Σύντομος περί νηστείας παραίνεσις

Από δύο πράγματα είναι και λέγεται ο άνθρωπος σύνθετος. Από ψυχήν και από σώμα. Και η μεν ψυχή είναι άϋλος και αόρατος, το δε σώμα είναι υλικόν και ορατόν· αν δε και τα δύο ταύτα είναι διαφορετικά, όμως εν πράγμα δύναται να συνδέση και τα δύο ταύτα. Ποίον; Η νηστεία. Άκουσον δε πως. Η νηστεία καθαρίζει και ελαφρύνει το σώμα, κόπτει τα πάθη και καθαίρει τας αισθήσεις. Ταύτα δε πάντα δίδουσι το όφελος εις την ψυχήν. Διότι όταν το σώμα αποκτήση αυτά τα οποία είπον, τότε φωτίζεται ο νους, όστις είναι οφθαλμός της ψυχής· τότε ορέγεται η ψυχή του αθανάτου κάλλους, τότε συνομιλεί μετά του Θεού, τότε ελευθερούται των κοσμικών φροντίδων και, γενικώς ειπείν, τότε το μεν σώμα γίνεται ως άϋλον, λεπτυνόμενον δια της αποχής από των τροφών, η δε ψυχή περισσότερον απολαμβάνει της αϋλου μορφής της.

π. Γεώργιος Αγγελακάκης: γιατί γέροντα Παϊσιε, γιατί Σωτηρόπουλε, γιατί Αυγουστίνε; Γιατί Πορφύριε; ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ?


Ομιλία εις την Δευτέραν Παρουσίαν Του Κυρίου -- Αγ. Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

Η Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: κε΄ 31 – 46.

Είπεν ο Κύριος: όταν έλθη ο υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ’ αυτού, τότε καθίσει επι θρόνου δόξης αυτού, και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφοριεί αυτούς απ’ αλλήλων ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από των ερίφων, και στήσει τα μέν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δέ ερίφια εξ ευωνύμων. Τότε ερεί ο Βασιλεύς τοις εκ δεξιών αυτού: δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν απο καταβολής κόσμου. Επείνασα γάρ, και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και εποτίσατέ με, ξένος ήμην, και συνηγάγετέ με, γυμνός, και περιεβάλετέ με, ησθένησα, και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτώ οι δίκαιοι λέγοντες:

Ὁ ἴδιος Θεοτοκόφιλος Ἅγιος Γρηγόριος διδάσκει ὅτι ὁ Θεὸς θέλοντας νὰ δημιουργήσει, νὰ ζωγραφίσει μία εἰκόνα, ἕνα πίνακα, πάνω στὸν ὁποῖο θὰ ἦταν συγκεντρωμένα ὅλα τὰ καλά, ἕνα κρᾶμα ὅλων τῶν θείων καὶ ἀνθρωπίνων χαρισμάτων, στολίδι καὶ καλλονὴ καὶ τοῦ ὁρατοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου κόσμου, ἀπὸ τὴν ὁποία εἰκόνα θὰ ἀποδεικνυόταν καὶ ἡ δύναμη τοῦ δημιουργοῦ της ὡς καλλιτέχνου, κατασκεύασε τόσο πάγκαλη τὴν Θεοτόκο, ἀφοῦ συγκέντρωσε ἐπάνω της ὅλα τὰ καλὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων.

Τη ΚΓ΄ (23η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Επισκόπου Σμύρνης.

Πολύκαρπος ο ένδοξος Ιερομάρτυς του Χριστού ήτο γέννημα και θρέμμα της πόλεως Εφέσου, εις την οποίαν εγεννήθη περί το έτος ξη΄ (68) μ.Χ. Οι γονείς του ήσαν πλουσιώτατοι, αλλ’ ευσεβείς και ελεήμονες· ο πατήρ του ωνομάζετο Παγκράτιος και η μήτηρ του Θεοδώρα. Τούτους διέβαλον εις τον εξουσιαστήν της Εφέσου Μαρκίωνα, ότι ήσαν Χριστιανοί· όθεν έστειλεν εκείνος στρατιώτας, οίτινες τους παρουσίασαν έμπροσθέν του, ήτο δε τότε η Θεοδώρα έγκυος εις τούτον τον Άγιον. Λέγει δε τότε προς αυτούς ο Μαρκίων· «Διατί δεν υπακούετε σεις εις τους βασιλικούς ορισμούς, αλλά καταφρονείτε τους μεγάλους θεούς και προσκυνείτε τον Χριστόν»;

π.Θεόδωρος Ζήσης, Το έτος 2019 – Πνευματικός απολογισμός


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΛΙΑΜΕΠ -- ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ

Παρακολουθώντας τις διεργασίες της εκδήλωσης που διοργάνωσε την 18η Φεβρουαρίου 2020 το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, για τα ελληνοτουρκικά με τίτλο: «Μας συμφέρει η Χάγη:», αυτής της χοντροκομμένης παράστασης προσηλυτισμού αποδοχής ενός επιχειρούμενου εθνικού εγκλήματος, δικαιούμεθα
και εμείς, κυρίες και κύριοι προπαγανδιστές, να «σηκώσουμε το δάκτυλο» δείχνοντας την γύμνια της τραγελαφικής παρωδίας σας και να αναφωνήσουμε, κατά παράφραση των λεγομένων της κυρίας Μπακογιάννη: «Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι γυμνό»!Και γεννάται το εύλογο ερώτημα: «Είναι άραγε Ελληνικό, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ένα μη θεσμικό όργανο νεφελώδους συγκροτήσεως, όταν μάλιστα την Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή του πλαισιώνει και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας Kemal Dervis;

Eleni [1985] by CBS Productions - Full Movie Complete W/ Greek Subtitles


Τί εἶναι Εὐρώπη; Ἡ Λευκή Δαιμονία -- Ὁ χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεόν

«Ἀδελφοί μου, ἡ συζήτησις ἐτελείωσεν εἰς τάς ἡμέρας μας. Ὁ Χριστός ἀπεμακρύνθη ἀπό τήν Εὐρώπην, ὅπως κάποτε ἀπό τήν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὅταν οἱ Γαδαρηνοί τό ἐζήτησαν. Μόλις ὅμως Αὐτός ἔφυγεν, ἦλθε πόλεμος, ὀργή, τρόμος και φρίκη, κατάρρευσις, καταστροφή. Ἐπέστρεψεν εἰς τήν Εὐρώπην ὁ προχριστιανικός βαρβαρισμός, ἐκεῖνος τῶν Ἀβάρων, τῶν Οὔνων, τῶν Λογγοβάρδων, τῶν Ἀφρικανῶν, μόνον ὅτι ἦτο ἑκατόν φορές φρικωδέστερος. Ὁ Χριστός ἐπῆρε τόν Σταυρόν Του και τήν εὐλογίαν Του καί ἀπεμακρύνθη. Ἔμεινε ζόφος καί δυσωδία. Καί σεῖς τώρα ἀποφασίστε μέ ποῖον θά ὑπάγετε, ποῖον θά ἀκολουθήσετε: τήν σκοτεινήν καί δυσώδη Εὐρώπην ἤ τόν Χριστόν; Τί νομίζετε ἐσεῖς διά τήν Εὐρώπην;

ΑΧΡΩΜΟΙ, ΑΟΣΜΟΙ, ΑΓΕΥΣΤΟΙ* -- τοῦ κ. Ἀντώνη Παπαγιάννη, ἰατροῦ

Κάποτε ὑπέβαλα γιά δημοσίευση σέ ξένο ἰατρικό περιοδικό ἕνα ἐνδιαφέρον περιστατικό. Ἡ ἐργασία ἀπορρίφθηκε, διότι δέν συνοδευόταν ἀπό γραπτή συγκατάθεση τοῦ ἀσθενοῦς, ὁ ὁποῖος εἶχε πεθάνει δεκαοκτώ χρόνια νωρίτερα. Οἱ ἐξηγήσεις πού ἔδωσα στό περιοδικό δέν ἔγιναν δεκτές, ὁπότε τούς ἔγραψα ὅτι οἱ μελλοντικές δημοσιεύσεις θά ἦταν ὅλες τοῦ τύπου: «Κάποιος κάποτε ἔκανε κάποια συμπτώματα, ὑποβλήθηκε σέ κάποιες ἐξετάσεις, καί βρέθηκε ὅτι πάσχει ἀπό κάποια νόσο, για τήν ὁποία ἔκανε ἀνάλογη θεραπεία με ἄγνωστο ἀποτέλεσμα». Τέτοιες ἐργασίες θά εἶχαν μηδενική ἐπιστημονική ἀξία, ἀλλά ὁπωσδήποτε θά ἦταν ἀπόλυτα σύμφωνες μέ τούς κανόνες τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας.

Λόγος Αγίου Εφραίμ του Σύρου στη Δευτέρα Παρουσία


Αγαπητοί μου αδελφοί, ακούστε για τη δεύτερη και φοβερή παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έφερα στο νου μου την ώρα εκείνη και, καθώς αναλογίστηκα όσα πρόκειται τότε να συμβούν, κατατρόμαξα. Ποιός μπορεί να τα διηγηθεί; Ποιά γλώσσα μπορεί να τα περιγράψει; Ποιά αυτιά μπορούν να τ’ ακούσουν;
Τότε ο Βασιλιάς της οικουμένης θα σηκωθεί από το θρόνο της δόξας Του και θα έρθει για να κρίνει όλους τους κατοίκους της γης, αμοίβοντας με αιώνια μακαριότητα τους άξιους και τιμωρώντας με αιώνια κόλαση τους αμαρτωλούς! Όταν τα φέρνω αυτά στο νου μου, τρόμος με κυριεύει. Παραλύω ολόκληρος. Τα μάτια μου δακρύζουν. Η φωνή μου κόβεται. Τα χείλη μου παγώνουν. Η γλώσσα μου τρέμει. Οι λογισμοί μου σταματούν. Αν και ο φόβος με πιέζει να σωπάσω, αναγκάζομαι να μιλήσω για χάρη της δικής σας ωφέλειας.

Δήλωση που προκαλεί ΤΡΟΜΟ: “Όταν οι Μουσουλμάνοι γίνονται πλειοψηφία ΣΦΑΖΟΥΝ τους Χριστιανούς”…(βίντεο)

Η πλειψηφία του ελληνικού λαού, επιμένει να αρνείται την αλήθεια...

Δεν πειράζει... όταν έλθει η στιγμή να την ζήσει στο πετσί του, θα είναι αργά για δάκρυα... αλλά και για "συγνώμη", σ' όλους όσους τόσα χρόνια τα γράφαμε και τα λέγαμε...

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ.

Καλλιόπη Σουφλή

ΔΕΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ>>  Κάνε κλίκ εδώ: