ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 20οῦ ΑΙΩΝΑ - π. Θεόδωρος Ζήσης

1. Ἐξαπλώνεται ἀνεμπόδιστα ὁ Οἰκουμενισμός
Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ χειρότερη αἵρεση ὅλων τῶν ἐποχῶν, προελαύνει ἀκάθεκτη· διαβρώνει συνειδήσεις κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, χωρὶς ἀποτελεσματικὴ ἀντίσταση. Ἐμφανίζεται μὲ ἔνδυμα προβά­του, ὡς δῆθεν ἀγάπη, εἰρήνη, καὶ ἑνότητα πρὸς τοὺς ἀλλοθρήσκους καὶ αἱρετικούς, ἐνῶ πρόκειται γιὰ βαρὺ καὶ ἄγριο λύκο ποὺ κατασπαράσσει τὸ ποίμνιο. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ποιμένες ἔχουν ἀσπασθῆ τὴν αἵρεση καὶ ἔχουν μεταβληθῆ σὲ λύκους· οἱ περισσότεροι εἶναι μισθωτοὶ καὶ δὲν θέλουν νὰ διώξουν τοὺς λύκους γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὴν καλοπέραση, τὶς τιμὲς καὶ τὶς δόξες, ἄλλοι εἶναι δειλοὶ καὶ φοβοῦνται τοὺς λύκους, καὶ μόνον ὀλίγοι ἀγωνίζονται νὰ τοὺς διώξουν.
Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι τὸ ποίμνιο ἀκατήχητο καὶ ἀκαθοδήγητο, ἀνυπο­ψίαστο, δὲν διακρίνει τοὺς λύκους κάτω ἀπὸ τὸ ἔνδυμα τοῦ προβάτου, καὶ ὄχι μόνο δὲν προφυλάσσεται, ἀλλὰ τοὺς τιμᾶ καὶ τοὺς δοξάζει.

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ


Στιχηρά Αίνων και Δοξαστικό Κυριακής Απόκρεω -- Orthodox Hymns


Τη Δ΄ (4η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ του Αναχωρητού του Ιορδανίτου.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

Γεράσιμος ο Όσιος και θεοφόρος Πατήρ ημών ο Αναχωρητής και Ιορδανίτης αποκαλούμενος υπήρξεν υιός ευπόρων και αυστηρών κατά τα ήθη γονέων, γεννηθείς εις την Λυκίαν της Μικράς Ασίας περί τα τέλη του Δ΄ μετά Χριστόν αιώνος. Η ακριβής χρονολογία της γεννήσεώς του δεν είναι γνωστή, η δε παραδιδομένη υπό των παλαιοτέρων εντύπων Συναξαριστών ως λαβούσα χώραν κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου Δ΄ του Πωγωνάτου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη χξη΄ - χπε΄ (668 – 685) είναι εσφαλμένη.

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΠΑΠΙΚΗΝ «ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑΝ» ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Ὁ ἀλιτήριος διάβολος «παίζει» πονηρότερα παιγνίδια μέ τήν ἀγάπην

«Παπική Ἑλλάδα θά πῆ ἐξαφάνιση τῆς Ἑλλάδας. Συμπορευόμεθα μέ ἐκείνους, πού γελοιοποιήσανε τόν Χριστό ὅσο κανένας ἄθεος»

Προσφάτως ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος «ἐπεστράτευσε» ἕν κείμενον τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τό ὁποῖον ὡμίλει διά τήν ἀγάπην πρός τούς ἑτεροδόξους, διά νά καταδείξη ὅτι οἱ ἀντιτιθέμενοι εἰς τούς θεολογικούς Διαλόγους μετά τῶν Παπικῶν καί εἰς τήν Ἕνωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν» εἶναι ζηλωταί, φανατικοί, ἐμπαθεῖς, μή ἔχοντες ἀγάπην. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, προκειμένου νά κτυπήση τό ἀντιπαπικόν καί ἀντιοικουμενιστικόν κίνημα καί νά κάμψη τόν ἀνθενωτικόν ἀγῶνα του, ἀπέκρυψεν ὁλόκληρον τό ἀντιπαπικόν ἔργον τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, πού χαρακτηρίζει τόν Παπισμόν ἐπικίνδυνον αἵρεσιν διά τήν Ἐκκλησίαν μας καί τό Ἑλληνικόν Ἔθνος. Πρός χάριν τῆς «ἀγαπολογίας» θυσιάζει τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα περιθωριοποιεῖ.

Τη Γ΄ (3ην) ΜΑΡΤΊΟΥ, η Οσία ΠΙΑΜΟΥΝ η Παρθένος εν ειρήνη τελειούται.

Πιαμούν η Οσία Παρθένος ήτο από την Αίγυπτον, ήκμασε δε κατά τον Δ΄ μετά Χριστόν αιώνα. Διήγε δε η μακαρία την ζωήν της εν προσευχαίς και νηστείαις ευρισκομένη πλησίον της μητρός της. Επειδή δε ήσαν πτωχαί, ειργάζετο η μακαρία γνέθουσα νήμα δια να εξοικονομή τα αναγκαία προς συντήρησίν των· ήτο δε η τροφή της τελείως πενιχρά και αύτη άπαξ και μόνον της ημέρας. Ούτω λοιπόν αγωνιζομένη η μακαρία Πιαμούν ηξιώθη και προορατικού χαρίσματος.

Δε μπορούμε να ξέρουμε αν φτάνουμε στο τέλος της ιστορικής διαδρομής

Ανώνυμος είπε...
Ναι, όντως πήραμε τη ζωή μας λάθος. Έτσι συνηθίζει ο άνθρωπος, αρχικά λόγω άγνοιας και βλακείας να παίρνει τη ζωή του λάθος. Και όταν, κι αν καταλάβει αυτό το λάθος, να επιστρέψει όπως ο άσωτος υιός στην αφετηρία, που δεν είναι άλλη από τη χαμένη του αθωότητα.. Δε μπορούμε να ξέρουμε αν φτάνουμε στο τέλος της ιστορικής διαδρομής, έτσι νόμιζαν κατά καιρούς όλοι εκείνοι οι προγενέστεροι που έβλεπαν καταιγίδες στον ορίζοντα. Οι καταιγίδες πλησιάζουν, μα μετά τη μπόρα και τις συνέπειές της, λάμπει, αστράφτει ο ήλιος. λίγο πιο πέρα από τις σκληρές συνέπειες, ένα σκαθάρι ξεμυτίζει πάνω στο βρεγμένο χορτάρι, μια πεταλούδα ατρόμητη αναζητεί το ταίρι της, ένα αρνάκι πηδάει χαρούμενο απολαμβάνοντας του ήλιου τις αχτίνες. Κανένα απ΄αυτά δεν υποψιάζεται ούτε νοιάζεται είτε τις συνέπειες της μπόρας είτε τι συνέβη. Ας βλέπουμε τη ζωή ανέμελα, όλα αυτά τα επιτρέπει ο Θεός, τίποτα δε γίνεται χωρίς τη συγκατάθεσή του, κι όλα προς νουθεσία μας, στον άνθρωπο, τη μεγάλη του αγάπη προς την εικόνα του..
2 Μαρτίου 2019 - 10:41 μ.μ.

Τη Γ΄ (3ην) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ Πρεσβυτέρου Αντιοχείας.

Θεοδώρητος ο Άγιος του Χριστού Ιερομάρτυς ήτο Πρεσβύτερος της εν Αντιοχεία Εκκλησίας επί της βασιλείας του δυσσεβούς Ιουλιανού του Παραβάτου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τξα΄ - τξγ΄ (361 – 363). Κατά την εποχήν εκείνην ο του βασιλέως τούτου θείος και συνώνυμος Ιουλιανός, Χριστιανός ων και πιστός πρότερον θεράπων του Θεού, αναγνώστης της εν Αντιοχεία Μεγάλης Εκκλησίας, επείσθη, ο άθλιος, εις τον ανεψιόν του, τον δυσσεβή και παραβάτη βασιλέα και ηρνήθη, φευ! την εις Χριστόν Πίστιν προσκυνήσας τα είδωλα.