ΤΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΝ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ὁ «δεύτερος στὴν τάξη» πατριάρχης, ξεπέρασε τὸν «πρῶτον στὴν τάξη» πατριάρχη, στὸν οἰκουμενιστικὸ κατήφορο! Ὁ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος πῆγε στὴ Ρώμη, γιὰ νὰ συμμετάσχει στὴν ἐκεῖ διαχριστιανικὴ καὶ διαθρησκειακὴ συνάντηση, ποὺ ὀργάνωσε ὁ θλιβερὸς ἡγετίσκος τοῦ Βατικανοῦ, νομίζοντας πὼς μπορεῖ νὰ ἡγηθεῖ κάποια στιγμὴ ὅλων τῶν δογμάτων καὶ τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου! Τὴν ἀρχὴ τῆς πρωτοφανοῦς οἰκουμενιστικῆς του παρεκτροπῆς τὴν ἔκαμε ὁ κ. Θεόδωρος μὲ τὴν προσφώνησή του πρὸς τὸν «ἅγιο πατέρα», χαρακτηρίζοντας τὸν αἱρεσιάρχη: «ποιμένα καὶ διάκονο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀλήθειας» καὶ τὸ παναιρετικὸ καὶ ἁμαρτωλὸ Βατικανό: …ἀρχαία «Ἐκκλησία»! Στὴν ὁμιλία του στὴ συνάντηση ξεπέρασε κάθε ὅριο. Συμπεριέλαβε τὴν Ἐκκλησία στὸ «ἴδιο σακὶ» μὲ τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς  θρησκεῖες τοῦ κόσμου!

ΕΝΗΜΡΩΤΙΚΩΣ

Πατέρες καί ἀδελφοί, εὐλογεῖτε καί χαίρετε πάντοτε!

Σᾶς γνωστοποιῶ τή νέα ἀνάρτηση στόν Δίαυλό μας "Διά Λόγου" (στό youtube).

Ἀφορᾶ στήν ἱερή μνήμη τοῦ ὁσίου Γέροντος καί πνευματικοῦ μας παπποῦ Ὁσίου Μωϋσέως,

τοῦ Γέροντος, τοῦ ἐκ Καστελλορίζου (+1946).

Δόξα τῶ Θεῶ πού ὑπάρχουν αὐτές οἱ πνευματικές παρηγορίες καί ἀναψυχές, διότι πάρα 

ἔγινε ἔρημος καί ἄβατος καί ἄνυδρος ἡ πορεία μας!

Καλό ὑπόλοιπο τῆς Νηστείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (τήν λεγομένη τῶν " Ἁγίων Ἀποστόλων " ).

Εὔχεσθε!

Μέ ἀγάπη τήν ἐν Χριστῶ

ἐλάχιστος ἀδελφός

Δημήτριος Κάτσουρας

ἐκ Κορίνθου

Υ.Γ. Ἐάν θέλετε νά συμβάλετε ὥστε οἱ ἐγγεγραμμένοι στόν Δίαυλό μας νά αὐξηθοῦν.

https://youtu.be/4aod0cYflrc

Eμμανουήλ Ανδρεάδης : Η επίσκεψη του Χριστού. Ταινία για όλη την οικογένεια

 Κείμενο: 

Η επίσκεψη του Χριστού!
Μια μικρή ταινία Ρωσικής παραγωγής, διάρκειας 27  λεπτών με ενσωματωμένους ελληνικούς υπότιτλους για μικρούς και μεγάλους!

Αγάπη, φιλότιμο, καλοσύνη, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και πολλές 

ακόμα αρετές συνθέτουν το σενάριο της μικρής αυτής ταινίας!

Μια ταινία που μόλις την δεις θα αρχίσεις να σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά!

Μια ταινία αφορμή για να την δούμε και να συζητήσουμε με τα παιδιά μας 

στο σπίτι για το περιεχόμενο της και να τους μεταφέρουμε πολλά μηνύματα!

Τη Α΄ (1η) Ιουλίου, μνήμη των Αγίων και θαυματουργών Αναργύρων ΚΟΣΜΑ και ΔΑΜΙΑΝΟΥ των Ρωμαίων.

Κοσμάς και Δαμιανός οι Άγιοι Μάρτυρες ήκμασαν κατά τους χρόνους Καρίνου και Νουμεριανού των αυταδέλφων Βασιλέων εν έτει σπδ΄ (284), κατήγοντο δε εκ της μεγαλουπόλεως Ρώμης. Αυτάδελφοι όντες μετήρχοντο και οι δύο την ιατρική και εθεράπευον όχι μόνον τους ανθρώπους, αλλά και τα κτήνη και άλογα ζώα· δι’ αντιμισθίαν δε της ιατρείας εζήτουν το να πιστεύωσιν εις τον Χριστόν οι ιατρευόμενοι, χωρίς να λαμβάνωσι παρ’ αυτών ουδεμίαν υλικήν αμοιβήν. Διαβληθέντες δε εις τον βασιλέα Καρίνον, ότι ενεργούσι τας ιατρείας και τα θαύματα με μαγικήν τέχνην, και μη θέλοντες να παραδοθώσιν άλλοι αντί αυτών, προσήλθον αυτόκλητοι και παρεδόθησαν εις χείρας του βασιλέως.

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Μαξίμου, προς Αναστάσιον Μονάζοντα.

Χθες εις τας δεκαοκτώ του μηνός, όπου ήτο η αγία Πεντηκοστή, ο Πατριάρχης εδήλωσε μοι λέγων:

--Ποίας  Εκκλησίας είσαι; Βυζαντίου; Ρώμης; Αντιοχείας; Αλεξανδρείας; Ιεροσολύμων;

Ιδού πάσαι ηνώθησαν μετά των υπ΄ αυτής επαρχιών. Εάν λοιπόν είσαι της καθολικής Εκκλησίας, ενώθητι, μήπως εισάγων αλλότρια φρονήματα εις την ζωήν της, πάθης αυτό ακριβώς το οποίον δεν προσδοκάς.

Προς τους οποίους απήντησα:

--Καθολικήν Εκκλησίαν εφανέρωσεν ο των όλων Θεός, ότι είναι η ορθή και σωτήριος ομολογία, της εις Αυτόν πίστεως.

P.G. Migne  131-133.

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό κείμενον αὐτό, τό ὁποῖον εἶναι παρόμοιον μ' ἐκεῖνο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἤτοι
«οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς ἀληθείας εἰσί καὶ οἱ μὴ τῆς ἀληθείας ὄντες, οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσὶ», ἀποτελεῖ ἀκαταμάχητον ὅπλον κατά τῆς φοβερᾶς αἱρέσεως τοῦ «δυνητισμοῦ» ἤ «ἀχρικαιρισμοῦ» τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου (+1989), ἤτοι ὅτι δυνάμεθα δῆθεν νά εἴμεθα ταυτοχρόνως καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Διάβολον «ἄχρι καιροῦ»! Ὡς γνωστόν, ἡ αἵρεσις αὐτή σαρώνει σήμερον, μέ τό νά κρατᾶ τόν λαόν εἰς κοινωνίαν μέ τούς Οἰκουμενιστάς ψευδεπισκόπους, γεγονός πού, συμφώνως μέ τά ὡς ἄνω χωρία, σημαίνει ὅτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν «ὀρθοδόξων», ὅσοι δέν ἔχουν ἀποτειχισθῆ ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς, εὑρίσκονται (ἐν δυνάμει) ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί ὅσοι παραμένουν ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ των εἰς τήν κατάστασιν αὐτήν λογίζονται ὡς «ἐχθροί τοῦ Θεοῦ», κατά τούς Ἁγίους Πατέρας.