Οι πλάνες του διαχειριστή -- Γράφει ο Ορθόδοξος Αντισχισματοαιρετικός Ιωάννης


Ανώνυμος είπε...
Φίλε 1:55, δεν ξέρεις να απαντάς στις πλάνες του κ. Κωνσταντίνου!
Πρόσεξε πως πρέπει να απαντάς στον ιστολόγο για να καταλάβει τα λάθη του:
Ουνίτη παλαιοημερολογίτη Κώστα τσοπάνο, (
σ.σ. ο τσοπάνος δεν είναι Ουνίτης σαν και σένα ούτε παλαιοημερολογίτης. Έχει κοινωνία μόνο με αποτειχισμένους του νέου) δεν υπάρχει συνεορτασμός με τους Λατίνους τα Χριστούγεννα γιατί δεν υπάρχει εκκλησιαστική κοινωνία με τους Φραγκολατίνους, (σ.σ. 
https://www.youtube.com/watch?v=vzSuXSAPUSc  Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου και Επισκόπου Πάπα Ρώμης Bενεδίκτου, Φραγκίσκου..… τό παρόν βίντεο, βεβαιώνει ότι δεν γνωρίζεις δυστυχώς τι γίνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία! )  αλλά ούτε και εορτάζουν το Πάσχα μαζί οι Ορθόδοξοι με τους Παπικούς. Μόνο 33 φορές στα 100 χρόνια εορτάζουν την ίδια ημέρα το Πάσχα οι Παλαιοημερολογίτες με τους Λατίνους, οι Ορθόδοξοι με τους Φραγκολατίνους, και αυτοί που ακολουθούν το Παλαιό και το Νέο Ημερολόγιο με τους Παπικούς.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox HymnsΗ πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


Τη ΙΖ΄ (17η) Δεκεμβρίου, μνήμη των Αγίων Τριών Παίδων ΑΝΑΝΙΟΥ, ΑΖΑΡΙΟΥ, ΜΙΣΑΗΛ και ΔΑΝΙΗΛ του Προφήτου.

Δανιήλ ο μακάριος Προφήτης ήτο από την βασιλικήν φυλήν του Ιούδα, καταγόμενος από γένος ευρισκόμενον εις την βασιλικήν υπηρεσίαν και εγεννήθη εις Βηθαράν την ανωτέραν. Ενώ δε ακόμη ήτο νήπιον, απήχθη αιχμάλωτος εκ της Ιουδαίας εις την Βαβυλώνα και εκεί προεφήτευσεν έτη εβδομήκοντα· προέλαβε δε την Γέννησιν του Χριστού τετρακόσια εξήκοντα έτη. Ήτο δε ανήρ τοσούτον σώφρων, ώστε οι Ιουδαίοι ενόμιζον, ότι είναι ευνούχος. Επένθησε πολύ δια την αιχμαλωσίαν των ομοφύλων του Εβραίων, ενήστευε δε από πάσαν επιθυμητήν τροφήν· και ήτο μεν ξηρός κατά το σώμα, εφαίνετο όμως πολύ ωραίος με την Χάριν του Υψίστου Θεού. 

Πολλοὶ Ἐπίσκοποι παραπλανοῦν, χρησιµοποιοῦντες λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου -- Τοῦ κ. Ἰωάννου Ρίζου

Ἐπειδὴ δυστυχῶς τὸ ποίµνιο δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ γνωρίσει τὴν καθαρὴ Πίστη τῆς Ὀρθοδοξίας, πολλοὶ ἐπίσκοποι ἐκµεταλλεύονται αὐτή του τὴν ἄγνοια καὶ πετᾶνε συχνὰ πυκνὰ ἐν εἴδῃ φωτοβολίδος ἁγιογραφικὲς καὶ ἁγιοπατερικὲς ρήσεις µὲ τρόπο δόλιο ἄλλα πάντα κατάλληλο γιὰ τὴν συνειδησιακὴ χειραγώγησή του. Ἔτσι λοιπὸν ἀκοῦµε συχνὰ τοὺς ἐπισκόπους νὰ ἐπιχειροῦν νὰ τροµάξουν αὐτοὺς ποὺ τολµοῦν νὰ τοὺς ἐλέγχουν µὲ ρήσεις τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου. Λένε: «..Τὸν ἐπίσκοπο πρέπει νὰ τὸν βλέπουµε σὰν τὸν Κύριο4», «..Χωρὶς τὸν Ἐπίσκοπό σας νὰ µὴ κάνετε τίποτα4», «Ὅποιος κάνει κάτι κρυφὰ ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο λατρεύει τὸν διάβολο» κ.λπ. Ἂς δοῦµε ὅµως κατ’ ἀλήθειαν καὶ σύντοµα πῶς ἔχουν τὰ πράγµατα. Κατ’ ἀρχὰς νὰ ποῦµε ὅτι στὴν Ἀποστολικὴ περίοδο «ἐπίσκοπος» ὀνοµαζόταν ὁ προϊστάµενος τῆς σύναξης ἐνορίας καὶ δὲν ἔχει σχέση µὲ τὸν ὕστερο θεσµὸ τοῦ µητροπολίτη.1
-------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὀρθότατες καί ἀναγκαῖες οἱ ἐπισημάνσεις τοῦ κ. Ρίζου. Σέ ὅσους ἀσχολοῦνται μέ τά ἐκκλησιαστικά, εἶναι γνωστόν ὅτι ὑπακοή στόν ἐπίσκοπον ὀφείλεται ὅταν δέν ὑφίστανται λόγοι «εὐσεβείας καί δικαιοσύνης» (31ος Ἀποστολικόν Κανών). Ὅταν, ὅμως, ὁ «ἐπίσκοπος» κηρύσσῃ φανερά αἵρεσιν, τότε δέν εἶναι πλέον ἐπίσκοπος, ἀλλά «ψευδεπίσκοπος» καί «ψευδοδιδάσκαλος», ὁπότε ὄχι μόνον παύει τό χρέος τῆς ὑπακοῆς πρός αὐτόν, ἀλλά καί ἐνεργοποιεῖται τό χρέος τῆς ἀποτειχίσεως ἀπό αὐτόν, γιά ὅσους βεβαίως ἐνδιαφέρονται διά τήν σωτηρίαν των, καθότι ἰσχύει ὅτι «τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφὸτεροι εἰς βὸθυνον πεσοῦνται»(Ματ. 15:14).
-----------------------------

Σιδέρης Μπουκτάρης είπε...
Γράφει στο τελευταίο του άρθρο στην "Πατερική Παράδοση" ο κ. Ι. Ρίζος: "Θέλω να ζητήσω συγχώρεση και από τον Θεό και από τους δυο-τρείς αναγνώστες μου, γιατί κι εγώ έσφαλα στο ζήτημα αυτό και πρόβαλλα την θέση ότι τα μυστήρια στον οικουμενισμό είναι έγκυρα. Ζήτησα από την "Π.Π." να ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ τα σχετικά άρθρα και φυσικά θα ΔΙΟΡΘΩΣΩ το ανάλογο σημείο στους "Ληστές..."Β'. Συνεπώς, συμφωνώ απόλυτα με τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά..." !
Θερμά συγχαρητήρια στον κ. Ιωάννη Ρ. για την αλλαγή του και την μετάνοιά του!! Ήρθε η ώρα να μετανοήσουν και οι κύριοι Σημάτης και Τσακίρογλου, Χατζηνικολάου και Τάκας, Μάννης και Παπαρρήγας (και οι μοναχοί Επιφάνιος και Σάββας) !!!

-----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 16 Δεκεμβρίου 2019 - 4:44 μ.μ.
Ἐσύ μέχρι τώρα δέν ἔχεις γράψει τίποτε τό σωστό! Τούτου δοθέντος, καλά θά κάνῃς νά σταματήσῃς ν' ἀσχολῆσαι μέ τά δογματικά.

---------------------------------
Ο/Η Σιδέρης Μπουκτάρης είπε...
Προς κ. Δ. Χατζηνικολάου

Γράφει ο Άγιος Νικόδημος: "Λέγει δέ και ο Θείος Χρυσόστομος (ομιλ. εις το εν αρχή ην ο λόγος) ας μη σε γελάσουν (όπως γέλασαν τον κ. Δημήτριο), ώ ακροατά, τα των αιρετικών συστήματα• βάπτισμα γαρ έχουσι, αλλ' ου φώτισμα, και βαπτίζονται μεν κατα το σώμα, κατά δε την ψυχήν δεν φωτίζονται• Αλλά και ο Άγιος Λέων εν τη προς Νικήταν επιστολή, ουδείς αιρετικός λέγει, αγιασμόν παρέχει δια των μυστηρίων. Ο δέ Αμβρόσιος εν τω περί των κατηχουμένων, το των δυσσεβών βάπτισμα, λέγει ουχ αγιάζει".

------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 16 Δεκεμβρίου 2019 - 5:23 μ.μ.

Τό ἔχουμε χιλιάκις ἀναλύσει αὐτό τό θέμα, κ. Μπουκτάρη, ἀλλ' ἐπειδή ἔχει ἱστορικῶς (ἀπό τό 1937) ἀποδειχθῆ ὅτι εἶναι ἄκρως ἀποτελεσματικόν ἐργαλεῖον διαιρέσεως τῶν Ὀρθοδόξων εἰς χεῖρας τοῦ Πονηροῦ, ὁ τελευταῖος τό ἐπαναφέρει συνεχῶς στήν ἐπικαιρότητα. Πρό ἑνός περίπου ἔτους, σπουδαιότατος παράγων τῶν Ὀρθοδόξων μοῦ εἶπε τηλεφωνικῶς: «Πρέπει νά τό ξεκαθαρίσουμε αὐτό, ἔχουν ἤ δέν ἔχουν μυστήρια οἱ Ν/Ηται;» Κατά τά τελευταῖα 7-8 ἔτη, ἡ θέσις μου ἐπ' αὐτοῦ τοῦ θέματος ἔχει ἐπανειλημμένως καταγραφῆ σέ 2-3 ἱστολόγια. Δέν ἐπιθυμῶ νά ἐπανέλθω.

Mὴ διὰ τὰς πολλάς μου ἁμαρτίας καὶ ἀνομίας ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ τοῦ ἀναξίου δούλου σουΚυρία μου, καὶ πρὸς τὸν Θεόν μου ἀκοίμητος προστασία καὶ ἀκαταίσχυντος. Ἴδε τὴν πίστιν μου, καὶ τὸν πόθον τὸν ἔνθεόν μου, καὶ ὡς ἔχουσα τὸ συμπαθὲς καὶ τὸ δύνασθαι, οἷα δὴ Θεοῦ Μήτηρ, τοῦ μόνου ἀγαθοῦ καὶ ἐλεήμονος, δέξαι τὴν παναθλίαν μου ψυχὴν καὶ ἀξίωσον αὐτήν, διὰ τῆς σῆς μεσιτείας καὶ ἀντιλήψεως, τῆς δεξιᾶς μερίδος τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ καὶ τῆς καταπαύσεως τῶν ἐκλεκτῶν καὶ ἁγίων αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔχω πλήν σου βοηθόν, οὐδὲ ἀντίληψιν. Εἰς σὲ ἐλπίζων, μὴ ἀστοχήσω. Εἰς σὲ καυχῶμαι· μὴ διὰ τὰς πολλάς μου ἁμαρτίας καὶ ἀνομίας ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ τοῦ ἀναξίου δούλου σου· ἔχεις γὰρ τὸ θέλειν καὶ δύνασθαι, ὡς τὸν ἕνα τῆς Τριάδος ἀρρήτως γεννήσασα.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Περὶ τῆς Σκήτης τοῦ Τιµίου Προδρόµου -- Γράφει ὁ Γέρων Σάββας Λαυριώτης

«Τὴν κοιλία µου ἀλγῶ, καὶ τὰ αἰσθητήρια τῆς καρδίας µου· µαιµάσσει ἡ ψυχὴ µου, σπαράσσεται ἡ καρδία µου» (Ἰερεµ. δ΄ 19), καὶ τὰ µάτια µας δακρύζουν στοχαζόµενοι τὴν κατάσταση τῶν ἀδελφῶν µας ἁγιορειτῶν, ποὺ ὄχι µόνον δὲν καταδικάζουν καὶ δὲν ἀσχολοῦνται µὲ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καὶ τὶς κακοδοξίες τοῦ Πατριάρχου, καθὼς ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι καὶ νεώτεροι πνευµατέµφοροι Πατέρες διδάσκουν, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ δείξουν τὴν δουλικὴ ὑποταγὴ τους σὲ αὐτόν, περιτρέχουν στὰ κελλιὰ καὶ τὶς σκῆτες, φοβερίζοντας καὶ ἀπειλώντας τοὺς πατέρες, πὼς θὰ τοὺς ἐκδιώξουν, θὰ τοὺς τιµωρήσουν, καὶ ἄλλα ξένα πρὸς τὸ µοναχικὸ µας σχῆµα, γνώριµα ὅµως τῶν αἱρετικῶν. Καὶ γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς, ὁ Ἡγούµενος τῆς Λαύρας π. Πρόδροµος, ἐν γνώσει τῆς γεροντίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀπειλὲς ποὺ ἐκτόξευσε στὴν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννας καὶ σὲ Καυσοκαλυβίτες Πατέρες, προσφάτως σὲ ἐπισκέψεις του στὴν Σκήτη τοῦ Τιµίου Προδρόµου, στοὺς Ρουµάνους πατέρες, τοὺς ἀπείλησε πὼς θὰ τοὺς ἀπελάσει καὶ θὰ τοὺς διώξει ἀπὸ τὸ µοναστήρι, ἂν συνεχίσουν νὰ ὑπογράφουν τὰ κείµενα ποὺ εἶναι ἐνάντια στὸν Πατριάρχη. Τὸ αὐτὸ εἶχε ξανακάνει καὶ µὲ ἄλλα κείµενα ποὺ εἴχαµε ὑπογράψει.
---------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὁμολογητικόν κείμενον! Θά ἤθελα νά ξέρω πόσα καί ποῖα ἱστολόγια, περιοδικά καί ἐφημερίδες ἐδημοσίευσαν αὐτό τό πνευματικόν διαμάντι. Τό λέγω αὐτό διότι ἡ μεγίστη πλειοψηφία τῶν σημερινῶν «ὀρθοδόξων», ἐνῷ ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ Βαρθολομαῖος καί οἱ ἄλλοι Οἰκουμενισταί εἶναι αἱρετικοί, ἐν τούτοις, ἀρνοῦνται ν' ἀποτειχισθοῦν, ὁπότε συμπεριφέρονται ὡς «εὐλαβεῖς βλαμμένοι» (φράσις τοῦ γ. Παϊσίου).
---------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Όταν οι καλόγεροι, που είναι τα απόλυτα μηδενικά τού κόσμου, γίνονται εξαρτηματικοί της αίρεσης ένεκεν τής περιουσίας, τότε έχει χαθεί εντελώς ο αυτοσκοπός της Αγιόνυμης Αγιορείτικης Μοναστικής Πολιτείας, και τα αγιονορείτικα μοναστήρια άρχισαν να συμπεριφέρονται από τώρα, ως θέρετρα πολυτελούς διαβίωσης, ή άλλως τα χειρότερα φέρετρα πτωμάτων, που θα εξυπηρετούν από τώρα τον αχταρμά τού Οικουμενισμού.

Το Βατικανό υποκαθιστά την Βηθλεέμ και ο Παπισμός υποκλέπτει την προσδοκία!

Πρέπει να θλιβώμεθα, διότι συνεορτάζομε τα Χριστούγεννα με τους Φράγκους της Δύσεως και όχι με τους Ορθοδόξους των Αγίων Τόπων. Το Βατικανό υποκαθιστά την Βηθλεέμ και ο Παπισμός υποκλέπτει την προσδοκία! Πότε θα αντιληφθώμεν την θανατηφόρον αυτήν παγίδα εκ του οικουμενιστικού Oυνιτικού συνεορτασμού;
-------------------

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τήν φράσιν: «Πότε θα αντιληφθώμεν την θανατηφόρον αυτήν παγίδα εκ του οικουμενιστικού Oυνιτικού συνεορτασμού;» Προβλέπω ὅτι ἐντός ὀλίγου θά «πλακώσουν» οἱ πληρωμένοι πράκτορες τῶν Οἰκουμενιστῶν γιά νά «σχολιάσουν» ὅτι κακῶς ἀσχολούμεθα μέ «ἀσήμαντα ἡμερολόγια», παρά τό γεγονός ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Οἰκουμενισταί μᾶς πληροφοροῦν μέ ἐπίσημα ἔγγραφά των ὅτι προέβησαν εἰς τήν εἰσαγωγήν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου μέ στόχον τήν Ἕνωσιν μέ τόν Παπισμόν. Ἕν ἀπό τά «ἀκαταμάχητα» ἐπιχειρήματά των εἶναι: Ἐφόσον τήν ἐδέχθησαν οἱ σύγχρονοι «ἅγιοι», μή γινώμεθα «ἁγιομάχοι», λέγοντες τά ἀντίθετα!!! Ἡ διαστροφή εἰς ὅλον τό «μεγαλεῖον» της!

Πρόσκληση: 60ο Παιδαγωγικό Συνέδριο: «Κοινωνία καί Παιδεία: Φάση ἀποδόμησης;»


Ὁ τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος» σᾶς προσκαλεῖ νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τό 60ό Παιδαγωγικό Συνέδριο μέ θέμα:ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ;
τό ὁποῖο θά πραγματοποιηθεῖ τή Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 καί ὥρα 10 π.μ. στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ὁδός Βασ. Σοφίας καί Ριζάρη 2, Ἀθήνα.

Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Τομέως

Η «προσφορά» των παπικών στην Κύπρο γράφτηκε με το αίμα των Ορθοδόξων

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου διακηρύσσει ότι η Παπική παρασυναγωγή είναι αδελφή Εκκλησία, ενώ για τον Πάπα λέγει ότι είναι ο Προκαθήμενος της αδελφής Εκκλησίας και είναι κανονικός Επίσκοπος της Πρεσβυτέρας Ρώμης (σ.σ. Ο δε «αγωνιστής» Μητρ. Μόρφου κοινωνεί μαζί του…) . (Εκκλ. Πρακτορείον «amen”).

Το 1192 πάτησε το πόδι του στην Κύπρο το ανάλγητο παπικό τάγμα των Ναϊτών. Το Πάσχα του ίδιου έτους κατέσφαξαν, εντός του Ορθοδόξου Ι. Ναού της Παναγίας της Λευκωσίας, τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες, που κατέφυγαν εκεί για να σωθούν. Οι διάδοχοι των Ναϊτών, Λουϊζιάνοι, έμειναν στην Κύπρο 300 χρόνια, διώκοντας σκληρότατα την Ορθόδοξη Εκκλησία. Επί των ημερών τους πλημμύρησε η Κύπρος από μοναχούς παπικών ταγμάτων, κατήργησαν δεκατέσσερις Ορθόδοξες Επισκοπές, περιορίζοντάς τες σε τέσσερις και τις έθεσαν υπό την δικαιοδοσία τους. Το 1260 ο πάπας Αλέξανδρος απαγόρευσε την εκλογή Αρχιεπισκόπου Κύπρου.
-----------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Τά ἐγκλήματα τοῦ Παπισμοῦ εἶναι γνωστά. Τό κορυφαῖον παράδειγμα νομίζω ὅτι εἶναι τό ἔγκλημα τῶν Οὐνιτῶν Οὐστάτσι, οἱ ὁποῖοι τό 1941-1944 ἔσφαξαν 800.000 Ὀρθοδόξους Σέρβους, ἐπειδή αὐτοί ἠρνοῦντο ν' ἀσπασθοῦν τόν Παπισμόν. Συνεπῶς, οἱ σημερινοί συνειδητοί Οὐνῖται (ὁ Βαρθολομαῖος καί ὅσοι ἐν γνώσει κοιωνοῦν μετ' αὐτοῦ) δέν εἶναι ἁπλῶς πλανεμένοι, ἀλλά κάτι χειρότερον.

Διατί ο Γραικυλισμός;

Μήπως έχει αλωθή η «Εκκλησία» από τον Οικουμενισμόν, τον Παπισμόν, την Μασωνίαν και τας διαφόρους αιρέσεις; Πως αλλοιώς να εξηγηθή η αδιαφορία των Διοικούντων τας επί μέρους Τοπικάς Εκκλησίας απέναντι εκκλησιαστικών ανδρών, «λαλούντων διεστραμμένα», oικουμενιστών, μασωνιζόντων ή και Μασώνων, κηρυσσόντων αίρεσιν «γυμνή τη κεφαλή»;  Ή και θωπευόντων δουλοπρεπώς τον Πάπαν, οσάκις το Βατικανόν ασχοληθή με κάποιο γενικώτερον ζήτημα επιδημίας, ως να είμεθα ανίκανοι ως Εκκλησία να αντιμετωπίσωμεν και ημείς τα συγκλονιστικά του ανθρώπου προβλήματα; Διατί αυτός ο Γραικυλισμός; Αυτός ο Επαρχιακός εκστασιασμός εμπρός εις τας «βιτρίνας» των αιρετικών;

Ιστορίες από το Όρος - Παναγία η Πορταΐτισσα

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=53&t=15088

Δαμόκλειος Σπάθη- Συσύφεια αβελτηρία και Επιμενίδειος ύπνος -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η συντεταγμένη ιδεολογική Τρομοκρατία της Αριστεράς δια της προπαγάνδας της, συνεπικουρούμενη απαρεγκλίτως με τα διατεταγμένα τάγματα εφόδου επιβολής βίας συνιστούν πρακτικές επιβολής των ανθελληνικών σχεδίων των εξω-εθνικών διευθυντηρίων εις την πατρίδα μας.
Η αποπνευματικοποίηση των εορτών και ιδίως των Χριστουγέννων, συνιστά μία συνέχεια μία σειράς αλλεπάλληλων και σταθερών επιθέσεων κατά της Ορθοδοξίας αλλά και του έθνους, όπως κατ’ επανάληψιν έχω τονίσει μετ’ εμφάσεως, εκ του βήματος τούτου.
------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Προσυπογράφω τήν κάθε πρότασιν τοῦ θαυμασίου αὐτοῦ κειμένου καί συγχαίρω ἀπό καρδίας τόν συγγραφέα του. Δυστυχῶς, μέ μαθηματικήν ἀκρίβειαν, ὁδεύουμε πρός τήν πλήρη καταστρροφήν μας! Πολύ φοβοῦμαι ὅτι ἡ ἀποστασία καί τά ΒΡΩΜΕΡΑ ἔργα μας ἔχουν ἀναγκάσει τόν Κύριον ν' ἀπευθύνῃ πρός τούς Ἕλληνας τά ἴδια φοβερά ἐκεῖνα λόγια πού ἀπηύθυνε πρός τούς Ἑβραίους τῆς ἐποχῆς Του: «ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς» (Ματ. 21:43).