοτέρων χορωδιῶν στὴ Χριστουγεννιάτικη Συναυλία σὲ κοινὴ συνεργασία μὲ τοὺς Ἐκπροσώπους τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν (σ.σ. αυτοί είναι οι Μονοφυσίτες) στὸ Τέναφλαΐ τῆς Νέας Ἰερσέης τὴν 8ην Δεκεμβρίου τοῦ 2019.
Ἀπεδέχθη εὐχαρίστως τὴν πρόταση τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ σύγκληση τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως στὴν Οὐάσιγκτων μεταξὺ 2 – 5 Μαΐου 2020…».
"Ο.Τ."

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


Τη Λ΄ (30η) του Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και αυταδέλφων ΖΗΝΟΒΙΟΥ και ΖΗΝΟΒΙΑΣ.

Ζηνόβιος και Ζηνοβία οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν αδελφοί καταγόμενοι από την επαρχίαν των Κιλίκων εκ πόλεως καλουμένης Αιγαί. Οι γονείς αυτών ήσαν θεοφιλείς και ενάρετοι άνθρωποι αμφότεροι, ρίζα αγαθή εξ ης τα καλά αυτά βλαστήματα ανεβλάστησαν. Ο πατήρ αυτών ωνομάζετο και αυτός Ζηνόβιος, η δε μήτηρ Θέκλα. Αμφότεροι οι Άγιοι, όντες ομόφρονες κατά την πίστιν, διήγον βίον ευσεβή και ενάρετον κατά πάντα.

Τά στολίδια τῶν γυναικῶν -- Από τόν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου:

Κάποτε ὁ Ὅσιος μέ θαῦμα γιάτρεψε τήν ἄρρωστη μητέρα τοῦ Θεοδωρήτου Ἐπισκόπου Κύρου. Ὁ Ἅγιος Θεοδώρητος ἔγραψε καί τόν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου καί μάλιστα προσθέτει τό ἑξῆς περιστατικό. Ὁ Ὅσιος, λέγει, δέν γιάτρεψε μόνο τό σῶμα τῆς μητέρας του, ἀλλά καί τήν ψυχή. Διότι ἡ μητέρα του στολιζόταν μέ διάφορα χρυσά καί μεταξωτά, περιδέραια κ.λπ. Ὁ Ὅσιος μέ ἕνα πολύ σοφό παράδειγμα, τήν ἔπεισε νά τά ἀπορρίψη ὅλα αὐτά λέγοντας τά ἑξῆς. Ὅπως κάποιος ἄριστος ζωγράφος, ὅταν κατασκευάση μέ μεγάλη τέχνη κάποια εἰκόνα, καί δῆ κάποιον ἄλλον ἄτεχνο ζωγράφο νά βάλη ἄλλα χρώματα σέ αὐτήν ὀργίζεται, ἔτσι καί ὁ Πλάστης καί ζωγράφος Θεός ὀργίζεται, ὅταν οἱ γυναῖκες (τώρα τελευταῖα καί οἱ ἄνδρες) βάζουν φτιασίδια καί στολίζουν τό σῶμα τους μέ τά μάταια καί σιχαμερά στολίδια. Διότι κατά αὐτόν τόν τρόπο κατηγοροῦν τόν Θεό ὅτι εἶναι ἀμαθής καί ἄτεχνος καί δέν γνώριζε νά τίς δημιουργήση ὄμορφες καί ὡραῖες. Καί δέν σκέπτονται ὅτι ὁ Θεός κάνει ὅλα ὅσα θέλει, γνωρίζοντας ὅμως τό συμφέρον, δέν δίνει σέ ὅλους καί σέ ὅλες αὐτό πού θά ἀποβῆ βλαβερό στίς ψυχές τους, καθώς τέτοιο εἶναι καί τό σωματικό κάλλος.

Θεολογικοὶ διάλογοι «ἐπὶ ἴσοις ὅροις»: τέχνασµα τοῦ διαβόλου!

Οἱ Οικουμενιστές ἔχουν ἀναγάγει τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους µὲ τοὺς αἱρετικούς, σὲ προσχήµατα, γιὰ νὰ ἐνταθοῦν καὶ ἑδραιωθοῦν οἱ σχέσεις µας, ὡς Ὀρθοδόξων, µὲ αὐτούς. Ἔχει ἀποδειχτεῖ πὼς οἱ διάλογοι δὲν γίνονται πιὰ γιὰ νὰ πειστοῦν οἱ αἱρετικοὶ συνοµιλητές µας γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ «γιὰ νὰ τὰ βροῦµε», ἤτοι: νὰ καταλάβουµε ὅτι «ἡ ἀλήθεια βρίσκεται κάπου στὴ µέση» καὶ νὰ ἑνωθοῦµε! Ὄντως δαιµονικὴ ἀντίληψη καὶ πρακτική! Αὐτὸ ἐπισηµαίνει καὶ ὁ ἀγωνιστὴς καθηγητὴς π. Θεόδωρος Ζήσης: «Οἱ διεξαγόµενοι σήµερα Διάλογοι “ἐπὶ ἴσοις ὅροις” ἀποτελοῦν τέχνασµα τοῦ Διαβόλου, ποὺ ἐπιθυµεῖ νὰ ἐξισώσει τὴν ἀλήθεια µὲ τὸ ψεῦδος, τὴν Ὀρθοδοξία µὲ τὴν αἵρεση.
----------------

Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...
Διάλογοι επί ίσοις όροις σε δημόσια θέα, γίνονται και για να εθίζεται και το ποίμνιο στο θέατρο του παραλογισμού, να ρέει το δηλητήριο και να υπνωτίζονται έως τον θάνατο, και να μην αντιδρούν όταν βλέπουν παπικούς σε ναούς πρώην Ορθοδόξων να μοιράζουν αρτοκλασία.
-----------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Μαρῖνε, ἡ πελωρία ἀπάτη τῶν «διαλόγων» ὄντως ἀποσκοπεῖ νά παραπλανήσῃ τόν πιστόν λαόν (αὐτόν πού ἔχει ἀπομείνει), καθότι ὁ ὅρος «διάλογος» χρησιμοποιεῖται διά τήν ἐπίτευξιν κάποιου εἰρηνικοῦ σκοποῦ. Ὅπως πάντοτε, ὅμως, οἱ Οἰκουμενισταί διαστρέφουν ΣΑΤΑΝΙΚΩΣ τίς ἔννοιες καί ὀνομάζουν «διαλόγους» τίς συμπροσευχές, τά συλλείτουργα, τήν μετάδοσιν τῆς θείας κοινωνίας σέ παπικούς κ.λπ. Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ἔχει ἐπανειλημμένως καταγγείλει ὅτι, ὅταν συμμετεῖχε στούς «διαλόγους», προσεπάθησε νά διεξαγάγῃ θεολογικόν διάλογον, μέ ἀποτέλεσμα νά τόν διώξουν!!! Θέατρον τοῦ Διαβόλου εἶναι, λοιπόν, καί ὄχι θεολογικοί διάλογοι.

Δημοκρατική Αναγέννηση --- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Ερμού 55, 7ος όροφος

 τηλ. 2310 268.333
Θεσσαλονίκη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεχίζουμε
τις δεκαπενθήμερες συναντήσεις μας
       Την Παρασκευή 08/11/2019 και ώρα 7:30 μ.μ..
       Εισηγητής  ο γνωστός Δάσκαλος Δημήτρης Νατσιός με θέμα:
Η παιδεία του Γένους και τα άθεα γράμματα
Σας περιμένουμε
       στο Γραφείο μας Ερμού 55, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος.                                                            
Με αγωνιστικούς  χαιρετισμούς          Στέλιος Παπαθεμελής     

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ --- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΚΑΥΣΙΣ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΙΣ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 29 Ὀκτωβρίου 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε τήν κάτωθι Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο νά ἀναγνωσθῇ τήν Κυριακή 3 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. στούς Ἱ. Ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Πειραιῶς.

 ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Τέκνα μου ἀγαπητά,
Τυγχάνει γνωστόν ὅτι ἔνιοι ἐντόπιοι κύκλοι τοῦ διεθνιστικοῦ περιπαίγματος μή κηδόμενοι τῆς πατροπαραδότου Χριστιανικῆς παραδόσεως τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως διεισδύουν εἰς πᾶν μέσον ἐπικοινωνιακῆς μορφῆς καί δι’ αὐτῶν εἰς τάς συνειδήσεις τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, δηλητηριάζουν αὐτάς καί κλονίζουν τάς βάσεις τῆς πίστεως. Ὡσαύτως ἡ ἀδιαφορία περί τήν πίστι καί τάς χριστιανικάς παραδόσεις, ὑπό τήν ἐπίδρασι τῶν ἀνωτέρω ἀποκτᾶ ὁσημέραι ρίζωμα εἰς τάς ἠθικῶς ἀτόνους καί θρησκευτικῶς καχεκτικάς συνειδήσεις.
--------------

Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...


Λυπάμαι πολύ που βλέπουν μόνο το αποτεφρωτήριο των σωμάτων, και αρνούνται να δούνε το αποτεφρωτήριο των ψυχών, δια του αιρετικού οικουμενισμού.

Ἡ ἀρετὴ τῆς ἁγνότητος -- Φιληδονία: ὁ ἐχθρὸς τῆς ἁγνότητος

Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς ἁγνότητας εἶναι ἡ φιληδονία. Οἱ ἄνθρωποι εὔκολα τὴν ἐπιλέγουν, ἐνῶ δύσκολα τὴν ἀντικαθιστοῦν μὲ τὴν πνευματικὴ εὐφροσύνη, ποὺ δίνει ἡ ἀγαθὴ μαρτυρία τῆς συνείδησης. Ἡ πρώτη εἶναι ἐφήμερη καὶ ἀφήνει μεγάλη πικρία, ἡ ὁποία ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ μετὰ δημιουργεῖ πολλὰ ψυχολογικὰ προβλήματα καὶ καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο ἄβουλο, μαλθακὸ καὶ ἀδιάφορο γιὰ ὁ,τιδήποτε πνευματικό. Ὁ ἄνθρωπος τῆς σαρκικῆς ἡδονῆς εἶναι ἐπικίνδυνος στὴν οἰκογένειά του, ἐὰν ἔχει, ἀλλὰ καὶ στὴν κοινωνία εὐρύτερα.

Διήγησις περί των Ιβήρων, ήτοι των νυν καλουμένων Γεωργιανών, πως ήλθον εις θεογνωσίαν παρά τινος ΓΥΝΑΙΚΟΣ.

Εις τας ημέρας του βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου, εν έτει τλβ΄ (332), ήκμασε Γυνή τις ευσεβής, η οποία ήτο άκρως γεγυμνασμένη εις την ασκητικήν πολιτείαν. Όθεν μολονότι ηχμαλωτίσθη από τους Ίβηρας, μετεχειρίζετο και εκεί η μακαρία τους ιδίους αγώνας της ασκήσεως, επειδή δε οι Ίβηρες ήσαν τότε εστερημένοι της ιατρικής, δια τούτο, όταν τυχόν ησθένουν, συνήθιζον να προστρέχωσιν οι μεν προς τους δε, ζητούντες να μάθωσι τον τρόπον της ιατρείας της ασθενείας των εξ εκείνων, όσοι με την πείραν εδοκίμασαν την τοιαύτην ασθένειαν. Όθεν γυνή τις, έχουσα παιδίον, το οποίον δεινώς έπασχεν, επήγεν εις την ανωτέρω θεοσεβεστάτην Γυναίκα, ζητούσα να μάθη απ’ αυτήν, τι να πράξη εις την ασθένειαν του τέκνου της. Εκείνη δε λαμβάνουσα το παιδίον και θέσασα τούτο επί κλίνης παρεκάλεσε τον Κύριον να το ιατρεύση· ο δε τα κρυπτά των καρδιών γινώσκων Κύριος, χωρίς να βραδύνη, εθεράπευσε αυτό.
------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Καταπληκτική ἱστορία! Ἐπιβεβαιώνει τό ρηθέν ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὅτι ἀρκεῖ εἷς εὐσεβής διά νά μεταστραφῇ ὁλόκληρος πόλις εἰς τόν Χριστόν! Εἰς τήν παροῦσαν ἱστορίαν, ἔχομεν κάτι θαυμαστώτερον: τήν μεταστροφήν ὄχι μίας πόλεως, ἀλλ' ὁλοκλήρου ἔθνους!!! Ἴσως αὐτό τό παράδειγμα νά εἶχε κατά νοῦν ὁ Χρυσορρήμων ὅταν ἔλεγε τ' ἀνωτέρω.

Καθολικός Επίσκοπος μοιράζει αρτοκλασία σε Ορθόδοξο Ναό!

Δυστυχώς ο οικουμενισμός έχει διαβρώσει τις Μητροπόλεις του Φαναρίου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το Φανάρι εφαρμόζει τον οικουμενισμό στην πράξη, έχει ξεπουλήσει την πίστη.
Αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό γεγονός ήρθαν οι ενορίτες του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αάχεν της Γερμανίας το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019.
Συγκεκριμένα μετά το πέρας του Εσπερινού του Αγίου Δημητρίου, αντί οι πιστοί να λάβουν αρτοκλασία από τον ιερέα του Ναού το έλαβαν από Καθολικό Επίσκοπο!
Είναι απορίας άξιον από που πήρε άδεια ο εν λόγω Καθολικός Επίσκοπος, να μοιράζει αρτοκλασία σε Ορθόδοξους Χριστιανούς.
Οι εικόνες αυτές προσβάλουν τον Ορθόδοξο λαό και την νοημοσύνη τους…. φωνή λαού οργή Θεού!
"Ο.Τ."
--------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Γράφει ὁ «ΟΤ»: «Οι εικόνες αυτές προσβάλουν τον Ορθόδοξο λαό και την νοημοσύνη τους». Τά γεγονότα αὐτά, ἀγαπητοί μου, δέν εἶναι ἁπλῶς «προσβολή», εἶναι ἀποστασία ἀπό τόν Θεόν καί Κόλασις!!! Πεῖτε, ἐπιτέλους, «τά σῦκα σῦκα καί τήν σκάφην σκάφην»!!! Ἀφῆστε, ἐπιτέλους, τήν ψευδο-διδασκαλίαν τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ὅτι «διαμαρτυρίες ναί, σχίσματα ὄχι» καί πεῖτε αὐτό πού ἔλεγαν καί ἔπραξαν οἱ Ἅγιοι, ὅτι δηλαδή τό μόνον σωτήριον φάρμακον ἐναντίον αὐτῆς τῆς θανατηφόρου (πνευματικῶς) ἐπιδημίας εἶναι ἡ ἀποτείχισις! Σέ ὅποιον δέν ἀρέσει ἡ Κόλασις, ἡ ἐπιλογή τῆς ἀποτειχίσεως δέν εἶναι προαιρετική, ἀλλά ὑποχρεωτική! Ὅσοι λέγουν τό ἀντίθετον ἐργάζονται διά τόν Σατανᾶν!