Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)


Μετά την Αγίαν Πεντηκοστήν κάθε μυστήριον και αρετή εν τη Εκκλησία είναι μικρά Πεντηκοστή, διότι δια των μυστηρίων και των αρετών το Άγιον Πνεύμα εισέρχεται εις ημάς, και εισέρχεται «ουσιωδώς» (Βλ. Πεντηκοστάριον, απόστ. Όρθρου, Τρίτη της Πεντηκοστής). Το Άγιον Πνεύμα είναι «πλούτος της Θεότητος», «πέλαγος της χάριτος», χάρις και ζωή πάσης κτίσεως (Βλ. Τρίτη της Πεντηκοστής, τριώδιον, ωδή θ΄, τριώδιον Παρασκευής ωδή η΄.Οκτώηχος, ήχος γ΄, αναβαθμοί, Όρθρον Κυριακής). Το Άγιον Πνεύμα είναι «πνεύμα σοφίας» (Εφ. 1, 17) το οποίον εάν λάβη ο άνθρωπος πληρούται θείας σοφίας. Είναι δε και «πνεύμα αποκαλύψεως» (αυτ.) διότι με την θείαν σοφίαν του αποκαλύπτει εις την καρδίαν του πιστού το μυστήριον του Θεανθρώπου Ιησού, εξ ου μόνον ο πνευματοφόρος φθάνει εις αληθινήν Χριστογνωσίαν. Ουδέν ανθρώπινον πνεύμα δύναται με οποιαδήποτε προσπάθειά του να γνωρίση το μυστήριον του Χριστού εις όλην την θείαν και σωτήριον ολότητα και τελειότητά του. Τούτο αποκαλύπτει εις το πνεύμα του ανθρώπου μόνον το Άγιον Πνεύμα, δια τούτο και ονομάζεται «πνεύμα αποκαλύψεως» (Εφ. 1, 17. 3, 6. Α’ Κορ. 2, 10). Δια τον αυτόν λόγον ο πνευματοφόρος Απόστολος λέγει: «Ουδείς δύναται ειπείν Κύριον Ιησούν ειμή εν Αγίω Πνεύματι» (Α΄ Κορ. 12, 3).

O Βενιζέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας....


Στὴν Ἑλλάδα ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης ποὺ συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴν πλήρη δυτικοποίηση τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπῆρξε ὁ Μελέτιος Μεταξάκης (1871-1935). Ὁ ὑπουργὸς τοῦ Βενιζέλου, Ἀνδρέας Μιχαλακόπουλος, σὲ μία μακροσκελῆ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν πρωθυπουργό του, μὲ ἡμερομηνία 10 (23) Νοεμβρίου 1916, τοῦ ἐξέθετε τὴν ἀναγκαιότητα ῥιζικῆς μεταρρυθμίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας μὲ στόχο τὴν πλήρη δυτικοποίησή της (κατάργηση τῶν νηστειῶν, τῶν ἑορτῶν τῶν ἁγίων, τῶν μοναστηρίων, ὀλιγώτερο παπᾶ καὶ πολὺ ἱεροκήρυκα-ἑρμηνευτή, ὀλιγώτερες ἀκολουθίες, ὀλιγώτερη ὀρθοστασία κ.λ.π.). Καὶ ὁ νοῦς του ἐπῆγε στὸν Μεταξάκη ὁ ὁποῖος, ἀπὸ τὸ 1910, ἦταν μητροπολίτης Κιτίου Κύπρου. Καὶ ἔγραφε ὁ Μιχαλακόπουλος: Πρέπει νὰ τοποθετήσουμε στὴν κεφαλὴ αὐτῆς τῆς ἀληθῶς ἐπαναστατικῆς μεταρρυθμίσεως ἕναν ἱερωμένο μὲ μεγάλες ἀντιλήψεις, περίπου ὅπως εἶσθε ἐσεῖς στὴν πολιτική. Καὶ τὸν ἔχετε: εἶναι ὁ Κύπρου. Θὰ γίνῃ, ὑπὸ τὴν προστασία σας, ὁ Βενιζέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας.

Δ Kanon Anastaseos - Greek Orthodox Byzantine Chant


Ιερά Μητρόπολις Κονίτσης :


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, σήμερα, Κυριακή, 19η Μαΐου 2013,πραγματοποιήθηκε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἡ ἐκδήλωση γιὰ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βορείου Ἠπείρου, στὶς 17 Φεβρουαρίου 1914, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας, στὶς 17 Μαΐου 1914.
Ὅμως, ὁ φετινὸς ἑορτασμός, ὅπως καὶ ὁ περυσινός,σκιάστηκε ἀπὸ τὸν διχασμὸ τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Ἡγεσίας. Πάντως, ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις ἔγιναν σύμφωνα μὲ τὸ Πρόγραμμα, ποὺ εἶχε καταρτίσει ἡ Μητρόπολή μας.Στὸ τέλος, καὶ ἀφοῦ εἶχε προηγηθῆ ἡ σημαντικὴ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρίου ΑΝΔΡΕΟΥ, ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα τὸ ἀκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
«1)Καταδικάζουμε ἀπερίφραστα τὸν μεγαλοϊδεατισμὸ τοῦ Σαλὶ Μπερίσα, ὁ ὁποῖος δημόσια διεκήρυξε, ὅτι τὸ Τέττοβο, ἡ Φλώρινα, ἡ Καστοριά, τὰ Ἰωάννινα καὶ ὁλόκληρη ἡ Ἤπειρος, μαζὶ μὲ τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα, ἀποτελοῦν τμῆμα τῆς«Μεγάλης Ἀλβανίας»! Τέτοιες ἀπόψεις δὲν συμβάλλουν στὶς σχέσεις καλῆς γειτονίας τῶν δύο Χωρῶν μας, οὔτε στὴν ἐπίλυση τοῦ ἐκκρεμοῦντος ζητήματος τῆς Ἑλληνικῆς Βορείου Ἠπείρου.
2)Διαμαρτυρόμαστε ἐναντίον τῶν ἐγκληματιῶν «Τσάμηδων», οἱ ὁποῖοι τὸν τελευταῖο καιρό, μὲ τὴν ἀφανῆ ἀλλὰ δραστήρια ὑποκίνηση τοῦ ἀλβανικοῦ καθεστῶτος,βιαιοπραγοῦν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν.
3) Ζητοῦμε τὴν ἄμεση ἐπίλυση τοῦ ζητήματος τῶν συντάξεων τοῦ Ο.Γ.Α. γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες. Ἡ Κυβέρνηση, ἄν θέλῃ νὰ κάνῃ οἰκονομίες, ἄς τὶς κάνῃ ἀπὸ ἀλλοῦ. Οὔτε εἶναι δυνατὸν οἱ ἐναπομείναντες, μέσα, Βορειοηπειρῶτες νὰ ἐγκατασταθοῦν μονίμως στὴν Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ τοὺς χορηγηθοῦν οἱ συντάξεις.Μὲ τέτοιες, αὐτόχρημα ἐξωφρενικές, ἀπόψεις εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἀδειάσῃ ἡ Βόρειος Ἤπειρος.
4)Παρακολουθοῦμε μὲ πόνο ψυχῆς τὸν συνεχιζόμενο διχασμὸ τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Ἡγεσίας, ὁ ὁποῖος θὰ ἀποβῇ ὀλέθριος κατὰ τὶς ἐπερχόμενες ἐκλογὲς τοῦ Ἰουνίου στὴν Ἀλβανία. Ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς νὰ μονοιάσουν. Κι’ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ πράξῃ μὲ ἀποφασιστικότητα τὸ χρέος της, ὥστε νὰ γίνῃ ἡ ἐπανένωση τῶν διεστώτων.Καὶ
5)Ἐμεῖς, παρὰ τὶς ἀντιξοότητες καὶ τὶς δυσκολίες τῶν καιρῶν, συνεχίζουμε τὸν εἰρηνικό μας ἀγῶνα, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ αοἰδίμου Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Καὶ ὁ Θεὸς ἔστω βοηθός».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ! Λέμε ΟΧΙ στο ΤΖΑΜΙ στην ΑΘΗΝΑ


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=16&t=7858


Λέμε ΟΧΙ στο ΤΖΑΜΙ στην ΑΘΗΝΑΔΕΝ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ την ελεύθερη έκφραση της θρησκευτικότητας κανενός Έλληνα πολίτη,


ΔΕΝ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ την ελεύθερη έκφραση της θρησκευτικότητας κανενός υπηκόου άλλου κράτους που βρίσκεται νόμιμα στην πατρίδα μας, είτε για λόγους επαγγελματικούς, είτε για λόγους τουριστικούς, είτε για σπουδές ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Άλλωστε, για την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων των μουσουλμάνων στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, υπάρχουν 27 τζαμιά καθώς και άλλοι 30 χώροι περίπου που προσφέρονται για καθημερινή προσευχή. (Μεταξύ αυτών και το μεγάλο τζαμί στο Μοσχάτο, δωρεά Σαουδάραβα μεγαλοεπιχειρηματία). Επίσης μεγάλο ξενοδοχείο των Αθηνών περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για προσευχή στις εγκαταστάσεις του όπου εδώ και δεκαετίες οι πιστοί μουσουλμάνοι επισκέπτες του (και όχι μόνο) ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.


ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΓΙΑΤΙ:ΛΕΜΕ ΟΧΙ στον Ελαιώνα, όπου μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πέρα δίδασκε ο Πλάτωνας ο μεγάλος μας φιλόσοφος.


ΛΕΜΕ ΟΧΙ στο ριζοσπαστικό Ισλάμ, που στοχεύει στην ανατροπή των κοσμικών καθεστώτων και την εγκαθίδρυση ισλαμικού κράτους.


ΛΕΜΕ ΟΧΙ στις 5 εντολές της «Μουσουλμανικής Αδελφότητας»: «Ο Αλλάχ είναι ο στόχος μας, ο Προφήτης είναι το πρότυπό μας, Το Κοράνι είναι το Σύνταγμά μας, Η Τζιχάντ είναι η ζωή μας, ο θάνατος είναι η ελπίδα μας.»


ΛΕΜΕ ΟΧΙ στο Νέο-οθωμανισμό του Νταβούντογλου


ΛΕΜΕ ΟΧΙ στη βίαιη προσπάθεια αλλοίωσης της Ελληνικής κοινωνίας από Εθνική σε πολυπολιτισμική


ΛΕΜΕ ΟΧΙ στη βίαιη προσπάθεια αποχριστιανοποίησης της Ελληνικής κοινωνίας. Ο συστηματικός εξισλαμισμός που προωθείται στρέφεται κατά της ορθοδοξίας και των παραδόσεων


ΛΕΜΕ ΟΧΙ στην πολιτισμική και πληθυσμιακή αλλοίωση της περιοχής του Ελαιώνα αλλά και της πατρίδας μας εν γένει.


ΛΕΜΕ ΟΧΙ στην ανάληψη της δαπάνης των 846.000 ευρώ για την κατασκευή του τζαμιού από το ελληνικό κράτος. Να διατεθούν αυτά τα χρήματα για τα ελληνόπουλα και τα ελληνικά σχολεία .


ΛΕΜΕ ΟΧΙ στις ορδές των απρόσκλητων παράνομων φανατικών μουσουλμάνων. Έχουμε χρέος να τους απελάσουμε άμεσα.


ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι στη Σαουδική Αραβία δεν υπάρχει χριστιανική εκκλησία.


ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ τις βεβηλωμένες χριστιανικές εκκλησίες στην Τουρκία και την κατεχόμενη Κύπρο.
ΕΛΛΗΝΑ
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕΙΣ ΝΑ ΞΕΡΙΖΩΣΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ
ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ


ΑΓΩΝΙΣΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ ΩΡΑ 19.00
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΙΩΝΑ
Γραμμή ΜΕΤΡΟ: Σύνταγμα - Αιγάλεω
(Οδικώς: Ιερά Οδός 131,
διασταύρωση Ιεράς Οδού και Αγίας Άννης)

Οι «50 ομιλίες» του Αββά Μακαρίου του Αιγυπτίου.


Μελέτημα  11ον.

1. Εκείνος που ζητάει και χτυπάει τη θύρα και ζητάει μέχρι τέλους, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, επιτυγχάνει τα αιτήματά του. Γιατί είναι αψευδής Εκείνος, που είπε: «Κάθε τι που θα μου ζητήσετε στην προσευχή με πίστη, θα το λάβετε». Αν, ακόμη και ένα ποτήρι νερό κρύο που δίνουμε, δεν μένει χωρίς μισθό, πόσο περισσότερο δεν θα δώσει ο Θεός ό,τι υποσχέθηκε σ΄ εκείνους, που είναι προσηλωμένοι σ΄ Αυτόν μέρα και νύκτα και Τον παρακαλούν;                                                 
2. Σ΄ εκείνους που λένε ότι: «έρχεται μέρα που και μίσος έχω κατά του αδελφού μου κ.ά.π. χωρίς να το θέλω», πρέπει να ειπωθούν τα εξής: Όλος ο αγώνας και η επιμέλεια του ανθρώπου ας είναι ν΄ αντιστέκεται στον πονηρό και στους πονηρούς λογισμούς. Και όπως το σίδερο καθαρίζεται όταν πυρώνεται και σφυροκοπιέται, έτσι και η ψυχή καθαρίζεται από κάθε πάθος και κάθε αμαρτία όταν πυρώνεται και χτυπιέται από το αγαθό Πνεύμα με τα΄ Άχραντα Μυστήρια.                                                                                                                                                                        3. Όπως το σιτάρι που είναι σπαρμένο στο ίδιο χωράφι, δίνει διαφορετικού μεγέθους στάχυα. Μαζεύεται όμως κι΄ αποθηκεύεται στην ίδια αποθήκη. Έτσι και στην ανάσταση των νεκρών θα υπάρχει διαφορά στη δόξα εκείνων που θ΄ αναστηθούν, ανάλογα με τη μέθεξη του Αγίου Πνεύματος, που θα έχει κατοικήσει σ΄ αυτούς από τούτη τη ζωή. Αυτό φανερώνει και το «Αστέρι από αστέρι διαφέρει στη λάμψη», που γράφει ο Απόστολος.                                                                         
4. Τούτο μόνο να φροντίζει ο καθένας μας, αφού γεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα, να ξεπλυθεί από την αμαρτία, που βρίσκεται μέσα του. Και εν συνεχεία να προχωρεί προς την τελειότητα με συνεργό πάντοτε τη χάρη του Κυρίου.                                                                                                                      
5. Ο Κύριος δεν δίνει το Άγιο Πνεύμα και τη χάρη του για να περιπέσει κανείς σε αμαρτίες. Οι άνθρωποι μόνοι τους γίνονται αίτιοι των κακών στους εαυτούς τους, γιατί δεν ακολουθούν τη Χάρη και κυριεύονται από τον Σατανά. Εξ άλλου, αν δεν δώσει ο άνθρωπος αφορμή στο σατανά, δεν μπορεί αυτός να κυριαρχλησει πάνω του με τη βία. Γι΄ αυτό το λόγο κανείς δεν είναι με βεβαιότητα του Χριστού ή του Σατανά. Αλλά, αν παραμείνει με τη χάρη ως το τέλος, πηγαίνει με το μέρος του Χριστού, διαφορετικά πηγαίνει με το σατανά. Γιατί, αν είτε ο Κύριος είτε ο σατανάς έπαιρναν μαζί τους τον άνθρωπο με τη βία, αυτός δε θα ήταν αίτιος ούτε στην κόλαση να ριχτεί, ούτε τον Παράδεισο να κερδίσει. 

Η ισλαμική απειλή και η αμήχανη Δύση


Με αποτροπιασμό και έκπληξη παρακολουθεί η βρετανική και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη τα ρεπορτάζ και τις αναφορές των ΜΜΕ για τη στυγερή δολοφονία Αγγλου στρατιώτη από μουσουλμάνους δράστες και τον τεμαχισμό του πτώματός του εν μέση οδώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δολοφόνοι, όσο περίμεναν την αστυνομία, έκαναν δηλώσεις σε περαστικούς και φώναζαν συνθήματα όπως «Ορκιζόμαστε στον παντοδύναμο Αλλάχ ότι δεν θα σταματήσουμε ποτέ να σας πολεμούμε» και «οφθαλμός αντί οφθαλμού».

Ταυτόχρονα, στη μαρτυρική Συρία ακόμα αγνοούνται οι απαχθέντες Συρορθόδοξοι επίσκοποι, ενώ μια ισλαμική οργάνωση δημοσιοποίησε προκήρυξη στην οποία επισημαίνεται ότι «είναι εντολή» του Θεού να δολοφονηθούν οι εν ομηρία ευρισκόμενοι επίσκοποι επειδή «είναι αμαρτωλοί». Οι αμαρτίες τους, σύμφωνα με την... τελεσίδικη απόφαση των ισλαμιστών, είναι η αποδοχή της τριαδικότητας του Θεού και η πίστη των Συρορθόδοξων επισκόπων ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος της Μαρίας!

Φυσικά, υπάρχει και η Αραβική Ανοιξη, το μεγάλης έκτασης μακελειό, το οποίο χαιρετίστηκε από τις ηγεσίες της Ε.Ε. και των ΗΠΑ και βύθισε σχεδόν το σύνολο της Βορείου Αφρικής στον ισλαμικό χειμώνα.

Αν συνδυαστούν όλα τα παραπάνω με την εν γένει συμπεριφορά αρκετών μουσουλμάνων που υποτίθεται ότι «ενσωματώθηκαν» στις δυτικές κοινωνίες (απειλές σε σκιτσογράφους που έκαναν χιούμορ με τον Μωάμεθ, τις επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις, τις τρομοκρατικές ενέργειες κ.ά.), καθίσταται ηλίου φαεινότερο ότι διάγουμε περίοδο ακήρυκτου πολέμου. Τα «πυρά» που ρίχνονται (από τη μία πλευρά) είναι τροχιοδεικτικά, αλλά παραμένουν πυρά.

Οι αντιστάσεις που συναντά στην επέλασή της η ημισέληνος είναι μηδενικές και οι κυβερνήσεις των δυτικών χωρών, πνιγμένες στα θολά νερά της πολιτικής «ορθότητας», του «αντιρατσισμού» και των ιδεολογημάτων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, προδίδουν τους λαούς τους ψηφίζοντας νομοθετήματα τα οποία επιταχύνουν την επέκταση του μουσουλμανικού τόξου.

Πόσο επιπλέον αίμα πρέπει να χυθεί άδικα για να συνειδητοποιήσουν οι ιθύνοντες την υποχρέωσή τους να ελέγξουν αποφασιστικά την ισλαμική απειλή;

http://www.dimokratianews.gr/


Aπορρίπτομεν ως «μόλυσμα» το των Λατίνων ράντισμα


Ιδού ποία η σημασία της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ποία η ανύψωσις του ανθρώπου μέχρι θεώσεως. Και αυτή η θέωσις αρχίζει από την ιεράν κολυμβήθραν μόνης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Χωρίς την «συνταφήν» εν τω αγίω ύδατι της κολυμβήθρας, όπου θάπτεται ο παλαιός άνθρωπος και αναδύεται ο καινός, πεπληρωμένος χάριτος και φωτός, «ενδυόμενος τον Χριστόν» δια του αγίου Χρίσματος, αναγέννησις δεν υπάρχει. Ούτε απαλλαγή ενοχής εκ της προπατορικής αμαρτίας, ούτε μετάδοσις του αγίου Πνεύματος τελείται, ούτε «ενσωμάτωσις» εν τω μυστικώ Σώματι του Χριστού ενεργείται, ούτε σωτηρίας τις αξιούται. Τα μυστηριώδη αυτά τελεσιουργούνται αρρήτως μόνον εν τη Καθολική και Αποστολική Ορθοδόξω Εκκλησία! Δια τούτο φοβούμεθα παν το έξω της Εκκλησίας κείμενον. Και δια τούτο απορρίπτομεν ως «μόλυσμα» το των Λατίνων ράντισμα, ως απεφήνατο ο μέγιστος των Κανονολόγων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ


Ανέβασμα θαυματουργίας «Άρον τον κράβαττόν σου και περιπάτει».

Στην τέταρτη Κυριακή από το Πάσχα η Εκκλησία προβάλλει το θαύμα της θεραπείας του παράλυτου της Ιερουσαλήμ. Με όλα τα θαύματα του Χριστού που εκτίθενται μέχρι τη γιορτή της Ανάληψης η Εκκλησία ξεδιπλώνει ένα προπαρασκευαστικό στάδιο μέχρι τον ερχομό του Παρακλήτου, τη μεγάλη δηλαδή ημέρα της Πεντηκοστής. Η ζωοποίηση μας από το Άγιο Πνεύμα σε αναστάσιμες τροχιές είναι αυτή που μάς ανυψώνει στο χώρο της θείας θαυματουργίας, η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε κάποια έκτακτα θαυμαστά γεγονότα αλλά επεκτείνεται σε όλο το φάσμα και την ευρύτητα της ζωής.
Στα Ιεροσόλυμα, στο χώρο της προβατικής κολυμβήθρας, στην επιλεγόμενη Βηθεσδά, διενεργείται το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού. Η τραγική αυτή ύπαρξη ήταν βυθισμένη στον ανθρώπινο πόνο. Σήκωνε το σταυρό της ασθένειάς του για 38 ολόκληρα χρόνια. Στην κατάσταση αυτή, όπως εξάγεται από το κείμενο του Ευαγγελίου, τον οδήγησε η αμαρτία.


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

«ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ»


ΣΕ μερικὰ σημεῖα τῆς Πατρίδος μας καὶ ἰδιαίτερα στὰ νησιὰ τῶν Κυκλάδων, ὑπάρχουν Παπικοί, οἱ ὁποῖοι μὲ πολλοὺς καὶ ποικίλους τρόπους προσπαθοῦν νὰ μειώσουν τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ νὰ ἐπικρατήσουν στὶς μικρὲς κοινωνίες. Μὲ γνωστὴ τὴ δόλια τακτικὴ τῶν Παπικῶν σὲ ὅλες τους τὶς δραστηριότητες, οἱ κατὰ τόπους Μητροπολίτες πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικοὶ ἀπέναντί τους καὶ μὲ τὴ στάση τους νὰ δείχνουν ὅτι μέγα χάσμα ἐστήρικται μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ.
Εἶναι ἀπαράδεκτο, γιὰ τὰ μάτια τῶν κοσμικῶν καὶ ἀδιάφορων περὶ τὴν πίστη, οἱ Ὀρθόδοξοι Μητροπολίτες νὰ συμπλέουν μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ νὰ ἐμφανίζονται ἀπὸ κοινοῦ σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις, δημιουργώντας ἐντυπώσεις, ποὺ καταφανῶς μειώνουν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἐξισώνουν μὲ τὸν αἱρετικὸ παπισμό.

Ὅταν ἕνας Μητροπολίτης συνεργάζεται καὶ συνοδοιπορεῖ μὲ τοὺς Παπικοὺς τῆς περιοχῆς του, ἂς μὴ νομίζει ὅτι ἐπιτελεῖ σπουδαῖο ἔργο καὶ ἂς μὴ χαρακτηρίζει αὐτὸν τὸν συγχρωτισμό του μὲ τοὺς αἱρετικοὺς συνοδοιπορία ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη μπορεῖ νὰ ἐκδηλώνεται μὲ πολλοὺς ἄλλους τρόπους, χωρὶς νὰ μειώνεται ἡ λάμψη τῆς Ὀρθοδοξίας. Καὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι ἡ ἀγάπη δὲν πρέπει νὰ καταργεῖ τὴν ὁμολογία τῆς Πίστεως, ποὺ πρέπει νὰ εἶναι τὸ κύριο γνώρισμα ἑνὸς Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος μάλιστα τυχαίνει νὰ ἔχει καὶ αἱρετικοὺς ἀνάμεσα στὸ ποίμνιό του.
Μπορεῖ νὰ ὑπάρξει συνοδοιπορία Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν; Μποροῦν νὰ ἔχουν τὴν ἴδια κατεύθυνση; Ἆραγε ποῦ θὰ στοχεύουν; Ὁ κοινὸς δρόμος προφανῶς ἔχει καὶ τὸ ἴδιο τέρμα. Δηλαδὴ καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι καὶ οἱ Παπικοὶ θὰ καταλήξουν στὸν παράδεισο; Ὑπάρχει ἡ ἀμοιβαία ἀγάπη; Συγκινεῖ τοὺς Παπικοὺς ἡ Ὀρθοδοξία; Ἢ μήπως μᾶς ἀνέχονται οἱ μεγαλόψυχοι ἀδελφοὶ ἄχρι καιροῦ, περιμένοντας τὴν εὐκαιρία νὰ μᾶς πλήξουν καὶ στὴ συνέχεια νὰ μᾶς ὑποτάξουν;
Μήπως ἡ συνοδοιπορία εἶναι θεατρικὴ παράσταση; Μήπως εἶναι ὁμίχλη, γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ οὐσιώδεις δογματικὲς διαφορές; Μήπως ἡ συνοδοιπορία τῆς ἀγάπης προκαλεῖ σύγχυση στὸ λαὸ καὶ δημιουργεῖ τὴν ἐντύπωση ὅτι Ὀρθόδοξοι καὶ Παπικοὶ εἶναι τὸ ἴδιο καὶ δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει καχυποψία μεταξύ τους;
Ὅσοι Μητροπολίτες ἐπιλέγουν συνοδοιπορίες ἀγάπης μὲ τοὺς αἱρετικοὺς νὰ εἶναι σίγουροι ὅτι ὁ δρόμος τους εἶναι ὀλισθηρὸς καὶ ἂς ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι εἶναι προοδευτικοί, ἀνοιχτόμυαλοι, σπουδαῖοι θεολόγοι καὶ ἐνάρετοι, ἀλλὰ καὶ ἄξιοι νὰ κατακτήσουν καὶ τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο καὶ νὰ ὁδηγήσουν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σὲ νέα ἐποχή, πολὺ καλύτερη ἀπὸ τὴ σημερινή…
Κλείνοντας τοῦτο τὸ ἄρθρο, θέλω νὰ θυμίσω στοὺς ἀπρόσεκτους Μητροπολίτες, τί ἔλεγε ὁ Γέροντας Πορφύριος γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία σὲ σχέση μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες:Μόνο ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ ἑνώνει καὶ πρέπει νὰ προσευχόμαστε νὰ ἔρθουνε ὅλοι σ᾽ αὐτή. Ἔτσι θὰ γίνει ἕνωση καὶ ὄχι μὲ τὸ νὰ πιστεύουμε ὅτι ὅλοι εἴμαστε τὸ ἴδιο καὶ ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τὸ ἴδιο. Προσεύχομαι ὁ Θεὸς νὰ σᾶς δώσει φώτιση νὰ καταλάβετε ὅτι δὲν ἔχει σχέση ἡ Ὀρθοδοξία μας μὲ ἄλλες θρησκεῖες.
Ορθόδοξος Τύπος.

Ετοιμάζουν το νόμο της εικαζόμενης εχθροπάθειας

http://kyprianoscy.blogspot.ca/


Ό,τι κι αν πούμε, ό,τι κι αν γράψουμε, οι 300 κυβερνήτες μας, όλοι με την ψήφο μας εκλεγμένοι, μη το ξεχνάμε, το γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Ο νόμος της εικαζόμενης εχθροπάθειας, άλλως αντιρατσιστικός νόμος, σε λίγο θα είναι γεγονός.

Εδώ, οι αξιότιμοι ανώτατοι Λειτουργοί της Θέμιδος, έκριναν νόμιμο το Νόμο (δωρεά οργάνων) της Εικασίας, αυτό το πρωτοφανές για τα δικαιϊκά χρονικά τερατούργημα, και δεν θα εγκρίνουν το νόμο των ρατσιστικών προθέσεων; Τι σημαίνει, όταν δια νόμου κρίνονται οι προθέσεις; Εικασία δεν είναι κι αυτό; Οι κύριοι δικαστές θα εικάζουν τις προθέσεις του γράφοντος ή του ομιλούντος - ξέρουν τον τρόπο να κόβουν και να ράβουν το δίκαιο στα μέτρα τους - και θα τον κλείνουν μέσα.

"Είναι άδικο και το άδικο δεν το ευλογεί ο Θεός", γράφει ένας αρθρογράφος, παραβλέποντας όμως ότι, επειδή είναι άδικοι αυτοί που μας κυβερνούν, αλλά άδικοι είναι κι αυτοί που ψηφίζουν τους διαρκώς ψευδομένους πολιτικούς, στερούμαστε της ευλογίας του αγίου Θεού.
 

Όντας λοιπόν στερημένοι ευλογίας, γινόμαστε έρμαια της αλογίας των κυβερνητών μας, αλλά και αυτής της ίδιας της φύσης. Το προπατορικό αμάρτημα, λένε - μάλλον έλεγαν - τα θρησκευτικά βιβλία, διέφθειρε και τη φύση. Το
big bang (bank) κυριαρχεί τώρα συντροφιά με τον εξελιγμένο πίθηκο. 'Ολα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα να τα ξεχάσουμε, επειδή γινόμαστε ιδεοληπτικοί, ψυχαναγκαστικοί, αφιλάδελφοι, κάτι δηλαδή σαν τους ισλαμιστές, που κόβουν κεφάλια στη μέση του δρόμου εν ονόματι του αλλάχ. Εν ονόματι του big bang (bank) τέτοια απίστευτα πράγματα είναι αδύνατο να συμβούν, η μεγάλη έκρηξη (bang ή bank
) προκλήθηκε από την έκσταση της αγάπης και αυτό, οφείλουμε όλοι να το χωνέψουμε. Αν όχι, οι κύριοι δικαστές θα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν το νόμο της εικαζόμενης εχθροπάθειας.

Οργανα και θύματα του Διαβόλου!


Θλίβεται κανείς και σπαράσσει μέχρι βαθέων, αναλογιζόμενος και μόνο την πατριαρχική ρήση, που θεωρεί τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι αγωνίσθηκαν εναντίον του Πάπα ως θύματα του Διαβόλου και αξίους της συγχωρήσεως και του ελέους του Θεού .
Αν όμως, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης και πλείστοι άλλοι πολέμιοι των αιρέσεων του Παπισμού, είναι όργανα και θύματα του Διαβόλου, πρέπει να τους διαγράψουμε από τις δέλτους των Αγίων, να καταργήσουμε τις εορτές και τις ακολουθίες, και αντί να επικαλούμεθα τις πρεσβείες και την βοήθειά τους, να τους κάνουμε μνημόσυνα και τρισάγια, για να τους συγχωρήσει ο Θεός.

Μη μόνον ακοινωνήτους έχειν, αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν

«Οίτινες την υγιή ορθόδοξον πίστιν προσποιούντες ομολογείν, κοινωνούσι δε τοις ετερόφροσιν, τους τοιούτους, ει μετά παραγγελίαν μη αποστώσιν, μη μόνον ακοινωνήτους έχειν, αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν» (Μεγ. Βασιλείου, P.G. 160, 101Α)

Aγ. Μάρκου: «‘Άπαντες οι της ’Εκκλησίας διδάσκαλοι, πάσαι αι Σύνοδοι καί πάσαι αι θείαι Γραφαί φεύγειν τούς ετερόφρονας παραινουσι καί της αυτών κοινωνίας διΐστασθαι» (P.G. 160, σ. 101).

Άγιος Ησύχιος «Προς Θεόδουλο –Ταπείνωση»Η ταπείνωση, επειδή εκ φύσεως ανυψώνει τον άνθρωπο και έχει την αγάπη του Θεού και αφανίζει σχεδόν όλα τα κακά πού υπάρχουν μέσα μας τα όποια μισεί ο Θεός, είναι δυσκολοκατόρθωτη. Και μπορεί νά βρεις σε έναν άνθρωπο μερική εργασία πολλών αρετών, αν όμως ζητήσεις και μυρωδιά μόνον ταπεινώσεως, μόλις πού θα τη βρεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη νά έχομε μεγάλη επιμέλεια, ώστε νά αποκτήσομε την αγία ταπείνωση. Η Γραφή, τον διάβολο τον ονομάζει ακάθαρτο, επειδή εξαρχής απώθησε το αγαθό της ταπεινοφροσύνης και αγάπησε την υπερηφάνεια. Γι' αυτό και πνεύμα ακάθαρτο ονομάζεται σε όλες τις Γραφές. Ποια σωματική ακαθαρσία μπορεί νά κάνει ο ασώματος, άσαρκος και αστάθμητος, για νά τον λέει η Γραφή ακάθαρτο; Φανερό είναι ότι για την υπερηφάνειά του ονομάστηκε ακάθαρτος και από καθαρός και φωτεινός άγγελος, έγινε βέβηλος. Επειδή, για το Θεό είναι ακάθαρτος κάθε υπερήφανος, και πρώτη αμαρτία είναι η υπερηφάνεια. Έτσι και ο υπερήφανος Φαραώ έλεγε: «Δε γνωρίζω το Θεό σου και δε θα ελευθερώσω τον Ισραήλ».

Υπάρχει σήμερα στην ελλαδική εκκλησία έστω ένας Ορθόδοξος Ποιμένας;


Όποιον μνημονεύουμε με εκείνον κοινωνούμε και με όποιον κοινωνούμε τον μνημονεύουμε. Ολα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.
Έλεγε ο άγιος Αθανάσιος «Εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς αναστρέφωνται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή (πρέπει) αυτούς εκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον, ή μετ' αυτών εμβληθήναι, ως μετά Άννα και Καϊάφα, εις τήν γέενναν του πυρός» (Μ. Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 33, 199) και "ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει φεύγειν" (PG 26, 1188 Β).