ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 – Γ΄ ΛΟΥΚΑ - «Εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον σπόρον αυτού»

Πνευματική καρποφορία                                                                                                       
Η διήγηση της παραβολής του Καλού Σπορέως ξεδιπλώνει μπροστά μας πολύ ζωντανές εικόνες από την αγροτική ζωή, με πολύ βαθειά μηνύματα και νοήματα που διαπερνούν όλο το είναι του ανθρώπου. Αποκαλύπτονται από το περιεχόμενό της σπουδαίες πνευματικές αλήθειες, απόλυτα συμβατές με τις υπαρξιακές αναζητήσεις του ανθρώπου, με πυξίδα την αλήθεια που οδηγεί στον Χριστό.
Κέντρο και καρδιά της παραβολής είναι το Πρόσωπο του Χριστού, με τους εξής άξονες:

Ἀπαντήσεις ἐπὶ ἐκκλησιολογικῶν ζητημάτων περὶ τῆς ἱερᾶς ἀποτειχίσεως

Τὸ Ἅγιον Ὄρος σιωπᾶ, καὶ σιωπᾶ ἐμφρόνως καὶ διακριτικῶς, ὁμιλώντας ὅταν καὶ ἐφ’ ὅσον χρειάζεται. Ὁ ἁγιορειτικὸς μοναχισμὸς δὲν περιφέρεται ὅποτε καὶ ὅπως τὸ θέλουν κάποιοι, δίκην θεάματος καὶ ἀργόσχολης ἐπιδείξεως γνώσεων, στὸ διαδίκτυο ἤ ὅπου ἀλλοῦ...
Ἤδη ἀπὸ τὴ πρώτη στιγμὴ τῆς εὐλογημένης καὶ διόλου εὔκολης ἀποτειχίσεώς μας, ἐν μέσω ἀκραίων φωνῶν, κατηγοριῶν καὶ λοιδοριῶν ἐκ τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ τῶν ἀφελῶν ἤ μὴ συνοδοιπόρων τους, κρατήσαμε εὐθαρσῶς καὶ μὲ κάθε συνέπεια αὐτὰ ποὺ ἐκθέσαμε, ἀρχῆς ἐξ ἀρχῆς, στὴν Ὁμολογία Πίστεως, δηλαδὴ στὸ κείμενο αὐτῆς τούτης τῆς ἀποτειχίσεώς μας. Ἀρχικῶς ἐπαινεθήκαμε καθολικά, δίχως νὰ εἶναι ὁ στόχος τῶν δράσεών μας αὐτός, ἀπὸ ὅλους ὅσοι συνδέθηκαν μὲ τὴν ἀποτείχιση, αὐτὸ ὅμως στὴν ἀρχή...

Τα εν τη Φλωρεντινή ψευδοσυνόδω κατά Λατίνων υπερφυά κατορθώματα του εν Αγίοις Πατρός ημών ΜΑΡΚΟΥ Αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού.

Η Ορθοδοξία είναι το μέγα και αξιοθαύμαστον χάρισμα, δια το οποίον εσεμνύνετο αείποτε το γένος ημών, αδελφοί. Χείμαρρος όμως ορμητικός εκ Δύσεως ηπείλησε κάποτε το Γένος ημών, θέλων να καταπνίξη το αγαθόν τούτο και εξαφανίση από προσώπου της Γης την του Γένους ημών Ορθοδοξίαν. Και θα επετύγχανεν ίσως εις την προσπάθειάν του αυτήν, αν δεν ευρίσκετο, κατά την εποχήν εκείνην, ο μέγας ανήρ των εν Βυζαντίω Ευγενικών, ο έσχατος και ευγενικώτατος κλάδος αυτών, Μάρκος ο της Εφέσου φωστήρ. Τους αγώνας αυτού εναντίον του τρομερού εκείνου χειμάρρου, όστις ολίγον έλειψε να καταπνίξη την Ορθοδοξίαν, και τα χαρακώματα τα οποία ανήγειρε προς προστασίαν των ομοδόξων και ομογενών, σοφοί κάλαμοι εξύμνησαν.

π.Νικόλαος Μανώλης, Ο ιερός Χρυσόστομος για την Μαντεία [ΒΙΝΤΕΟ 2017]


Ο μισθός θα δοθεί σε καθέναν με βάση το έργο του....

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πρὸς τὴν τρίτην Ἅλωσιν; ---π. Γεώργιος Μεταλληνός":

Επειδή ωστόσο πρέπει να έχουμε υπόψιν μας την Αποκάλυψη του Ιωάννη και το γεγονός ότι αργά ή γρήγορα οδεύουμε προς την συντέλεια και τα γεγονότα που προηγούνται αυτής τότε ας ξεχάσουμε την αναγέννηση του έθνους και ας προετοιμαστούμε για τα γεγονότα αυτά καθότι ως γνωστόν ο αντίχριστος παντού θα κυριαρχήσει για τα χρόνια που θα του επιτρέψει ο Θεός...
Μήπως αμφιβάλλει κανείς ότι οδεύουμε προς τα εκεί με τους νόμους που ψηφίζονται? Να υπερασπιστεί κάποιος το ελληνικό έθνος έτσι ώστε το ελληνικό κοινοβούλιο να ψηφίζει το δικαίωμα αλλαγής φύλου από τα 15? Το σύμφωνο συμβίωσης? Τον πολιτικό γάμο? Την Κυριακή Αργία? Την νομιμοποίηση της βλασφημίας? Την πορνεία και την μοιχεία που μαζικά πλέον προβάλλονται από την τηλεόραση και το διαδίκτυο? Την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης? Την επέλαση του Ισλάμ και των παπικών στην Ελλάδα?