Σχόλια της ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1935

Τούτου ἕνεκα συνιστῶμεν εἰς ἅπαντάς τους ἀκολουθοῦντας τό ὀρθόδοξον ἑορτολόγιον, ὅπως μηδεμίαν πνευματικήν ἐπικοινωνίαν ἔχωσι μετά τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν σχισματικῶν λειτουργῶν Αὐτῆς, ἀπό τῶν ὅποιων ἔφυγεν ἤ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος διότι οὗτοι ἠθέτησαν ἀποφάσεις τῶν Πατέρων τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί πασῶν των Πανορθοδόξων Συνόδων τῶν καταδικασασῶν τό Γρηγοριανόν ἑορτολόγιον.

Ὅτι ἡ Σχισματική Ἐκκλησία δέν ἔχει χάριν καί Ἅγιον Πνεῦμα, τοῦτο διαβεβαιοῖ καί ὁ Μ. Βασίλειος λέγων τά ἑξῆς: «Εἰ καί περί μή Δόγματα οἱ Σχισματικοί σφάλοιντο, ἀλλ' ἐπειδή τοί γέ κεφαλή τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστός ἐστίν κατά τόν θεῖον Ἀπόστολον, ἐξ οὗ τά μέλη πάντα ζωοῦται καί τήν πνευματικήν αὔξησιν δέχεται, οὗτοι δέ τῆς ἁρμονίας τῶν μελῶν τοῦ Σώματος ἀπερράγησαν, καί οὐκέτι παραμένουσαν αὐτοῖς, ἔχουσι τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅ τοίνυν οὐκ ἔχουσιν πῶς ἄν τοῖς ἄλλοις μεταδοῖεν».

Ἐγκύκλιος 1950
Ἀρ. Ἐγκυκλίου :13
Ἐν Ἀθήναις τῇ 26 Μαΐου 1950

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ. Ο. Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ψαλμωδίες Μεγάλης Τεσσαρακοστής - Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας


Τη ΙΣΤ΄ (16η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ του Θαυματουργού, του εν τη εν Πάτμω Ιερά Μονή Ιωάννου του Θεολόγου ασκήσαντος εν η και το τίμιον αυτού απόκειται Λείψανον.

Χριστόδουλος ο του Δεσπότου Χριστού θαυμαστός και γνήσιος δούλος κατήγετο από τα περίχωρα της ε Βιθυνία της Μικράς Ασίας λαμπράς και περιφανούς πόλεως Νικαίας, εις την οποίαν εγεννήθη κατά τους τελευταίους χρόνους της βασιλείας του αυτοκράτορος Βασιλείου Β΄ του Βουλγαροκτόνου (976 – 1025). Οι γονείς αυτού ήσαν ευσεβείς και Ορθόδοξοι και εκαλούντο ο μεν πατήρ Θεόδωρος, η δε μήτηρ Άννα, οίτινες, αφού τον εγέννησαν, ωνόμασαν αυτόν κατά το Άγιον Βάπτισμα, Ιωάννην.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὁ στῦλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ κήρυξ τῆς θείας Χάριτος -- Τοῦ Ἀρχ/του π. Μάρκου Μανώλη (†)

Ἡ σημερινή Κυριακή, εὐσεβεῖς χριστιανοί εἶναι συνέχεια θά μποροῦσε νά πῆ κανείς τῆς προηγουμένης Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι σήμερα ἑορτάζομε τήν μνήμην τοῦ μεγάλου προμάχου τῆς Ὀρθοδοξίας μας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσ/νίκης τοῦ Παλαμᾶ καί ὅπως οἱ πρό αὐτοῦ Ἅγιοι Πατέρες ἠγωνίσθησαν διά τόν θρίαμβον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἔτσι καί ὁ σημερινός μεγάλος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς «ἑπόμενος τοῖς Ἁγίοις Πατράσι», ἀκολουθώντας δηλαδή πιστά τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἐστερέωσε τήν Ὀρθοδοξίαν μας, ἐστήριξε τήν πίστιν τῶν Ὀρθοδόξων καί κατήσχυνε ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι πολεμοῦσαν αὐτήν, μάλιστα δέ ἐκείνους, πού πολεμοῦσαν τόν Ὀρθόδοξο μοναχισμό, τόν ἡσυχασμό καί ἐκείνους πού δέν ἐδέχοντο διάκρισιν μεταξύ οὐσίας καί ἐνεργείας εἰς τήν Ἁγίαν Τριάδα.

π. Θεόδωρος Ζήσης: Είμαστε όλοι υπεύθυνοι.

Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοι καί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε “Φεύγουμε εμείς”.

Δέν θά ἐπιτρέψω νά διεκδικοῦν τήν Ὀρθοδοξίαν οἱ τσαρλατᾶνοι! -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

@ 14 Μαρτίου 2020 - 7:44 μ.μ.: «τελικά αφού είμαστε κι όλοι αμαρτωλοί και δεν υπάρχει αγιότητα στον κόσμο ας μη μιλήσει κανείς μας! ... οι Άγιοι Πατέρες δεν είπαν ότι όταν διακινδυνεύει η πίστη ΜΟΝΟ ο αναμάρτητος ας φωνάξει».

Δυστυχῶς, ἀγαπητή μου Ἰωάννα, ὄχι μόνον εἶσαι ἐκτός θέματος, ἀλλά διέστρεψες βάναυσα καί τά λόγια μου! Ἐγώ δέν εἶπα νά μήν μιλάῃ κανείς, ἐπειδή εἴμεθα ὅλοι ἁμαρτωλοί! Δέν εἶναι αὐτή ἡ ἐκκλησιολογία μου γιά τήν ἐγκυρότητα τῶν μυστηρίων. Σᾶς παρέθεσα τήν Ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν, τήν ὁποίαν διετύπωσε, ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, ἀλλ' οὐδόλως τήν ἐλάβατε ὑπ' ὄψιν, διότι προφανῶς ἔχετε ἐγκολπωθῆ τήν αἱρετικήν τοῦ τσαρλατάνου Καρπαθάκη. Ἐπί τοῦ θέματος, λοιπόν, ἐπαναλαμβάνω τά ἑξῆς:

«Μία ἀνεγνωρισμένη Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, τότε μόνον ἀπόλλυσι τὴν ὀρθόδοξον ἔννοιαν καὶ τὸ κῦρος τῶν θείων Μυστηρίων, ὅταν ἀναγνωρισθῇ καὶ αὕτη αἱρετικὴ ἢ σχισματικὴ ὑπὸ Πανορθοδόξου Συνόδου, μόνης δικαιουμένης νὰ ἀφαιρέσῃ ἐξ αὐτῆς τὴν Χάριν καὶ τὸ Θεῖον κῦρος τῶν Μυστηρίων, διότι καὶ μόνη Αὕτη δικαιοῦται νὰ παρέχῃ ταῦτα εἰς Αὐτήν. Κατὰ ταῦτα, ἐπειδὴ τὴν ἁγιαστικὴν Χάριν καὶ τὸ κῦρος τῶν θείων Μυστηρίων δὲν παρέχει ὁ τελῶν ταῦτα Ἐπίσκοπος ἢ ὁ Ἱερεύς, ὅστις εἶναι μόνον ἁπλοῦν μέσον καὶ ὄργανον μεταδοτικὸν τῆς Χάριτος, ἀλλ᾿ ἡ ὀρθόδοξος ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας, ἐν ὀνόματι τῆς ὁποίας τελοῦνται ταῦτα».

Τά αὐτά λέγουν καί ἄλλοι ἅγιοι, ὅπως ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (βλ. ὑποσημειώσεις εἰς τόν Γ' Ἀποστολικόν Κανόνα), ὁ Ἅγιος Κύριλλος τοῦ Καζάν κ.ἄ. Βλέπω, ὅμως, ὅτι ἐσεῖς δέν δέχεσθε τήν Ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν, ἀλλ' ἰσχυρίζεσθε ὅτι ὅλοι οἱ κληρικοί πού κοινωνοῦν μέ τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι αὐτομάτως καθῃρημένοι καί ἄρα δέν χρειάζεται νά γίνῃ Πανορθόδοξος Σύνοδος γιά νά πληροφορήσῃ ἐγκύρως τήν Οἰκουμένην περί τούτου, ἐφόσον τό ἔχετε ἀποφασίσει ἐσεῖς! Ποῦ τά εἴδατε αὐτά τά καρπαθάκεια δόγματα; Παρακαλῶ προσκομίσατε μαρτυρίες Πατέρων πού νά λέγουν ὅτι καί οἱ μή Συνοδικῶς κεκριμένοι αἱρετικοί καθίστανται αὐτομάτως ἐνεργείᾳ σχισματικοί/αἱρετικοί, ἄρα προσφέρουν «κρασάκι καί ψωμάκι», ἀντί Θείας Κοινωνίας, καί γενικῶς ὅλα τά μυστήρια πού τελοῦν εἶναι ἄκυρα. Ἐπίσης, ποῦ εἴδατε ὅτι οἱ ἐν δυνάμει (δηλαδή, οἱ μή Συνοδικῶς κεκριμένοι) αἱρετικοί/σχισματικοί εἶναι τό ἴδιο μέ τούς ἐν ἐνεργείᾳ (δηλαδή, τούς Συνοδικῶς κεκριμένους) αἱρετικούς/σχισματικούς; Ἄν προσκομίσετε τέτοιες μαρτυρίες Πατέρων, τότε καλόν θά ἦτο νά μᾶς διαφωτίσετε ἀπό ποίαν ἀκριβῶς στιγμήν ἠκυρώθησαν τά μυστήρια τῶν Ν/Ητῶν, διά να ξέρουμε ἄν ἐμεῖς καί τά παιδιά μας, πού γεννηθήκαμε, βαπτισθήκαμε κ.λπ. στό ν.ἡμ. εἴμεθα ἤ ὄχι ἀληθῶς βαπτισμένοι, νυμφευμένοι κ.λπ. Ἀπό τήν 10-3-1924; Ἀπό τήν 7-12-1965; Ἀπό τήν 26-6-2016; Ἀπό πότε;

Προσέξατε, ἡ αἱρετική ψευδο-αυστηρότης τοῦ Καρπαθάκη τόν ὡδήγησε εἰς σχίσμα, ὅπερ εἶναι τό κυρίως ὑπεύθυνον διά τήν διάλυσιν τοῦ π.ἑ. καί τήν πρόοδον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Πολύ φοβοῦμαι ὅτι ἀκολουθεῖτε τά βήματά του. Ἀπόδειξις ὅτι ἐγώ χθές κάλεσα ὅλους μας νά ἔχουμε ἁγιότητα καί νά γίνουμε διαπρύσιοι κήρυκες τῆς Ὀρθοδοξίας κι ἐσύ ἔγραψες ὅτι ἐγώ τάχα εἶπα νά ... σιωπήσουμε, ἐπειδή εἴμεθα ἁμαρτωλοί!!! Ἐπαναλαμβάνω καί πάλιν ὅτι ὁ λόγος διά τόν ὁποῖον οὐδείς θέλει πλέον ν' ἀκούσῃ διά τό π.ἑ. εἶναι ὅτι πρῶτα οἱ Ματθαιϊσταί καί τώρα σχεδόν ὅλοι οἱ τοῦ π.ἑ. (κυρίως οἱ ἐπίσκοποι) εἶναι ἀναξιόπιστοι τσαρλατάνοι καί δέν ἐμπνέουν ἐμπιστοσύνην. Συνεπῶς, ναί, ὄχι μόνον νά μιλᾶμε, ἀλλά νά φωνάζουμε, ἀλλά νά φωνάζουμε Ὀρθόδοξα, ὄχι τσαρλατάνικα! Ἄν κάνω λάθος, ἀποδεῖξτε το! Ἁγιοπατερικῶς, ὅμως, ὄχι Ματθαιϊκῶς; Τέλος, σημειώσατε ὅτι ὁ λόγος διά τό ἔντονον ὕφος τῶν ἀνωτέρω λόγων εἶναι ὅτι ἕνας τσαρλατᾶνος (ὁ
Unknown
) ἤδη ἔγραψεν ὅτι οἱ θέσεις μου αὐτές εἶναι δῆθεν οἰκουμενιστικές καί εἶμαι βέβαιος ὅτι κι ἐσεῖς τό ἴδιο ὑπονοεῖτε μέ τά λεγόμενά σας. Ἔ, λοιπόν, ὄχι, δέν θά ἐπιτρέψω νά διεκδικοῦν τήν Ὀρθοδοξίαν οἱ τσαρλατᾶνοι!
--------------------------------------
Σταύρος Τ. είπε...
Έχουνε αποδεχτεί Συνοδικώς, ως ΟΜΑΔΑ, την αίρεση παντοιοτρόπως, όπως κι οι Πιστοί έχουνε ενημερωθεί παντοιοτρόπως. Με εξαίρεση τους αδιάφορους ή όσους κρύβονται για να μην μάθουνε
Με την ίδια λογική, τί φταίγανε τα μικρά παιδάκια, οι παππούδες κ.τ.λ. των Λατίνων ;
(που κάποιοι σημερινοι αγαπολόγοι βιάζονται να τους στείλουνε στην κόλαση από το 1054..)
Εκει νομίζετε δεν γινότανε παραπληροφόρηση, ότι έχουνε δίκιο οι Λατίνοι στο φιλιόκβε κι όχι εκείνοι της Ανατολής ;
Μα θα πείτε, ήτανε νεωτερισμος, δεν υπηρχε τους προηγούμενους αιώνες, θα έπρεπε να το ξέρουνε
Μήπως όμως υπήρχε να συλλειτουργούμε με τον Πάπα ;
Κι ένα νήπιο της Ορθοδοξίας γνωρίζει "Τον Πάπα να καταρράσθε"