ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΟΛΜΗΡΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΥ κ. ΚΟΧ ΚΑΙ ΠΕΡΓΑΜΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥΕἰς τὸν θεολογικὸν διάλογον ποὺ ὠργανώθηκε ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὸ Ρέθυμνον Κρήτης, οἱ κύριοι ἐκπρόσωποι, ὁ Καρδινάλιος κ. Κούρτ Κόχ ἐκ μέρους τῶν
Παπικῶν καὶ ὁ Περγάμου κ. Ἰωάννης ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων, προέβησαν εἰς δηλώσεις.
Συμφώνως μὲ ὅσα ἔγραψε ὁ «Ο.Τ.». εἰς τὸ κύριον ἄρθρον τὴν 24ην Ἰουνίου, οἱ δύο ἐκπρόσωποι φρονῶ ὅτι ἀπεγοήτευσαν. Καὶ ναὶ μὲν ἀπὸ πλευρᾶς Βατικανοῦ δὲν ἀναμένουμε ὑπεύθυνες θέσεις – δηλώσεις. Ἀπούσης τῆς συναισθήσεως τῶν τρωτῶν των, πασχίζουν διὰ
τὴν ἕνωσιν, ὅπως αὐτοὶ τὴν ἐννοοῦν. Δυστυχῶς καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθοδόξων, πάγιον πλέον γεγονός, οἱ ἑκάστοτε ἐκπρόσωποι παρουσιάζονται νὰ μὴ ἐκπροσωποῦν ἐπάξια καὶ ὑπεύθυνα τὰ τῆς πίστεως. Ἄλλ᾽ ἄς προσεγγίσωμεν τὰς δηλώσεις των. Ὁ Καρδινάλιος κ. Κούρτ Κόχ τόνισε μεταξὺ ἄλλων:

 

ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

Γράφοντας "Προς τον Θεόδουλον" ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος τον συμβουλεύει πως να αποφεύγη τους πονηρούς λογισμούς με τους οποίους αρχίζει και γεννιέται η αμαρτία. Του αποκαλύπτει λοιπόν το μεγάλον μυστικόν, που είναι η «νοερά προσευχή», το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», λέγοντας:

« Όπως είναι αδύνατο να
περάση κανείς μεγάλον πέλαγος χωρίς μεγάλον πλοίον, έτσι είναι
αδύνατον να διώξη κανείς την προσβολή ενός πονηρού λογισμού
χωρίς την επίκλησιν του Ιησού Χριστού».

Τι καθόμαστε λοιπόν και
δὲν επικαλούμεθα τον Σωτήρα μας;

The Necessity and Value of Repentance.

Lest it should be supposed that what was previously written reflected the ideas of the writer, the notions of a mere man, and in order that the reader may be more fully rersuaded of the need for repentance—which is spoken of with displeasure, or ironically smiled at by those who wander away from God—and on the other hand of its value and importance, let him give heed to what the Holy Scriptures declare. Whatever the Sacred Writings say is not the view of man but the perfect truth declared by God. The Holy Scripture is the divine book our heavenly Father, the most high God, has sent to us through God-inspired men like a letter to give light and teach the whole truth to us, His earthly children. In this divine book, God has made repentance the basis of His relations with us.

Οι άγιοι επτά Παίδες

Οι άγιοι επτά Παίδες, Μαξιμιλιανός, Εξακουστωδιανός, Ιάμβλιχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Ιωάννης και Κωνσταντίνος, έζησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου (249-251 μ.Χ.). Οι νέοι αυτοί, μόλις βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία και ύστερα από συνετή σκέψη και εκτίμηση, μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και μπήκαν και κρύφτηκαν μέσα σε ένα σπήλαιο.