Μυστική διπλωματία και με την Αλβανία:

Μυστική διπλωματία και με την Αλβανία: Πολεμικές αποζημιώσεις ζητά ο Ράμα ως αντάλλαγμα για τη Χάγη!

Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση έσπευσε να μιλήσει για συμφωνία με την Αλβανία και συνυποσχετικό για τη Χάγη;

Τελικά η προσφυγή στη Χάγη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Ιόνιο, δεν είναι τόσο απλή υπόθεση όσο πίστευαν ορισμένοι.

Ήταν πράγματι έκπληξη το γεγονός ότι η Αλβανία και μάλιστα υπό την ηγεσία του μηχανορράφου Έντι Ράμα συμφώνησε τόσο απλά σε μια νομότυπη διαδικασία η οποία σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις θα δικαίωνε τις ελληνικές θέσεις.

Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας, Θεολόγος:

Δυστυχῶς, θέλοντας νά εἶμαι εἰλικρινής καί δίκαιος καί αὐτοκριτικός, πρέπει νά ὁμολογήσω ὅτι σ' αὐτή τήν ἰδιαίτερα κρίσιμη περίοδο οἱ "Γ.Ο.Χ." τῶν παρατάξεων ἀδικαιολογήτως καί ἐγκληματικῶς δέν ἀγωνίζονται! Τολμῶ νά πῶ ὅτι ἔχουν ἐγκαταλείψει τόν ἀγώνα καί τή μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας! Εἶναι τραγική αὐτή ἡ διαπίστωση. Καί τό λέω μετά λόγου γνώσεως γιά ὅσους μέ γνωρίζουν. Ὁ ἀγώνας τῶν ὀρθοδόξων τοῦ 1924 φαίνεται προδομένος καί ἀποπροσανατολισμένος ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους. Δέν σχολιάζω γιά νά χαϊδέψω κανενός τ' αὐτιά. Αὐτή τήν περίοδο προβληματίζομαι ἰδιαιτέρως κατά πόσον γιά μιά σειρά λόγους τό ἅλας τῶν Γ.Ο.Χ. φαίνεται νά ἔχει μωρανθεῖ! Πέραν τῶν ἀναμνήσεων καί ἀναφορῶν στούς ἀγώνες τῶν Πατέρων μας τοῦ 1924, ὄντως θαυμαστούς καί θεαρέστους, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως τῶν 90 ἐτῶν ἀπό τήν ἐπιβολή τῆς ἑορτολογικῆς Καινοτομίας, ὀφείλουμε ἐκ λόγων δικαιοσύνης νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ ἄκρατος μιμητισμός τῶν τῆς ἐπισήμου ἐκκλησίας ἀναίρεσε τόν ὁμολογιακό χαρακτήρα τῆς μαρτυρίας τῶν Γ.Ο.Χ. καί ἐκκοσμίκευσε τόν κολλυβαδικό τους χαρακτήρα. Θά ἦταν ἰδιαίτερα χρήσιμο γιά καλό προβληματισμό καί ἐποικοδομητική αὐτοκριτική ἡ πραγματοποίηση ἀνοικτῶν συζητήσεων καί τοποθετήσεων ἐπ' αὐτῶν τῶν ζητημάτων μεταξύ ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων "πλευρῶν" μέ τή συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ. Ἡ συνέχιση τῆς σημερινῆς καταστάσεως ἀπειλεῖ μέ μετάλλαξη ἐπ' ὠφελεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τό κατά τήν ἔκφραση τῶν καινοτόμων παλαιοημερολογιτικό κίνημα ἤ τήν μαρτυρία τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας.

Οι Ορθόδοξοι Μπροστά στο Χάος της «Νέας Εποχής» -- του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού

1. Η εποχή μας σφραγίζεται καθοριστικά από μια νέα ιστορική συγκυρία, τη Νέα Παγκόσμια Τάξη πραγμάτων, ως στρατιωτικοπολιτική έκφραση της Νέας Εποχής, που ορίζεται αφετηριακά από τον πόλεμο του Κόλπου και την κατάρρευση του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού», το κενό του οποίου έσπευσε να καλύψει η αναδυθείσα παγκόσμια Μονοκρατορία, η Pax Americana, που μεταφέρει τον κόσμο μας αναδρομικά στην ενότητα της Pax Romana και σ’ ό,τι αυτή μπορεί να περικλείει για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, η ανθρωπότητα εντάχθηκε σ’ ένα παγκόσμιο σύστημα πολιτικής και αξιών, που ελέγχει και διαμορφώνει καθολικά, μέσω της ενιαιοποιούμενης παιδείας και των κατευθυνόμενων Μ.Μ.Ε., τον άνθρωπο και την κοινωνία ως πλανητικό άνθρωπο και πλανητική-ολιστική κοινωνία.

Τη Α΄ (1η) Ιουλίου, μνήμη των Αγίων και θαυματουργών Αναργύρων ΚΟΣΜΑ και ΔΑΜΙΑΝΟΥ των Ρωμαίων.

Κοσμάς και Δαμιανός οι Άγιοι Μάρτυρες ήκμασαν κατά τους χρόνους Καρίνου και Νουμεριανού των αυταδέλφων Βασιλέων εν έτει σπδ΄ (284), κατήγοντο δε εκ της μεγαλουπόλεως Ρώμης. Αυτάδελφοι όντες μετήρχοντο και οι δύο την ιατρική και εθεράπευον όχι μόνον τους ανθρώπους, αλλά και τα κτήνη και άλογα ζώα· δι’ αντιμισθίαν δε της ιατρείας εζήτουν το να πιστεύωσιν εις τον Χριστόν οι ιατρευόμενοι, χωρίς να λαμβάνωσι παρ’ αυτών ουδεμίαν υλικήν αμοιβήν. Διαβληθέντες δε εις τον βασιλέα Καρίνον, ότι ενεργούσι τας ιατρείας και τα θαύματα με μαγικήν τέχνην, και μη θέλοντες να παραδοθώσιν άλλοι αντί αυτών, προσήλθον αυτόκλητοι και παρεδόθησαν εις χείρας του βασιλέως.

Ένα περιβόλι της Παναγίας

Στην κοιλάδα Μπίστριτσα της Ρουμανίας ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα η μονή Μπισερικάνι. Εκεί υπάρχει μία μικρή εικόνα της Θεοτόκου, γνωστή και σεβαστή στους γύρω κατοίκους. Στην κοιλάδα αυτή ζούσαν από παλαιά ερημίτες. Μερικοί από αυτούς σκανδαλίσθηκαν, επειδή άλλοι νεώτεροι μοναχοί έχτιζαν καλύβες και εκκλησίες με πέτρα και όχι με ξύλα, όπως μέχρι τότε συνήθιζαν. Νόμιζαν πως το γεγονός αυτό θα αλλοίωνε το μοναχικό τους φρόνημα και θα έχαναν την ψυχή τους . Ξεκίνησαν λοιπόν για τον Άθωνα. 

Η Παναγία όμως του Μπισερικάνι έκανε το θαύμα της. Καθώς εκείνοι βάδιζαν, παρουσιάστηκε μπροστά τους στα λευκά και τους είπε: 
- Γυρίστε πίσω. Ο τόπος εδώ είναι κι αυτός «περιβόλι» μου.
 
Οι μοναχοί υπάκουσαν κι επέστρεψαν. Αργότερα, στο σημείο της εμφανίσεως έχτισαν ένα προσκυνητάρι.

Ο λαὸς τὸ ἀπαίτησε καὶ πάλι δυναμικὰ καὶ πολλάκις.

Ἐπὶ Πατριάρχου, Κων/πόλεως Τιμοθέου τοῦ Α΄ (511–518) ὁ λαὸς τῆς Κων/πόλεως διέκοψε την εκκλησιαστική κοινωνία με αυτόν καὶ ἔμενε ἀκοινώνητος τῶν Θ. μυστηρίων γιὰ πολλὰ χρόνια, διότι ὁ Πατριάρχης Τιμόθεος δὲν ἤθελε νὰ ἀποδεχθῆ τὴν Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικὴ Σύνοδο.

Ὅταν ἀνῆλθε στὸν θρόνο ὁ διάδοχός του, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καππαδόκης (518–520), ὁ λαὸς μέσα στὴν Ἐκκλησία ἀπαίτησε κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θ. Λατρείας νὰ ἀναγνωσθεῖ στὰ δίπτυχα ἡ Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ κατόπιν νὰ μεταλάβει ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ νέου Πατριάρχη.

Ὁ νέος Ὀρθόδοξος Πατριάρχης γιὰ κάποιους λόγους ἐδίσταζε νὰ πραγματοποιήσει τὴν ἀπαίτηση τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ οἱ πιστοὶ ἔμεναν ἀνένδοτοι καὶ ἀπαιτοῦσαν τὸ θέμα νὰ τακτοποιηθεῖ ἀμέσως. Στὴν προσπάθεια τοῦ Πατριάρχη νὰ ἀναβληθεῖ γιὰ λίγο αὐτὴ ἡ ἀναγνώριση, ὁ λαὸς τὸ ἀπαίτησε καὶ πάλι δυναμικὰ καὶ πολλάκις.

Tελικά, μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν σταθερὴ στάση τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἔντονη διαμαρτυρία, ὑποχρεώθηκε ὁ Πατριάρχης, τὴν ὥρα τῆς μνημονεύσεως κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία, νὰ ἀναγνώσει στὰ δίπτυχα τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Τότε σταμάτησε καὶ ἡ ἀκοινωνησία τῶν Θ. Μυστηρίων, ἀφοῦ, μὲ τὴν ἀνάγνωση τῶν Διπτύχων, ἀποκαταστάθηκε ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη.

(T.L.G., Concilia Oecumenica (ACO): Synodus Constantinopolitana et Hierosolymitana anno 536: Tome 3, page 72, line 4 Ἔκθεσις πίστεως κατὰ ἀποκάλυψιν Γρηγορίου ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας. Καὶ Πρακτικὰ Συνόδων, τόμος Β΄, σελ. 333).

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. -- Ηλία Μηνιάτου.

«Δεύτε οπίσωμου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» (Ματθ. δ: 19). 

Κάτω εις τα παραθαλάσια της Γαλιλαίας άνοιξε, τέλος πάντων, το μέγα σχολείον της ουρανίου διδασκαλίας ο θείος Διδάσκαλος, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εδώ άρχισε το πρώτον να λαλήση επί της γης ο Θεάνθρωπος Λόγος, και να κάμη το πρώτον κήρυγμα της μετανοίας και Βασιλείας των ουρανών, ο παρά του ουρανίου Πατρός προς ανθρώπους πεμφθείς μέγας Απόστολος: «ανεχώρησεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν, και από τότε ήρξατο κηρύσσειν και λέγειν: μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των ουρανών». Και τούτο είναι εκείνο το μέγα φως, περί του οποίου επροφήτευσεν ο Ησαΐας, πως έμελλε να ανατείλη εις τον λαόν τον καθήμενον εν σκότει και σκιά θανάτου, δηλαδή η σωτήριος λάμψις του Ευαγγελίου, όπου έμελλε να φωτίση και να ζωογονήση με την νέαν χάριν ανθρώπους ποταπούς, οι οποίοι ήσαν οι περί την Γαλιλαίαν Ιουδαίοι, μεμιγμένοι με εθνικούς εσκοτισμένους και νενεκρωμένους εις την ασέβειαν.

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ, ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ. -- Νικήτα Ρήτορος του Παφλαγόνος.

Τι καλή της Εκκλησίας η τάξις; Τι τερπνή των υπ’ αυτής υμνουμένων η ακολουθία; Και γαρ χθες η ακροτάτη των Αποστόλων κορυφή, των αγίων πάντων η απαρχή, της βασιλείας Θεού οι εξοχώτατοι, Πέτρος ημάς και Παύλος, την αυτών υμνήσαι συνειλοχότες μνήμην, μυρίας όσης ευφροσύνης και αγαλλιάσεως έπλησαν πνευματικής· σήμερον δε δι’ αυτών, ω της καταλλήλου των εορτών διαδοχής! Ω της γλυκύτητος! Όλος ο θεοειδής των Αποστόλων αναλάμψας χορός, προς την οικείαν ημάς άνεσιν και δόξαν συγκαλεί· και γαρ ουδέ έπρεπε των κορυφαίων μνημονευομένων, μη και τους ομοταγείς αυτοίς συνεπαινείσθαι· έδει δε των πρεσβυτάτων δοξαζομένων Μαθητών, ώσπερ την άλλην αρετήν και την χάριν του Πνεύματος ισότιμοι πάντες, πάντας εν σώμα και πνεύμα εν Χριστώ, ούτω και κοινήν πάσιν έδει και την δοξολογίαν αποδούναι.

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ, ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ. -- Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Εικότως και σήμερον τη επιφοιτήσει του Αγίου Πνεύματος, η των αλιέων αύτη πεπλήρωται σαγήνη, αυτοκελεύστων εν αυτή των λογικών ημών εισπηδώντων ιχθύων· ο γαρ λόγος του Λόγου τους αγραμμάτους σοφίσας, και γλώσσαις πυρίναις τους βραδυγλώσσους στομώσας, τας τέχνας αυτών μετέθηκεν επί το θειότερον λέγων· Δεύτε οπίσω μου, και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων· είπε, δεύτε οπίσω μου, και πάντα προς το κρείττον ευθύς μετεβάλετο. Δώδεκα επιλεχθέντες ετύγχανον οι αθληταί, και τούτων ουδείς ουδαμώς έμεινεν αστεφάνωτος· μία γαρ χάρις τοις πάσι συνήθλει, και τας εκάστου δίκας δοκιμωτέρας εδείκνυε· μόνος ο τάλας Ιούδας της τοιαύτης αγκύρας εαυτόν απεσχοίνισε, φιλήματι τοις λύκοις υποδείξας το πρόβατον και τριάκοντα αργυρίοις πωλήσας τον Κύριον· το γαρ αίμα του πωληθέντος τον κόσμον ηγόρασεν. Αλλ’ ω της υμών Απόστολοι μακαρίας και λαμπράς δωδεκάδος!

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

Σήμερα, στο “You Tube” στις 30 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00,  ο Οδυσσεύς  Τηλιγάδας δίνει συνέντευξη στον Δημοσιογράφον Αλέξανδρο Στεφανόπουλο. ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΙ; ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προτείνεται να την σώσετε, είναι συλλεκτική.

(32) ΟΡΥΣΣΕΑΣ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ,ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ "ΕΛΛΗΝΕΣ" - YouTube

Με τους θερμότερους Πατριωτικούς Χαιρετισμούς

Στέργιος Σμυρλής

Ακούστε, κ. Μητσοτάκη

Ανοικτή επιστολή της εφημερίδος ΣΗΜΕΡΙΝΗ Με τίτλο “Ακούστε κ. Μητσοτάκη” προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Όλη η ανοιχτή επιστολή της ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ

Ακούστε, κ. Μητσοτάκη,

Κάνετε ό,τι μπορείτε, και ορθώς, για να αποφύγετε αναμέτρηση, σύγκρουση, πόλεμο με τη «φίλη γείτονα» Τουρκία. Την Κατακτήτρια «φίλη» της Κύπρου. Τη διεκδικήτρια «γείτονα» του Αιγαίου και της Θράκης. Αυτήν την κατευναστική πολιτική, ο Τούρκος την μεταφράζει πάγια ως ΑΔΥΝΑΜΙΑ… Με ένα πρόσφατο χαμόγελό του προς την Ευρώπη, ο Τούρκος αποτελείωσε τις περιβόητες ΚΥΡΩΣΕΙΣ, με τις οποίες τρεφόταν επικοινωνιακά ο Ελληνικός Λαός για χρόνια… Και αύριο που η Ουάσιγκτον θα θωπεύει την Τουρκία, για την επάνοδό της στις αγκάλες του ΝΑΤΟ, θα αρθούν και οι αμερικανικές κυρώσεις… Κυρώσεις οι οποίες απεφασίσθησαν όχι, βεβαίως, για τις Διεθνείς Παρανομίες του Τούρκου και για τις απειλές κατά της Ελλάδος και της Κύπρου. Κυρώσεις για την αγορά των ρωσικών S-400!..

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κατά τήν γνώμην μου, εἶναι θανάσιμον λάθος νά θεωροῦμε ὅτι οἱ Μητσοτάκηδες, οἱ Τσίπρες, οἱ Βαρθολομαῖοι, οἱ Ἱερώνυμοι κ.ἄ. ἐνδιαφέρονται διά τό καλόν τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά, ὡς ἄνθρωποι, κάμνουν λάθη, ὁπότε πρέπει νά ἀσκοῦμε καλοπροαίρετον κριτικήν μέ ἐπιχειρήματα. Οἱ «ἄνθρωποι» αὐτοί μισοῦν θανασίμως τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὀρθοδοξίαν καί κάμνουν ὅ,τι μποροῦν γιά νά τίς ἀφανίσουν. Ἔχω κουρασθῆ καί ἀηδιάσει ν' ἀκούω «κριτικές» τοῦ τύπου «ἐμεῖς σεβόμεθα καί ἀγαποῦμε τούς ἁγίους ἐπισκόπους μας καί δέν θά κάνουμε καμμία σέκτα, ἀλλά θά μείνουμε ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί θά προσπαθήσουμε νά τούς πείσουμε ὅτι εἶναι σέ λάθος δρόμο». Δυστυχῶς, πολλοί «εὐσεβεῖς βλαμμένοι» (κατά τόν γέροντα Παΐσιον τόν Ἁγιορείτην) προσποιοῦνται ὅτι δέν βλέπουν τήν αἵρεσιν καί τήν ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ὅλων τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τοῦ Ἔθνους ὑπό αὐτῶν τούτων τῶν «ταγῶν» του καί μέ τήν παθητικήν αὐτήν «ἀχρικαιριστικήν» στάσιν των ἐμποδίζουν τήν ἔμπρακτον ἀντίστασιν καί τροφοδοτοῦν κατ' οὐσίαν τήν κατρακύλαν.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ

«Και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν» (Ματθ. ι: 1).                

Εορτάσασα χθες η Εκκλησία του Χριστού, η πνευματική μήτηρ ημών, αδελφοί, των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου την φαιδράν εορτήν, καθιέρωσε σήμερον κοινήν πανήγυριν της δωδεκάδος των μαθητών, ως ομοτίμων και ισοτίμων, ως την αυτήν χάριν του Πνεύματος λαβόντων και εν σώμα και πνεύμα εν Χριστώ αποτελούντων, και προς την χαρμόσυνον ταύτην εορτήν πάντας ημάς σήμερον καλεί, όπως πνευματικώς εορτάσωμεν αυτήν. «Δεύτε, άδει σήμερον, πάντες οι πιστοί τους μαθητάς του Χριστού ως προστάτας ευφημήσωμεν πνευματικώς πανηγυρίζοντες»· έλθετε, ψάλλει, πάντες οι πιστοί, ίνα επαινέσωμεν τους μαθητάς του Χριστού ως προστάτας και ευφημήσωμεν πνευματικώς πανηγυρίζοντες δι’ ύμνων και ωδών πνευματικών και μιμούμενοι τούτους κατά το δυνατόν. Αλλ’ επειδή δεν δυνάμεθα να επαινέσωμεν πρόσωπον τι ούτε να μιμηθώμεν αυτό, αν μη πρότερον γνωρίσωμεν τας αρετάς αυτού, δι’ ας καθίσταται επαίνων και μιμήσεως άξιον, συντόμως τον βίον εκάστου των δώδεκα μαθητών ας σκιαγραφήσωμεν και επί το θαυμάσιον αποστολικόν αυτών κήρυγμα εταστικόν βλέμμα ας ρίψωμεν, όπως την αγάπην ημών προς τα θαυμαστά ταύτα πρόσωπα αυξήσωμεν και την πίστιν ημών εις τον Σωτήρα θερμοτέραν καταστήσωμεν, και ούτω δυνηθώμεν να εορτάσωμεν εορτήν πνευματικήν προς δόξαν των Θεοκηρύκων Αποστόλων και τιμήν.

Synaxis of the Twelve Holy Apostles

The names of the Twelve Apostles are these: Simon, who was called Peter, and his brother Andrew, the First-called; James the son of Zebedee, and his brother John, who was also the Evangelist and Theologian; Philip, and Bartholomew (see also June 11); Thomas, and Matthew the publican, who was also called Levi and was an Evangelist; James the son of Alphaeus, and Jude (also called Lebbaeus, and surnamed Thaddaeus), the brother of James, the Brother of God; Simon the Cananite ("the Zealot"), and Matthias, who was elected to fill the place of Judas the traitor (see Aug. 9).

Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων


 

Τη Λ΄ (30η) Ιουνίου, η Σύναξις των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ των ΔΩΔΕΚΑ, και δήλωσις που και πως έκαστος αυτών εκήρυξε και ετελειώθη.

Τω Λόγω Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν, και τω Πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμις αυτών (Ψαλμ. λβ:6). Ταύτα ο μακαριώτατος Δαβίδ, υπό του Αγίου Πνεύματος ενηχούμενος, τρανώς εδογμάτισεν. Λέγων δηλαδή ότι η Αγία Τριάς είναι των όλων δημιουργός. Αύτη είναι η προάναρχος αρχή, η εν τρισί προσώποις μία θεότης, η πάντων βασιλεύουσα, η οποία εφιλοξενήθη επί της γης εις την δρυν του Μαμβρή υπό του προπάτορος Αβραάμ, χωρίς να αφήση τα ουράνια· προεμήνυε δε με την φιλοξενίαν ταύτην την δια σαρκός του Θεού Λόγου επιφάνειαν, και τους σήμερον εορταζομένους Αγίους Αποστόλους, επειδή είπεν εις τον Αβραάμ· «Και ευλογηθήσονται εν τω σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης» (Γεν. κβ: 18) και πάλιν· «Και βασιλείς εκ σου εξελεύσονται» (Γεν. ιζ: 6).

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ – ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ; -- Του θεολόγου Νικολάου Πανταζή

Η φρικτότερη πλάνη του Εωσφόρου είναι να νομίζει κανείς ότι βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά να είναι εκτός αυτής και μέλος άλλης «εκκλησίας», διά της κοινωνίας του όμως με αιρετικούς ποιμένες, να οδηγείται στην απώλεια της σωτηρίας του. Φρικτό και ανατριχιαστικό αυτό!

Ομολογώ, ένα από τα συγκλονιστικότερα Αγιοπατερικά χωρία που έχω διαβάσει στους Αγίους Πατέρες, είναι αυτό του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου:

“Το μνημόσυνο του αιρετικού επισκόπου είναι μόλυνση της Πίστεως!  Άλλοι έγιναν αιρετικοί και χάθηκαν, άλλοι παρέμειναν oρθόδοξοι και χάθηκαν γιατί είχαν εκκλησιαστική επικοινωνία με αιρετικούς.”  (Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης 759 – 826).

Αλήθεια, πώς γίνεται να παραμένει κανείς Ορθόδοξος και όμως να χάνεται; Ακόμη χειρότερο από αυτό είναι όχι μόνο να διατηρεί κάποιος εκκλησιαστική κοινωνία με αιρετικούς, αλλά να οδηγεί και άλλες ψυχές σε αυτήν την κολάσιμη κοινωνία με αιρετικούς, εν ονόματι μάλιστα μίας αντιπατερικής, ανεπίτρεπτης, υπερπαρατεταμένης και άκαιρης οικονομίας.

Είναι φοβερή πλάνη να ομολογεί ένας Ορθόδοξος πιστός την Αλήθεια, να απομακρύνεται/αποτειχίζεται από τους αιρετικούς ποιμένες και παράλληλα να αναγνωρίζει και να διδάσκει την ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος στους αιρετικούς οικουμενιστές, από τους οποίους πρωτίστως αποκόπηκε.

Θαῦμα: Ἀκόμη καί οἱ ἐκσυγχρονιστές ἀμφισβητοῦν Ἰσλάμ – Πολυπολιτισμικότητα!

 «Δέν χωρᾶμε πλέον – οἱ πολῖτες αἰσθάνονται ἀπειλούμενοι – οἱ μετανάστες πού ἔρχονται κατά ὀρδές δέν σέβονται τούς νόμους τῆς χώρας ὑποδοχῆς»

ΟΠΟΙΟΣ στό πρόσφατο παρελθόν τολμοῦσε νά ἐκφράσει ἀμφιβολίες ἤ ἐπιφυλάξεις γιά τήν ὀρθότητα τῆς ἰδεολογικῆς θεωρίας τῆς Δύσεως γιά τήν πολυπολιτισμικότητα ἐθεωρεῖτο «ἀκροδεξιός». Ὅποιος διεμαρτύρετο μέ τήν φράση «δέν χωρᾶμε πλέον, δέν ἀντέχουμε ἄλλους μετανάστες» ἀπεκαλεῖτο «φασίστας» καί ὀπαδός τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς». Ὅποιος ἐξέφραζε τόν ἐλάχιστο προβληματισμό του γιά τήν συμβατότητα τῶν κανόνων τοῦ Ἰσλάμ μέ τίς σύγχρονες δυτικές κοινωνίες καί ἀπαιτοῦσε ἀπό τούς μετανάστες πού ἐγκαθίσταντο στήν χώρα του νά σέβονται καί νά τηροῦν τούς νόμους καί τούς κανόνες αὐτῆς, ἐθεωρεῖτο «ὐπερδεξιός» καί «ὐπερσυντηρητικός». Τό μέτωπο τῶν ἐκσυγχρονιστῶν τόν κατακεραύνωνε. Καί ὅμως! Ἔφθασε ἡ μέρα πού ἕνα ἐπιφανές στέλεχος τοῦ ἐκσυγχρονιστικοῦ προοδευτικοῦ ρεύματος στήν Ἑλλάδα, τό ὁποῖο φλερτάρει νά μετάσχει στήν κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καιρό τώρα, τά παρεδέχθη ὅλα αὐτά! Καί τήν ἀδυναμία τοῦ Ἰσλάμ νά ἐνσωματωθεῖ στίς δομές τῆς Δύσεως καί τόν προβληματικό χαρακτῆρα τῆς πολυπολιτισμικότητος καί τήν ἀναγκαιότητα σεβασμοῦ τοῦ νόμων. Ἀναφερόμεθα στήν κυρία Ἄννα Διαμαντοπούλου. Ἡ ὁποία μιλώντας προσφάτως στήν ἐξαιρετική ἐκπομπή «Κεραία» τῆς ΕΡΤ μέ τήν Ρέα Βιτάλη (ἀρχισυνταξία Μαργαρίτα Πουρνάρα) εἶπε ἀλήθειες γιά τίς ὁποῖες κάποτε στήν Ἑλλάδα τό σύστημα κατήγγειλε τήν «Χρυσή Αὐγή» ὡς ρατσιστικό κόμμα.

ΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΠΑΥΛΟΝ -- Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Τί τέλος πάντων εἶναι ὁ ἄνθρωπος καί πόση εἶναι ἡ εὐγένεια τῆς δικῆς μας φύσης καί πόσο ἱκανό στήν ἀρετή εἶναι αὐτό τό ὄν, μᾶς τό ἔδειξε περισσότερο ἀπ᾿ ὅλους τούς ἀνθρώπους ὁ Παῦλος. Καί τώρα σηκώνεται, ἀπό ἐκεῖ πού ἔχει φθάσει, καί μέ καθαρή φωνή πρός ὅλους ἐκείνους πού κατηγοροῦν τή φύση μας ἀπολογεῖται γιά χάρη τοῦ Κυρίου, προτρέπει γιά ἀρετή, κλείνει τά ἀναίσχυντα στόματα τῶν βλάσφημων καί ἀποδεικνύει ὅτι δέν εἶναι μεγάλη ἡ διαφορά ἀνάμεσα στούς ἀγγέλους καί στούς ἀνθρώπους, ἄν θέλουμε νά προσέχουμε τόν ἑαυτό μας. Γιατί χωρίς νά ἔχει ἄλλη φύση, οὔτε νά ἔχει λάβει ἄλλη ψυχή, οὔτε νά κατοίκησε σ᾿ ἄλλο κόσμο, ἀλλά ἄν καί ἀνατράφηκε στήν ἴδια γῆ καί τόπο καί μέ τούς ἴδιους νόμους καί συνήθειες, ξεπέρασε ὅλους τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν ἀπό τότε πού ἔγιναν οἱ ἄνθρωποι. Ποῦ εἶναι λοιπόν ἐκεῖνοι πού λέγουν, ὅτι εἶναι δύσκολο πράγμα ἡ ἀρετή καί εὔκολο ἡ κακία; Γιατί ὁ Παῦλος τούς ἀντικρούει λέγοντας· «Οἱ θλίψεις μας πού γρήγορα περνοῦν, προετοιμάζουν σ᾿ ἐμᾶς σέ ὑπερβολικά μεγάλο βαθμό αἰώνιο βάρος δόξας» (Β´ Κορ. 4, 17).

ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΖΩΝ: ΔΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΙ. ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ -- τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Στό περασμένο φύλλο προσπαθήσαμε νά σκιαγραφήσουμε τά σχετικά μέ τήν γένεση τοῦ ἀρχαιολατρικοῦ (νεοπαγανι­στι­κοῦ) φαινομένου στή χώρα μας, μέ τήν σύσταση, στά μέσα του 1984, τοῦ σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», πού εἶχε ὡς στόχο του τήν ἀνέγερση τῆς «Ἀρχαίας Πόλης στόν Ὄλυμπο». Τό σωματεῖο, ὅπως εἴδαμε, εἶχε συγκεντρώσει ὡς ἱδρυτικά μέλη διάφορα πρόσωπα, ἐπώ­νυμα καί μή -Ἀκαδη­μαϊ­κούς, Μεγαλοδημοσιογράφους, Ἐπιχει­ρη­μα­τίες, Καλ­λι­τέ­χνες-, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Ἀκαδημαϊκός Φαίδων Κυδωνιάτης κ.ἄ. Αὐτή ἦταν ἡ πρώτη προσπάθεια ἐμφάνισης τοῦ ἀρχαιολα­τρικοῦ φαινόμενου τό ὁποῖο ξέσπασε πλέον μαζικά μετά δυό δεκαετίες.

Το εν Ελλάδι, σύνδρομο της Στοκχόλμης. -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η κατά κεφαλήν καλλιέργεια του μέσου Έλληνα, πέραν της επιτηδευμένης ή  αριστερίζουσας κατά κανόνα στρατευμένης ψευδεπίγραφης κουλτούρας, καθίσταται ιδιαίτατα χαμηλή, τούτο δε, αποδεικνύεται, εκ των ών ούκ άνευ, από το πώς διαμορφώνεται εν ριπή οφθαλμού η κοινή γνώμη, υπό της τηλοψίας.

Ένας ολοσχερώς αλλοτριωμένος λαός, ο οποίος μετά από 10 χρόνια επαχθή μνημόνια και δύο έτη υγειονομική δικτατορία με ό,τι τούτο συνεπάγεται δια την άσκηση των θεμελιωδών ατομικών του δικαιωμάτων του, τόσο ως προς την οικονομική ευημερία όσο και την εν γένει ελευθερία του, παρά ταύτα, αφενός ψηφίζει αλόγιστα τους πολιτικούς τους βιαστές κατ’ εξακολούθηση, και εξ ετέρου αποχαυνώνονται μυωπικά στα τηλεοπτικά παίγνια των καναλιών τα οποία συνιστούν το τρισμέγιστο απείκασμα παρακμής και απλώς αντικατοπτρίζουν εύγλωττα την αποσύνθεση του Ελληνόφωνου αυτού λαού.

Λόγος Γ΄ Εγκωμιαστικός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις τους κορυφαίους Αποστόλους Πέτρον και Παύλον.

Οὐρανoῦ καὶ γῆς ἅμιλλαν ὁρῶ διὰ τὴν παροῦσαν πανήγυριν τῆς μνήμης τῶν ἀπoστόλων, τῶν μὲν ἐπουρανίων δυνάμεων εὐφημουσῶν ἐντίμοις φωναῖς τοῦ πόνου αὐτῶν τὸ διδασκάλιον, ὡς δι’ αὐτῶν γνωρισθὲν αὐτοῖς τὸ τῆς οἰκονομίας μυστήριον, καθὼς ὁ Παῦλος βοᾷ, Ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς Ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ· τῶν δὲ ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων ἐκβιαζομένων ἀξίαν εὐφημίαν διὰ τῆς τιμῆς πρὸς τοὺς κορυφαίους δεῖξαι, ὡς δι’ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν ἐπανελθόντων. Τί γὰρ Πέτρου μεῖζον; τί δὲ Παύλου ἴσον; οἵτινες τῷ ἔργῳ καὶ τῷ λόγῳ πᾶσαν τὴν ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς κτίσιν ἐνίκησαν· οἱ τῷ πηλῷ τοῦ σώματος συμπεπλεγμένοι, καὶ ἀμείνους ἀγγέλων εὑρεθέντες. Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς τοὺς διδασκάλους τῆς ἄνω καὶ τῆς κάτω κτίσεως; Οὐχ εὑρίσκω γὰρ λόγον ἐπάξιον ἐγκωμιάσαι τοὺς ἐγκωμιάσαντας τὸ γένος ἡμῶν, τοὺς τὴν ἅπασαν γῆν καὶ θάλασσαν περιελθόντας, καὶ τὰς ῥίζας τῶν ἁμαρτημάτων ἀνασπάσαντας, καὶ τὰ σπέρματα τῆς εὐσεβείας καταβαλόντας ἐν ταῖς καρδίαις τῶν ἀπειθούντων ἀνθρώπων.

ΛΟΓΟΣ Β΄ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΝ

«Και εποίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγαν εις αρχάς της ημέρας, και τον φωστήρα τον ελάσσω εις αρχάς της νυκτός» (Γεν. κεφ. α΄).                                                                                         

Επάνω εκεί εις τα ύψη των ουρανών, ω ορθόδοξοι πανηγυρισταί, δεν βλέπω να προέρχεται αλλαχόθεν η εξαστράπτουσα ωραιότης, το κάλλος και η ωραιότης του στερεώματος, παρά από τους δύο μεγάλους πλανήτας, τον παντέφορον ήλιον, και την λαμπροτάτην σελήνην· διότι μόνοι διωρίσθησαν από τον μέγαν Θεόν, ο ένας να καταυγάζη με τας χρυσολαμπροπολυφώτους ακτίνας του τον σύμπαντα κόσμον εις τον καιρόν της ημέρας, και ο άλλος να λαμπαδοφεγγή με τας αργυροχρυσοσυνθέτους λάμψεις του όλην την οικουμένην εις τον καιρόν της νυκτός· ο είς να εξυπνά τους ανθρώπους από τον θάνατον του ύπνου εις την αναζώωσιν και εργασίαν της ζωής των, και ο έτερος να τους αναπαύη από τον μόχθον του καύματος, εις την δροσεράν ανάπαυσιν της στρωμνής των· εκείθεν να μεταδίδωσι το φως επί τους άλλους πλανήτας, δια να στολίζωσι την κυκλικήν σφαίραν του ουρανού, και εξ αυτών να καταβαίνη εις την γην λαμπροτάτη η φαιδρά του φωτός των ηδονή· «και εποίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους».

Peter and Paul, the Holy Apostles

The divinely-blessed Peter was from Bethsaida of Galilee. He was the son of Jonas and the brother of Andrew the First-called. He was a fisherman by trade, unlearned and poor, and was called Simon; later he was renamed Peter by the Lord Jesus Christ Himself, Who looked at him and said, "Thou art Simon the son of Jonas; thou shalt be called Cephas (which is by interpretation, Peter)" (John 1:42). On being raised by the Lord to the dignity of an Apostle and becoming inseparable from Him as His zealous disciple, he followed Him from the beginning of His preaching of salvation up until the very Passion, when, in the court of Caiaphas the high priest, he denied Him thrice because of his fear of the Jews and of the danger at hand.

κ. Άνθιμε, Θεσσαλονίκης : Κάτω τα χέρια ἀπὸ τον π. Αντώνιο -- Ηφαίστειο η οργή του Λαού που θα εκραγεί

Επιτέλους ας συνέλθουμε, κλήρος και λαός, αν δεν  αντιδράσουμε ΔΥΝΑΜΙΚΑ στους διώκτες  των ΑΞΙΩΝ Αρχιερέων, Ιερέων και Λαϊκών αδελφών μας που  διακονούν την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Παραδοσή της,  είμαστε συνένοχοι και συνεργοί τους ! 

κ. Άνθιμε, Θεσσαλονίκης : Κάτω τα χέρια ἀπὸ τον π. Αντώνιο Στυλιανάκη -- Ηφαίστειο η οργή του πιστού Λαού που θα εκραγεί

Ο κ. Άνθιμος Ρούσας Θεσσαλονίκης είναι σε βαθύ γήρας, υποβασταζόμενος, ανήμπορος να σκεφθεί με ορθοκρισία και να πράξει τι. Βέβαια, για κακό καλός είναι. Εταπείνωσε την Εκκλησία και την τοπική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. 

Δεν ξεχνάμε ὅτι είναι  μοιχεπιβάτης στην Αλεξανδρούπολη και με αντικανονικό μεταθετό ἀναρριχήθηκε  στο θρόνο της συμπρωτεύουσας. 

Δεν ξεχνάμε ότι ο κ. Άνθιμος εκλιπαρούσε τον σπουδαίο Μητροπολίτη Τρίκκης Διονύσιο  να εισηγηθεί υπέρ αυτού ώστε να γίνει Δεσπότης.  Εκείνος όμως φωτισμένος, αφθορεί και παραχρήμα τον ἀπέπεμψε με αποστροφή.

Επιχείρησε με δόλιο τρόπο να εξαπατήσει τον ασθενούντα πολύαθλο κανονικό Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Κωνστάντιο και να του υποκλέψει την υπογραφή συναινέσεως ότι τον αποδέχεται ως διάδοχό του, για να δικαιολογήσει έτσι την μοιχεπιβασία του. Είχε ετοιμάσει χαλκευμένο έγγραφο και απομόνωσε τον γέροντα Κωνστάντιο, υπολογίζοντας στην άνοιά του,  ζητώντας του να  το υπογράψει. Αμέσως, ο Σεβασμιώτατος π. Κωνστάντιος κατά θαυμαστό τρόπο ήλθε σε εγρήγορση και με πλήρη συναίσθηση του απαντά   φωνάζοντας "Όχι ποτέ! Ποτέ δεν θα υπογράψω τέτοιο έγγραφο".

Δεν ξεχνάμε το διωγμό που άσκησε  κατά του π. Θεοδώρου Ζήση, του π. Νικολάου Μανώλη και άλλων ομολογητών πατέρων.

Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.

Η θεία πρόσκληση.

Στην Καπερναούμ, την «ιδίαν πόλιν» του Ιησού, κατοικεί και εργάζεται ο Ματθαίος. Εκεί, στο μέσον μιας ημέρας γεμάτης σημεία και διδαχές, ο Κύριος περνώντας μπροστά από το «τελωνείο» του Ματθαίου τον βλέπει και του απευθύνει το κάλεσμα· «ακολούθει μοι». Κι εκείνος εγκαταλείποντας την ίδια στιγμή τις εκκρεμότητες του τελωνικού του γραφείου, κλείνει μια για πάντα τους παλιούς λογαριασμούς και «αναστάς ηκολούθησεν αυτώ».

Ο περιφρονημένος λαός -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

H Νέα Τάξη πραγμάτων επελαύνει ανενόχλητη, διότι ιδίως μεταπολιτευτικά και εντεύθεν, οι κυβερνήσεις, συλλήβδην, ανεξαρτήτως του προσχήματος του κομματικού χρωματισμού, έχουν κατορθώσει εντέχνως να απονευρώσουν κατά παραυτουργία, πάσα μορφή γνήσιας λαϊκής αντίδρασης, παγιώνοντας εις τους κόλπους της κοινωνίας και μεριμνώντας επιμελώς μεθοδευμένα, την, εις το διηνεκές συντήρηση και αναπαραγωγή, της κομματικής διχοστασίας.

Επί ήμισυ του αιώνος, υφίστανται συλλαλητήρια, κινητοποιήσεις, πορείες, αλλά κατ’ ουσία τίποτε δεν αλλάζει, ακόμη και με την παρελθούσα ψευδώνυμη αριστερή κυβέρνηση, η κατάσταση ενδημούσε απαράλλακτη ως προς όλες τις εκφάνσεις την κοινωνικής αλλά και εν γένει της πολιτικής ζωής εισέτι και διεθνώς.

Ενημέρωση από τον ιατρό κ. Κυπριανό Χριστοδουλίδη

 


 Ακούσατε προσεκτικά, μέ νούν Χριστού και εν Πνεύματι αγίω.

ΛΟΓΟΣ Α΄ ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΝ.

Από τρία πράγματα λέγουσιν οι άγιοι της Εκκλησίας μας, ευλογημένοι Χριστιανοί, ότι κάμνει ο άνθρωπος το αγαθόν· ή από φύσεως, ή από θείας δυνάμεως, ή από αγαθής προαιρέσεως. Από φύσεως μεν, ως όταν ιδή τις άνθρωπος άλλον στενοχωρούμενον εις μεγάλην ανάγκην, λυπούμενος δε τον τοιούτον άνθρωπον, τον βοηθήση εις την ανάγκην του, ή με ελεημοσύνην ή με άλλην βοήθειαν, τότε ο τοιούτος λέγεται, ότι εκ φύσεως αναγκαζόμενος έκαμε το καλόν, επειδή ελυπήθη την ανθρωπίνην φύσιν. Όταν δε πάλιν παρακινηθή ο άνθρωπος εις το να κάμη το καλόν και εύρη την βοήθειαν του Θεού συνεργούσαν εις τούτο, ο τοιούτος λέγεται, ότι από θείας δυνάμεως έκαμε το καλόν, διότι χωρίς την συνεργείαν του Θεού κανένα αγαθόν δεν δύναται κανείς να τελειώση, ως το λέγει και μόνος του ο Κύριος εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, εν κεφ. ιε΄ «Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν». Από δε της αγαθής προαιρέσεως ποιεί ο άνθρωπος το αγαθόν, όταν διαλέξη το καλόν από το κακόν και την σωτηρίαν της ψυχής του παρά την απώλειαν, προαιρεθή δε να εκτελή τας εντολάς του Χριστού.

Απολυτίκιον Αποστόλων Πέτρου & Παύλου


 

Τη ΚΘ΄ (29η) Ιουνίου μνήμη των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων και Κορυφαίων ΠΕΤΡΟΥ και ΠΑΥΛΟΥ.

Πέτρος ο Κορυφαίος Απόστολος του Κυρίου ήτο αδελφός Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, καταγόμενος εκ πόλεως ευτελούς και μικράς, της Βηθσαϊδά, υιός Ιωνά, εκ της φυλής του Πατριάρχου Συμεών, κατά τους χρόνους Υρκανού Αρχιερέως των Ιουδαίων, ζων εν εσχάτη πενία, και δια των ιδίων αυτού χειρών ποριζόμενος τα προς το ζην αναγκαία. Αφού δε ο πατήρ του Ιωνάς ετελεύτησεν, ο μεν Πέτρος έλαβεν εις γυναίκα την θυγατέρα Αριστοβούλου, αδελφού Βαρνάβα του Αποστόλου και απέκτησε τέκνα, ο δε Ανδρέας έμεινεν εν παρθενία. Όταν δε ο Βαπτιστής Ιωάννης εκρατείτο υπό του Ηρώδου εν τη φυλακή, τότε ο Κύριος, ελθών εις την λίμνην Γεννησαρέτ, εύρε τον Ανδρέαν και Πέτρον, οίτινες διώρθωνον τα δίκτυά των και ούτως εκάλεσεν αυτούς· όθεν ευθύς τον ηκολούθησαν.

Είναι δυνατόν τέτοια κατάπτωση;

Δεῖτε αὐτό τό βίντεο, πού δείχνει ὅτι οἱ ψευδο-επίσκοποι καί οἱ ψευδο-ιερεῖς τοῦ Βαρθολομαίου, τοῦ Ἱερωνύμου κ.ἄ. ὁδηγοῦν τόν λαόν εἰς τήν προσκύνησιν τοῦ Σατανᾶ! «Ψάλλει» ὁ Ἰμάμης καί οἱ «χριστιανοί», τούς ὁποίους ἐγκατέλειψε καί ἔφυγε τρέχοντας ὁ ψευδοποιμήν των, σηκώνουν τά χέρια μέ «κατάνυξιν» καί «εὐλάβειαν» πρός τόν ... Διάβολον!

 https://m.facebook.com/watch/live/?v=305091178017157&ref=watch_permalink&_rdr

Ο Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) γράφει:

«Ο Οικουμενισμός είναι κοινό όνομα δια τους ψευδοχριστιανούς, διά τας Ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδία όλων των Ευρωπαϊκών Ουμανισμών με επικεφαλής τον Παπισμόν. Όλοι δε αυτοί οι ψευδοχριστιανοί, όλαι αι ψευδοεκκλησίαι δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μία αίρεσις παραπλεύρως, εις την άλλην αίρεσιν. Το κοινόν Ευαγγελικόν όνομά τους είναι η παναίρεσις».

(Ιουστίνος Πόποβιτς, Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός, Θεσ/κη 1974, σ.224) 

Χάρβαρντ: ΜΟΝΟ το 1% των παρενεργειών και θανάτων αναφέρονται από το CDC!!!

 Έκθεση-φωτιά: Ηξερε το FDA ότι τα εμβόλια κορωνοϊού θα προκαλέσουν παρενέργειες και θάνατο μήνες πριν δρομολογηγθούν και το ΕΘΑΨΕ!!! Χάρβαρντ: ΜΟΝΟ το 1% των παρενεργειών και θανάτων αναφέρονται από το CDC!!!

Ο Δρ. 𝗕𝗿𝘆𝗮𝗻 𝗔𝗿𝗱𝗶𝘀 μίλησε με τον 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻 𝗛𝗼𝘄𝘀𝗲 στο 𝗟𝗶𝗻𝗱𝗲𝗹𝗹 𝗧𝗩  για να συζητήσουν την περιβόητη “𝗦𝗹𝗶𝗱𝗲 𝟭𝟲” (Διαφάνεια αριθ. 16)…

ΤΟ ΗΞΕΡΕ ΤΟ 𝗙𝗗𝗔 ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤ. του 2020, ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ!! ΔΗΛΑΔΗ, ΗΞΕΡΕ ΌΤΙ ΑΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΟΒΙΝΤ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΟ, ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΟΎΣΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ημικρανίες, θρόμβους αίματος, αποβολές, επιληπτικές κρίσεις και άλλα πολλά), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ …ΘΑΝΑΤΟ…!!!…

Στην παρακάτη συνέντευξη-βόμβα μαθαίνουμε για το μεγάλο έργο του Δρ. Bryan Ardis, ο οποίος μελετά τις ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών των εμβολίων όπως γίνονται παγκοσμίως και παρακολουθεί εβδομαδιαίως όλες τις μελέτες και τα δεδομένα VAERS. Πρόσφατα όμως, ο Δρ Ardis βρήκε έγγραφα του FDA (της Υπηρεσίες Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ), με ημερομηνία Στις 22 Οκτωβρίου 2020, που απαριθμούσαν 4 διαφορετικές διαταραχές θρόμβων αίματος που περίμεναν ότι θα προέλθουν από αυτά τα εμβόλια Covid. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΝ.

Στο πρόσφατο άρθρο μας με τίτλο ΣΟΚ εξ ΗΠΑ: Κρύβει τουλάχιστον 150.000 επιπλέον θανάτους από το εμβόλιο κορωνοϊού το CDC!!!, σας αποκαλύψαμε πως η κατάσταση με τους νεκρούς από τα…ΕΜΒΟΛΙΑ-ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ είναι ακόμη πιο άσχημη απ’ ο, τι νομίζαμε πριν. Και σας γράψαμε τα εξής σχετικά με το σύστημα αναφοράς θανάτων από εμβόλια (όλων των ειδών) VAERS σε σχέση με το εμβόλιο κορωνοϊού…

150,000 θάνατοι από το εμβόλιο έχουν κρυφτεί και καθαριστεί από τους πίνακες του CDC. Έχουν αντικατασταθεί με άτομα που έπαθαν παρενέργειες από το εμβόλιο, αλλά δεν πέθαναν (ακόμη!).

Ο πραγματικός αριθμός των θανάτων συγκαλύπτεται για να ξεγελάσουν το κοινό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα εμβολιαστούν με τη θανατηφόρα ένεση.

Αυτό είναι σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες ερευνητών που «σάρωσαν» καλά το σάιτ VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System, Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίων) για όλα αυτά, που είναι ο επίσημος ιστότοπος αναφοράς θανάτων από COVID-19 που χρησιμοποιεί το ίδιο το αμερικανικό CDC, το Κέντρο Ελέγχου και Προλήψεως Νοσημάτων.

 

Δείτε το σάιτ τους εδώ > > https://vaers.hhs.gov/index.html

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ >> http://greeknewsondemand.com/2021/06/18/%cf%83%

Ο Δρ Ardis, λοιπόν, έχει αντίγραφα αυτής της έκθεσης και την περιβόητη “Slide 16” (Διαφάνεια 16) που απαριθμεί όλες τις αναμενόμενες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες / παρενέργειες σε άτομα που προβλέπει η FDA. Τον Δεκέμβριο του 2020, η FDA παρήγαγε «ενημερωτικά δελτία» για τα εμβόλια Pfizer και Moderna και δεν αναφέρθηκαν ΚΑΜΙΑ από τις σοβαρές παρενέργειες από τη δική τους έκθεση του Οκτωβρίου του 2020. Μηδέν.

Αυτά τα ενημερωτικά δελτία δόθηκαν σε νοσοκομεία, γιατρούς, διαχειριστές εμβολίων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινό. (Φύλλα πληροφοριών = Έγγραφα εξουσιοδότησης έκτακτης ανάγκης) Τα «δελτία πληροφοριών» υποτίθεται ότι είναι το ένα έγγραφο που ενημερώνει το κοινό, που λαμβάνει το εμβόλιο, για οποιεσδήποτε παρενέργειες ή προβλήματα, ώστε να μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση και να έχουν πραγματική και ενημερωμένη συναίνεση. Αυτό προφανώς δεν συμβαίνει.

Ο Δρ. Άρδης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ardis Labs και οι 2 πρακτικές του έχουν βοηθήσει χιλιάδες ασθενείς από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο μακριά όσο οι Φιλιππίνες, η Ταϊβάν, η Αυστραλία, τα Μπαρμπάντος, η Ιταλία, η Σκωτία και πολλά άλλα.

Ήταν ο πρώτος γιατρός στην Αμερική που άρχισε να καταγγέλνει το Remdesivir, το μη εγκεκριμένο από την FDA φάρμακο που το έκανε πρωτόκολλο σε όλα τα νοσοκομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες ο περιβόητος ο Δρ Fauci. Όλη η Αμερική ακολούθησε τον Fauci σε αυτήν την…ΑΠΑΤΗ με το Remdesivir και τους….αναπνευστήρες και είχαμε, σύμφωνα με το CDC, περισσότερους από 500.000 θανάτους…ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΩΝ!!!

Μιλάμε για το…ΙΔΙΟ Remdesivir που χρησιμοποιείται και στην….ΕΛΛΑΔΑ και που έχει προωθωθεί αρκέτες φορές από Έλληνες δημοσιογράφους!!!

Στην παρακάτω εκπομπή, ο Δρ. Ardis αποκαλύπτει πως το FDA έχει ένα εσωτερικό τμήμα που ονομάζεται CBER, το Κέντρο Βιολογικής Αξιολόγησης και Έρευνας (Center for Biologics Evaluation and Research). Αυτή η πραγματική ομάδα παρήγαγε ένα εσωτερικό έγγραφο και μια παρουσίαση στο FDA. Είναι μια παρουσίαση 25 διαφανειών.

Το τρελό είναι ότι παρουσιάστηκε στις 22 Οκτωβρίου 2020.

Δείτε τώρα την κύρια διαφάνεια για αυτήν την παρουσίαση….

Και το απόσπασμα δηλώνει,

“Παρακολούθηση της ασφάλειας από την FDA των εμβολίων COVID-19: Σχέδιο λίστας εργασίας πιθανών αποτελεσμάτων ανεπιθύμητων ενεργειών.”

Αυτό έγινε δύο μήνες πριν από την έναρξη της δρομολογήσεως των εμβολίων κοροναϊού…!!!

Στην δε ίδια συνέντευξη, ο Δρ. Άρδης αναφέρεται στο προαναφερθέν σύστημα VAERS, και αποκαλύπτει ότι ΜΟΝΟ το….1 τοις 100 (1%) των παρενεργειών και των θανάτων από το…ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΟΒΙΝΤ αναφέρονται εκεί…!!! ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;;; Σημαίνει ότι δεν έχουν πεθάνει περίπου 5.000 αλλά…ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΆΛΛΑ ΔΥΟ ΜΗΔΕΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ…!!! Αυτό μας το είχε ήδη αποκαλύψει το 2010 το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ…!!! ΜΙΛΑΜΕ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ-COVID-19 ΣΤΙΣ ΗΠΑ…!!!

Το podcast του “The Dr Ardis Show” βρίσκεται στη σελίδα του Dr Ardis Show στο YouTube και στην πλατφόρμα Vokal Media.

-----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Δυστυχῶς, ἡ Ἀπάτη τῶν ἐμβολιαστῶν εἶναι ἀπείρως μεγαλυτέρα ἀπό αὐτήν πού ἔχουμε ἤδη ἀντιληφθῆ! Οἱ ἀντικρούοντες τήν ἈΠΑΤΗΝ βασίζονται στήν Ἐπιστήμην, ἐνῷ οἱ προπαγανδισταί τοῦ τύπου Μητσοτάκη καί τῶν ΜΜΕ (= Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ) στό Ψεῦδος, ἔχοντες ξεπεράσει καί αὐτόν τόν «πατέρα τοῦ Ψεύδους»! Δεῖτε τό ἀκόλουθον βίντεο μέ τήν ἀληθινήν ἰατρόν Καν Μαντέϊ ν' ἀποστομώνῃ τούς ὡς ἄνω ἀπατεῶνας καί νά τούς προκαλῇ εἰς διαμάχην, οἱ ὁποῖοι βεβαίως κρύβονται, καθότι τά πελώρια Ψεύδη πού λέγουν εἶναι μόνον γιά τούς ἀφελεῖς:

https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%a3%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%be%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 28 Ἰουνίου 2021

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς ἀνακοινώνει μέ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρός τόν Πανάγιον Θεόν ὅτι ἡ κανονική ὑπόθεσις τοῦ Ἱερομονάχου Χριστοδούλου Ταμπακοπούλου, Ἐφημερίου Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νείλου Πειραιῶς ἐπερατώθη κατά τόν ὑπό τῶν Ἱ. Κανόνων θεοφιλῆ τρόπον διά τῆς ὑποβολῆς ὑπό τοῦ κατηγορουμένου μετανοίας καί ἀνακλήσεως τῶν δημοσιοποιηθεισῶν κακοδοξιῶν.

Ὅθεν πρός ὑπέρβασιν καί θεραπείαν τοῦ προκληθέντος σκανδαλισμοῦ ἐκ τῶν γενομένων ὑπό τοῦ κατηγορουμένου δημοσιευμάτων ἀφορώντων εἰς τήν θεολογίαν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ δημοσιοποιοῦμεν τό κείμενον τῆς δηλώσεως μετανοίας-ἀνακλήσεως αὐτοῦ, ὑποβληθέν ἐνώπιον τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως.

Χρεωστικῶς ἐκφράζομεν εὐγνώμονας εὐχαριστίας εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεον, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παῦλον Δημητρακόπουλον καί τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Βασίλειον Βολουδάκην, οἱ ὁποῖοι ἐξετασθέντες ὡς μάρτυρες μετά βαθυτάτης ἐπιγνώσεως ἀνέλυσαν τό ὑπεροχικό θεολογικό ἔργον τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ καί τίς κακοδοξίες καί θεολογικές ἀστοχίες τοῦ κατηγορουμένου, ὁδηγήσαντες αὐτόν εἰς τήν ὑποβολήν τῆς ἐπισυναπτομένης δηλώσεως.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Υπάρχουν χριστιανοί, ποὺ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα καὶ θέλουν νὰ καταφύγουν σὲ ἐνάρετους κληρικοὺς καὶ μοναχούς, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτά. Ἀναζητοῦν τὴ λύση ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους, ξεχνώντας ὅτι ὁ Χριστὸς πολλὲς φορὲς ἔλεγε ὅτι ἡ πίστη σώζει. Ἡ φράση του «ἡ πίστις σου σέσωκέ σε» ἦταν ἀποκαλυπτική. Τὸ θαῦμα γινόταν, γιατὶ προϋπῆρχε ἡ πίστη καὶ ἡ καλὴ προαίρεση. Ἐναγωνίως θέλουν νὰ ἀναθέσουν τὴν ὑπόθεσή τους στὸ Θεὸ μέσῳ κάποιου ἄλλου. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ θυμίζει τοὺς παραβάτες τοῦ ποινικοῦ κώδικα, οἱ ὁποῖοι ἀναθέτουν σὲ κάποιον καλὸν δικηγόρο νὰ τοὺς ὑπερασπιστεῖ καὶ νὰ τοὺς ἀπαλλάξει. Οἱ ἴδιοι παραμένουν ἀπρόθυμοι νὰ βιώσουν τὸ πρόβλημά τους πνευματικὰ καὶ ἀναποφάσιστοι νὰ ἀλλάξουν τρόπο ζωῆς. Τὸ θέμα εἶναι σοβαρό. Ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν Θεὸ μέσῳ τῆς μετανοίας του καὶ τῆς προσευχῆς του. Οἱ ἄλλοι εἶναι ἀπὸ ἔξω καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀντικαταστήσουν οὔτε τὸ Θεό, οὔτε τὸν ἴδιο.

Finding of the Relics of Cyrus and John the Unmercenaries

These Saints lived during the years of Diocletian. Saint Cyrus was from Alexandria, and Saint John was from Edessa of Mesopotamia. Because of the persecution of that time, Cyrus fled to the Gulf of Arabia, where there was a small community of monks. John, who was a soldier, heard of Cyrus' fame and came to join him. Henceforth, they passed their life working every virtue, and healing every illness and disease freely by the grace of Christ; hence their title of "Unmercenaries."

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ -- Αθωνικά άνθη

«Τα κατά πόλιν δεσμά και τας θλίψεις σου, τις διηγήσεται ένδοξε Απόστολε Παύλε; Τους κόπους, τους μόχθους, τας αγρυπνίας, τας εν λιμώ και δίψει κακοπαθείας, τας εν ψύχει και γυμνότητι, την σαργάνην, τους ραβδισμούς, τους λιθασμούς, την περίοδον, τον βυθόν, τα ναυάγια;…». Εκκλ. Υμνογραφία.

Η κατανυκτική κατ’ έτος εορτή του Αποστόλου των Εθνών, φέρει εγγύτερον προς ημάς την θείαν εικόνα της προσωπικότητός του. και η αγάπη μας και η ευλάβειά μας προς τον μέγαν Παύλον αναπαριστώσι πληρέστερον και ουσιωδέστερον την πολυσχιδή και πολύμοχθον αποστολικήν διδασκαλίαν του. Ο Απόστολος Παύλος είναι ένα εκπληκτικόν θαύμα εν τη ιστορία του κόσμου. Ένα θαύμα, προ του οποίου, η μεν αρνητική κριτική παραμένει άφωνος και εκστατική, η δε ευσεβής χριστιανική σκέψις μετουσιούται, επί είκοσιν ήδη αιώνας εις στροφάς λατρείας, εις αισθήματα αγάπης, εις αίνους και ωδάς πνευματικάς. Ολόκληροι τόμοι εγράφησαν από των αποστολικών εισέτι χρόνων, δια τον θεόληπτον Ταρσέα, και μοναδικά εγκώμια επλάκησαν εις την αγίαν και εκτάκτως μεγαλοφυά μορφήν του, εις το «σκεύος της εκλογής» του Χριστού.  Οι Πατέρες της Εκκλησίας και διδάσκαλοι της οικουμένης, ενείδον εν τω θείω Αποστόλω μίαν πρωτοφανή και παγκόσμιον δύναμιν, συμπυκνούσαν σπανιώτατα και όλως έκτατα πνευματικά στοιχεία, η οποία ανέστρεψε προς τον ουρανόν και τον ταλαίπωρον ρουν της δυστήνου ανθρωπίνης ιστορίας. Δεν ήτο κοινός άνθρωπος ο Παύλος, με τας μετρίας εκ της φύσεως ιδιότητας, ούτε η ελληνική του παιδεία μετά της ιουδαϊκής, ην εξέμαθε «παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ» ήσαν ευκαταφρόνητοι δια την εποχήν του.

Προσδοκία αναγέννησις εκ της στάχτης μας! --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η πατρίς βαίνει εις κρημνόν και ημείς καθεύδουμε τον νήδυμο ύπνο, σχετικώς προς την συνδρομή έχοντες ήδη απεμπολήσει οιαδήποτε πληροφορία δυνάμεθα να συλλέξουμε διαρκούντος του χειμώνος, κατά τον οποίο είχαμε αδίκως εγκλειστεί, εξαιτίας και συνεπεία της οιονεί επαράτου πανδημίας.

Η κατάσταση δεν επιδέχεται διεξοδικών αναλύσεων ένεκεν του κατεπείγοντος της φύσεως της, αλλά άμεσης εφαρμογής δραστικών κινήσεων, πλην όμως, οφείλουμε αρχικώς να συνειδητοποιήσουμε με ενάργεια το ποιος είναι ο εχθρός.

Τη ΚΗ΄ (28η) Ιουνίου, η εύρεσις των τιμίων λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Αναργύρων ΚΥΡΟΥ και ΙΩΑΝΝΟΥ.

Κύρος και Ιωάννης, οι Άγιοι του Χριστού Μάρτυρες και θαυματουργοί Ανάργυροι και ιατροί, ήσαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού, εν έτει 292, και ο μεν Άγιος Κύρος κατήγετο εκ της Αλεξανδρείας, ο δε Ιωάννης εκ της πόλεως Εδέσσης. Ούτοι λοιπόν ενωθέντες δια της ομοιότητος της γνώμης των περιήρχοντο και ιάτρευον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Επειδή δε παρεκίνουν πολλούς να μαρτυρήσωσι, προσήχθησαν εις τον κατά τόπον άρχοντα, εις τον οποίον παραστάντες και ομολογήσαντες τον Χριστόν, υπεβλήθησαν εις διαφόρους τιμωρίας, έπειτα δε απεκεφαλίσθησαν και έλαβον τους στεφάνους του Μαρτυρίου.

Άγιος Νέος Οσιομάρτυς Παύλος εξ Αροάνιας Καλαβρύτων

Ὁ Ἅγ. Παῦλος ὁ ἐξ Ἀροανίας εἶναι εἷς ἐκ τῶν ἑκατομμυρίων Νεομαρτύρων. Χάρις εἰς τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὴν αὐτοθυσία τῶν ἐνδόξων αὐτῶν προγόνων μας, προετοιμάσθη ἐπιτυχῶς ἡ Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, γιὰ νὰ ἐκκινήσῃ ἡ Ἐπανάστασις, μέσα Μαρτίου 1821 στὰ Καλαβρυτοχώρια καὶ τὴν Ἁγία Λαύρα.

Καταγόμενος ἐκ τῆς Ἀροανίας (Σωποτό) Καλαβρύτων, τῆς ὁποίας δεσπόζει σήμερα ὁ καλλιτεχνικὸς Ἱ. Ναός του μετὰ τῶν ἄρτια ἐξωπλισμένων προσκτισμάτων του, προσφορὰ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ἐμαρτύρησε τὴν 22 Μαΐου 1818, «σφάζοντάς» τον ὁ ἴδιος ὁ πασᾶς Τριπόλεως στὴν Τρίπολι, τῆς ὁποίας εἶναι Πολιοῦχος. Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ἱ.Ναὸς τῆς ὑφηλίου ὅπου κυριαρχοῦν Νεομάρτυρες ἐξ ὅλης τῆς Οἰκουμένης.

Ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησιολογία τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ καί αἱ καινοτομίαι τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε καί τοῦ Πουσάν

 Ὁ ἅγιος Κυπριανός, τονίζει ἤδη τόν 3ον αἰῶνα, τήν ἑνότητα περί τόν Ἐπίσκοπον, περί τήν εὐχαριστίαν καί ἐν τῇ ὀρθοδοξίᾳ· γράφει ὁ ἅγιος Πατήρ: «Ὁ Θεός ἐστιν εἷς, καί ὁ Χριστός εἷς, καί μία ἡ Ἐκκλησία Aὐτοῦ, καί ἡ πίστις μία, καί ἡ ποίμνη μία ἡνωμένη διά τῆς κόλλας τῆς ὁμοφωνίας εἰς τήν στερεάν ἑνότητα τοῦ Σώματος». Ἀλλ’ ἡ  Ὀρθοδοξία διά τόν ἅγιον Κυπριανόν δέν ἀποτελεῖ Πίστιν ἀποφασιζομένην ἑκάστοτε κοινῇ συναινέσει ὑπό τῶν  Ἐπισκόπων, ἀλλά τήν ἀπ΄ ἀρχῆς παραδοθεῖσαν ὑπό τῶν Ἀποστόλων  τοιαύτην. Χάριν αὐτῆς ὁ ἅγιος Κυπριανός, δέν ἐσεβάσθη τήν δικαιοδοσίαν ἤ τήν ἄποψιν τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης Στεφάνου, ἀλλά συνίστα τήν ἀνυπακοήν πρός αὐτόν, διότι ὁ Στέφανος ἐνήργει κατά παράβασιν τῆς ἀποστολικῆς Πίστεως (Epistola LXXIV, Ad Pompeium contra Epistolam Stephani) !  Ἡ αὐστηρά ἐκκλησιολογική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ περί μή σωτηρίας ἐκτός Ἐκκλησίας (“extra Ecclesiam nulla salus”) εἶναι, κατά τόν Καθηγητήν Βλάσιον Φειδᾶν, ἡ κατ΄ ἐξοχήν και κατά παράδοσιν ὀρθόδοξος. Ἀντιθέτως, ἡ αὐγουστίνειος ἐκκλησιολογία, ἡ ὁποία ἀποδέχεται στοιχεῖα ἐκκλησιαστικότητος ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας καί ἀποτελεῖ οὕτω τήν βάσιν τοῦ κειμένου τῆς Ραβέννας καί τῶν  τελευταίων κειμένων τοῦ Π.Σ.Ε. (Πόρτο Ἀλέγκρε καί Πουσάν) συνιστᾷ καινοτομίαν, καί ὡς γνωστόν, πᾶσα ἐπίμονος καί ἀμετανόητος δογματική καινοτομία ἀποτελεῖ διά τήν Ὀρθοδοξίαν αἵρεσιν!

-------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ νά γράψω διά πολλοστήν φοράν τήν θέσιν τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, πού εἶναι ἡ μόνη Ὀρθόδοξος θέσις, ὅτι δηλαδή οἱ Π/Ηται δέν ἀποτελοῦν ξεχωριστήν Ἐκκλησίαν εἰς τόν Ἑλλαδικόν χῶρον, ἀλλ' εἶναι ἡ φρουρά πού ἀγωνίζεται διά τήν ἐπιστροφήν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν θριγγόν τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀπ' ὅπου ἐξέκλινε. Ἄν οἱ τοῦ π.ἑ. ἠκολούθουν τήν Ὀρθόδοξον αὐτήν θέσιν, τό π.ἑ. θά εἶχε τήν παρά Θεοῦ βοήθειαν καί θά ἐπεκράτει. Δυστυχῶς, ὅμως, ἐπεκράτησαν οἱ τσαρλατάνοι τύπου Ματθαίου Καρπαθάκη, οἱ ὁποῖοι δέν εἶδαν τό π.ἑ. ὡς κίνημα ἀποτειχισμένων ἀπό τούς καινοτόμους ἀρχιερεῖς, ἀλλ' αὐτο-ανεκηρύχθησαν ὡς ξεχωριστή ἐκκλησία (!!!), φωνασκοῦντες ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι δῆθεν «ἐκτός Ἐκκλησίας»! Αὐτή ἡ «γοχική πλάνη» (κατά τόν ἀείμνηστον π. Θεοδώρητον) εὐθύνεται διά τήν διάλυσιν τοῦ ἀρχικῶς εὐλογημένου κινήματος τοῦ π.ἑ.! Εἶναι σχισματική θέσις μέ τούς γνωστούς πικρούς καρπούς. Ἐπειδή εἶναι χιλιοειπωμένα ὅλ' αὐτά, δέν πρόκειται νά ἐμπλακῶ εἰς κανένα «διάλογον». Ὁ μόνος λόγος πού γράφω τό παρόν σχόλιον εἶναι γιά ἡ ὀρθή ἐνημέρωσις τυχόν νέων ἀναγνωστῶν τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ ἱστολογίου.

Ενημέρωση:

 


Οἱ σχισματικοὶ τῶν Σκοπίων προκαλοῦν

Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης

Καμία εὐαισθησία δὲν διακατέχει τὰ ΜΜΕ σχετικῶς μὲ τὸ ἐθνικόν μας ζήτημα. Ἡ Κυβέρνησις ἔχει φροντίσει νὰ τὰ κρατῆ ὑπὸ τὴν κυριότητά της μὲ τὰ ἑκατομμύρια ποὺ συνεχῶς διοχετεύει μὲ ἐπίφασιν τὸν κορωνοϊόν. Παρά, λοιπόν, τὸ γεγονὸς ὅτι εἰς ἱστοσελίδας καὶ εἰς ἄλλα μὴ συστημικὰ μικρὰ μέσα ἐνημερώσεως δημοσιεύονται εἰδήσεις σχετικῶς μὲ τὴν παράνομον χρῆσιν τῆς ὀνομασίας «μακεδονικὸς» π.χ. εἰς προϊόντα, ποὺ παραβιάζει ἀκόμη καὶ αὐτὴν ταύτην τὴν μειοδοτικὴν λεγομένην συνθήκην τῶν «Πρεσπῶν», ὅλοι σιωποῦν.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συναινεῖ;

Διήγησις Συνεσίου Επισκόπου Κυρήνης περί Ευαγρίου τινός φιλοσόφου και χρυσίου λιτρών τριακοσίων.

Κατά τας ημέρας του Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοφίλου, εν έτει υια΄ (411), έγινεν Επίσκοπος Κυρήνης Συνέσιος ο φιλόσοφος, όστις ελθών εις την επαρχίαν του εύρεν εκεί φιλόσοφον τινά, Ευάγριον ονόματι, ο οποίος ήτο φίλος του προσφιλέστατος αφ’ ότου εσπούδαζεν εις τα σχολεία, έχοντα όμως μεγάλην δεισιδαιμονίαν και αφοσίωσιν εις την ειδωλολατρείαν. Όθεν ο Συνέσιος, ποθών να μεταστρέψη τον φίλον του από της πλάνης των ειδώλων και να τον κάμη Χριστιανόν, είχε μέγαν αγώνα και πρόνοιαν, εζήτει δε παντοιοτρόπως πως να τον οδηγήση εις την ευσέβειαν· καίτι δε εκείνος δεν έστεργε παντελώς ουδέ εδέχετο τους λόγους του, όμως ο Συνέσιος, ελκόμενος υπό της πολλής αμοιβαίας αυτών φιλίας, δεν έπαυε νουθετών αυτόν καθ’ εκάστην και παρακινών να έλθη εις επίγνωσιν της αληθείας και της ευσεβούς πίστεως. Ημέραν τινά, αφού του είπε πολλά ο Συνέσιος, απεκρίθη προς αυτόν ο Ευάγριος:

The Sunday of All Saints

Honouring the friends of God with much reverence, the Prophet-King David says, "But to me, exceedingly honourable are Thy friends, O Lord" (Ps. 138:16). And the divine Apostle, recounting the achievements of the Saints, and setting forth their memorial as an example that we might turn away from earthly things and from sin, and emulate their patience and courage in the struggles for virtue, says, "Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every burden, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us" (Heb. 12:1).

"Χωρίς πίστη στον Θεό, δεν έχεις όπλα να παλέψεις...." -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 


Τό σχόλιο αφορά σέ μακροσκελές δημοσίευμα - πρόκειται περί αναδημοσίευσης - κ. Χρίστου Σταθόπουλου, 11/06/2021, ιστοσελίδας φέησμπουκ

Τό Σχόλιο.

Εκτός από τά 17 χρόνια, σέ άλλους ή άλλες, η διάρκεια υπερβαίνει τά 30. ...

Τελικό συμπέρασμα ; «12 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι.» Οι Ισραηλίτες απέφευγαν νά ονομάσουν τόν Θεό πατέρα τους. Προτιμούσαν νά λένε ότι έχουν πατέρα τόν Αβραάμ Στό τέλος όμως ...

(Ιν. η΄ : «37 οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38 ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ μου λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν ποιεῖτε. 39 Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστι. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε. 40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπον οὖν αὐτῷ· Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν Θεόν.») ... τό παραδέχτηκαν, αποδίοντας όμως βαρύτατη (έμμεση) κατηγορία κατά τού Κυρίου. Βλέπε όλο τό η΄ Κεφάλαιο τού Κατά Ιωάννην αγίου Ευαγγελίου. Περισσότερα, όταν δοθή κι άλλη ευκαιρία.

 Τό Δημοσίευμα

Απόψε θα πω καληνύχτα με έναν διαφορετικό τρόπο... Η παρακάτω ιστορία σε κάποιες φίλες και φίλους θα φανεί εξωφρενική, "δε γίνονται αυτά τα πράγματα" εύλογα θα πουν... Η αλήθεια είναι ότι θέλει μια άλλη ματιά απέναντι στα  πράγματα, για να κατανοήσει κάποιος το μεγαλείο μιας τέτοιας ψυχής....

Του Αθανάσιου Ρακοβαλή

«Τον άνδρα μου τον παντρεύτηκα με προξενιό. Όμως χωρίς να το ξέρω, εκείνος αγαπούσε και είχε χρόνια δεσμό με μια κοπέλα, που οι δικοί του δεν την ήθελαν, αλλά αυτός δεν έπαψε ποτέ να την αγαπά.

Παντρευτήκαμε. Η μέρα του γάμου ήταν πολύ όμορφη.

Όμως οι όμορφες μέρες ήταν μόνο τρεις. Από την τέταρτη μέρα και επί δέκα επτά χρόνια η ζωή μου δίπλα του ήταν μια κόλαση. Όταν τον ρώτησα γιατί μου φερόταν τόσο άσχημα, μου αποκάλυψε πως αγαπούσε άλλη γυναίκα κι όχι εμένα. Έπεσα από τα σύννεφα!

-Τότε γιατί με παντρεύτηκες;

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ.

ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΟΙ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΥΡΕΘΩΣΙΝ ΑΛΛΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ. 

Ο δεχόμενος υμάς εμέ δέχεται· και ο εμέ δεχόμενος, δέχεται τον αποστείλαντά με (Ματθ. ι: 40).                      

Παράδοξον πράγμα ήθελε φανή και ματαιοπονία φανερά, ο αμαθής να επιμελήται τάχα, δια να εγκωμιάση μέσα εις τον ιδικόν του πτωχικόν αγρόν ένα, τον οποίον ενεκωμίασαν όλοι οι σοφοί μέσα εις Ακαδημίας και θέατρα. Ο δούλος να ζητή, πως να εύρη τρόπους δια να φανή ότι δοξάζει τον ιδικόν του βασιλέα και να τιμά μέσα εις την ιδικήν του πολλά ταπεινήν δουλείαν εκείνον τον οποίον εδόξασεν η φήμη με τόσας νίκας των εχθρών εις τα τετραπέρατα της γης και εις τους ουρανούς με την μαρτυρίαν των επαινετών και βασιλικών του έργων. Το ίδιον παράδοξον, η αυτή ματαιοπονία ήθελεν είπει άλλος, ότι ακολουθεί εις εκείνον, όστις προσπαθεί δια να εγκωμιάση και δια να δοξάση τον χορόν των Αγίων, λέγων ούτω:

Τη ΚΖ΄ (27η) Ιουνίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΣΑΜΨΩΝ του Ξενοδόχου.

Σαμψών, ο περιφανής ούτος και φιλόξενος ανήρ, ο εις πάσαν γην και θάλασσαν περιβόητος, ήτο από την πρεσβυτέραν Ρώμην, από ευγενείς γονείς και πλουσίους γεννηθείς και ανατραφείς με αυτάρκειαν πραγμάτων και με ενδύματα πλούσια. Επειδή δε οι γονείς του ήσαν από γένος βασιλικόν και είχον πολλά εισοδήματα, εξώδευον ελεύθερα δια να τον μάθουν γράμματα· όθεν έγινε τέλειος εις ολίγον καιρόν, όχι μόνον εις τα ποιητικά, αλλά και εις τα φιλοσοφικά, εσπούδασε δε και την ιατρικήν τέχνην και άλλα όσα του εφάνησαν αρμόδια. Περισσότερον δε από όλας τας επιστήμας επόθησε την ιατρικήν, ως φιλανθρωποτέραν και ψυχωφελεστέραν, διότι ήτο εκ φύσεως εύσπλαγχνος και εσυμπόνει τους ασθενείς και πένητας.

ΟΡΘΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ --- Του Νικολάου Πανταζή, Θεολόγου

Κάθε επέτειος, κάθε εορτή αποτελεί μίαν ειδική ανάμνηση (συχνά και αναβίωση) ενός ιστορικού γεγονότος ή μίας χρονικής ημέρας και στιγμής.

Το ρήμα “εορτάζω” δεν σημαίνει στήνω πανηγύρι με τραγούδια και χορούς, αλλά θυμάμαι, αναβιώνω, συμπληρώνω έναν συγκεκριμένο αριθμό ημερών και δεν ξεχνώ.

Ενδέχεται να γιορτάζω ένα λυπηρό, οδυνηρό ή τραγικό γεγονός. Για παράδειγμα στο Συναξάρι της Μεγάλης Πέμπτης διαβάζουμε:

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣ... ΑΝΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΝΑ ΕΛΘΟΥΜΕ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ (13-6-21) -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης