Ἅγιος ὁ Θεός - O Trisagios Ymnos - The Thrice Holy Hymn - 1st Tone -- Orthodox Hymns


1η Οκτωβρίου 1829: Ο Καποδίστριας θεμελιώνει την κυριαρχία της Ελλάδος πάνω στον στόχο της Επανάστασης

Η Ευρώπη ως μέτοχος της Ελληνικής ιδέας #3

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ
phoenix_1829Την 1η Οκτωβρίου 1829, μετά το σχετικό ψήφισμα της Δ΄ Εθνικής Συνέλευσης, ο Ι. Καποδίστριας δίνει στην κυκλοφορία το νόμισμα του υπό ίδρυση ελληνικού κράτους, τον Φοίνικα. Το σχετικό γεγονός έχει υποβαθμιστεί ή εξαφανιστεί από την νεότερη ιστορία (όπως πολλά, αντίστοιχα, της Επανάστασης). Ας δούμε γιατί.
Ας γνωρίσουμε πρώτα τα τεχνικά στοιχεία του νομίσματος και τις ισοδυναμίες σε σχέση με τα πιο γνωστά νομίσματα που τότε κυκλοφορούσαν (το ισπανικό και το τουρκικό):
… ο Κυβερνήτης … διατάττει να έμβουν εις κυκλοφορίαν τα μέχρι τούδε κοπέντα εθνικά νομίσματα. Ταύτα δε σύγκεινται εις Φοίνικας και Λεπτά. Ο μεν Φοίνιξ (όνομα προσδιορισμένον δια την μονάδα και βάσιν του Ελληνικού νομίσματος) είναι αργυρούς, … 6 δε Φοίνικες συνιστούν εν δίστηλον της Ισπανίας και κατά βάρος και κατά την αξίαν. Το δε Λεπτόν (όνομα προσδιορισμένον δια το μικρότατον κλάσμα του Ελληνικού νομίσματος) είναι από καθαρόν χαλκόν, ζυγίζει ήμισυ δράμι, και έχει την αυτήν ονομαστικήν αξίαν του παρά.
1829-09-28s
Πατήστε στην εικόνα για να δείτε την ιστορική απόφαση της 28-9-1829
Και τώρα τα ουσιαστικά στοιχεία. Ο Κυβερνήτης «περιγράφει» το νόμισμα του φοίνικα:

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Ανανίου Αποστόλου, Ρωμανού μελωδού

Ὑπακούετε «ἐκ καρδίας εἰς ὂν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς». Κάνετε ὑπακοὴ μὲ ὅλη τὴν καρδιά σας στὸν ἀκριβὴ κανόνα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας.
Τέτοιος ἄνθρωπος ὑπακοῆς στὸν Θεὸ ἦταν καὶ ὁ ἀπόστολος Ἀνανίας. Διότι, ὅταν ὁ Θεὸς τοῦ εἶπε μὲ ὅραμα νὰ συναντήσει τὸ Σαῦλο, ποὺ ἦταν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τῶν χριστιανῶν, ἔκανε ὑπακοὴ στὰ λόγια τοῦ Κυρίου. Ἀμέσως πῆγε στὴν Εὐθεῖα ὁδὸ καὶ ἀναζήτησε τὸ σπίτι τοῦ Ἰούδα, ὅπου ἦταν ὁ Σαῦλος. Τὸν θεράπευσε, τὸν βάπτισε χριστιανό, καὶ ἔπειτα αὐτός, μὲ τὸ ὄνομα Παῦλος, ἔγινε ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν.
Κατόπιν ὁ Ἀνανίας πῆγε στὴν Ἐλευθερούπολη, ὅπου μὲ τὴ διδασκαλία του εἵλκυσε στὸν Χριστὸ πολυάριθμες ψυχές. Ὁ θόρυβος ὅμως ποὺ δημιούργησε ἡ ἀποστολική του δράση, ἔκανε τὸν ἡγεμόνα Λουκιανὸ νὰ τὸν συλλάβει. Χρησιμοποίησε πολλοὺς καὶ ποικίλους τρόπους προκειμένου νὰ ἀλλαξοπιστήσει ὁ Ἀνανίας. Ἀλλὰ ὁ Ἀνανίας ἔμεινε ἀμετακίνητος στὰ χριστιανικά του φρονήματα.

Τότε ὁ Λουκιανὸς τὸν μαστίγωσε μὲ νεῦρα βοδιῶν. Ἔπειτα, μὲ σιδερένια νύχια τοῦ ξέσχισε τὰ πλευρὰ καὶ ἔκαψε τὶς πληγές του μὲ ἀναμμένες λαμπάδες. Τέλος, ἀφοῦ τὸν ἔβγαλε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη, τὸν λιθοβόλησε.
Ἔτσι, ὁ Ἀνανίας πῆρε τὸ ἁμαράντινο στεφάνι τῆς ὑπακοῆς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Πίστιν δεν έχουν, γνώσιν ή βίωσιν;

Τρία είναι τα αίτια μορφώσεως ορθοδόξων φρονημάτων: η πίστις, η γνώσις και η βίωσις. Εάν δεν συνέλθουν επί το αυτό τα τρία ταύτα, αδύνατον να αποφύγωμεν τας πλάνας και τας αιρέσεις. Παρατηρήσατε τους Αγιορείτας και τους Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος που εις τας προδοτικάς ενεργείας του Πατριάρχου τον μνημονεύουν και κοινωνούν μαζί του. Εις κάποιαν των τριών τούτων προϋποθέσεων χωλαίνουν. Ή εις την πίστιν ή εις την γνώσιν ή εις την βίωσιν. Αδύνατον Ορθόδοξος Χριστιανός έχων πίστιν εις τον Χριστόν, γνωρίζων την διδασκαλίαν της Εκκλησίας και τους βίους των Αγίων Πατέρων και βιών κατά το δυνατόν με ακρίβειαν, να μη εξεγείρεται, από την αναφανδόν υποστηριζομένην καθολικήν αίρεσιν της συμφωνίας του Σαμπεζύ ή της συμφωνίας του Μπαλαμάντ ή του Φαναρίου το : Κωνσταντίνου η πόλις, Πρωτοκλήτου λυχνία τε άγει εορτήν λαμπροφόρον δεχομένη τον Πρόεδρον, Ρωμαίων Εκκλησίας της σεπτής. Ή το : Ναυς, η πάντιμος Ορθοδοξίας αγλαΐζεται νυν δεχομένη, εκ Δυσμών σεπτόν Ποιμένα και Πρόεδρον. Ή το : Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου. Ή το :  Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και άλλα συναφή!!! Ας ερωτήσουν εαυτούς οι Αγιορείτες και οι Ποιμένες της Εκκλησίας μας, διατί τον μνημονεύουν και κοινωνούν μαζί του, και δεν ύψωσαν φωνήν διαμαρτυρίας κατά της ψυχολέθρου νοθείας της πίστεως. Πίστιν δεν έχουν, γνώσιν ή βίωσιν; Πως ανέχονται το οικουμενιστικό τούτο κήρυγμα του Οικουμενικού Θρόνου χωρίς συγκλονισμόν, αφού μόνον δι΄ αυτό είναι αρκετόν να χάσωμεν τας ψυχάς μας; Εάν δεχθώμεν τον Πάπα ως Αγιώτατον Επίσκοπον Ρώμης, τότε ανατρέπομεν την δογματικήν διδασκαλίαν της Εκκλησίας, απορρίπτομεν τους βίους και τους αγώνας των αγίων και οικοδομούμεθα κατά τρόπον λατινικόν, δηλαδή αντιπνευματικόν, που μόνον εις τον Χριστόν δεν οδηγεί. Διότι όλοι οι αγώνες των Αγίων Πατέρων υπέρ της διαφυλάξεως αλωβήτου της δογματικής διδασκαλίας, εγένοντο δια την προστασίαν της θεώσεως του ανθρώπου. Χωρίς ορθά δόγματα, θέωσις δεν επιτυγχάνεται......

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Τα λες αυτά Ερντογάν διότι απέναντί σου έχεις προσ...":

Τι ναι αυτό που είπε ο Τούρκος; Πρωτοφανές, αμφισβητεί ευθέως την ελληνική επικράτεια! Δε φτάνει που κατέλαβαν τα ελληνικά εδάφη και τις πόλεις, δε τους αρκούν που έσφαξαν 3.000.000 χριστιανούς, δε τους φτάνει που πέταξαν στη θάλασσα 2.000.000 άλλους χριστιανούς, τώρα θέλουν και τα νησιά μας!!!! Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μπέσα, σωστά στη μεγάλη καταστροφή ο Αμερικανός George Horton τους αποκάλεσε κατάρα της Ασίας.

ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - Η Παναγία μας δεν λύπησε ποτέ τον Κύριό μας


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=69&t=12692&p=34579#p34579

Τα λες αυτά Ερντογάν διότι απέναντί σου έχεις προσκυνημένους μασόνους. Που είσαι Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη, Παπαφλέσσα...


O αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης Κορναράκης για την "Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών" του Σεπτεμβρίου 2016

Από το κείμενο: «ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ Σεπτέμβριος 2016»


...Ἐπισημαίνουμε πάντως μὲ ἔμφαση ὅτι πολλοὶ ἐκ τῶν κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν ἔχουν κατασκανδαλισθῆ καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ διακόψουν τὸ μνημόσυνο τῶν ἐπισκόπων ποὺ θὰ ἐπικυρώσουν τὶς ἀποφάσεις τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης, σύμφωνα μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνες, τὸν 31ο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τὸν 15ο τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861), χωρὶς νὰ προκαλοῦν γι᾽ αὐτὸ σχίσμα οὔτε νὰ ὑπόκεινται σὲ ἐπιβολὴ ποινῶν, ἀλλὰ ἀντίθετα πρέπει νὰ ἐπαινοῦνται, διότι πρόκειται γιὰ θεραπευτικὴ διαμαρτυρία, ποὺ προφυλάσσει τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν σχισμάτων. Ἤδη μερικοὶ ἔχουν προχωρήσει στὴν διακοπὴ μνημοσύνου καὶ πρὸ τῆς συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, εἰς δὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπολύτως δικαιολογημένα τὸ ἔχουν πράξει πολλοὶ κελλιῶτες ἱερομόναχοι καὶ μοναχοί, ἐφ᾽ ὅσον ἐκεῖ ἄμεσος ἐπίσκοπός των εἶναι ὁ πρωτεργάτης καὶ κήρυξ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα δὲν θέλουν νὰ μνημονεύεται στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Διαπράττουν μεγάλο κανονικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ λάθος ὅσοι, ἀντὶ νὰ ἐπαινοῦν, καταδιώκουν τοὺς μοναχοὺς ποὺ τηροῦν τὴν πατερική, ἱεροκανονικὴ καὶ ἁγιορειτικὴ Παράδοση.

Απάντηση: 


Με το κείμενο αυτό, περιγράφετε κατά λέξη τον ΙΕ΄ κανόνα της πρωτοδευτέρας, ο οποίος σας δίνει το δικαίωμα να διακόψετε το μνημόσυνο των πατριαρχών, αρχιεπισκόπων και επισκόπων.

Δεν το κάνετε όμως, και δεν θα το κάνετε ποτέ! ***

Ο  ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "O αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης Κορναράκης για την ...":

Εξαιρετικό το κείμενο που εξέδωσε η " Σύναξη ". Αληθινό ιστορικό μνημείο, αλλά πόσο άδικο συγχρόνως είναι το γεγονός, πρωτίστως για τους συντάκτες του, ότι παρουσιάζεται ουσιαστικά διάσταση λόγων και έργων; Είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε μία εβδομάδα η Σύνοδος της Ιεραρχίας της επισήμου Εκκλησίας της Ελλάδος θα επικυρώσει στην ουσία τα όσα έγιναν στην Σύνοδο της Κρήτης και θα απορρίψει το κείμενο αυτό που διαβάσαμε. Αλήθεια πόσο πολύ επαινετό, όπως άλλωστε οι ίδιοι οι συντάκτες στο κείμενο τους αυτό παραδέχονται για τους Αγιορείτες που ήδη σταμάτησαν την Κοινωνία τους με το Φανάρι, θα ήταν αν και εδώ στην Ελλάδα μετά την ουσιαστική επικύρωση της Συνόδου της Κρήτης, έκαναν και αυτοί το ίδιο που επαινούν τους άλλους στο Άγιο Όρος; Δυστυχώς δεν πρόκειται να το πράξουν, όπως δεν το έπραξαν εδώ και τόσα χρόνια, τουλάχιστον από το 2001 που ήλθε ο Πάπας στην Αθήνα και μετά, αν και πάντα παρουσίαζαν την πιθανή διακοπή του μνημοσύνου ως έμμεση απειλή. Δυστυχώς ομολογία χωρίς Πράξη, ομολογία μόνο στα λόγια, είναι ομολογία ελλειπής.

Τίποτε πλέον ὑποτιµητικὸν ἀπὸ τὴν αὐτοπροβολήν

Διεφημίσθη ἀρκούντως μὲ προπαγανδιστικὸν τρόπον ἡ συμπλήρωσις 25 ἐτῶν τοῦ κ. Βαρθολομαίου εἰς τὸν θῶκον τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ὠργανώθησαν εἰς διαφόρους τόπους ἐκδηλώσεις πρὸς τιμήν του. Πλέον πρόσφατος ἀπὸ αὐτὰς ἐκείνη τῆς Ἱ. Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως. Συμφώνως πρὸς ἀνακοινωθὲν τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 2016:
«Μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίµου θὰ πραγµατοποιηθοῦν καὶ φέτος οἱ ἐκδηλώσεις «Μνῆµες… Ἐλπίδες» γιὰ 6η συνεχῆ χρονιὰ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Καλλιθέας Ἀλεξανδρούπολης. Κυριακὴ 4 Σεπτεµβρίου 2016 στὶς 8 τὸ βράδυ, στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου θὰ ὁµιλήσει ὁ θεολόγος, ἐκκλησιαστικὸς ἱστορικὸς καὶ νοµικὸς Ἰωάννης Σιδηρᾶς, µὲ θέµα: "Ἰωβηλαῖον εὐκλεοῦς καὶ τετιµηµένης εἰκοσιπενταετοῦς πατριαρχίας Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολοµαίου Α' (1991-2016)". Ὁ ὁµιλητής θὰ ἀναφερθεῖ στὴν ὅλη διαδροµὴ τοῦ Πατριάρχου, ἀπὸ τὴν Ἴµβρο στὸ Φανάρι καὶ στὴν οἰκουµένη ὅλη».

Ἀναρωτώμεθα διὰ κάθε ἕνα Ἐπίσκοπον ποὺ ἑορτάζει κάποια ἔτη διακονίας: πρῶτον, διὰ ποῖον λόγον ἑορτάζει τὰ ἔτη διακονίας του; Δὲν τοῦ τὰ παρεχώρησεν ὁ Κύριος; Τὸ ὅποιον ἔργον εἶναι ἰδικόν του ἢ τοῦ Θεοῦ; Ἀντὶ νὰ τελέση ἁπλῶς μίαν Λειτουργίαν, διὰ νὰ εὐχαριστήση τὸν Ζωοδότην πάντων διὰ τὴν ἀνοχήν του ἀπέναντί του ἀποδέχεται νὰ τελοῦνται τιμητικαὶ ἐκδηλώσεις διὰ τὸ πρόσωπόν του; Δεύτερον, τὸ γεγονὸς ὅτι διοργανώνονται ἐν γνώσει του δὲν τὸν προβληματίζει τόσον διὰ τὴν πνευματικήν του βλάβην ὅσον καὶ διὰ τὸ ὅτι ὅλοι ὑποκρίνονται καὶ σκέπτονται ὅτι «μὰ καλά, τόσο ἀρέσκεται εἰς τὴν αὐτοπροβολήν;» Τρίτον, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως τὰ ἔτη του δὲν ὑπῆρξαν ἐποικοδομη- τικὰ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τόσον μὲ τὴν ἐξώθησιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν πνευματικὴν καταρράκωσιν ἀλλὰ καὶ ἀπώλειαν ἐμψύχου δυναμικοῦ, ὅσον καὶ μὲ τὴν προώθησιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὴν δίωξιν τῶν ἀντιδρώντων.

"Ο.Τ"

ΜΑΣΩΝΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ! -- π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Ἀπό τοῦ ἔτους 1902!

ΜΑΣΩΝΙΚΗ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ!

Πολλές φορές ἔχει γραφεῖ καί λεχθεῖ ὅτι ἡ Μασωνία κυβερνάει τόν κόσµο, ἀλλά, ἐπειδή τά διακηρυσσόµενα δέν συνοδεύονται µέ ἐπαρκῆ ἀποδεικτικά στοιχεῖα, θεωροῦνται ἀπό τούς πολλούς ὡς συνωµοσιολογία καί κινδυνολογία, γιά αὐτό καί δέν λαµβάνονται σοβαρά ὑπ’ ὄψει.
Στό ἄρθρο µας αὐτό, ὅµως, θά προσκοµίσουµε ὄχι µόνο ἀποδεικτικά ἀλλά καί ἀποκαλυπτικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα µέ σαφήνεια ἀναντίρρητη µᾶς ἐξηγοῦν τό πῶς καί τό γιατί ἔφθασε ἡ Πατρίδα µας σέ αὐτό τό ἐλεεινό κατάντηµα, πῶς ἀποχριστιανίσθηκε καί ἔχασε ὅλες τίς Ἀξίες πού τήν ἔκαναν νά ξεχωρίζη γιά τό ἦθος καί τήν Πνευµατικότητά της ὑπέρ πάντα τά Ἔθνη.
Μελετῶντας αὐτόν τόν καιρό ἰδιαιτέρως προσεκτικά τό ἀρχειακό µου ὑλικό µέ ἄγνωστα στούς πολλούς κείµενα τῆς Μασωνίας, παρακινηθείς καί ἀπό τήν προκλητικά ἀντιεκκλησιαστική συµπεριφορά τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη, διεπίστωσα ὅτι ὅλες οἱ πολιτειακές ἀντιχριστιανικές µεταρρυθµίσεις, πού ἔγιναν στήν Πατρίδα µας ἀπό τό 1890 µέχρι σήµερα, ὑλοποιήθηκαν καί ἔγιναν νόµοι τοῦ Κράτους, συµφώνως πρός τίς ἐπιταγές τῶν Ὑπάτων Μασώνων τῆς Ἀµερικῆς καί τῶν Ἑλλήνων µαθητῶν καί ὑποτακτικῶν τους! Εἶναι δέ ἐκπληκτική ἡ ἀκρίβεια τῆς ὑπακοῆς τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν στήν ἐφαρµογή τῶν Μασωνικῶν προσταγµάτων, δεδοµένου ὅτι ὄχι µόνο τήρησαν πιστά τίς Μασωνικές ἐντολές, κάνοντάς τις νόµους τοῦ Κράτους, ἀλλά υἱοθέτησαν πρός ὑποστήριξή τους ἀκέραιο καί τό Μασωνικό σκεπτικό!

Ἡ Μασωνία ἐπιδιώκει
νά ὑποκαταστήση τήν Ἐκκλησία σέ ὅλη τήν Ὑφήλιο

«Η Εκκλησία είναι σαν το κάρβουνο, αναμμένο θα σε κάψει, σβησμένο θα σε μουντζουρώσει» -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Άν και φαίνεται να έχει αποσοβηθεί ή τουλάχιστον αναβληθεί η έκρηξη στις σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας, θα αφιερώσω στον πρωθυπουργό την ακόλουθη προσωπική μου μαρτυρία από ανάλογη κατάσταση του προσφάτου παρελθόντος: Αμέσως μετά τον εκλογικό θρίαμβο του ΠΑΣΟΚ το 1981 κάποιοι διακατεχόμενοι από τις τότε ιδεοληπτικές αγκυλώσεις του πρώιμου ΠΑΣΟΚ  θεώρησαν ότι ήγγικεν η ώρα να χτυπήσουν την Εκκλησία. Αμ’ έπος αμ’ έργον εξαγγέλθηκε νομοσχέδιο με το οποίο καθίστατο υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος για όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες! Η ανακοίνωση, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε σάλον που οδήγησε στην άμεση συνάντηση  Σεραφείμ- Ανδρέα Παπανδρέου.
         Νοέμβριος 1981.Ο Πρωθυπουργός μού εζήτησε να παρίσταμαι σ΄ εκείνη την πρώτη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο. Μπαίνοντας στο πρωθυπουργικό γραφείο ο Αρχιεπίσκοπος, μετά τις πρώτες εθιμοτυπικές κουβέντες, με τον αυθορμητισμό και την ευθύτητα που τον διέκρινε, είπε στον Ανδρέα: «Άκουσε Πρόεδρε, ο μακαρίτης ο πατέρας σου έλεγε μια σοφή κουβέντα  Μην τα βάζετε με την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι σαν το κάρβουνο, αν είναι αναμμένο θα σε κάψει, αν είναι σβυσμένο θα σε μουντζουρώσει»!
Φεύγοντας ο μακαριστός  Σεραφείμ, ακούω τον Πρωθυπουργό :«Φοβερός αυτός ο παπάς, έχει δίκιο». Και απέσυρε παραχρήμα την επίμαχη διάταξη.

Ὁ κ. Τσίπρας Πρωθυπουργὸς τῶν µουσουλµάνων;

Ἐνῶ ἡ Κυβέρνησις τοῦ κ. Τσίπρα ἔχει ἤδη ἀρχίσει τὸν πόλεμον κατὰ ὁ,τιδήποτε εἶναι ἐκκλησιαστικὸν εἰς τὸν τόπον αὐτόν, καὶ ἐνῶ μὲ τοὺς νόμους ποὺ ἔχει ψηφίσει ἡ Βουλὴ τὸν τελευταῖον χρόνον (π.χ. σύμφωνον συμβιώσεως, καῦσις νεκρῶν, κα- τεύθυνσις ἰσλαμικῶν σπουδῶν κ.ἄ.) ἐπιχειρεῖται ἡ ἐκθεμελίωσις κάθε παραδόσεως καὶ ἠθικῶν ἀρχῶν εἰς τὴν πατρίδα, δὲν παραλείπει νὰ εὐχηθῆ εἰς τὴν θρησκευτικὴν ἑορτὴν τῶν μουσουλμάνων! Ἂς ἀντιληφθῆ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ὅτι εἰς Ἰσλαμικὴν χώραν καὶ ὡς ἄθεος δὲν θὰ εὕρισκε οὔτε θέσιν κλητῆρος. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Star Press» τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 2016: «Τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσει τὶς ἐγκάρδιες εὐχές του πρὸς τοὺς µουσουλµάνους τῆς Ἑλλάδας φαίνεται ὅτι εἶχε ὁ ἄθεος -ὅπως ὁ ἴδος ἔχει δηλώσει Ἀλέξης Τσίπρας. Οἱ εὐχές του δόθηκαν µὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς θυσίας καὶ ἀναρτήθηκαν στὸ ἐπίσηµο account τοῦ πρωθυ- πουργοῦ τῆς Χώρας στὸ twitter. «Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς θυσίας, τοῦ Κουρµπὰν Μπαϊρὰµ εὔχοµαι ὑγεία, εὐτυχία, προκοπὴ καὶ εἰρήνη στοὺς Ἕλληνες µουσουλµάνους συµπολίτες µας καὶ σὲ ὅλους τοὺς µουσουλµάνους ποὺ βρίσκονται στὴ Χώρα µας», ἀναφέρει ὁ «ἀριστερὸς» πρωθυπουργὸς σὲ ἀνάρτησή του».

"Ο.Τ"

Αυτά μάς γράφει ο αδελφός μας Αλέξανδρος

Σε ευχαριστώ αδελφέ Κωνσταντίνε. Στις μέρες που ζούμε όλοι πρέπει να αλληλοβοηθιόμαστε πνευματικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι έκανα μία προσπάθεια και έρευνα ορμώμενος από την Αγία Γραφή που αναφέρεται τόσο μα τόσο ξεκάθαρα στην Μεγάλη Πόρνη ως άλλη Μεγάλη Βαβυλώνα. Κατ' εμέ ο Κύριος ξεκάθαρα μας φωτογραφίζει την Ρώμη και δη το Βατικανό. Επίσης ο λογισμός μου είναι ότι οι ηγέτες του από όταν έγινε κράτος είναι οι κεφαλές του Θηρίου και ο Φραγκίσκος το 2ο Θηρίο. Για όλα αυτά θεώρησα υποχρέωσή μου να ερευνήσω και να ρίξω φως στα σκοτεινά σχέδια της αντίχριστης Ρώμης καθότι θα δώσουμε λόγο μία μέρα για το αν ενδιαφερθήκαμε να πολεμήσουμε το σκότος με φως και με αλήθεια. Εγώ σας έδωσα μυαλό θα μας πει ο Χριστός.
Αυτό που θέλω σήμερα να σου πω είναι ότι η πίστη στις δύο καρδιές που το Βατικανό επανέφερε σε παγκόσμια κλίμακα δεν είναι ένα νέο εφεύρημα. Ειδικά η πίστη στην ιερή καρδιά του Χριστού (αντίχριστος για εμάς) υπήρχε στην αρχαία Βαβυλώνα όπου τότε πίστευαν στην ιερή καρδιά του αρχαίου Θεού της ζωής και του θανάτου του θεού Βέλ ή Βάαλ που στο Χριστιανισμό έμεινε γνωστός ως Βελζεβούλης δηλαδή Σατανάς(βλ φώτο https://pictures.amazingdiscoveries.org/SunWorshipSymbols/5851-Quetzalcoatl-sacred-heart-death.jpg). Οι ιερείς του θεού αυτού παρουσιάζονται σε αναπαραστάσεις ντυμένοι ως ψάρια (http://1.bp.blogspot.com/-g540Rlo_t1k/UWQBl0vPt4I/AAAAAAAAFzI/b0hrpSqkgLE/s1600/Fish+gods.jpg) και βλέπουμε σήμερα όλους τους αντίθεους πάπες να φορούν τις λεγόμενες μήτρες ψαριού (https://pictures.amazingdiscoveries.org/PapalApparel/7599-fish-hat.jpg) ενώ παράλληλα οι σημερινοί αντίθεοι πάπες χρησιμοποιούν ως έμβλημά τους και το Βαβυλωνιακό σταυρό (https://i.ytimg.com/vi/8b7Zc57Us44/hqdefault.jpg). Ο θεός αυτός πέρασε και στην αρχαία Αίγυπτο ως ο Θεός Όσιρις που είναι ο Θεός της ζωής και του θανάτου. Η θεά Ισις(σημερινή Φάτιμα) είναι αυτή που βοηθάει τον θεο Όσιρις (σημερινός αντίχριστος) προκειμένου να αναστηθεί και να ζήσει και πάλι!! Τέλος τα μεγάλα ψευδοθαύματα που γίνονται στον ήλιο κατά την Κυριακή - ημέρα εορτής του Θείου Ελέους όπου όλοι οι παπικοί βγαίνουν στους δρόμους και ατενίζουν τον ήλιο για κάποιο θαύμα ( https://www.youtube.com/watch?v=yF0_ysUivxE ) ταυτίζονται με την Βαβυλωνιακή λατρεία του Θεού Ήλιου που πέρασε και στην αρχαία Αίγυπτο (https://wakeupandlive1.files.wordpress.com/2014/07/94402fc8beb2cd725bc8c93055fb5581fb03133e.jpg , http://www.accordingtothescriptures.org/pictures/constellations/shamash.jpg). Τον ήλιο αυτό λατρεύουν και οι παπικοί (http://www.basfeijen.nl/catholicism/pic/popesun.jpg, http://www.end-times-prophecy.org/images/monstrance-catholic-sun.jpg, http://exposingsatanism.org/images/catholic/catholic-sun-god-pole.jpg). Τέλος έχοντας κατά νου όλα αυτά για την Μεγάλη Βαβυλώνα σου παραθέτω μια εικόνα με τις μορφές χαράγματος του μετώπου των παπικών κατά την ημέρα της Ash Wednesday ( http://thecatholiccatalogue.com/wp-content/uploads/2016/02/33b6605c0b74629dcac95f7df21b64471.jpg).

Κείμενο επίσημο αδελφέ Κωνσταντίνε δεν έχω αλλά εσύ μπορείς να ψάξεις, να τα επιβεβαιώσεις και να γράψεις κάτι με τρόπο που θα ικανοποιεί την συνείδησή σου ώστε όλος ο κόσμος να δει την αλήθεια γιατί αν τυχόν γίνει ο πόλεμος Ρωσίας και Νάτο τότε όλα θα καταρρεύσουν και internet δεν θα υπάρχει για να προειδοποιηθεί κανείς. Μόνο οι 2 μάρτυρες του Θεού θα υπάρχουν τότε αλλά ποιος θα τους ακούσει είναι άλλο ζήτημα...


Χαίρε εν Κυρίω πάντοτε!!
Αλέξανδρος 

Αγάπη στο Θεό και την πατρίδα. -- του Ηλία Ευαγγελόπουλου

Όσοι Έλληνες αγαπάμε τον τριαδικό Θεό και την πατρίδα μας δίνουμε τον αγώνα μας πρώτα  υπέρ της πίστεως. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο χτυπιέται η Ελλάδα, είναι η Ορθοδοξία, βασικό στοιχείο της οποίας είναι η ελευθερία που αποτελεί το εμπόδιο στην παγκόσμια υποδούλωση των ανθρώπων.  Όπου υπάρχει ορθοδοξία υπάρχει ακόμα ελπίδα και αντίσταση.  Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο έχουν βάλει την χώρα  μας στον οικονομικό και στενωπό σωλήνα είναι η απόκτηση από τους ξένους της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.
Αν δεν συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο αντίπαλος δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε.