H επιδημία του Ολοκληρωτισμού --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

H θεσμική βία εκ της ιδίας της εξουσίας, η οποία σφετερίζεται την λαϊκή κυριαρχία, στρεφόμενη εν κρυπτώ και παραβύστω κατά της αντικειμενικής αληθείας, έχουσα εγκαθιδρύσει μία ιδιότυπη δικτατορία, η οποία έχει προδήλως καταλύσει πάσα θεμελιώδη αρχή του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, συνιστά σήμερα μία άκρως ζοφερή πραγματικότητα, δοθέντος ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν εύρυθμα προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος αλλά μονομερώς προς διευκόλυνση της Κυβερνήσεως μετά των λοιπών πρόθυμων συμπραττόντων λοιπών κοινοβουλευτικών κομμάτων.

«Ἀπόστα ἀφ᾽ ἡμῶν ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βουλόμεθα».

Δυστυχῶς, ὁ νέος Ἰσραὴλ τῆς χάριτος καὶ τῆς εὐλογίας ἀφοῦ «ἔφαγεν καὶ ἐνεπλήσθη, ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος λαὸς τοῦ Θεοῦ, διότι ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη» (Δευτ. 32, 15). Καὶ ἀπέστη ἐκ τοῦ Σωτῆρος αὐτοῦ Θεοῦ λέγων: «Ἀπόστα ἀφ᾽ ἡμῶν ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βουλόμεθα» (Ἰώβ 21, 14). Οὕτω περιῆλθομεν εἰς ἠθικὴν ἐξαχρείωσιν καὶ χαλάρωσιν, ἐφ᾽ ὅσον οἱ ἄρχοντες ἡμῶν ἐψήφισαν νόμους βδελυροὺς ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ Θεοῦ. Ὡς τὸν πολιτικὸν γάμον, τὴν νομιμοποίησιν τῶν ἀμβλώσεων, τὴν ἐλευθέραν συμβίωσιν τοῦ αὐτοῦ φύλου, τὸν «γάμον» τῶν ὁμοφυλοφίλων, τὴν ὑποβάθμισιν καὶ περιφρόνησιν τῆς πατροπαραδότου ἀρχαίας γλώσσης, τὴν προαιρετικότητα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὴν ἀνέγερσιν μουσουλμανικοῦ τεμένους (παραθεωροῦντες τὸ τάμα τοῦ Ἔθνους), τὴν κατασκευὴν ἀποτεφροτικῶν κλιβάνων κ.ἄ.

Τάμα ή τάγμα; --- Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκη, ιεροκήρυκος

- Κάτι θα μου δώσης, για να σου κάνω το παιδί σου καλά! Έτσι κάνουν όλοι! Εσύ γιατί, δηλαδή, ν' αποτελέσης εξαίρεσι;

- Μα, έρχεται η απάντησις της πονεμένης μάνας, όπως βλέπεις δεν έχω.

Είμαι φτωχειά!

- Φτωχειά ξεφτωχειά, κάτι θα μου τάξης και τότε εγώ θα φροντίσω!

Ο διάλογος δεν είναι ανάμεσα σε πονεμένη μάνα και γιατρό. Από γιατρό, που κι αυτός ως άνθρωπος, είναι επιρρεπής στην άτιμη συναλλαγή, θα θε­ωρούσαμε το διάλογο πραγματικό καί, όπως καταντήσαμε και... φυσικό! Δεν φοβούνται νόμους μερικοί γιατροί (έστω και λίγοι). Δεν λογαριάζουν συν­είδηση. Ο πόνος του άλλου είναι γι' αυτούς ο πόθος για νέο τάξιμο, για φακελλάκι φουσκωμένο, γιά «έξυπνο» εκβιασμό!

 Μα η πονεμένη μάνα, και από γιατρούς απελπισμένη, στον παντο­δύναμο Θεό καταφεύγει. Όχι όμως με προσευχή «εκ βαθέων», που φθάνει «εις τα ώτα Κυρίου Σαβαώθ». Καταφεύγει, δυστυχώς, σε μαγικό τρόπο, όπως είναι το... τάμα!

ΒΗΘΛΕΕΜ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥ...


 

Τη ΙΓ΄ (13η) Δεκεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, ΜΑΡΔΑΡΙΟΥ και ΟΡΕΣΤΟΥ.

Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους των αντιχρίστων βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού των βασιλευσάντων κατά τα έτη σπδ΄- τε΄ (284- 305). Κατά την εποχήν εκείνην ολόκληρος η αυτοκρατορία των Ρωμαίων ήτο σχεδόν ένας ναός ειδωλολατρίας και πάντες είχον ζήλον άμετρον, ή μάλλον ειπείν μανίαν και λύσσαν μεγάλην, συναγωνιζόμενοι ποίος να προκόψη περισσότερον εις την λατρείαν των ειδώλων, και τούτο διότι έβλεπον ότι καθ΄ εκάστην εστέλλοντο βασιλικά προστάγματα προς τους ηγεμόνας και τους άρχοντας, εις πάσαν πόλιν και χώραν, παρακινούντα και προστάσσοντα πάντας, να προσφέρουσιν κατά τας διατεταγμένας εορτάς θυσίας εις τους θεούς αυτών· και εκείνους μεν, οίτινες ήθελον δείξει σπουδήν πολλήν εις τούτο το σέβας, να τιμώσι με δόξαν πολλήν και βασιλικά χαρίσματα· τους δε μη πειθομένους να υστερώσι πάσης περιουσίας και να τους παιδεύουν με διάφορα κολαστήρια και επονείδιστον θάνατον.

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ---- του αδελφού μας Ιουστίνου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

«Πάσα ομοιότητα με πραγματικά γεγονότα και πρόσωπα είναι εντελώς τυχαία  και ανήκει εις τον χώρον της φαντασίας»...

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ».

Συνιστάται εις τους φίλους αναγνώστας να μην προχωρήσουν εάν σκανδαλίζονται εύκολα.

Η συνέντευξη έγινε στο ιδιαίτερο γραφείο του Πάπα στο Βατικανό.

«Πάπας:  Κάθησε τέκνον μου. Θέλεις ένα σοκολατάκι;

Υποστήριξη υγειονομικών.

 Πηγή: https://catacomb--church.blogspot.com/

Αξιότιμοι-ες......

Όπως ίσως γνωρίζετε, τον τρίτο μήνα διανύουν οι υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή, στερούμενοι τον μισθό τους και του παραμικρού βοηθήματος. Θυμίζουμε πως οι άνθρωποι αυτοί πρόσφεραν στο ΕΣΥ χρόνια και χρόνια απ' τη ζωή τους. Όσο περνάει ο καιρός θα αποδεικνύεται και θα καταλαβαίνουν όλοι πόσο άδικη είναι αυτή η κατάσταση και πόσο διαλυτική για το ΕΣΥ και τους ανθρώπους που το χρειαζόμαστε. Πρόκειται για εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, που αν μη τι άλλο, έχουνε πολύ καλή γνώση του τι σημαίνει εμβολιασμός, αλλά και του τι σημαίνει υποχρεωτικότητα. Δίνουν λοιπόν έναν αγώνα που έχει να κάνει με το δικαίωμα στην έντιμη επιστημονική στάση και την ελευθερία της επιλογής. Σε αυτόν τον αγώνα, καλούμαστε όλοι μας να συμμετέχουμε, ξεκινώντας από το πιο απλό, να παραμείνουμε άνθρωποι. Σε λίγο μπαίνουμε σε μέρες γιορτινές. Οι υγειονομικοί που χειροκροτήσαμε βρίσκονται στον δρόμο, και κάποιοι πλέον ζουν χωρίς τα στοιχειώδη. Για λόγους διακριτικότητας και σεβασμού των προσώπων των αδελφών μας, δεν θέλουμε να εισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Όμως, το αίσθημα της αγάπης, της συμπόνιας και της επιθυμίας να σταθούμε δίπλα στον πόνο του πλησίον μας, μας προθυμοποιεί να μην μείνουμε απαθείς θεατές. Καλούμαστε όλοι να τους βοηθήσουμε, σιωπηλά και διακριτικά, με οικονομικά μέσα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης κλπ. να μην πεινάσουν. Απευθύνουμε έκκληση και σε σας για να βοηθήσετε, με όποιον τρόπο μπορείτε. Ακόμη και με ένα ευρώ αν μπορεί κάποιος να συνδράμει, ας μην ντραπεί και ας μη διστάσει. Εμείς ας κάνουμε το ανθρώπινο και ο Κύριος θα προσθέσει τα υπόλοιπα κατά την ανεξιχνίαστη σοφία και δύναμή του. Η χαρά της βοήθειας φέρνει τον παράδεισο στην καρδιά μας. Επίκεντρο ο άνθρωπος...η ενίσχυση των συνανθρώπων μας που μας έχουν ανάγκη...Η συμμετοχή όλων είναι επιβεβλημένη. Είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ, γιατί οι ανάγκες των συνανθρώπων μας είναι πολύ μεγάλες.. Με την προσμονή και την ελπίδα της ανταπόκρισής σας, σας ευχόμαστε καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα

Οι Υγειονομικοί σε αναστολή

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6943116360 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

6974054657 ΦΙΛΙΩ 

Πρόστιμο για ζώνη ασφαλείας = πρόστιμο για €μβόλιο ασφαλείας: Ένα ακόμη σόφισμα παραπλανητικής αναλογίας --- Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Σε ένα παραλήρημα ρητορικής μίσους, ο κ. Λουκάς Γεωργιάδης στο πρόσφατο άρθρο του «Ο … ακήρυχτος πόλεμος των παρανοϊκών» (toxrima.gr, 4.12.2021) αποκαλεί:

– τραμπούκους
– ανάγωγους
– απολίτιστους
– απροσάρμοστους και βρωμόψυχους
όσους πολίτες τολμούν να έχουν σκεπτικισμό, φόβο ή άλλου είδους άρνηση σε σχέση με το ενδεχόμενο να €μβολιασθούν με τα αντικορωνοϊκά σκευάσματα που είναι πειραματικά και δυνάμει υγειοβλαπτικά-θανατηφόρα.
Περαιτέρω, εφαρμόζοντας με ευλάβεια την προπαγανδιστική αρχή της αντιστροφής, δαιμονοποίησε τους αν€μβιολίαστους, χαρακτηρίζοντάς τους:
«ανεγκέφαλους και σκοταδιστές, με βλάβη στον γενετικό τους κώδικα λόγω “ατυχήματος”».
Επίσης, τους αντιμετώπισε ως «έρμαια παραθρησκευτικών οργανώσεων ή… αντιστασιακών κουκουλοφόρων, […] σκύβαλα της ακροδεξιάς παλαβομάρας και αναρχοαυτόνομους ψυχοπαθείς της άκρας αριστεράς», για να αποφανθεί τελικώς ότι «παίρνουν και κόσμο στον λαιμό τους. Έτσι, για πλάκα».
Ωστόσο, ο ανωτέρω οχετός μισανθρωπίας είναι παντελώς ανεπέρειστος, ιδίως μετά την πρόσφατη επιστημονική ανακοίνωση στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό The Lancet (Günter Kampf, 20.11.2021, Τόμ. 398, Τεύχ. 10314, σελ. 1871), όπου επικρίνεται η τακτική υψηλών αξιωματούχων της Γερμανίας και των ΗΠΑ να στοχοποιούν τους ανεμβολίαστους, την ώρα που οι εμβολιασμένοι εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση (relevant role in transmission).

Οι δύο λόγοι του Νεστορίου

Ο αββάς Κυριακός ( 5ος- 6ος αι. ) ήταν πρεσβύτερος στη λαύρα του Καλαμώνος, κοντά στον ποταμό Ιορδάνη. Κάποτε διηγήθηκε τα εξής: 

« Μια νύχτα είδα στον ύπνο μου να στέκουν έξω από το κελί μου μια πορφυροντυμένη γυναίκα με σεμνή εμφάνιση και δυο άνδρες ιεροπρεπείς και σεβάσμιοι. Κατάλαβα πως η γυναίκα ήταν η ίδια η Υπεραγία Θεοτόκος, ενώ από τους άνδρες ο ένας ήταν ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο άλλος ο Τίμιος Πρόδρομος. 
Βγήκα από το κελλί και τους παρακάλεσα να περάσουν μέσα για να το ευλογήσουν. Η Θεοτόκος όμως αρνήθηκε. Εγώ επέμενα για πολλή ώρα να την παρακαλώ, οπότε
Eκείνη αποκρίθηκε αυστηρά:
- Έχεις τον εχθρό μου στο κελλί σου και πως θέλεις να μπω;
 

Reading from the Synaxarion:

11th Sunday of Luke

On the Sunday that occurs on or immediately after the eleventh of this month, we commemorate Christ's forefathers according to the flesh, both those that came before the Law, and those that lived after the giving of the Law.

Special commemoration is made of the Patriarch Abraham, to whom the promise was first given, when God said to him, "In thy seed shall all the nations of the earth be blessed" (Gen. 22:18).