Ἡ Ἑλλὰς θὰ στηρίζη τὸν ψευδομακεδονισμὸν τῶν Σκοπιανῶν; -- Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Ἀμπατζόγλου, δρ. Ἰατρικῆς ΔΠΘ

Ἀπὸ τὴν 8η Ἰουνίου, οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος τῶν Σκοπίων VMRO-DPMNE μὲ ἀρχηγὸ τὸν Κρίστιαν Μίτσκοσκι διοργανώνουν διαδηλώσεις στὴν πόλη τῶν Σκοπίων καὶ σὲ ἀρκετὲς ἀκόμα πόλεις τῆς χώρας. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ VMRO-DPMNE εἶναι τὸ μεγαλύτερο κόμμα τῆς ἀντιπολίτευσης στὰ Σκόπια καὶ οἱ ὑποστηρικτές του θεωροῦν ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ εἶναι ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων καὶ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ὁ λόγος αὐτῶν τῶν κινητοποιήσεων, στὶς ὁποῖες συμπεριλαμβάνονται καὶ ἀποκλεισμοὶ κεντρικῶν δρόμων, εἶναι οἱ πληροφορίες ποὺ ἔχει ὁ Μίτσκοσκι ἀπὸ «διπλωματικὲς πηγές», ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ διαπραγματεύεται μὲ τὴ Βουλγαρία ζητήματα ποὺ ἅπτονται τῆς «μακεδονικῆς ἐθνικῆς ταυτότητας, γλώσσας καὶ πολιτισμοῦ» καὶ μάλιστα ὅτι ἡ πλευρὰ τῶν Σκοπίων εἶναι διατεθειμένη νὰ ὑποκύψει στοὺς βουλγαρικοὺς ὅρους.

Ἡ Βουλγαρία ἔχει δείξει μέχρι τώρα ὅτι δὲν παίζει μὲ τὴν ἱστορία της καὶ δὲν κάνει τὸ χατίρι τῶν Σκοπίων, ὅταν μάλιστα αὐτὸ πρόκειται νὰ ὑπονομεύσει μελλοντικὰ τὴν ἴδια της τὴν ὕπαρξη.

Λόγος δεύτερος εις τον Τίμιον Πρόδρομον (εκ της Αποστολικής Σαγήνης).

Ποίαν θεωρίαν να κάμω εις τούτον τον διαυγή και πολύφωτον φωστήρα, τον Μέγαν, λέγω, Ιωάννην τον Πρόδρομον, όστις εκ μήτρας στειρωτικής ανέτειλεν ημίν σήμερον; να τον επαινέσω με λόγον; Και ποίος έχει τόσον υψηλόν λόγον και δυνατόν, όπου να φθάση εις ευφημίαν και έπαινόν του, τις έχει ουράνιον νουν όπου να ευφημίση τον ουράνιον Πρόδρομον; Τις έχει γλώσσαν αγγελικήν, όπου να δυνηθή να επαινέση ακούραστα τον αστραπόμορφον τούτον Άγγελον; Που λόγοι; Που έπαινοι τοσούτοι, όσαι είναι αι χάριτες του Τιμίου Προδρόμου; Που ευρίσκει τις τόσα χαρίτων άνθη, ώστε να πλέξη τόσα στέφανα, όσα είναι τα υπέρ άνθρωπον ισάγγελα κατορθώματά του; τις έχει τόσας φωνάς, ώστε να δώση τόσας ευχαριστίας εις τον Τίμιον Πρόδρομον, όσας ευεργεσίας παρ’ αυτού καθ’ εκάστην ημέραν λανβάνομεν; Αλλ’ αν ευρεθή και τις, ειπέτε μου τι πρώτον, τι ύστερον να επαινέση; Μυρίαι πηγαί χαρισμάτων του Πνεύματος εις τον ισάγγελον τούτον ευρίσκονται· εκ ποίας, ειπέτε, πρώτον να αντλήση του πανηγυρικού λόγου τας αφορμάς;

Η καθημερινή παρέμβαση του Θεού στην Ζωή μας. -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Το θαύμα εις την καθημερινότητά μας, ορισμένες φορές το αγνοούμε, ένεκεν της αδυναμίας να συνειδητοποιήσουμε με ενάργεια ότι το παν το οφείλουμε εις τον Δημιουργό μας, με συνέπεια, πολλά πράγματα να τα θεωρούμε αυτονόητα και να τα υποτιμούμε, πράγμα το οποίο καθίσταται απότοκος της αλαζονικής φύσης μας.

Περαιτέρω όμως η ίδια η ζωή μας, η υγείας μας, η σύνθεση των ανθρωπίνων σχέσεων, πολλές φορές είναι θέλημα θεού, καθότι ημείς επικαλούμαστε την παρέμβασή του, προς μία κατεύθυνση ο ίδιος όμως κρίνει δεόντως με γνώμονα την εξυπηρέτηση του υπέρτερου συμφέροντος μας, να μας ωθήσει προς την προσήκουσα και πλέον ενδεδειγμένη οδό, την οποία αρχικώς δεν ξέρουμε ποια είναι, ενώ ο Ίδιος γιγνώσκει ορθώς και λυσιτελώς το παν περί ημών.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Υπό Νικηφόρου Θεοτόκη

 «Καί πολλοί ἐπί τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται».(Λουκ. Α‘ 14).

«Δίκαιος ὁ Κύριος καί δικαιοσύνας ἠγάπησεν». Τοῦτο ἁρμόζει νά εἰποῦμεν εἰς τήν ὑπέρλαμπρον καί ἐνδοξοτάτην ἑορτήν, ὅπου τήν σήμερον ἡμέραν ὅλοι οἱ εὐσεβεῖς πανηγυρίζομεν. Δίκαιος εἶναι ὁ Κύριος, καί τάς δικαιοσύνας ἀγαπᾶ, διά τοῦτο μέ τόσα πολλά μεγαλεῖα, καί μέ τόσας μεγάλας δόξας, ἠθέλησε νά μεγαλύνη τό γενέσιον τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. Ὁ Ἰωάννης ὑπερβαίνει ὅλους τούς Ἁγίους εἰς τήν ἁγιότητα· δέν ἐγεννήθη εἰς τόν κόσμον ἄλλος ἄνθρωπος μεγαλύτερος ἀπό αὐτόν εἰς τήν χάριν, ἐξαιρετικώτερος εἰς τήν ἀρετήν, περισσότερος εἰς τήν τελειότητα. Τοῦτο, ὅπου λέγω, δέν εἶναι ὑπερβολή, οὐδέ φοβοῦμαι τίποτε, μήν τύχη καί λανθασθῶ, ὅταν τόν ἀνεβάζω εἰς ἕνα τοιοῦτον ὑψηλότατον ὕψος ἡ ἄπειρος καί ἀλάνθαστος σοφία τοῦ πανσόψου καί ὑπερτελείου Θεοῦ, ὅπου καλά ἐγνώρισε τήν ἀρετήν του, αὐτή τόν ἀνέβασε τόσον ὑψηλά, δίδοντάς του τά πρωτεῖα ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους. «Οὐκ ἐγήγερται ἐν γέννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ». Τοῦ Ἰωάννου ἡ ζωή ἔχει περισσοτέραν ἁγιότητα ἀπό τήν πολιτείαν τῶν ἄλλων Ἁγίων τό γενέσιον τοῦ Ἰωάννου πρέπει νά ἔχη περισσότερην χάριν καί δόξαν ἀπό τῶν ἄλλων Ἁγίων τά γενέσια.

Απολυτίκιον Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου - 24 Ιουνίου


 

Τη ΚΔ΄ (24η) Ιουνίου, το γενέσιον του τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ.

Ιωάννης ο ένδοξος Προφήτης, Πρόδρομος και Βαπτιστής του Κυρίου, εμαρτυρήθη υπό του Δεσπότου Χριστού, ότι μεταξύ των γεννητών υιών των γυναικών αυτός είναι ο μεγαλύτερος πάντων, και ότι υπερβαίνει τους Προφήτας. Ούτος εσκίρτησεν ακόμη εν τη κοιλία της μητρός του, και εκήρυξεν εις όλους τους εν τη γη την παρουσίαν του Σωτήρος· ούτος προέδραμε και κατήλθεν εις τον Άδην, και ευηγγελίσατο την έλευσιν του Κυρίου. Ούτος υπήρξεν υιός Ζαχαρίου του Αρχιερέως και Ελισάβετ της στείρας, γεννηθείς δια Θείας επαγγελίας και υποσχέσεως· αυτός και την σιωπήν του πατρός του Ζαχαρίου έλυσεν όταν εγεννήθη και όλον τον κόσμον ενέπλησε χαράς. Δια τούτο και οι Άγγελοι σήμερον μετά των ανθρώπων ευφραίνονται, και όλη η Κτίσις χαράς επληρώθη. Τελείται δε η αυτού Σύναξις και εορτή εις τον αγιώτατον αυτού Ναόν, τον ευρισκόμενον εις τόπον κακούμενον Φωρακίου.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 83

23.6.2021

Ἐνημερώνουμε τοὺς πολυπληθεῖς φίλους ποὺ ἐρωτοῦν συνεχῶς μὲ ἐνδιαφέρον, γιατὶ καθυστερεῖ ἡ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, ὅτι ἐπὶ τέλους, παρὰ τὰ σχεδὸν ἀνυπέρβλητα προβλήματα, κατωρθώσαμε καὶ ἐκτυπώσαμε τὸ Τεῦχος 83 καὶ κυκλοφορεῖ.

Ὡς γνωστόν, ἡ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ διανέμεται δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν σὲ 60.000 ἀντίτυπα εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ ἐξωτερικόν. Οἱ φίλοι ποὺ ἔχουν δηλώσει ἐνδιαφέρον, θὰ τὴν λάβουν ταχυδρομικῶς.

Γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὰ θέματα ποὺ διαπραγματεύεται καὶ ἰδίως γιὰ τὴ πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 21, ἄς γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἕτοιμον καὶ ἀναμένει νὰ πάρουν οἱ φίλοι δεκάδες δεσμίδες καὶ νὰ τὶς διαθέτουν ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν εὐήκοα ὦτα καὶ δὲν μᾶς κάνουν «σαμποτάζ». Τώρα ποὺ οἱ περιορισμοὶ αἵρονται καὶ οἱ μεταβάσεις ἐλευθεροῦνται σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, παρακαλεῖσθε νὰ σπεύσετε νὰ τὸ διανέμετε εἰς ὅλην τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν.

Πῶς θὰ διαφωτισθῇ διαφορετικὰ τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα;;;;;

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/φωτεινή-γραμμή-τεύχος-83/

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων: Ο Φίλης, αμετανόητος, επιτίθεται ξανά στην Εκκλησία και στο μάθημα των Θρησκευτικών

Ο κ. Νίκος Φίλης, πρώην Υπουργός Παιδείας επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, επανέρχεται με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με ένα πολύ αγαπημένο του θέμα, την πολεμική του δηλαδή, εναντίον του χριστιανικού μαθήματος των Θρησκευτικών.

Πραγματικά, δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με τα μονίμως επαναλαμβανόμενα και γι΄ αυτό κουραστικά, μπαρουφοειδή, ιδεοληπτικά, αντισυνταγματικά, αντιχριστιανικά, αντορθόδοξα, φληναφήματα του κ. Φίλη, όταν μάλιστα τα ποσοστά των απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών, στις οποίες αναφέρεται η ερώτησή του, είναι ανάξια λόγου καθώς δεν υπερβαίνουν το 1% συνολικά στην ελληνική επικράτεια.

Ψεύστης ο Κύριος; -- Γράφει ο Χαρίλαος Ι. Στουραΐτης, Θεολόγος

Ο Κύριος, στην πορεία πρός Εμμαούς, απαντώντας στους Λουκά και Κλεόπα, αναφέρθηκε στους Προφήτες της Π. Διαθήκης και στις Προφητείες αυτών, οι οποίοι είχαν προφητεύσει για το Πάθος και την Ανάστασίν του.

Όταν όμως του ζήτησε ο Φίλιππος να του δείξει τον Θεόν Πατέρα, τον επετίμησε αυστηρά, λέγοντάς του, ότι, «ο εωρακώς εμέ, εώρακε τον Πατέρα»  [ Ιωάν. ιδ, 23 ] και αλλού, «ουδείς τον Πατέρα τις εώρακε, ειμή ο ών παρά του Θεού» [ Ιωάν.στ,46 ] χωρίς βεβαίως να τον παραπέμψει στην Προφητεία του Δανιήλ.

Εάν είχε δεί τον Θεόν Πατέρα ο Προφήτης Δανιήλ, δεν θα τον παρέπεμπε σ΄αυτόν ο Κύριος;
Συνεπώς, όλοι όσοι λιτάνευσαν και προσκύνησαν προχθές, εορτή του Αγίου Πνεύματος, την δήθεν εικόνα της Αγίας Τριάδος, αφ΄ενός λιτάνευσαν και προσκύνησαν τον Αρειανισμό, τον Παπισμό, τον Βαρλααμισμό, τον Βογομιλισμό, τον Ανθρωπομορφισμό, τον Θεοπασχιτισμό και τον Ζηζιουλειανισμό, αιρέσεις τις οποίες έχει καταδικάσει η Ορθόδοξος Εκκλησία, αφ΄ ετέρου εποίησαν ψεύστη το Κύριον [ φεύ ] ο οποίος τονίζει εκκωφαντικά ότι τον Θεόν Πατέρα, εκτός από τον ίδιο, ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΚΑΝΕΙΣ ΕΩΡΑΚΕ.

Τα κατάφερε πολύ καλά ο Παπισμός !
Αφού στην θέση της Αυτοαληθείας τοποθέτησε τον δήθεν αλάθητο Πάπα,
υμνείται και δοξάζεται τόσο διά του Νέου Ημερολογίου, όσο και διά των δικών του παραστάσεων, της δήθεν εικόνος της Αγίας Τριάδος και της αντιευαγγελικής εκ του Τάφου. [ σταυροφορική ].

π. Σεραφείμ Ζήσης, Οι εξωγήϊνοι δαίμονες και ο Μεσσίας της Νέας Εποχής


 https://agiooros.org/

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Υπάρχουν χριστιανοί, ποὺ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα καὶ θέλουν νὰ καταφύγουν σὲ ἐνάρετους κληρικοὺς καὶ μοναχούς, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτά. Ἀναζητοῦν τὴ λύση ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους, ξεχνώντας ὅτι ὁ Χριστὸς πολλὲς φορὲς ἔλεγε ὅτι ἡ πίστη σώζει. Ἡ φράση του «ἡ πίστις σου σέσωκέ σε» ἦταν ἀποκαλυπτική. Τὸ θαῦμα γινόταν, γιατὶ προϋπῆρχε ἡ πίστη καὶ ἡ καλὴ προαίρεση. Ἐναγωνίως θέλουν νὰ ἀναθέσουν τὴν ὑπόθεσή τους στὸ Θεὸ μέσῳ κάποιου ἄλλου. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ θυμίζει τοὺς παραβάτες τοῦ ποινικοῦ κώδικα, οἱ ὁποῖοι ἀναθέτουν σὲ κάποιον καλὸν δικηγόρο νὰ τοὺς ὑπερασπιστεῖ καὶ νὰ τοὺς ἀπαλλάξει. Οἱ ἴδιοι παραμένουν ἀπρόθυμοι νὰ βιώσουν τὸ πρόβλημά τους πνευματικὰ καὶ ἀναποφάσιστοι νὰ ἀλλάξουν τρόπο ζωῆς. Τὸ θέμα εἶναι σοβαρό. Ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν Θεὸ μέσῳ τῆς μετανοίας του καὶ τῆς προσευχῆς του. Οἱ ἄλλοι εἶναι ἀπὸ ἔξω καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀντικαταστήσουν οὔτε τὸ Θεό, οὔτε τὸν ἴδιο.

Agrippina the Martyr of Rome

This Martyr was from Rome and lived in virginity, having Christ alone as her Bridegroom. Of her own accord she courageously presented herself to the pagans as a Christian, and was tortured to death, according to some, in the reign of Valerian (253-260). Her holy relics were then taken to Sicily, where they immediately became a source of great miracles.