π.Θεόδωρος Ζήσης, Ο Άγ. Απόστ. Θωμάς - συμπληρωματικά στο Κήρυγμα της Κυριακής

Γιατί δεν θα έπρεπε να αποσπασθεί από την ενορία του ο π. Νικόλαος Μανώλης σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες! Αντικανονικές και οι μεταθέσεις! Ποια η εκκλησιαστική τάξη για τους ιερομονάχους;


Θέμα της ανάρτησης: Σε όλους εμάς, τους ενορίτες του Ιερού Βυζαντινού Ναού Προφήτη Ηλία Θεσσαλονίκης, τα πνευματικά τέκνα του πατρός Νικολάου Μανώλη και τους ακροατές των μαχητικών ομιλιών του, μπήκε βίαια στη ζωή μας το ζήτημα της αποσπάσεων των κληρικών.
Ένα ζήτημα “διοικητικό που δεν πρέπει να μας απασχολεί” όπως επανειλημμένως διεμήνυσε ο πρωτοσύγκελος της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης π. Στέφανος Τόλιος, σε όσους από εμάς που του εξέφρασαν την ανησυχία τους επισκεπτόμενοι το γραφείο του.
Η χρονική συγκυρία που επιλέχθηκε η τρίμηνη απόσπαση του πατρός Νικολάου, είναι που δε μας καθυσυχάζει. Μετά από σχεδόν δωδεκάμηνη ταλαιπωρία του πατρός Νικολάου, με τα προφορικά και άτυπα πήγαινε έλα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος (Ιασωνίδου), μετά την απαγόρευση των ομιλιών και της Κατηχητικής του διακονίας εν συνόλω και μετά την απίστευτη αναστάτωση με τις σοβαρότατες κατηγορίες που του αποδόθηκαν αλλά τελικά έπεσαν στο κενό, μπήκε στη ζωή μας και η “τρίμηνη απόσπαση”.

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.Ψάλλει ο χορός των Αγιοκυπριανιτών Πατέρων.


ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.
Ηκρίβωσε χρόνον, Ηρώδης αστέρος, ου ταις ηγεσίαις οι Μάγοι εν Βηθλεέμ, προσκυνούσι Χριστώ συν δώροις· υφ΄ ου προς πατρίδα οδηγούμενοι, δεινόν παιδοκτόνον εγκατέλιπον παιζόμενον.

Ερμηνεία.

Και τούτο το Τροπάριον ερανίσθη ο Μελωδός από το Β΄ Κεφάλαιον του κατά Ματθαίον αγίου Ευαγγελίου, εις το οποίον γράφονται τα λόγια ταύτα: «Ο δε Ηρώδης λάθρα καλέσας τους Μάγους, ηκρίβωσε παρ΄ αυτών τον χρόνον του φαινομένου αστέρος» (Ματθ. β:7). Λέγει λοιπόν ούτος, ότι ο Βασιλεύς Ηρώδης (ουχ΄ ο Τετράρχης, αλλ΄ ο υιός του Αντιπάτρου, όστις ήτον Ιουδαίος, γεννηθείς από γυναίκα Αράβισσαν· διότι τότε είχαν λείψει οι Άρχοντες από την φυλήν του Ιούδα κατά την προφητείαν του Ιακώβ, ως ερμηνεύει ο Ιερός Θεοφύλακτος) ηρώτησεν ακριβώς τους Μάγους, και έμαθε παρ΄ αυτών, από ποίον καιρόν εφάνη ο αστήρ· ίνα δια του μετρηθέντος καιρού του αστέρος μάθη εις ποίον καιρόν εγεννήθη ο Κύριος, και ούτω από τον καιρόν εκείνον αρχίση να φονεύη τα νήπια. Δια την αιτίαν λοιπόν ταύτην ηρώτησεν ακριβώς ο Ηρώδης, και έμαθε τον καιρόν, καθ΄ ον εφάνη ο αστήρ εν τη ανατολή, του οποίου με τας ηγεσίας (οδηγίας) επροσκύνησαν οι Μάγοι τον Χριστόν εις την Βηθλεέμ, προσφέροντες αυτώ τρίϋλα δώρα, χρυσόν, λίβανον και σμίρναν.

O Συναξαριστής της ημέρας

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Μάρκου του αποστόλου και ευαγγελιστού, Μακεδονίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Νίκης μάρτυρος, Γεωργίου νεομάρτυρος του Κυπρίου (1752).

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος, ὁ ὁποῖος ὀνομαζόταν καὶ Ἰωάννης, ἦταν Ἰουδαῖος Ἑλληνιστὴς καὶ ἡ μητέρα του ὀνομαζόταν Μαρία. Καταγόταν ἀπὸ εὔπορη οἰκογένεια καὶ κατὰ τὴν συνήθεια τῆς ἐποχῆς νὰ παίρνουν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἕνα δεύτερο ὄνομα ἑλληνικὸ ἢ ρωμαϊκό, ὀνομάσθηκε καὶ Μᾶρκος. Ἡ οἰκογένειά του διέθετε τὸ προφανῶς εὐρύχωρο σπίτι της στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ τὶς συνάξεις τῶν Χριστιανῶν. Ὁρισμένοι παλαιότεροι ἐρευνητὲς δέχονται ὅτι στὸ σπίτι αὐτὸ ἔλαβε χώρα τὸ τελευταῖο δεῖπνο τοῦ Ἰησοῦ μὲ τοὺς Μαθητές Του καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος, «ὁ κεράμιον ὕδατος βαστάζων», ὁ ὁποῖος θὰ ἔδειχνε στοὺς δύο Μαθητὲς ποὺ ἔστειλε ὁ Ἰησοῦς γιὰ τὴν προετοιμασία τοῦ δείπνου τὸ «ἀνώγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον», ἦταν ὁ Ἰωάννης Μᾶρκος.

Father Josiah Trenham -Let God Arise: St. Thomas Sunday

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 – ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ --- “Ηγόρασαν αρώματα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν”

Αναστάσεως μαρτυρία

“Ηγόρασαν αρώματα  ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν”

Xριστός Ανέστη αγαπητοί αδελφοί.  H Εκκλησία παρουσιάζει σήμερα τα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με μια μαρτυρία ζωής που παραπέμπει στα κοσμοσωτήρια γεγονότα της Σταυρικής Θυσίας και της Ανάστασης του Κυρίου. Παρελαύνουν πρώτα τα πρόσωπα του ευσχήμονα βουλευτή Ιωσήφ του από Αριμαθαίας και του Νικόδημου, που ήταν κρυφός μαθητής του Χριστού. Στη συνέχεια προβάλλουν τρεις άγιες γυναικείες μορφές. Πρόκειται για τη Μαρία τη Μαγδαληνή, τη Μαρία τη μητέρα του Ιακώβου και τη Σαλώμη, τη μητέρα των υιών του Ζεβεδαίου, του Ιωάννου και του Ιακώβου. 
       
Όλες αυτές οι μορφές που ξεπροβάλλουν μέσα από τη διήγηση του Ευαγγελίου, υπήρξαν μάρτυρες, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος της ταφής και οι Μυροφόρες της Αναστάσεως. Για τις τελευταίες, ο ιερός συναξαριστής σημειώνει: "Η του Θεού Εκκλησία ταύτας παρέλαβεν εορτάζειν: α) ως ιδούσας πρώτας Χριστόν εκ νεκρών, β) τοις πάσι καταγγειλάσας το σωτήριον κήρυγμα και γ) την κατά Χριστόν πολιτείαν μετελθούσαν αρίστως και μαθητευθείσαις Χριστώ".
 

Του αγίου Μάρκου του Ασκητού:

Μόνον οι τέλειοι εις την αρετήν άνδρες, δύνανται να αντιλαμβάνωνται και να αισθάνωνται τα παραπτώματά των. Εάν, επομένως, τα φανερά αμαρτήματα είναι δυσκατανόητα, εις ημάς, πόσω μάλλον μας διαφεύγουν οι αμαρτωλοί διαλογισμοί μας; Ημείς δε αγνοούντες κατά το πλείστον τας κακίας μας, εκπληττόμεθα και ταρασσόμεθα όταν μας έρχωνται ανάλογοι πειρασμοί.

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ε. Βολουδάκης : Προλειαίνουν οἱ “Πρίγκηπες” τῆς Ἐκκλησίας τὸ ἔδαφος γιὰ νὰ παρακαθίση ὁ «Ἑωσφόρος τῆς Ρώμης» εἰς τὴν προετοιμαζομένηνΣύνοδον;

Ἕνα ἐπαίσχυντον  Διεθνὲς Ἐκκλησιαστικὸν Συνέδριον
«ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ» ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΟΔΟΝ!

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
Προλειαίνουν οἱ “Πρίγκηπες” τῆς Ἐκκλησίας τὸ ἔδαφος γιὰ νὰ παρακαθίση   «Ἑωσφόρος τῆς Ρώμης» εἰς τὴν προετοιμαζομένηνΣύνοδον; 

Ἡ θλιβερὴ καὶ ἀποκρουστικὴ γιὰ τοὺς ἐνσυνειδήτους Ὀρθοδόξους πιστοὺς προετοιμασία τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου συνεχίζεται μὲ ‘’χαρὲς καὶ μὲ τραγούδια’’ ἀπὸ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα  –ὅπως ἀποκαλύπτεται ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ– στεροῦνται στοιχειώδους ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους,  ἀληθοῦς Θεολογικῆς γνώσεως καὶ πνευματικῆς ἐμπειρίας.
Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν θεματολογία τῆς σχεδιαζομένης Συνόδου, ἡ ὁποία φανερώνει τελεία ἄγνοια τοῦ νοήματος καὶ τῆς Θεολογικῆς σημασίας τῶν προηγουμένων Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἐν γένει κοσμικὸ πνεῦμα, μὲ τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίζουν οἱ ἰθύνοντες «ὅλον τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας».
Ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς ἐκκοσμικεύσεως ἡ πρόσφατη Διεθνὴς Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα  τῆς 21ης Ἀπριλίου 2015 ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς Κοσμητείας τοῦ Α.Π.Θ. μὲ θέμα «Πρότυπα Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν στὸν 21ο αἰώνα Φραγκίσκος ὁ Ἃ΄ Ἐπίσκοπος Ρώμης καὶ Βαρθολομαῖος ὁ Α΄ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης», ἡ ὁποία μᾶς προσέθεσε «λύπην ἐπὶ λύπης», ἀφοῦ, πέραν τοῦ ὅτι ἦταν ὁ ὁρισμὸς τοῦ «δόξαν παρ’ ἀλλήλων λαμβάνοντες», εἰσήγαγε καὶ νέες μεθόδους  «μείξεως τῶν ἀμίκτων» μὲ τὸ νὰ θέτη  τὸν ἐκπεσόντα καὶ αἱρετικὸν  τιτλοφορούμενον Ἐπίσκοπον Ρώμης ἐκ παραλλήλου μὲ τὸν Ὀρθόδοξον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως καί, μάλιστα, νὰ τὸν ἀναφέρη πρῶτον, ὡσὰν νὰ ἔχη ἀποκατασταθῆ  ἐκκλησιαστικῶς στὴν Πρωτόθρονη  Οἰκουμενική του Καθέδρα!

π. Ιωάννης Φωτόπουλος: Γιατί τόση σε έκταση και περιεχόμενο….οσφυοκαμψία;

Ο Ντοστογιέφσκυ λέγει ότι ο Πάπας υπέκυψε στον τρίτο πειρασμό, στον οποίο υπέβαλε τον Χριστό ο Διάβολος («ταύτα πάντα σοι δώσω εάν πεσών προσκυνήσης μοι»). Ο Πάπας προσκύνησε τον Βελζεεβούλ, για να αποκτήσει κοσμική εξουσία. Μήπως, όσοι με ποικίλους τρόπους κάμπτουν τη μέση τους στον Πάπα, ζητούν ως αντάλλαγμα μια ασφαλέστερη, καλλίτερη θέση κάτω από τον θανατηφόρο ήλιο της παπικής εξουσίας, η οποία διακτινώνεται παγκοσμίως στο εκκλησιαστικό, πανεπιστημιακό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο;  

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒΟΑ.Ψάλλει χορός των Αγιοκυπριανιτών Πατέρων.


Το προφίλ ενός «προοδευτικού…Δεσπότου»

Κύριε Διευθυντά,                                                                                                         
Δεν τον εγνώριζα, αλλά τον είδα, τον άκουσα και ΕΦΡΙΞΑ (!), σε μεταμεσονύκτια εκπομπή του Αντένα, αμέσως μετά την κηδεία του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Είχαν κληθεί, για να συζητήσουν το θέμα της εκλογής νέου Αρχιεπισκόπου, μια ομάδα κληρικών και λαϊκών. Οι παρόντες κληρικοί ήσαν οι Μητροπολίτες Ν. Σμύρνης κ. Συμεών και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος (ο «περί ου» ο λόγος!), ο εκπρόσωπος του αποβιώσαντος Χριστοδούλου π. Τιμόθεος και ο γνωστός θεολόγος και ψυχίατρος π. Στυλιανός Καρπαθίου.                
Ένας από τους συνομιλητές, δημοσιογράφος, είπε ότι, ο φερόμενος ως υποψήφιος Μητροπολίτης  Σπάρτης κ. Ευστάθιος είναι οργανωσιακός (χωρίς να προσκομίσει στοιχεία!), αλλά και συντηρητικός, γιατί σε συζήτηση, που είχε μαζί του, χαρακτήρισε την έκτρωση κατά εμβρύου με σύνδρομο Down και κάποια άλλη ασθένεια, ως έγκλημα. Όπως ήταν φυσικό, ο π. Στυλιανός, ως κληρικός και ως ιατρός, αντέδρασε έντονα υπέρ της θέσεως του Σπάρτης, προσθέτοντας ότι και ιατρικά η κάθε έκτρωση είναι φόνος. Συγχρόνως, ζήτησε μάλιστα, να επιβεβαιώσει την θέση του, ο παριστάμενος Μητροπολίτης Μεσσηνίας. Οποία, όμως, η οδυνηρή έκπληξή μου, όταν ο Μητροπολίτης επιτέθηκε στον π. Στυλιανό, λέγοντάς του ότι έχει αναχρονιστικές απόψεις και όχι μόνο! Στο τέλος, ο «προοδευτικός» Μητροπολίτης, κάλεσε επιτιμητικά τον π. Στυλιανό (που, κατά το κοινώς λεγόμενο και δύο πτυχία έχει και πρέπει να είναι, τουλάχιστον, δέκα χρόνια μεγαλύτερος από τον Δεσπότη…), να κάνει υπακοή στην … Εκκλησία και να είναι πιο … ταπεινός…!                                                                                   
Δεν κατάλαβα! Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας πιστεύει ότι, είναι «η Εκκλησία», Οπαδός του «υπεράνθρωπου» του Νίτσε ή της επικράτησης των Αρίων του Χίτλερ, ίσως μπορεί να χαρακτηρισθεί, όταν τάσσεται υπέρ του φόνου (!) των ανίατα αρρώστων, από την κοιλιά της μάνας τους, σαν να ανήκει ο κόσμος, μόνο στους υγιείς και δυνατούς! Κατά την ταπεινή μου, όμως, γνώμη, ούτε προοδευτικός είναι, ούτε πολύ περισσότερο μαθητής, του Μεγάλου Πατέρα, των ασθενών, δηλαδή του Χριστού, μπορεί να χαρακτηρισθεί!  Και διερωτώμαι: Με ποια κριτήρια τον επέλεξαν για Μητροπολίτη; Αλλά κι ένα τελευταίο: Γιατί ο παριστάμενος έτερος Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης κ. Συμεών, δεν αντέδρασε ΚΑΘΟΛΟΥ; Γιατί, δεν έβαλε τα πράγματα στη θέση τους; Συμφωνεί με τον Μεσσηνίας ή για κάποιο λόγο, «έκανε την πάπια»; Αυτοί είναι οι Δεσποτάδες μας; Από αυτούς περιμένουμε να ποιμάνουν το ποίμνιό τους στους χαλεπούς σήμερα καιρούς; Ποιος θα μου απαντήσει σ΄ αυτά τα καυτά ερωτήματα; Μάλλον κανένας, γι΄ αυτό κάνω τον Σταυρό μου και προσθέτω: «Ο Θεός να βάλει το Χέρι του»!

Με τιμή                                  
Γεώργιος Ντόνας     
Οικονομολόγος


Αυτό από τον αδελφό μας Ιουστίνο :

ΨΕΥΤΙΚΑ ΑΝΘΗ.


Έλεγε ό Παπά-Στέφανος το έξης:
Μερικά λουλούδια πλαστικά είναι τόσο καλοφτιαγμένα, ώστε δυσκολεύεσαι να διακρίνεις το ψεύτικο απ’ το αληθινό. Ό Σοφός Σολομών άνοιξε τότε το παράθυρο (σέ παρόμοιο κόλπο-παγίδα πού τού έστησε ή Βασίλισσα-Σαβά) καί μπήκε μέσα η πεταλούδα, η οποία πήγε να καθίσει στο αληθινό! Έτσι μόνο το κατάλαβε εκείνος το αληθινό ποιό είναι. Έτσι μόνο απέδειξε καί τη σοφία του. Μόνο έτσι!

ΜΑΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ.

Η βασίλισσα Σαβά τού έκανε τότε κι άλλο, ένα κόλπο.
Πήρε δώδεκα παιδάκια, ηλικίας δέκα χρονών, όλα τά κούρεψε το ίδιο καί τά φόρεσε ρομπίτσες σαν νυχτικιές, όλα το ίδιο, ακριβώς. Καί τού λέει:
-Άντε τώρα, να ξεχωρίσεις ποιά είναι αγόρια καί ποιά τά κορίτσια χωρίς να τά αγγίξεις.
Εκείνος τότε πήρε ένα ταψάκι καρύδια καί τά σκόρπισε κάτω.
-Άντε τώρα να δούμε ποιός είναι ό πιο ικανός. Ποιός θα μαζέψει τά περισσότερα!
Καί τότε συνέβη εντελώς αυθόρμητα το εξής:
Τά αγοράκια έψαχναν να βρούνε τις τσέπες τους να τά βάλουν μέσα, ενώ τά κορίτσια ανασήκωσαν τά φορεματάκια για να τά συγκεντρώσουν εκεί όπως κάνουν σήμερα οι γιαγιάδες με τήν ποδιά πού φοράνε! ’Έτσι ξεχώρισε τά αγόρια από τά κορίτσια!

Πηγή: http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2015/04/14.html