προς Γέροντα Ιωσήφ, Αγίου Ορους, π. Γ. Μεταλληνό, π. Θ. Ζήση, π. Μάρκον Μανώλη και π. Σαράντη Σαράντο.

Του αείμνηστου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής  Ιωάννου ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ

…..Γράφετε, σεβαστοί πατέρες, ότι οι οικουμενιστές πατριάρχες και λοιποί, αυτήν την παναίρεση του οικουμενισμού:
«την διδάσκουν "γυμνή τη κεφαλή", την εφαρμόζουν και την επιβάλλουν στήν πράξη κοινωνούντες παντοιοτρόπως μέ τούς αιρετικούς, με συμπροσευχές, ανταλλαγές επισκέψεων και ποιμαντικές συνεργασίες»!

«Ὁ Οἰκουμ. Πατριάρχης εἰσῆλθε γυμνόπους εἰς τὸ τέμενος Ὀμὰρ καὶ ἐκεῖ προσηυχήθη ὑπὲρ τοῦ Χουσεΐν».

Ἀλλʼ ἐξ ὅλων τῶν εἰδήσεων μία εἴδησις ἀναστάτωσε κυριολεκτικῶς τὴν συνείδησιν τῶν ἀπανταχοῦ  πιστῶν τέκνων τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.
Ποία ἡ εἴδησις; Τὴν ἀντιγράφομεν ὡς ἔχει ἐκ τῆς ἐπικεφαλίδος, ἡ ὁποία ἐτέθη ὑπεράνω μακρᾶς περιγραφῆς τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχου εἰς Ἱερουσαλήμ˙ «Ὁ Οἰκουμ. Πατριάρχης εἰσῆλθε γυμνόπους εἰς τὸ τέμενος Ὀμὰρ καὶ ἐκεῖ προσηυχήθη ὑπὲρ τοῦ Χουσεΐν».
Εἰς τὸ τζαμὶ λοιπὸν τοῦ ψευδοπροφήτου Μωάμεθ Πατριάρχης προσευχόμενος; Κύριε ἐλέησον! Ἀλλὰ πρέπει νὰ καῆ τὸ Πηδάλιον, πρέπει νὰ ποδοπατηθοῦν οἱ Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν ἐπὶ ἀπειλῆ ἀφορισμοῦ τῶν λαϊκῶν καὶ καθαιρέσεως τῶν κληρικῶν τὴν εἴσοδον καὶ τὴν προσευχὴν εἰς κέντρα λατρείας ἀλλοπίστων καὶ αἱρετικῶν. Ἡ Ὀρθοδοξία μετʼ ἀγανακτήσεως καὶ βδελυγμίας ἀποστρέφει τὸ πρόσωπόν της καὶ ἐκ τῆς φανταστικῆς ἀκόμη εἰκόνος κληρικοῦ, ὅστις μὲ γυμνοὺς τοὺς πόδας εἰσέρχεται καὶ προσεύχεται εἰς τζαμὶ τοῦ ψευδοπροφήτου. Τοιοῦτόν τι δὲν ἀναφέρει ἡ αἱματοπότιστος ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Ἀναφέρει ἀντιθέτως ἱερεῖς καὶ ἐπισκόπους καὶ πατριάρχας ἀλλὰ καὶ ἀπλοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἐπροτίμησαν μαρτυρικὸν θάνατον ἤ νὰ εἰσέλθουν καὶ νὰ συμπροσευχηθοῦν μετὰ τῶν Τούρκων εἰς τζαμί

Σιμωνόπετρα • Άγιον Όρος • Αγνή Παρθένε - Simonopetra • Mount Athos • Agni Parthene -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Μύρωνος, Ιουλιανής, Παύλου μαρτύρων.

Ὁ Ἅγιος Μύρων μαρτύρησε ὅταν αὐτοκράτωρ ἦταν ὁ Δέκιος, τὸ 250 μ.Χ. Καταγόμενος ἀπὸ πλούσια οἰκογένεια, θὰ μποροῦσε νὰ ζήσει ἄνετα, μὲ ὅλα τὰ ἐπίγεια ἀγαθὰ ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσε. Ὅμως ἡ μεγάλη του ἀγάπη πρὸς τὸ Χριστό, ἔκανε τὸ Μύρωνα νὰ χειροτονηθεῖ ἱερέας. Ἀφιερώθηκε, λοιπόν, ὁλοκληρωτικὰ στὸ ποιμαντικό του καθῆκον καὶ δίδασκε, νουθετοῦσε καὶ βοηθοῦσε τὸ κάθε ἕνα μέλος τοῦ ποιμνίου του. Μεριμνοῦσε καθημερινὰ γιὰ τοὺς φτωχούς, τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανά.

Κάποτε, ὁ ἔπαρχος Ἀχαΐας Ἀντίπατρος πῆγε στὸν τόπο ὅπου λειτουργοῦσε ὁ Μύρων καὶ συνέλαβε πολλοὺς χριστιανούς.

Όχι στον «Ορθόδοξο» Οικουμενισμό

Ἔφθασεν ὁ καιρὸς, μετά την ληστρική Σύνοδο της Κρήτης , την πτώση των «Ποιμένων» της Ελλαδικής Εκκλησίας και των δειλοκάρδιων μοναχών των 19 Μονών του Αγίου Όρους,  δι᾽ όλους τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς νὰ εκφρασθούν ευθαρσώς καὶ νὰ τερματίσουν τὸ κίβδηλον εἶδος Ὀρθοδοξίας, ποὺ καλεῖται Οἰκουμενιστικὴ Ὀρθοδοξία. Διότι εἶναι μία προδοσία τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μία άρνησις αὐτῆς ταύτης τῆς οὐσίας της. Εἶναι πλέον καιρὸς νὰ βγάλωμεν «ἀπὸ τὴν ἀποθήκην» τὰ Θεῖα τῆς Πίστεως Δόγματα, ὅπου τὰ ἐξώρισαν οι Πατριάρχαι Ἀθηναγόρας και Βαρθολομαίος, νὰ τὰ φέρωμεν εἰς τὸ φῶς, καὶ νὰ τὰ διακηρύξωμεν μὲ κάθε μέσον, εἰς κάθε χώραν. Ἔχομεν ἀνάγκην αὐτῶν εμείς, ἔχουν ἀνάγκην αὐτῶν οἱ Παπικοί καὶ οἱ Προτεστάνται. Ἂς μὴ προσφέρωμεν εἰς τὸν κόσμον τὴν Ψευδῆ Ὀρθοδοξίαν, ἡ ὁποία καλεῖται «Ὀρθόδοξος» Οἰκουμενισμός.  Αὐτὸς ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐξισώνει τὴν πλάνην μὲ τὴν ἀλήθειαν. Ἂς προσφέρωμεν, ἀντιθέτως, ακεραίαν τὴν παραδοσιακήν, αυθεντικήν Ὀρθοδοξίαν, ἡ ὁποία μόνη ὁδηγεῖ εἰς τὴν σωτηρίαν. Ἡ προσφορὰ αὐτῆς θὰ εἶναι μία πρᾶξις ἀληθινῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης, μία ἐκδήλωσις τῆς ἐντολῆς τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ περὶ ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον μας.
***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Όχι στον «Ορθόδοξο» Οικουμενισμό": 

+Ι.Γ.Ζ.

Περιμένουμε και την απόφαση των "Γνησίων" δειλοκάρδιων. Εμείς τους προκαλούμε να μας διαψεύσουν, αλλά φοβάμαι οτι θα μας δικαιώσουν.

Αναφορικά με την κάρτα πολίτη
Οι ΓΟΧ προσκύνησαν. Κηρύττουν επίσημα για την παραλαβή της. ( μην με αναγκάσετε να πω και όνομα... )
Αυτό έχει να κάνει με το θρησκευτικό νομοσχέδιο που υπέγραψαν. Δηλαδή την φίμωση της Εκκλησίας, ( συγνώμη της θρησκευτικής κοινότητας = Σέκτας ) καθώς απαγορεύεται να εναντιώνονται στους νόμους του κράτους και την δημόσια τάξη ( διαμαρτυρίες )

΄Οποιος, και κατά το παραμικρό παραβαίνει την ορθή πίστη είναι αιρετικός!

α. Ο Μέγας Αθανάσιος αναφερόμενος σε όποιον εκπίπτει από την Ορθόδοξη 
αλήθεια δεν είναι δυνατό να καλείται καν χριστιανός. «…ούτ’ αν είη, ούτ’ αν λέγοιτο χριστιανός» (
P.G. 26, 596A.) 
β. Κατά τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά, εκβάλλονται της Εκκλησίας και αναθέματι καθυποβάλλονται πάντες οι εκπίπτοντες της Ορθοδόξου Πίστεως και μη «ομολογούντες και πιστεύοντες ως το Πνεύμα το Άγιον προεμήνυσε δια των Προφητών, ως ο Κύριος εθέσπισε δια σαρκός ημίν επιφανείας, ως οι Απόστολοι εκήρυξαν πεμφθέντες υπ’ Αυτού, ως οι Πατέρες ημών και διάδοχοι εκείνων εδίδαξαν ημάς…» ( παρά Ι. Καρμίρη, ΔΣΜ, Α΄ σ. 345, Αθήναι 1952)
 
γ. Κατά τη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως του 1724:
 
«Εκείνοι οπού αποσκιρτήσουσιν από την ευσέβειαν και αφήσουσι μεν τα
 
πάτρια και ορθά της πίστεως ημών δόγματα και τας κοινάς παραδόσεις της Εκκλησίας, περιπέσωσι δε και εξολισθήσωσιν εις νεωτερισμούς και αλλοκότους υπολήψεις και έθη ετερόδοξα και παραχαράξωσι και νοθεύσωσι την της ευσεβείας αλήθειαν, οι τοιούτοι ούτε πλέον είναι, ούτε ονομάζονται τη αληθεία Χριστιανοί, αλλ’ ως ετερόδοξοι και νεωτεριστάς εκκόπτοντας και χωρίζοντας της εκκλησιαστικής και χριστιανικής ολομελείας και της ιεράς μάνδρας εκβάλλοντας ως πρόβατα ψωριώντα και μέλη σεσηπότα (
Mansi, 37, 209)! 

Κύπρος: Οι εκτοπισμένοι κάτοικοι της Μόρφου διεκδικούν το δικαίωμα επιστροφής

Το δικαίωμα της επιστροφής στην κατεχόμενη πόλη της Μόρφου διεκδίκησαν σήμερα οι εκτοπισμένοι κάτοικοί της, με αφορμή τη σημερινή επέτειο κατάληψης της το 1974.
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου, επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη κατοχή στις πρεσβείες των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία, καθώς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον πρόεδρο της Βουλής.
Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας παρέλαβε το ψήφισμα ο διευθυντής του γραφείου του, Κύπρος Κυπριανού.
Ο δήμαρχος Μόρφου, Χαράλαμπος Πίττας, σε δηλώσεις μετά την επίδοση των ψηφισμάτων, τόνισε ότι ειδικά σήμερα που είναι η ημέρα της κατάληψης της Μόρφου και της Αμμοχώστου, είναι ακόμη πιο έντονο και επιτακτικό, αυτοί που έχουν τη δύναμη να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία να αλλάξει στάση και να εργαστεί για δίκαιη λύση του Κυπριακού, χωρίς ξένα στρατεύματα και επεμβάσεις.
Απόψε τελείται στην εκκλησία Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία μνημόσυνο των πεσόντων και θανόντων στην προσφυγιά Μορφιτών και δέηση για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και για επιστροφή των προσφύγων.
Στο προαύλιο της Εκκλησίας, πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας, με θέμα τη σύληση και καταστροφή της πανάρχαιας κληρονομιάς της Μόρφου, που φτάνει πίσω στους Μυκηναίους.

πηγή: ΑΠΕ

Ο Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "H σιωπή μας είναι απαράδεκτος!!!":

Οὔτε ὁ μητροπολίτης Σεραφεὶμ Πειραιῶς (ποὺ ἀσχολεῖται μὲ ὅλα τὰ θέματα τοῦ ἐπιστητοῦ καὶ κατακεραυνώνει τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα), οὔτε οἱ ἄλλοι "ἀντι-Οἰκουμενιστὲς" Μητροπολίτες ἀναφέρθηκαν στὸ πρώτιστο καὶ φλέγον (ὑπ' ἀριθμ ΕΝΑ) θέμα Πίστεως τῆς ἐποχῆς μας:
Τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὶς αἱρετίζουσες ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου, παρότι συνηθίζουν σὲ ἄλλες Ἐγκυκλίου τους -τῶν Μεγάλων Ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης- νὰ ἀναφέρονται στὰ κορυφαῖα θέματα τῆς Πίστεως.
Ὡς ἐκ τύτου βιώνουμε τὸ πρωτοφανὲς γεγονὸς στὴν ἐκκλησιαστική μας ζωή, νὰ συμβιώνουν καὶ νὰ κοινωνοῦν στὴν ἴδια Ἐκκλησία, "ὀρθόδοξοι" Ἐπίσκοποι καὶ Ἐπίσκοποι ποὺ ψήφισαν σὲ "Αγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο" αἱρετικὲς θέσεις!

Σημειώνουμε ὅτι εἰδικὰ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς (ὁ καὶ Λέων τῶν "ἀντι-Οἰκουμενιστῶν" ἀποκλιθεὶς ἀπὸ τὸν π. Θ. Ζήση) δὲν βρῆκε ἀκόμα τὸ θάρρος νὰ γράψει οὔτε ΕΝΑ ἄρθρο κατὰ τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου!


***
Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή ...":

Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται την ιστορική ονομασία άλλων ετερόδοξων Χριστιανικών και η νέα μας σχέση, θα είναι με την "εκκλησία" των ομοφυλοφίλων, η θρησκευτικότητα της οποίας μας δίδεται εδώ :
http://usherald.com/bishop-vows-remove-crosses-churches-muslims-feel-comfortable/

Ιδού τα πάντα καινά, ορθότερα κενά, και η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ. Θα κάνουν το Ισλάμ σαν αυτούς, με την ομοφυλόφιλη θρησκευτικότητα. Και ακόμη, αφού είμαστε όλοι άγγελοι (δεν είναι μόνο οι Μουσουλμάνοι) και οι άγγελοι δεν έχουν φύλο - είναι μάλλον τρίτου φύλου -, τότε (α) γιατί να μην παντρεύονται μεταξύ τους και (β) πρέπει να αναθεωρήσουμε τον εν Κανά της Γαλιλαίας γάμο μεταξύ ανδρός και γυναικός. Επειδή το Ευαγγέλιο δεν μας πληροφορεί, ότι ο γάμος αυτός έγινε μεταξύ ανδρός και γυναικός. Μπορεί να ήταν ... κάτι άλλο. Υπάρχουν μάρτυρες ; Ιατρική γνωμάτευση ; Όχι !

Σε παρένθεση, δεν ξέρουμε αν οι άγγελοι παντρεύονται ή αν κάνουν παιδιά . "Και γιατί όχι ;", θα μας απαντούσε η
lesbian Bishop Eva Brunne . Η ιδία έχει μάρτυρες, αλλά δεν έχει βγάλει (ακόμη) φτερά, και τα λοιπά κι αυτά.

H σιωπή μας είναι απαράδεκτος!!!

Τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό, αν αφήσουμε ανενόχλητους τους διαφθορείς της Δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας οικουμενιστάς, να ουνιτίζουν τα τέκνα της Ορθοδoξίας, «δι’ α Χριστός απέθανε»;
Η μεγάλη δυστυχία της εποχής μας δεν είναι ότι υπάρχουν οι τερμίτες οικουμενιστές, που καταστρέφουν την Εκκλησία, αλλά οι  «καλοί» χριστιανοί , που σιωπούν για το κακό που γίνεται στην Εκκλησία του Χριστού μας!

Μέγα πρόβλημα είναι η εξάπλωση της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, της οποίας θιασώτες είναι πολλοί επίσκοποι, όπως π.χ. ο Κων/πόλεως κ. Βαρθολομαίος, ο Αυστραλίας κ. Στυλιανός, ο Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο Καναδά κ. Σωτήριος κ.α. Όταν και οι πέτρες φωνάζουν εναντίον της μεγάλης αυτής προδοσίας της Ορθοδοξίας, η σιωπή μας είναι απαράδεκτος!!!