π. Θεόδωρος Ζήσης - Η σπουδαιότητα της Α' Οικουμενικής Συνόδου


Εις την γραμμήν των Πατέρων -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Στο μήνα των αγίων Αποστόλων
Από την τελευταία ημέρα του μήνα, όπου η εκκλησιαστική μας τάξη τους έχει τοποθετήσει, οι άγιοι απόστολοι χρωματίζουν και ονοματίζουν όλο τον Ιούνιο, το «μήνα των αποστόλων». Φέτος συμπίπτουν επίσης το μήνα αυτό και δύο άλλες μεγάλες γιορτές, κινητές αυτές· Η μνήμη των 318 αγίων πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου (12/6), οι οποίοι στιγμάτισαν τις κακοδοξίες του Αρείου και διετράνωσαν την πίστη στη θεότητα του Ιησού Χριστού, και η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, η αγία Πεντηκοστή (19/6). Η σύμπτωση αυτή αποτελεί μία καλή αφορμή να στρέψουμε τη σκέψη μας στην αρχή, στα πρώτα βήματα της Εκκλησίας.

Απολυτίκιο Αγίων Πατέρων Α' Οικουμενικής Συνόδου


Τη ΛΑ΄ (31η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΕΡΜΕΙΟΥ.

Ερμείας ο Άγιος Μάρτυς ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Μάρκου Αυρηλίου, του και Αντωνίνου καλουμένου, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη ρξα΄ - ρπ΄ (161 – 180) στρατιώτης υπάρχων εις την πόλιν της Καππαδοκίας την λεγομένην Κόμανα, γέρων την ηλικίαν και λευκόθριξ. Ούτος λοιπόν δια την εις Χριστόν ομολογίαν και πίστιν συλληφθείς εφέρθη εις τον ηγεμόνα Σεβαστιανόν, και επειδή δεν ηθέλησε να θυσιάση εις τα είδωλα, πρώτον μεν συνέτριψαν τας σιαγόνας αυτού, εξέδαρον το δέρμα του προσώπου του και εξερρίζωσαν τους οδόντας του.

Ιερά Λαύρα Σάββα του Ηγιασμένου «Φωνή βοώσα εκ της Ερήμου»

Επιθυμούμεν δια του παρόντος να εκφράσωμεν τον βαθύτατον πόνον, την θλίψιν και την αγωνία μας δι΄ όσα εσχάτως συμβαίνουν εις βάρος της αμολύντου φιλτάτης Ορθοδοξίας από τα όργανα της παναιρέσεως του Αντίχριστου Οικουμενισμού.                                                                                                    
Αναγκαζόμεθα να λύσωμεν την ερημητικήν σιωπήν και υψώνομεν την ταπεινήν μας φωνήν με όλους τους εναπομείναντας αγωνιζομένους Ορθοδόξους ιεράρχας, ιερείς, μοναχούς, μοναχάς και λαϊκούς αδελφούς: «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου». Η Χάρις του Θεού μάς αξίωσε να έχωμεν προστάτας και οδηγούς εις τον μοναχικόν μας βίον τον εκ βρέφους Ηγιασμένον Όσιον Σάββαν και τον Άγιον Ιωάννην τον Δαμασκηνόν, πρωτοστάτας εις τον αγώνα κατά των Μονοφυσιτών και Εικονομάχων. Τα όσα διαδραματίζονται με υποκινητάς δυστυχώς «Ορθοδόξους» Πατριάρχας και Αρχιερείς είναι προ πολλού έξω από τα όρια της ανοχής και υπομονής μας. Η Ορθοδοξία μας εμπαίζεται, καταπατείται και διαστρέφεται εκ των έσω, και δυστυχώς οι περισσότεροι σιωπούν.                                                                                                                          
Οι προαναφερθέντες Άγιοι Πατέρες μας, των οποίων βιώνουμε καθημερινώς την χαριτόβρυτον παρουσίαν, μας καλούν τώρα παρά ποτέ να βαδίσουμε ακλινώς και ανδρείως «επί τα ίχνη αυτών», άγρυπνοι φρουροί της πίστεως εις την επί 1500 και πλέον έτη Θεόκτιστον ταύτην έπαλξιν της Ορθοδοξίας. Η Ιερά και Σεβασμία Λαύρα του Αγίου Σάββα καυχάται εν Κυρίω, διότι αποτελεί λίκνον του Μοναχισμού και είναι μητέρα και τροφός πλήθους Οσιομαρτύρων, Ομολογητών και Ιεραρχών ανά τους αιώνας. Όλοι οι Άγιοί μας, παλαιοί και σύγχρονοι, οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστιν τηρήσαντες, δεν υπήρξαν, όπως βλασφήμως εγράφη, «ατυχή θύματα του αρχιεκάκου όφεως!», αλλά πλήρεις Πνεύματος Αγίου, ζώντες και μετά θάνατον, όπως το διαλαλεί σιωπηλά το άφθορον σκήνωμα του Αγίου Σάββα. Από αυτούς εμάθαμεν ότι τον αιρετικόν Πάπαν και τους λοιπούς δυσσεβείς και αμετανοήτους αιρετικούς ούτε τους λιβανίζομεν, ούτε τους πολυχρονίζομεν, ούτε τους τιμώμεν, τουναντίον βδελυττόμεθα και καταδικάζομεν τας φρενοβλαβείς αυτών δοξασίας. Θα αρκούσε και μόνον η επίσκεψις εις τους Αγίους Τόπους της Παλαιστίνης, για να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι, οι υπέρμαχοι της ψευδενώσεως μετά των Λατίνων και του αδιακρίτου αγαπητισμού, το ύπουλον, δόλιον και αδιάλλακτον του πλήθους των Ουνιτών και λοιπών κατ΄ όνομα Χριστιανών, με τους οποίους, όπως υποστηρίζουν, είμεθα ένα και το αυτό.                                                                                
Αδελφοί «ουκ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως» (Β΄ Τιμ. α: 7). Ο καιρός μάς καλεί εις μετάνοιαν και πεπαρρησιασμένην ομολογίαν πίστεως.                                                                      
Κανείς ας μη φανή λιποτάκτης και προδότης. Γίνωμεν πιστοί και παραμείνωμεν Ορθόδοξοι άχρι θανάτου, ίνα λάβωμεν τον στέφανον της ζωής, «ον επηγγείλατο ο Κύριος τοις εν αληθεία αγαπώσιν Αυτόν». Ευλογημένη και Αγία Μ. Τεσσαρακοστή.                                                                       
Μετά θερμών αγωνιστικών χαιρετισμών και εγκαρδίων εν Κυρίω ευχών

Αρχιμ. Ευδόκιμος,
Πνευματικός της Ιεράς Λαύρας Σάββα του Ηγιασμένου και άπαντες οι Σαββαϊται Πατέρες.

Συ είσαι ο Αγάθων;

Ακούομεν  ότι είσαι πόρνος και υπερήφανος. Ο δε Όσιος είπε· Ναι, ούτως έχει η αλήθεια. Πάλιν είπον· Συ είσαι ο Αγάθων, ο φλύαρος και κατάλαλος; Ο Όσιος απεκρίθη· Ναι, εγώ είμαι. Οι δε πάλιν είπον· Συ είσαι ο Αγάθων ο αιρετικός; Ο Όσιος απεκρίθη· Δεν είμαι αιρετικός. Εκείνοι δε παρεκάλεσαν αυτόν λέγοντες· Διατί τας μεν άλλας ύβρεις εδέχθης, ταύτην όμως δεν εβάστασας; Απεκρίθη ο γέρων· Εκείνας μεν εδέχθην, διότι είναι όφελος εις την ψυχήν μου, το δε αιρετικός είναι χωρισμός από του Θεού και δια τούτο δεν το εδέχθην.   

Οίστρος ακολασίας -- Του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Οι συνειδητοί χριστιανοί συνήθως δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στην κοινωνία και ειδικότερα τον τρόπο ζωής των κοσμικών ανθρώπων, γιατί δεν έχουν πολλές σχέσεις μαζί τους. Όσοι, όμως, πληροφορούνται, απογοητεύονται. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά, η οποία ξεπερνάει τα όρια της δικής τους φαντασίας. Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί απ΄ το θέλημα του Θεού και ζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του διαβόλου. Δεν υπάρχει πια χριστιανικό ήθος στους λεγόμενους χριστιανούς. Παντού επικρατεί η ανηθικότητα. Οι σαρκικές ηδονές έχουν μεθύσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών. Οι νέοι, οι έγγαμοι και οι γέροντες μιλούν για τον έρωτα και δεν ντρέπονται. Κανένας δεν μιλάει για ηθική, εγκράτεια, αγάπη, οικογένεια, φόβο Θεού και αιώνιες αξίες. Ζωώδης η κατάσταση.

Η παραχώρηση τού ονόματος «Μακεδονία» συνιστά εσχάτη προδοσία! -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Με πρόταση των 11 βουλευτών (της «Ελληνικής Λύσης») εισήχθη στη Βουλή το θέμα της προδοτικής Συμφωνίας των Πρεσπών.
   Την Τετάρτη 27 Μαΐου, 219 παρόντες βουλευτές. Ψήφισαν οι 207 ότι ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ. Οι 11 (της Ελληνικής Λύσης) ψήφισαν υπέρ της άρσης βουλευτικής ασυλίας και την παραπομπή σε δίκη των βουλευτών που ψήφισαν την «συμφωνία».
   Η Παμμακεδονική Ένωση Ελλάδος είχε καλέσει, ματαίως, τον πρωθυπουργό να αλλάξει την τακτική του στους χειρισμούς τού μακεδονικού ζητήματος που οδηγούν,  όπως εύστοχα υποστήριξε, στο ξεπούλημα τής Μακεδονίας. Σωστά τού επισήμανε ότι «κατακριτέος είναι όχι μόνο εκείνος που ψήφισε τη συμφωνία των Πρεσπών αλλά και εκείνος που την εφαρμόζει». Αψήφιστα!..
  Κορυφαίος συνταγματολόγος ο Γιώργος Κασιμάτης έχει αποφανθεί:
   «Το όνομα της Μακεδονίας αποτελεί στοιχείο εθνικής κυριαρχίας. Η παραχώρησή του συνιστά εσχάτη προδοσία»!

Η ΦΙΛΗ ΤΗΣ ΜΑΡΕΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Δ, ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ “ΜΙΣΕΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ”

Η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, φίλη της συζύγου του Πρωθυπουργού, φέρεται να είναι όπως και η ίδια δηλώνει σύμβουλος επικοινωνίας στην Ν.Δ.

Η κυρία Ευθυμιοπούλου αρθρογραφεί παράλληλα στο
Liberal.gr ενώ πολλά από τα άρθρα της δημοσιεύονται και στο Athens Voice, γνωστά φερέφωνα του κυβερνώντος κόμματος..
Βλέποντας τις αναρτήσεις της κυρίας Ευθυμιοπούλου, που πριν λίγες μέρες έκανε και σεμινάρια επικοινωνίας σε μέλη της ΟΝΝΕΔ στην Πάτρα, θα φρίξει κανείς με όσα αντεθνικά και αντιχριστιανικά βλέπει, όπως “Μισώ τα Έθνη και τις Πατρίδες” αλλά και κάτι από τον 18ο αιώνα που λέει πως “οι άνθρωποι δεν πρόκειται να ελευθερωθούν προτού στραγγαλιστεί και ο τελευταίος Βασιλιάς με τα έντερα του τελευταίου παπά”, ακόμη και να καταστραφούν όλες οι εκκλησίες της χώρας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τους Έλληνες “άχρηστο λαό”.

----------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Πές μου τόν φίλον σου νά σοῦ πῶ ποιός εἶσαι! Ἐθνομηδενισταί εἶναι οἱ Μητσοτάκηδες!

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.

Τον παλαιόν καιρόν οι Έλληνες είχον συνήθειαν να τιμούν μεγάλως εκείνον όστις ενικούσεν εις τον πόλεμον και κατετρόπωνε τους εχθρούςτης πατρίδος του. Τούτου έκαμνον και ανδριάντα τον οποίον έστηνον εις το μέσον της πόλεως, δια να τον βλέπουν οι επίλοιποι άνθρωποι, να παρακινούνται εις το καλόν. Απ αυτό έγινε και η πολυθεϊα εις τους Έλληνας, διότι ολίγον κατ’ ολίγον παρασυρόμενοι οι άνθρωποι υπό του πονηρού, ενόμισαν ότι οι άνθρωποι εκείνοι ήσαν θεοί και τους προσεκύνουν. Εάν λοιπόν εκείνοι οίτινες ήσαν άνθρωποι ειδωλολάτραι και πολυθεϊσταί, οι οποίοι Θεόν αληθινόν δεν εγνώριζαν, οι οποίοι μη ελπίζοντες κρίσιν και ανταπόδοσιν των έργων των εν τούτοις ετιμούσαν τόσον τους ευεργέτας αυτών, πόσω μάλλον ημείς οι ευσεβείς Χριστιανοί, οίτινες πιστεύομεν τον αληθινόν Θεόν, να μη τιμώμεν και επαινώμεν τους καλούς και Αγίους άνδρας της Εκκλησίας μας, οίτινες δεν ενίκησαν εχθρούς σωματικούς, αλλ’ αυτόν τον διάβολον, τον εχθρόν της ψυχής μας; Επειδή λοιπόν πρέπον είναι να τιμώμεν τους ευεργέτας μας, δια τούτο και οι νομοθέται της Εκκλησίας μας ώρισαν να τιμώμεν τους Αγίους Μάρτυρας και τους θείους Πατέρας, οι οποίοι ηγωνίσθησαν και εκοπίασαν δια να μας ελευθερώσουν από την αιχμαλωσίαν του πονηρού διαβόλου. Ποία δε ώρισαν να είναι η τιμή των;

Religions for Peace (Θρησκείες γιά τήν Ειρήνη) -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


Μέαφορμή τόν κορονοϊό είχαμε τήν κοινή προσπάθεια θρησκευτικών ηγετών από 13 διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις, που εκπροσωπούν το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού. Καί δηλώνουν:

«Στεκόμαστε ενωμένοι σε αυτήν την παγκόσμια διαθρησκευτική στιγμή ελπίδας και αλληλεγγύης για την επιβίωση, την προστασία και την ανάπτυξη των παιδιών, των οικογενειών και των κοινοτήτων μας. Είναι πλέον η ώρα να σταματήσουμε τα πυρά ο ένας εναντίον του άλλου (με τις θρησκευτικές διαφορές καιαντιπαλότητές μας), και αντιθέτως να επικεντρώσουμε τους αγώνες μας και τα πυρά σε δέσμευσή μας για υγεία και θεραπεία.
Όλες μας οι Θρησκείες προτρέπουν να σώζουμε ζωές.
Αντιμέτωποι με αυτόν τον κοινό εχθρό, δεν μπορούμε να υπερβούμε τον κίνδυνο, όσο είμαστε απασχολημένοι με τη διεξαγωγή μικρότερων πολέμων (μεταξύ μας). Αν δεν επικεντρωθούμε στην πρόληψη, τη φροντίδα και τη θεραπεία, μόνο ο ιός θα κερδίσει όλους τους πολέμους -και όλοι θα είμαστε χαμένοι.» (1)

Kyprianos Christodoulides
Υπάρχει όμως κι ένας ακόμη "πετόμενος" (πτητικός) ιός μέ κορώνα ή corns (υπόσκληρες προσεκβολές ή κερατάκια). Είναι κι αυτός τής κατηγορίας τών avian viruses (πτητικοί ιοί). Ποιός είναι ; Ιδού : « Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις, 2 ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας· » (Εφ. β΄)

Είναι ο ιός-άρχοντας, τής εξουσίας τού αέρος, τό πνεύμα τού νύν ενεργούντος στούς υιούς τής απειθείας. Μέ άλλα λόγια, τό πνεύμα τού αιώνα τού κόσμου αυτού που ζούμε. Δέν είναι μόνο σημερινό, έχει πολλά χρόνια, αιώνες στήν πλάτη του. Τώρα όμως απέκτησε «τήν ἐξουσία τοῦ ἀέρος». Έτσι νομίζει, διότι «18 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 19 πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, ... » καί τά εξής (Μτ. κη΄)
Οι άλλοτε εφαρμόσαντες τό «μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» ήταν κακοί δάσκαλοι. Δέν ήξεραν ότι τό "μαθητεύσατε" σήμαινε καί σημαίνει : «καλλιεργείστε τήν μαθησιακή προαίρεση αυτών που σάς ακούν». Γι΄ αυτό, σήμερα, μαθητεύουν ο ένας μέ τόν άλλο στήν μαθητεία (θεός νά τήν κάνει) τού "ένας θεός γιά όλους".
Στό τέλος θά φαγωθούν μεταξύ τους. Αυτός είναι ο ένας θεός γιά όλους, ο μαμωνάς.
(1)
https://rfp.org/launch-of-global-multi-religious-faith-in-action-covid-19-initiative-2/

https://kyprianoscy.blogspot.com/