Εις την γραμμήν των Πατέρων -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Στους σημερινούς όχι απλώς μοντέρνους αλλά μετα-μοντέρνους καιρούς, είναι συχνά έκδηλη στο χώρο της Θεολογίας και της Εκκλησίας γενικότερα, η τάση για το νεωτεριστικό, αυτό που εντυπωσιάζει και ελκύει τον κόσμο. Θεωρείται πρόοδος και επιτυχία η συμπόρευση με τον κόσμο, ενώ εκλαμβάνεται ως μεσαιωνισμός, κατεστημένο και αποτυχία της Εκκλησίας η στροφή και εμμονή της στις πατερικές βάσεις και αρχές. Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Θεμέλιο της Εκκλησίας ο Χριστός                                           

Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ξεκινά η Εκκλησία από τους πατέρες ούτε θεμελιώνεται πάνω σ΄ αυτούς. Θεμέλιο και κεφαλή της είναι ο θεάνθρωπος Κύριός μας Ιησούς Χριστός, μοναδικός και αναλλοίωτος, «χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας»(Εβρ. 13: 8). Μοναδική και αναλλοίωτη είναι και η Εκκλησία του, εποικοδουμένη «επί τω θεμελίω των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού» (Εφ. 2, 20).

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΟΤΙ Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ                    

Και λίαν πρωϊ της μιάς Σαββάτων, έρχονται επί το μνημείον, ανατείλαντος του ηλίου (Μάρκ. ιστ: 2).        

Πέλαγος αληθινά αδιεξίτηλον τα έργα σου, Κύριε, άβυσσος πολλή τα κρίματά σου. Δεν είναι πολλαί ημέραι, αφ’ ου αποχαιρετών τους Μαθητάς, τους εστερέωνες εις την αγάπην Σου με την μυστηριώδη Διαθήκην Σου, την οποίαν τους παρέδωκες εις τον καιρόν του Πάθους Σου και δια της οποίας τους έδωσες το προνόμιον, την κληρονομίαν, να είναι μύσται και Μαθηταί των απορρήτων Σου. Τους έδωσες εκεί ταύτην την καλήν παρηγορίαν το να μη είναι δούλοι Σου, επειδή ο δούλος δεν γνωρίζει τι ποιεί ο κύριός του. Συ όμως τους απεκάλυψας όλα τα απόκρυφα του Πατρός Σου. Ταύτα τα προνόμια είναι γεγραμμένα εις την Διαθήκην Σου· όθεν εις τον αιώνα τον άπαντα είναι ανεξάλειπτα. Αλλά σήμερον, όταν ακούω από τους ιδίους Ευαγγελιστάς, ότι πρώται αι γυναίκες ηξιώθησαν να ακούσωσι της Αναστάσεώς Σου το Μυστήριον, πρώται να ίδωσι τον Τάφον ανεωγμένον, πρώται να αξιωθώσιν αγγελικής οπτασίας, πρώται να ελευθερωθώσιν από εκείνον τον φόβον, όστις κατεκυρίευε τας καρδίας πάντων, αυτά πως δύναμαι να τα συμβιβάσω με τας υποσχέσεις της Διαθήκης Σου;

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ


 

Τη Η΄ (8η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού ΙΩΑΝΝΟΥ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ή η Σύναξις της εκπεμπομένης εκ του τάφου αυτού αγίας κόνεως, ήτοι του μάννα.

Ιωάννης ο Θεολόγος ο θείος Απόστολος και Ευαγγελιστής, ο ηγαπημένος του Κυρίου Μαθητής, εγεννήθη μεν εις Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, μετέστη δε προς Κύριον, κηρύττων τον λόγον του Θεού εν Εφέσω εις γήρας βαθύ επί των ημερών του βασιλέως Τραϊανού (98-117). Όταν δε ο μακάριος Ιωάννης επρόκειτο να μετατεθή από της παρούσης ζωής, εις εκείνην την αιωνίαν και άληκτον, προγνωρίσας τούτο δια της εν αυτώ ενοικούσης θείας Χάριτος, παραλαβών τους μαθητάς αυτού ήλθεν έξω της πόλεως Εφέσου εις σημείον όπου και υπέδειξεν ο ίδιος να ανοιγή ο τάφος του. Εισελθών δε εν αυτώ μόνος έτι ζων, εκοιμήθη εκεί εν Κυρίω.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΣΦΡΗΣΗ.

Στον Λόγον του "Περί διακρίσεως" ο Άγιος Ιωάννης της "Κλίμακος" γράφει: "Εκείνοι, που έχουν καλή όσφρηση μπορούν να αντιληφθούν κάποιον, που έχει επάνω του αρώματα. Ομοίως και μια καθαρή ψυχή, όταν πλησιάση κάποιον, που έχει την ευωδία, που και αυτή απέκτησε από τον Θεόν ή την δυσωδία, που και αυτή κάποτε είχε, αλλά τώρα ελευθερώθηκε τελείως, όταν πλησιάση κάποιον, αμέσως τις αντιλαμβάνεται, την στιγμή, που οι άλλοι γύρω δεν αισθάνονται τίποτε". 

Τό νέον ἑορτολόγιον εἶναι αἵρεσις, διότι (1) εἰσήχθη χάριν τῆς «ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν» καί (2) ἀνεμένετο νά προκαλέσῃ σχίσμα -- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἔστειλα δίς (χθές καί σήμερα τό μεσημέρι) τό παρόν ἄρθρον καί εἰς τό ἱστολόγιον «Τρικλοποδιά», ὅπου πρό δύο ἡμερῶν ἐδημοσιεύθη τό ψευδολόγημα τοῦ «Κυανοῦ Οὐρανοῦ» κατά τοῦ π.ἑ., ἀλλά δέν τό ἔχει δημοσιεύσει, ἄν καί εἰς τό σημερινόν μήνυμά μου πρός τούς διαχειριστάς ἔθεσα θέμα μεροληψίας εἰς βάρος τῆς Ἀληθείας (=Χριστοῦ), καθώς καί θέμα παραπλανήσεως τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ ἐν λόγῳ ἱστολογίου. Ἀντί αὐτοῦ, βλέπω ὅτι δημοσιεύει ἄρθρα γιά τήν ὑπόθεσιν τῆς Πάτρας! Κατόπιν τούτου, νομίζω ὅτι ἔκανα λάθος πού θεωροῦσα τό ἐν λόγῳ ἱστολόγιον «ἀντισυστημικόν». Δέν πρόκειται νά τό ξαναεπισκεφθῶ, βεβαίως, ἐφόσον δέν εἶναι ἀμερόληπτον.


Ἕν πελώριον ψεῦδος πού συνεχῶς ἀναπαράγεται ἐκ μέρους τῶν Οἰκουμενιστῶν, πρός ἐξαπάτησιν τοῦ λαοῦ, εἶναι ὅτι δῆθεν ἡ εἰσαγωγή τοῦ νέου ἑορτολογίου (ἐφεξῆς ν.ἑ.) τό 1924 ἔγινε διά λόγους ἀστρονομικούς! Ἡ ἀλήθεια, ὡστόσον, εἶναι ὅτι τό ν.ἑ. εἰσήχθη χάριν τῆς «ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν», τοὐτέστιν χάριν τῆς ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν Παπισμόν, διό καί τό θέμα ἀποκτᾶ δογματικόν χαρακτῆρα, ἐνῷ ἀφ' ἑαυτοῦ δέν εἶναι τοιοῦτον. Ὑπάρχει, ὅμως, καί δεύτερος λόγος διά τόν ὁποῖον τό θέμα ἔχει δογματικόν χαρακτῆρα: τό ν.ἑ. εἰσήχθη παρά τό γεγονός ὅτι ἀνεμένετο νά προκαλέσῃ σχίσμα, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ προσβολήν τοῦ δόγματος τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, κατά τό 9ον ἄρθρον τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως («Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν ...»). Ἐν ἄλλαις λέξεσι, τό ν.ἑ. εἶναι αἵρεσις. Οἱ ἰσχυρισμοί αὐτοί ἔχουν πολλάκις ἀποδειχθῆ μέ ἀδιάσειστα ἱστορικά στοιχεῖα (βλ. π.χ. τό ἄρθρον μου μέ τίτλον «Ἡ δογματική διάστασις τοῦ νέου ἑορτολογίου», https://koukfamily.blogspot.com/2017/09/blog-post_16.html#!/tcmbck ).

 

Ἐνῷ δέ ἔχει ἀποδειχθῆ πέραν πάσης ἀμφιβολίας ὅτι ἡ εἰσαγωγή τοῦ ν.ἑ. εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη μέ τήν καλπάζουσαν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καθώς καί ὅτι ὄντως προεκάλεσε σχίσμα εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἐντούτοις πολλοί, ἀκόμη καί σήμερον, γράφουν ἤ μᾶλλον ἀερολογοῦν περί ἰσημερίας, περί ἐναλλακτικῶν ἡμερολογίων κ.λπ. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶναι καί ὁ «Κυανοῦς Οὐρανός» (ἐφεξῆς «ΚΟ»), ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει προσφάτως φαιδρά καί ἀντορθόδοξα κείμενα διά τό ἐν λόγῳ θέμα (https://www.triklopodia.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%83-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3/  ).  Ἄν καί αἱ φαιδρότητες αὐταί εἶναι ἀνάξιαι λόγου, ἐντούτοις νομίζω ὅτι δύνανται νά παρασύρουν τούς ἀπληροφορήτους εἰς διαφόρους πλάνας, διό καί ἀπαντῶ ἐν ὀλίγοις.

 

Τό βασικόν πρόβλημα μέ ὅλους αὐτούς τούς προπαγανδιστάς τοῦ Νεοημερολογητικοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ὅτι ἐκμεταλλεύονται τούς τσαρλατανισμούς πολλῶν χρήστων τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου (π.ἑ.), τούς ὁποίους γενικεύουν δολίως δι’ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους πού ἀκολουθοῦν τό π.ἑ., προκειμένου ν’ ἀμαυρώσουν τήν Ὀρθόδοξον Ἔνστασιν τοῦ 1924! Χάριν παραδείγματος, εἰς πρόσφατον ἄρθρον του, ὁ «ΚΟ» παραθέτει ἀφενός φωτογραφίαν τοῦ Ἁγίου καί Ὁμολογητοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου (+1955) καί ἀφετέρου τσαρλατανισμούς τινῶν τοῦ π.ἑ., ἀλλά καί ἰδικάς του γελοιότητας, ὑπονοῶν ὅτι ὅλ’ αὐτά ἀφοροῦν τόν Ἅγιον καί γενικῶς ὅλους τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ.! Βεβαίως, ὅπως καί ὅλοι οἱ προηγούμενοι τοῦ εἴδους, ἔτσι καί ὁ «ΚΟ» διαστρέφει τήν ἀλήθειαν. Χάριν παραδείγματος, γράφει: «Προ κάποιων ετών ένα ζεύγος παλαιοημερολογιτών αδελφών, τους οποίους εκτιμούσα και σεβόμουν, θεώρησε πρέπον ... να κόψουν κάθε επαφή μαζί μου (να διακόψουν κοινωνίαν) ενώ κανονικώς αυτό έπρεπε να το κάνω εγώ»! Αὐτή εἶναι ἡ μεγαλυτέρα γελοιότης τῶν γραφομένων τοῦ «ΚΟ»: Αὐτός «ἔπρεπε» πρῶτος, λέγει, νά διακόψῃ τήν κοινωνίαν μέ τούς Ὀρθοδόξους, ἀγνοῶν ὁ δυστυχής ὅτι αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού εὑρίσκεται εἰς τήν αἵρεσιν καί εἰς τό σχίσμα καί συνεπῶς εἶναι ἀκοινώνητος, κατά τὸ γνωστόν «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ καί αὐτός ἀκοινώνητος ἔσται» (βλ. Β' Κανόνα τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος ἐπεκυρώθη ἀπό τόν Β’ Κανόνα τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου)!

 

Χάριν τῆς ἀπολύτου σαφηνείας, ἐξηγῶ περαιτέρω τόν τελευταῖον ἰσχυρισμόν μου. Ἐκτός ἀπό τά ἀνωτέρω περί αἱρέσεως καί σχίσματος, ὑπενθυμίζω, λοιπόν, καί τά ἑξῆς γεγονότα. Πρῶτον, ἡ Παναγία ὠνόμασε ἐχθρούς ἰδικούς της καί τοῦ Υἱοῦ της τούς ἐπί «πατριάρχου» Βέκκου λατινόφρονας, οἱ ὁποῖοι, μετά τήν ἑνωτικήν «σύνοδον» τῆς Λυῶνος ἐπῆγαν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος μέ στρατόν νά ἐπιβάλουν τό μνημόσυνον τοῦ «πάπα» καί προέβησαν εἰς τάς γνωστάς φρικαλεότητας: ἄλλους ἔκαψαν (26 Ζωγραφίτας μοναχούς), ἄλλους ἔπνιξαν, ἄλλους ἐκρέμασαν καί ἄλλους ἀπεκεφάλισαν! Διαφέρουν ἀπό αὐτούς οἱ σημερινοί λατινόφρονες καί διῶκται τῶν Ὀρθοδόξων, μέ τούς ὁποίους ὁ «ΚΟ» προφανῶς κοινωνεῖ; Δεύτερον, τήν 7-12-1965 ἔγινεν «ἄρσις» τῆς ἀκοινωνησίας, τοὐτέστιν «ἄρσις» τοῦ Σχίσματος τοῦ 1054 (βλ. παρ. 4Β τοῦ ἑνωτικοῦ κειμένου εἰς https://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_common-declaration.html ). Ἔκτοτε ὁ «πάπας» μνημονεύεται εἰς τά δίπτυχα τοῦ Πατριαρχείου Κων-λεως! Ἀλλ' ὁ «πάπας» εἶναι ἀκοινώνητος, ἐπειδή αἱ αἱρέσεις του ἔχουν καταδικασθῆ συνοδικῶς, καί συγκεκριμένως ἀπό τήν 8ην (879 μ.Χ.) καί τήν 9ην (1341-1351) Οἰκουμενικήν Σύνοδον. Ἑπομένως, οἱ «πατριᾶρχαι» Ἀθηναγόρας, Δημήτριος καί Βαρθολομαῖος, οἱ ὁποῖοι μνημονεύουν τόν «πάπαν», κατέστησαν ἀκοινώνητοι. Κατ' ἐπέκτασιν, ὅσοι ἐν γώσει  ἐκοινώνουν μέ αὐτούς καί σήμερον ἐν γνώσει κοινωνοῦν μέ τόν Βαρθολομαῖον εἶναι καί αὐτοί ἀκοινώνητοι, ὡς Οὐνῖται. Ἄν ὁ «ΚΟ» δέν γνωρίζῃ τά γεγονότα αὐτά, ἄς τά μελετήσῃ ἐπισταμένως πρίν ἀερολογήσῃ καί πάλιν διά τό ἐν λόγῳ θέμα. Μόνον τότε θ’ ἀντιληφθῇ ποία εἶναι ἡ ὀρθή ἀπάντησις εἰς τό ἐρώτημά του: «Γιατί δεν έχουν κοινωνία με καμμιά Εκκλησία, η οποία ακολουθεί το παλαιόν ημερολόγιον (πχ. Σερβία, Ρωσία κ.α)». Θά κατανοήσῃ, ἐλπίζω, ὅτι τό πρωτεῦον θέμα εἶναι ἡ αἵρεσις, μέ τήν ὁποίαν δυστυχῶς κοινωνοῦν οἱ ὡς ἄνω, καί ὄχι τό π.ἑ. Ἐπίσης, ἐλπίζω νά κατανοήσῃ ὅτι ὁ π. Μεθόδιος τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου δικαίως δέν δέχεται ὡς Ἁγίους τούς προσφάτως «ἁγιοποιηθέντας» γέροντας, ὅπερ βεβαίως δέν ἀποτελεῖ «ὕβριν», οὔτε σφετερισμόν τῆς Κρίσεως τοῦ Κυρίου, ὅπως ἐσφαλμένως διατείνεται ὁ «ΚΟ».  

Γράφει καί ἄλλα γελοῖα ὁ «ΚΟ», ὄπως τό ἑξῆς: «Αφού το σχίσμα έγινε το 1924, γιατί το θυμήθηκαν το 1935. Το αγνοούσαν ένδεκα χρόνια ή “αναπαύοντο” με το νέον ημερολόγιον;». Τό 1924 περί τά 800 παραρτήματα ἀνά τήν χώραν διέκοψαν τήν κοινωνίαν μέ τήν «ἐκκλησίαν» τῶν Μασσώνων, κραυγάζοντες: «Μᾶς ἐφράγκεψαν!» Τό 1935, τρεῖς ἀρχιερεῖς, ἰδόντες ὅτι τό σχίσμα ἔγινε καί ἄνευ αὐτῶν, ἔσπευσαν νά ποιμάνουν τό «μικρόν λεῖμμα». Ὑπάρχει τι μεμπτόν εἰς τήν πρᾶξιν αὐτήν; 

 

Τέλος, γράφει καί τό ἑξῆς γελοῖον: «Όσον δε αφορά την ληρωδία του γ.Μεθοδίου, ότι στο σχίσμα δεν υπάρχουν άγιοι, δυο παρατηρήσεις : α – γνωρίζει την Κρίσιν του Χριστού; β – άρα οι μετά το Σχίσμα του 1054 ανακηρυχθέντες άγιοι κακώς ανεδείχθησαν». Τό πρῶτον ἔχει ἤδη ἀπαντηθῆ: ὁ γ. Μεθόδιος ἀποφαίνεται συμφώνως μέ τήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας, κατά τήν ὁποίαν οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες μέ αἱρέσεις εἶναι «ἐχθροί τοῦ Θεοῦ», ὄχι ἅγιοι. Ἰδού μικρόν δεῖγμα σχετικῶν χωρίων:

 

1. «Τίς δέ κοινωνία φωτί πρός σκότος; τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαλ; ἤ τίς μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου; ... διό ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε» (Β´ Κορ. 6:14-18).

 

2. «Οἵτινες τήν ὑγιῆ πίστιν προσποιοῦνται ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσι, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (Μέγας Βασίλειος, Patrologia Graeca ἤ ἐν συντομίᾳ P.G., τόμος 160, σ. 101).

 

3. «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι καί πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί φεύγειν τούς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καί τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι» (Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός, P.G. 160, σ. 101).

 

4. «Ἐχθρούς γάρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, P.G. 99, σ. 1049).

 

5. «Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´» (Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161).

 

 Ἡ δέ ἀπάντησις εἰς τό δεύτερον εἶναι προφανής διά τούς Ὀρθοδόξους:  Ὅσον ἀφορᾶ τούς μετά τό Σχίσμα τοῦ 1054 καί μέχρι τό 1924 ἀποβιώσαντας καί κατόπιν ἀνακηρυχθέντας Ἁγίους ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ὅπως λόγου χάριν, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (+1920), καλῶς ἀγιοκατετάγησαν. Ὅσον, ὅμως, ἀφορᾶ τούς ἐν τῶ Παπισμῷ ἀποβιώσαντας, οὗτοι κακώς «ἁγιοποιήθησαν». Δέν νομίζω ὅτι χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός τοῦ ὡς ἄνω κειμένου τοῦ «ΚΟ».

 

Συνοψίζων, ὅλ' αὐτά περί ἰσημερίας κ.λπ. θά ἦσαν τελείως ἀνούσια καί ἀνάξια λόγου διά τούς πιστούς ἄν δέν ἐσερβιρίζοντο ὑπό τῶν Μασσώνων (=Σατανιστῶν) ὡς δῆθεν οἱ πραγματικοί λόγοι διά τήν εἰσαγωγήν τοῦ ν.ἑ. εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τό 1924, προκειμένου νά ἐξαπατήσουν τόν πιστόν λαόν καί νά τό δεχθῇ. Οἱ πραγματικοί λόγοι ἦσαν (1) νά προωθηθῇ ὁ Οἰκουμενισμός μέ τήν περιβόητον «ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν», καί (2) νά γίνῃ σχίσμα εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, οὕτως ὥστε ν' ἀποδυναμωθῇ Αὐτή καί νά μήν ἀντισταθῇ σθεναρῶς εἰς τόν σταδιακῶς ἐπιβαλλόμενον Σατανισμόν καί τήν καταστροφήν τῆς Ἑλλάδος (πρβλ. Οἰκουμενισμός, κατασυκοφάντησις ἤ/καί κατάργησις τῶν ἱερῶν Παραδόσεων, διδασκαλία τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῶν ἐμφύλων ταυτοτήτων εἰς τά σχολεῖα, ἀντικατάστασις τοῦ πληθυσμοῦ μέ εἰσαγομένους ἰσλαμιστάς, διαστρέβλωσις τῆς Ἱστορίας, χρεωκοπία τῆς χώρας, ἀπεμπόλησις τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας, ἐκχώρησις τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας εἰς τούς Σκοπιανούς, ἀφαίρεσις στοιχειωδῶν ἐλευθεριῶν, κατάργησις θεμελιωδῶν Συνταγματικῶν δικαιωμάτων κ.λπ.). Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή διάστασις τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος. Ὅσοι δέν δύνανται νά τήν κατανοήσουν καί ἀναλώνονται εἰς ἀερολογίας/ψευδολογίας τοῦ τύπου «εἰδωλολάτρης εἰσήγαγε τό Ἰουλιανόν Ἡμερολόγιον», «οἱ Σύνοδοι τοῦ 16ου αἰῶνος πού κατεδίκασαν τό ν.ἑ. ἐνδιαφέροντο μόνον διά τό Πασχάλιον», «ὅσοι ἐμμένουν στίς 13 ἡμέρες εἶναι ἡμερολάτραι», «καλύτερον θά ἦτο νά εἶχε εἰσαχθῇ τό Μακεδονικόν ἡμερολόγιον» κ.λπ., αὐτοί, λοιπόν, ἄν δέν ψεύδωνται ἐσκεμμένως, τότε πλανῶνται πλάνην οἰκτράν.

------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Από πότε οι σχισματοαιρετικοί, όπως ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, είναι άγιοι;
Αν είναι δυνατόν.
Ο στυλοβάτης του Νεοημερολογιτισμού-Παπισμού και προδότης της Αληθείας, δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία του Χριστού.

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Το ΄΄νεόν εορτολόγιον είναι αίρεσις΄΄, λέει ο κ. Χατζηνικολάου, αλλά είναι έτοιμος να ακολουθήσει νεοημερολογίτη σχισματοαιρετικό.
Τελικώς, μόνο ψυχίατρος μπορεί ν΄ αποφανθεί.

-----------------

 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@9 Μαΐου 2022 - 5:56 μ.μ.:

Διά μίαν εἰσέτι φοράν ὁ κ. ΧΣ ἀποδεικνύεται ὅτι δέν καταλαβαίνει τί διαβάζει! Ἐγώ ἔγραψα ὅτι «τό θέμα ἀποκτᾶ δογματικόν χαρακτῆρα, ἐνῷ ἀφ' ἑαυτοῦ δέν εἶναι τοιοῦτον». Ἔγραψα ἐπίσης (εἰς ἄλλην ἀνάρτησιν) ὅτι θά κοινωνοῦσα μέ τόν «ἐπίσκοπον» Κοσμᾶν ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΧΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Π.Ε., ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΤΟ Ν.Ε. Γιά ὅσους (1) ἔχουν σώας τάς φρένας, (2) εἶναι καλοπροαίρετοι καί (3) γνωρίζουν στοιχειωδῶς τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν, αὐτά σημαίνουν ὅτι τό ν.ἑ. ΑΦ' ΕΑΥΤΟΥ δέν εἶναι αἵρεσις, ἀλλά ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩ ΜΕ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΤΟΠΗΜΑΤΑ. Συνεπῶς, ὅποιος ἔργῳ καί λόγῳ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΠΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ. Προχωρημένα ... μαθηματικά γιά τόν κ. ΧΣ, ὁ ὁποῖος συχνά - πυκνά ἐπιβεβαιώνει τό γνωστόν: «Ἡ αἵρεσις εἶναι ἀσθένεια τοῦ νοός»! Ἀπό τίς ἐμπειρίες μου μέ τίς ἄλλες αἱρέσεις, γνωρίζω ὅτι παρερμηνεύουν τίς Γραφές, ἀπορρίπτουν τούς Πατέρες κ.λπ. Ἡ αἵρεσις τοῦ Ματθαιϊσμοῦ φαίνεται ὅτι διακρίνεται διά παραλογισμόν καί ἀγραμματωσύνην! Τέλος.

Ο διαχειριστής της "Ορθ. Φωνής" αναρωτιέται: Που να βρίσκεσαι τώρα με αυτά που πίστευες και έγραφες;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ἀρχιεπ. Δαμασκηνοῦ 10

 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Τηλ: 26310-22322, 22421

Fax: 26310-28701

Ἰστοσελίς: www.imaa.gr

E- mail: imaa@otenet.gr

Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 17ῃ Αὐγούστου 2012

 Ἀριθ. Πρωτ.: 743

 

Ἐ γ κ ύ κ λ ι ο ν Σ η µ ε ί ω µ α

Πρὸς τούς Παν/τους καί Αἰδ/τους Ἐφημερίους

τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν

Ἀμφιλοχίας, Βονίτσης καί Κατούνης

Διά τοῦ παρόντος ὡς πατέρας πνευματικός, ὁ ὁποῖος σᾶς

ἀγαπᾷ καί διακονεῖ τή σωτηρία σας, ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἐνημερώσω γιά

ἕνα θέμα πού ἀνέκυψε τελευταία στήν περιοχή μας καί νά σᾶς

παρακαλέσω νά τό ἀκούσετε μέ προσοχή.

 Εἰλικρινῶς ἀναφέρω καί σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι δέν ὑποκινοῦμαι

ἀπό οὐδεμία σκοπιμότητα οὔτε ἀπό προσωπική φιλοδοξία. Τό μόνο

πού μέ ὑποκινεῖ νά σᾶς ἐνημερώσω εἶναι ἡ δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ

μας καί ἡ σωτηρία σας.

 Εἶναι γνωστός σέ ὅλους μας ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀνατόλιος

Ψυχογιός. Κατάγεται ἀπό τήν περιοχή μας, ἵδρυσε καί ἐλειτούργησε

μέχρι πρότινος τήν «Διεθνῆ Ἀκαδημία Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» στά

Παλιάμπελα Βονίτσης, πολλές φορές συλλειτουργήσαμε σέ διαφόρους

Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τόν τιμούσαμε καί τόν

δεχόμασταν μέ ἀγάπη στήν Ἱερά Μητρόπολί μας.

 Ἀνέλπιστα ὅμως προσεχώρησε στούς σχισματικούς

παλαιοημερολογίτας, ἐξελέγη καί χειροτονήθηκε «Ἐπίσκοπος» στήν

παράταξι τοῦ σχισματικοῦ «Ἀρχιεπισκόπου» Αὐξεντίου.

 Δέν ἔχουμε τό χρόνο αὐτή τή στιγμή νά ἐξηγήσουμε τί θά πεῖ

προσχώρησις στούς σχισματικούς τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου. Ὀφείλω

ὅμως νά σᾶς γνωρίσω ὅτι οἱ «Ἐπίσκοποι» τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου

οὔτε ἀποστολική διαδοχή ἔχουν, οὔτε κανονική χειροτονία, οὔτε τά

μυστήριά τους ἔχουν ἐγκυρότητα. Ἄρα ἡ σωτηρία τῶν χριστιανῶν πού

τούς ἀκολουθοῦν εἶναι ἀμφίβολος καί ἀδύνατος.

 Κατόπιν τούτων, παρακαλῶ καί προτρέπω πατρικά ὅλους σας

νά μήν ἔχετε οὐδεμία πνευματική σχέσι καί ἐξάρτησι μέ τόν

ἀποσκιρτήσαντα ἀπό τήν Ἐκκλησία μας π. Ἀνατόλιο. 

 Ἀγαπητοί,

 Ἡ ὑπακοή στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία θά μᾶς φέρει σωτηρία, ἡ

ἀνυπακοή ἀπώλεια.

 Εὔχομαι καί προσεύχομαι νά ἀνανήψῃ ὁ π. Ἀνατόλιος, νά

ἐπανέλθῃ μέ μετάνοια στήν Ἐκκλησία μας, νά ἐπιτύχῃ τή σωτηρία του.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

-------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Αὐτοί εἶναι οἱ τσαρλατᾶνοι τοῦ ν.ἑ. Ἄν ἦτο Ὀρθόδοξος καί ἀπετειχίζετο ἀπό τόν Οἰκουμενισμόν καί τίς ἄλλες αἱρέσεις, καί δέν ἔλεγε τέτοια διεστραμμένα, τότε θά εἶχα κοινωνίαν μαζί του καί ἄς ἀκολουθοῦσε τό ν.ἑ., ἄν θεωροῦσε ὅτι αὐτό ἐπεβάλλετο διά ποιμαντικούς λόγους. (Μετά ἀπό αὐτό, περιμένω νέους ἀναθεματισμούς ἀπό τόν Ματθαιϊστήν κ. Στουραΐτην!)

--------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Ακακιοφλωρινικοί και Νεοημερολογίτες είστε το ίδιο, δεν διαφέρετε σε τίποτα.
Εχθροί της Εκκλησίας και της Αληθείας αμφότεροι.

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ κ. ΧΣ, ἐκτός ἀπό σχισματο-αιρετικός, εἶναι καί ψεύτης! Πῶς γίνεται ἄραγε στά μπερδεμένα μυαλά τῶν Ματθαιϊστῶν τοῦ τύπου ΧΣ νά εἴμεθα ἀποτειχισμένοι ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς, ν' ἀποδεικνύουμε, ἔργῳ καί λόγῳ, ὅτι τό ν.ἑ. εἶναι αἵρεσις (ὄχι βεβαίως ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ἐν συνδυασμῷ μέ τόν Οἰκουμενισμόν καί τό σχίσμα), καί ταυτοχρόνως νά εἴμεθα «ἴδιοι» μέ τούς Οἰκουμενιστάς; Τό ἐρώτημα αὐτό μόνον κορυφαῖοι ψυχίατροι μποροῦν νά τό ἀπαντήσουν! Ἐγώ ἁπλῶς θά ἐπισημάνω διά πολλοστήν φοράν ὅτι, ὅπως ἀπεδείχθη καί πάλιν ἀπό τήν χθεσινήν ἀπάντησίν μου εἰς τό διαστροφικόν ἄρθρον τοῦ «Κυανοῦ Οὐρανοῦ», οἱ σχισματο-αιρετικοί τύπου ΧΣ εἶναι οἱ καλύτεροι ὑπηρέται τῶν Οἰκουμενιστῶν, διότι τούς δίνουν ἐπιχειρήματα νά κατηγοροῦν συλλήβδην ὅλους τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. διά τάς αἱρέσεις καί τά σχίσματα τῶν Ματθαιϊστῶν, τῶν Ματθαιϊζόντων καί τῶν ψευδο-φλωρινικῶν. Καί μετά ταῦτα ἔχουν καί τό ἀπύθμενον θράσος νά κατηγοροῦν τούς Ὀρθοδόξους ὡς δῆθεν ὁμοίους μέ τούς Οἰκουμενιστάς!

----------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Ψυχίατρο χρειάζεστε εσείς .
Ένα δείγμα είναι τα παρακάτω:
΄΄Δυνάμει και ουχί ενεργεία σχισματικοί οι Νεοημερολογίτες.΄΄
΄΄Οι λα΄ι΄κοί δεν πρέπει να ασχολούνται με το ποιός έχει θεία Χάρη και ποιός δεν έχει.΄΄
Τάδε έφη ο σχισματοαιρετικός κ. Χατζηνικολάου.

--------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 8 Μαΐου 2022 - 11:00 π.μ.: ΄΄Οι λα΄ι΄κοί δεν πρέπει να ασχολούνται με το ποιός έχει θεία Χάρη και ποιός δεν έχει. Τάδε έφη ο σχισματοαιρετικός κ. Χατζηνικολάου.΄΄

Σχόλιον: Ὅπως ἔγραψα καί εἰς τό προηγούμενον σχόλιόν μου, ὁ κ. ΧΣ, ἐκτός ἀπό σχισματο-αιρετικός, εἶναι καί ψεύτης! Ἐγώ ἔχω πεῖ ὅτι τό ποιός ἔχει θείαν Χάριν καί ποιός δέν ἔχει εἶναι θέμα Πανορθοδόξου Συνοδικῆς ἀποφάσεως καί δέν μπορεῖ ν' ἀποφασισθῇ ἀπό διάφορες ὁμάδες λαϊκῶν ἤ καί κληρικῶν, ἄρα οἱ Ματθαιϊσταί σφετερίζονται τίς ἁρμοδιότητες Πανορθοδόξου Συνόδου, ὅπερ ἀποτελεῖ ἐκκλησιολογικήν αἵρεσιν. Ὁ κ. ΧΣ τό διαστρέφει καί αὐτό, ψευδόμενος ἀσυστόλως, γιά νά ἐλαφρύνῃ τήν θέσιν του. Γράφει ὅτι ἐγώ τάχα εἶπα ὅτι οἱ λαϊκοί δέν πρέπει ν' ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ μέ τό θέμα, δηλαδή δέν πρέπει οὔτε κἄν ν' ἀναρωτῶνται, νά συζητοῦν μεταξύ των κ.λπ. Βεβαίως, ὁ κ. ΧΣ καί ἄλλην φοράν ἔχει συλληφθῆ νά μήν γνωρίζῃ ἐπαρκῶς τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν, διό καί δέν καταλαβαίνει τά θεολογικά γράμματα, ὁπότε ἔχει τό ἀκαταλόγιστον καί ἴσως ἡ ὡς ἄνω διαστρέβλωσις τῆς Ἀληθείας νά μήν ὀφείλεται εἰς δόλον, ἀλλά εἰς τήν ἀγραμματωσύνην του.

8 Μαΐου 2022 - 12:54 μ.μ.

 Διαγραφή
Blogger Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Γιά νά καταλάβῃ ὁ ἀναγνώστης ὅτι ὁ Ματθαιϊσμός, ἐκτός ἀπό φανερόν σχίσμα καί φανερά ἐκκλησιολογική αἵρεσις, εἶναι καί ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΙΣΜΟΣ κ.λπ., θεωρήσατε τήν ἑξῆς ἀναλογίαν μέ τά κοσμικά ἀδικήματα καί καταδίκες. Ὑπάρχουν, βεβαίως, νόμοι πού τιμωροῦν ἀδικήματα ὅπως κλοπήν, συκοφαντικήν δυσφήμησιν, διασποράν ψευδῶν εἰδήσεων κ.λπ. Ἔστω ὅτι κάποιος κατηγορεῖται ὅτι ὑπέπεσε εἰς ἕν ἀδίκημα. Ὁ κάθε λογικός ἄνθρωπος θ' ἀπαιτήσῃ νά προσαχθῇ εἰς δίκην. Ἔ, λοιπόν, συμφώνως μέ τήν Ματθαιϊστικήν αἵρεσιν, δέν χρειάζεται δίκη!!! Ἐφόσον ὁ νόμος προϋπῆρχεν τοῦ ἀδικήματος, ὁ κατηγορούμενος πρέπει πάραυτα νά φυλακισθῇ, ὅπως ὁρίζει ὁ νόμος!!! Ἐξ αἰτίας τοιούτων παραλογισμῶν, βγαίνουν οἱ Ἐπιφάνιοι, οἱ Γιαννακουλόπουλοι, οἱ Χριστόδουλοι, οἱ Ἀεράκηδες, οἱ Κόκοροι, οἱ Παπαδάκηδες, οἱ Σεραφείμ, οἱ «Κυανοί Οὐρανοί» καί λέγουν εἰς τούς ἁπλοϊκούς: «Ἰδού οἱ παραλογισμοι τῶν Π/Ητῶν»! Καί ὁ κόσμος φεύγει τρέχοντας καί μέ τό δίκαιόν του!

ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Κυριακή Τρίτη από του Πάσχα, την των ΑΓΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ εορτήν επιτελούμεν, έτι δε μνείαν ποιούμεθα και του εξ Αριμαθαίας ΙΩΣΗΦ ος ην μαθητής κεκρυμμένος· προς δε και του νυκτερινού μαθητού ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ.                                                   

Εκ τούτων αι μεν Άγιαι Μυροφόροι Γυναίκες μάρτυρες είναι πρώται και αψευδείς της Αναστάσεως του Κυρίου. Ο Ιωσήφ δε και ο Νικόδημος είναι υπηρέται και μάρτυρες της Ταφής του Κυρίου· τα οποία, η Ταφή δηλαδή και η Ανάστασις του Χριστού, είναι τα κυριώτατα και συνεκτικώτατα δόγματα της αγιωτάτης ημών Πίστεως. Εκ τούτων ο μεν Ιωσήφ, επειδή επήγεν εις τον Πιλάτον και ζητήσας το Σώμα του Ιησού το ενεταφίασε, τον έρριψαν οι φονικώτατοι Ιουδαίοι εντός βαθέος λάκκου, εκ θείας δε δυνάμεως, δια χειρός θείου Αγγέλου, εκείθεν αρπάζεται και εις την Αριμαθαίαν, την ιδίαν του πατρίδα διασώζεται.

Το κύκνειον άσμα

Ο κύκνος είναι μεγαλόσωμον, κατάλευκον πτηνόν, αμφίβιον, με μακρότατον και πολύ ευκίνητον λαιμόν. Ζη και εις την Ελλάδα και εις πολλάς χώρας και των πέντε (ίσως) ηπείρων, τινά εκ των ειδών αυτού ζώσιν άνω των πεντήκοντα ετών. Κατά την παράδοσιν, προαισθανόμενος τον θάνατον εκσπά εις μελωδικούς θρήνους. Ο επίγειος βίος ενός ανθρώπου και δη ο παραγωγικός εις έργα πνευματικής ιδίως παραγωγής εκτείνεται εις ολίγας δεκαετίας, αι οποίαι διακόπτονται από θλιβερά γεγονότα ή φυσιολογικώς, μη εκτεινόμεναι πλέον της ενάτης δεκαετίας.

Ο κύκνος, ο επιθανάτιος, μελωδεί τα άσμα του. Και εγώ, πλησιάζων πλέον προς την δύσιν του επιγείου μου βίου πρέπει να μελωδήσω το πλέον θεάρεστον και σωτήριον άσμα. Το άσμα της συγγνώμης……

Δυσάρεστα νέα:

Αναγγέλεται ότι ο δημιουργός και συντάκτης του ιστότοπου: ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BLOG - ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ (sch.gr) , εξεδήμησε προς Κύριον 12/4/2022.

Όσοι αληθινά ορθόδοξοι εύχεσθε υπέρ αναπαύσεως αυτού.

Η σύζυγός του Μαρίνα Σαββοπούλου

------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύσῃ! Θυμᾶμαι ὅτι ἔγραφε ὀρθόδοξα κείμενα. Νικολάῳ Σαββοπούλῳ, αἰωνία ἡ μνήμη!

-------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Oρθοδοξότατος! Eίθε ο Κύριος της Δόξης να αναπαύσει τη ψυχή του!