Ο ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ

Κατὰ τὸν καιρὸν δὲ ἐκεῖνον, ὅταν ἔλθη ὁ Δράκων, δὲν ὑπάρχειἄνεσις ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ θλίψις μεγάλη, ταραχὴ καὶ σύγχυσις, θάνατοι καὶ πεῖνα εἰς πάντα τὰ πέρατα, διότι θὰ γίνουν κατὰ τόπους λιμοί, σεισμοὶ καὶ θάνατοι διάφοροι ἐπὶ τῆς γῆς. Γενναία θὰ εἶναι ἡ ψυχή, ἡ ὁποία θὰ δυνηθῆ νὰ κρατήση ἑαυτὴν ἀπηλλαγμένην ἀπὸ τὰ σκάνδαλα αὐτά. Διότι ἐὰν εὑρεθῆ ἄνθρωπος ν᾽ ἀδιαφορῆ ὀλίγον, εὔκολα πολιορκεῖται καὶ γίνεται αἰχμάλωτος τοῦ Δράκοντος τοῦ πονηροῦ καὶ δολίου, καὶ ὁ τοιοῦτος εὑρίσκεται ἀσυγχώρητος εἰς τὴν κρίσιν, διότι ἐπίστευσεν εἰς τὸν Τύραννον ἑκουσίως. Πολλῶν προσευχῶν καὶ δακρύων ἔχομεν ἀνάγκην, ἀγαπητοί, διὰ νὰ εὑρεθῶμεν ἀκλόνητοι εἰς τοὺς πειρασμούς, διότι πολλὰ εἶναι τὰ φαντάσματα, τὰ ὁποῖα γίνονται ἀπὸ τὸ θηρίον...

Tούς Γκρίζους Λύκους χρηματοδοτεῖ μέ 4 ἑκατ. εὐρώ ὑπουργός τῆς Μέρκελ

Με αδιάσειστα στοιχεία το ρεπορτάζ αποδεικνύει οτι  οι Γκρίζοι Λύκοι ασκούν επιρροή σε πολυάριθμους  πολιτιστικούς Συλλόγους, Συλλόγους Γονέων, επιχειρηματικές Ενώσεις, Οργανώσεις Νεολαίας, ποδοσφαιρικούς Συλλόγους και τεμένη στην Γερμανία. Οι Γκρίζοι Λύκοι υποστηρίζουν την υπεροχή του τουρκικού κράτους και της ιστορίας του και υποτιμούν άλλα έθνη και εθνότητες. Παρ’ όλα αυτά η γερμανική κυβέρνηση τους επιδοτεί με εκατομμύρια ευρώ.
Ἰδού γιατί οἱ Γερμανοί ρίχνουν στά μαλακά τούς Τούρκους
ΓΝΩΣΤΟΝ εἶναι ὅτι ἡ Γερμανία ἔχει συμφέροντα στήν Τουρκία. Αὐτό ἴσως ἐξηγεῖ καί τήν διαλλακτική στάση τοῦ Βερολίνου ἀπέναντι στήν Ἄγκυρα.

Ο κατά πλάτος Βίος και πολιτεία της Οσίας μητρός ημών ΜΑΚΡΙΝΗΣ, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου,

ασκησάσης κατά το τξ΄ (360) έτος από Χριστού, συγγραφείς υπό του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης του αυταδέλφου αυτής και αποσταλείς προς Πλύμπιον Μοναχόν· ήδη δε μεταφρασθείς εις το απλούν παρά Νικοδήμου Αγιορείτου.                                    

Το είδος του παρόντος λόγου, όσον μεν από την επιγραφήν φαίνεται, είναι επιστολή, το δε πλήθος των λεγομένων υπερβαίνει τα όρια της επιστολής, και εκτείνεται εις διήγησιν και συγγραφήν βίου, διότι ενθυμείσαι, αδελφέ Ολύμπιε, την συνομιλίαν εκείνην, την οποίαν εκάμαμεν μεταξύ μας, όταν εγώ σε συνάντησα εις την Αντιόχειαν, όπου ήθελες να υπάγης εις την Ιερουσαλήμ, δια να προσκυνήσης τους ιερούς τόπους. Αφού δε εκινήθησαν μεταξύ μας λόγοι πολλοί δια τους οποίους έδιδε τας αιτίας η ιδική σου σύνεσις, ήλθεν ο λόγος και εις ενθύμησιν της εναρέτου πολιτείας της μακαρίας Μακρίνης, της οποίας η διήγησις δεν είχε την πληροφορίαν από ακοήν άλλων, αλλά από την πείραν αυτήν και δοκιμήν, καθ’ όσον αυτή ήτο αδελφή μου από τους αυτούς γονείς γεννημένη και πρωτότοκος.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ


Τη ΙΗ΄ (19η) Ιουλίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών ΜΑΚΡΙΝΗΣ, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου.

Μακρίνα η οσιωτάτη μήτηρ ημών ήτο μεγαλυτέρα αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, κεκοσμημένη δε ούσα με σωματικόν κάλλος και με γνώμην αγαθήν, ηρραβωνίσθη, πριν ή δε τελεσθή ο γάμος της απέθανεν ο ταύτην αρραβωνισθείς, ενώ εισέπραττε τους δημοσίους φόρους· η δε μακαρία Μακρίνα, καίτοι εζήτουν αυτήν άλλοι πολλοί εις γάμου κοινωνίαν, όμως δεν ηθέλησεν, αλλά προετίμησε μάλλον την χηρείαν και τα της χηρείας δεινά ή να δοκιμάση τας του γάμου τέρψεις και ηδονάς. Όθεν αποσπασθείσα πάσης κοσμικής συναναστροφής διέμενε μετά της μητρός της και κατεγίνετο εις την ανάγνωσιν και μελέτην των θείων Γραφών· πρωτότοκος δε ούσα, και επέχουσα θέσιν δευτέρας μητρός επί των εννέα άλλων αδελφών της, ανέτρεφε και επαίδευεν αυτούς. Οσίως λοιπόν και ασκητικώς διανύσασα την ζωήν της και μετά του αδελφού της θείου Γρηγορίου του Νύσσης συμφιλοσοφήσασα περί ψυχής εις αυτάς τας τελευταίας της αναπνοάς, απήλθε προς Κύριον.

The Orthodox Faith under Persecution! by Dimitris Hatzinikolaou, Associate Professor University of Ioannina, Department of Economics, Ioannina 451 10 Hellas

There are many examples worldwide that prove that these days the Orthodox Faith is under persecution. This article focuses on the Holy Monastery of Esphigmenou (Mount Athos, Hellas), which has been under persecution since 1972, because its monks refuse to have ecclesiastical communion with the Ecumenical Patriarch Bartholomew, a leading figure in the pan-heresy of Ecumenism, which pursues the unification of Orthodoxy with every other faith, despite the dogmatic differences, thus nullifying the Orthodox Faith. In an effort to promote globalization, which at the religious level requires the abolition of the Orthodox Faith and its replacement with the pan-heresy of Ecumenism, the Hellenic State, the Courts, and the Church officials do not tolerate the true Orthodox Faith any longer. Consequently, the fathers of Esphigmenou, who defend Orthodoxy, “must” be thrown out of the Monastery!
The Holy Scriptures, the Holy Synods, and the Church Fathers unanimously teach clearly that if a patriarch, bishop, or other clergymen teach a heresy publicly, their flock must interrupt communion and wall off themselves from the heretics, even before a Synod condemns the heresy and defrocks the heretical clergymen (see, e.g., the 15th Canon of the A and B Synod). For if they do not, they fall into the same crime with the heretical clergymen and become “enemies of God.” Therefore, the Esphigmenites do precisely what they have to do, because they want to remain Orthodox Christians. After all, in similar circumstances, all the Saints also walled off themselves from the heretical patriarchs of their time. In addition, note that the Holy Scriptures, the Church Law, and the Holy Tradition are protected by Article 3 of the Hellenic Constitution. Consequently, the persecutors of Esphigmenou and those who side with the heretical “patriarch” violate both the ecclesiastical and the secular law and order. They are hypocrites, since on the one hand they preach “we must obey God rather than men” (Acts 5:29), but on the other hand they trample on the Church and the secular Law in order to carry out the “patriarch’s” unconstitutional and unholy orders.    
The persecution against the traditional Esphigmenites was intensified in December 2002, when Mr. Bartholomew declared them “schismatics”! In 2005, after a series of violations of the Mount Athos Constitution, a “new brotherhood of Esphigmenou” was established, to take the place of the traditional one! Since then the true Esphigmenites are officially considered "illegal occupants" of the Monastery, despite the fact that they have been there for three, four, five, six, and some of them even seven decades! The Devil himself would not dare to say such a huge and obvious lie! In order for this unholy and unconstitutional goal to materialize, the pseudo-Esphigmenite “new brotherhood” has implemented many atrocities against the true one, including: (1) attacks on Esphigmenou’s premises in Karyai (the capital of Mt. Athos) with sledgehammers, crowbars, and a bobcat,  which resulted in injuring true Esphigmenites (Nov. 2005, Dec. 2006, and July 2013); (2) confiscation of Esphigmenou’s assets, e.g., a tractor, bank accounts, mail, etc.; (3) appropriation of Esphigmenou’s rental income; (4) prohibition of doctors to go to the Holy Monastery of Esphigmenou and provide their medical services to the needy, which resulted in about 25 deaths due to lack of medical treatment; and (5) the cut of food supplies, telephone, fuel, etc., to the Monastery. These restrictions caused the deadly accident of the true Esphigmenite Tryphon in 2003. Obviously, this is truly a sacrilege of the worse kind done by State and Church officials! It is also a cruel violation of human rights and of religious freedom as well as racism against true Orthodox Christians.
The Church and State officials waste tax-payers’ money and restrict their freedom by making new “anti-racist” laws, selling out State assets “for a song,” travelling around the world, organizing conferences and “synods,” giving speeches, writing articles and books on human rights, religious freedom, etc., but side unjustly and hypocritically with the Ecumenists against the fathers of Esphigmenou! Such a contradictory, unconstitutional, and unholy behavior is "politically correct" nowadays, whereas defending true Orthodoxy is considered to be "fundamentalism" and "fanaticism"! Mr. Bartholomew has been photographed under a large banner bearing the slogan PEACE AND TOLERANCE, but he has no tolerance for true Orthodox Christianity! He preaches "tolerance toward the different" as long as "the different" is not Orthodox Christianity! In his doctoral thesis (1970), he argues that the Holy Canons must be modified so as to allow common prayers with heretics. In other words, since he tramples on the Church Law, it is the Law that must be changed!
After the “extermination” of the true Esphigmenites, the abolition of the “avaton” is to follow, and the Holy Mountain, known as “The Garden of the Virgin Mary,” will become a place for tourism and pleasure! But where are the faithful? Orthodoxy and the Hellenic State are being gradually sold out by their very “leaders,” but the “faithful” close their eyes and ears to this High Treason, thus effectively siding with these devil-worshipers and ignoring the Shepherd’s voice: “Are you still sleeping and resting? Look, the hour is near, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us go!” (Mat. 26:45-46.)

ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ…» -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΤΟ ΘΕΜΑ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα τους συνειδητούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν ἀπό τους κληρικούς  ἐνημέρωση και καθοδήγηση. Ὅμως περισσεύει ἡ σιωπή ἀπό καιροσκοπισμό και δειλία. Ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού δημοσίως ἐπικρίνουν τους Οἰκουμενιστάς και διατυπώνουν τη γνώμη τους ἐλεύθερα. Και αὐτό εἶναι πολύ ἀνησυχητικό φαινόμενο, γιατί ἀποκαλύπτει ὅτι δεν ὑπάρχει ἱερός ζῆλος και παρρησία. Δέν ὑπάρχει πνεῦμα ὁμολογίας και ὑπεράσπισης τῆς πίστεώς μας. Ὡστόσο, δεν μᾶς λείπουν τά κείμενα, πού ἐπισημαίνουν τις αἱρετικές διδασκαλίες τῶν παπικῶν και τῶν προτεσταντῶν. Ἔχουμε θεολόγους, ἀλλά δεν ἔχουμε ὁμολογητές. Το πρόβλημα δεν εἶναι στην ἐπισήμανση τῶν διαφορῶν με τους ἑτεροδόξους, ἀλλά στήν κριτική πού πρέπει στους δικούς μας ὀρθοδόξους οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι ἀναπτύσσουν ἐνοχλητικές πρωτοβουλίες και ἐξισώνουν την πίστη μας με ἐκείνη τῶν αἱρετικῶν. Αὐτούς τους οἰκουμενιστές ἀποφεύγουν ἐπιμελῶς οἱ σοφοί θεολόγοι μας να τους κρίνουν καί να τους ἀπομονώσουν. Και αὐτό συμβαίνει γιατί εἶναι οἱ μεγαλόσχημοι τῆς Ἐκκλησίας και δεν θέλουν να ἔλθουν σε ἀντίθεση μαζί τους. Δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν και τους πατριαρχικούς κύκλους, παρόλο πού διαφωνοῦν. Ἔτσι κυλάει ὁ χρόνος με συμβιβασμούς, ἰδιωτικούς ψιθύρους και σιωπή. Τά ἐπιχειρήματά τους εἶναι παιδαριώδη. Ἔχουν ὡς κανόνα τους το «Ναι μέν, ἀλλἀ…», πού σημαίνει τελικά ὄχι στη δημόσια ἀντίδραση, ὄχι στη δυναμική διαφωνία, ὄχι στην ἄρνηση τῶν διαφόρων προκλητικῶν ἐκδηλώσεων. Καί ὅλα αὐτά, γιατί τους περισσεύει ἡ διάκριση και ἡ κατά Θεόν σοφία… Ἡ τακτική πού περιγράφω εἶναι προσφιλής και σε ἀρκετούς ἁγιορεῖτες πατέρες και σε σχεδόν ὅλους τους Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἔτσι ὁ δόλιος Οἰκουμενισμός ἐξαπλώνεται παντοῦ και το ὀρθόδοξο κριτήριο ἀμβλύνεται. Σε λίγο οἱ ἀνυποψίαστοι χριστιανοί μας θα πάθουν πλήρη σύγχυση και θά ἀποδέχονται τον Πάπα ὅπως και τον Πατριάρχη, και τους καρδινάλιους ὅπως και τους μητροπολίτες!     

Θεῖος ἔρως - «ΑΓΑΠΗΣΩ ΣΕ, ΚΥΡΙΕ» -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη,

Μέγας καί ἀπέραντος και ἀνεξιχνίαστος ὠκεανός εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Μιά ἀγάπη ἀπρόσιτη, ἀκατάληπτη, ἀνέκφραστη, ἀπερίγραπτη, πού μόνο ὁ ἴδιος ὁ Θεός τή γνωρίζει. Κατά τόν Ἰωάννη τόν Θεολόγο, «ὁ Θεός Φῶς ἐστι» καί «ὁ Θεός Ἀγάπη ἐστί». Ἀλλά ποιος μπορεῖ νά περιγράψει τοῦτο το Φῶς; Τοῦτο τό Φῶς δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τά φῶτα τοῦ γήϊνου κόσμου. Ὅπως καί ἡ Ἀγάπη Του δέ μετριέται οὔτε μέ τό λογικό, οὔτε μέ τ’ ἀνθρώπινα συναισθήματα. Ὁ Θεός ὡς Φῶς καί ὡς Ἀγάπη εἶναι ἀκατάληπτος. Οὔτε το Φῶς Του μποροῦμε νά προσεγγίσουμε, οὔτε τήν Ἀγάπη Του. Ἐλάχιστο Φῶς καί μέρος τῆς Ἀγάπης Του εἶδαν καί γεύτηκαν οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ. Μέρος τοῦ φωτός γεύτηκαν, στη Μεταμόρφωση —«καθώς ἠδύναντο»— καί τῆς Ἀγάπης Του σημάδια στά τρία χρόνια πού ζήσανε μαζί. «Ὀψόμεθα τόν Κύριον καθώς ἐστι», μόνο στή βασιλεία Του.