Μυστική διπλωματία και με την Αλβανία:

Μυστική διπλωματία και με την Αλβανία: Πολεμικές αποζημιώσεις ζητά ο Ράμα ως αντάλλαγμα για τη Χάγη!

Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση έσπευσε να μιλήσει για συμφωνία με την Αλβανία και συνυποσχετικό για τη Χάγη;

Τελικά η προσφυγή στη Χάγη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Ιόνιο, δεν είναι τόσο απλή υπόθεση όσο πίστευαν ορισμένοι.

Ήταν πράγματι έκπληξη το γεγονός ότι η Αλβανία και μάλιστα υπό την ηγεσία του μηχανορράφου Έντι Ράμα συμφώνησε τόσο απλά σε μια νομότυπη διαδικασία η οποία σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις θα δικαίωνε τις ελληνικές θέσεις.

Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας, Θεολόγος:

Δυστυχῶς, θέλοντας νά εἶμαι εἰλικρινής καί δίκαιος καί αὐτοκριτικός, πρέπει νά ὁμολογήσω ὅτι σ' αὐτή τήν ἰδιαίτερα κρίσιμη περίοδο οἱ "Γ.Ο.Χ." τῶν παρατάξεων ἀδικαιολογήτως καί ἐγκληματικῶς δέν ἀγωνίζονται! Τολμῶ νά πῶ ὅτι ἔχουν ἐγκαταλείψει τόν ἀγώνα καί τή μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας! Εἶναι τραγική αὐτή ἡ διαπίστωση. Καί τό λέω μετά λόγου γνώσεως γιά ὅσους μέ γνωρίζουν. Ὁ ἀγώνας τῶν ὀρθοδόξων τοῦ 1924 φαίνεται προδομένος καί ἀποπροσανατολισμένος ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους. Δέν σχολιάζω γιά νά χαϊδέψω κανενός τ' αὐτιά. Αὐτή τήν περίοδο προβληματίζομαι ἰδιαιτέρως κατά πόσον γιά μιά σειρά λόγους τό ἅλας τῶν Γ.Ο.Χ. φαίνεται νά ἔχει μωρανθεῖ! Πέραν τῶν ἀναμνήσεων καί ἀναφορῶν στούς ἀγώνες τῶν Πατέρων μας τοῦ 1924, ὄντως θαυμαστούς καί θεαρέστους, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως τῶν 90 ἐτῶν ἀπό τήν ἐπιβολή τῆς ἑορτολογικῆς Καινοτομίας, ὀφείλουμε ἐκ λόγων δικαιοσύνης νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ ἄκρατος μιμητισμός τῶν τῆς ἐπισήμου ἐκκλησίας ἀναίρεσε τόν ὁμολογιακό χαρακτήρα τῆς μαρτυρίας τῶν Γ.Ο.Χ. καί ἐκκοσμίκευσε τόν κολλυβαδικό τους χαρακτήρα. Θά ἦταν ἰδιαίτερα χρήσιμο γιά καλό προβληματισμό καί ἐποικοδομητική αὐτοκριτική ἡ πραγματοποίηση ἀνοικτῶν συζητήσεων καί τοποθετήσεων ἐπ' αὐτῶν τῶν ζητημάτων μεταξύ ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων "πλευρῶν" μέ τή συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ. Ἡ συνέχιση τῆς σημερινῆς καταστάσεως ἀπειλεῖ μέ μετάλλαξη ἐπ' ὠφελεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τό κατά τήν ἔκφραση τῶν καινοτόμων παλαιοημερολογιτικό κίνημα ἤ τήν μαρτυρία τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας.

Οι Ορθόδοξοι Μπροστά στο Χάος της «Νέας Εποχής» -- του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού

1. Η εποχή μας σφραγίζεται καθοριστικά από μια νέα ιστορική συγκυρία, τη Νέα Παγκόσμια Τάξη πραγμάτων, ως στρατιωτικοπολιτική έκφραση της Νέας Εποχής, που ορίζεται αφετηριακά από τον πόλεμο του Κόλπου και την κατάρρευση του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού», το κενό του οποίου έσπευσε να καλύψει η αναδυθείσα παγκόσμια Μονοκρατορία, η Pax Americana, που μεταφέρει τον κόσμο μας αναδρομικά στην ενότητα της Pax Romana και σ’ ό,τι αυτή μπορεί να περικλείει για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, η ανθρωπότητα εντάχθηκε σ’ ένα παγκόσμιο σύστημα πολιτικής και αξιών, που ελέγχει και διαμορφώνει καθολικά, μέσω της ενιαιοποιούμενης παιδείας και των κατευθυνόμενων Μ.Μ.Ε., τον άνθρωπο και την κοινωνία ως πλανητικό άνθρωπο και πλανητική-ολιστική κοινωνία.

Τη Α΄ (1η) Ιουλίου, μνήμη των Αγίων και θαυματουργών Αναργύρων ΚΟΣΜΑ και ΔΑΜΙΑΝΟΥ των Ρωμαίων.

Κοσμάς και Δαμιανός οι Άγιοι Μάρτυρες ήκμασαν κατά τους χρόνους Καρίνου και Νουμεριανού των αυταδέλφων Βασιλέων εν έτει σπδ΄ (284), κατήγοντο δε εκ της μεγαλουπόλεως Ρώμης. Αυτάδελφοι όντες μετήρχοντο και οι δύο την ιατρική και εθεράπευον όχι μόνον τους ανθρώπους, αλλά και τα κτήνη και άλογα ζώα· δι’ αντιμισθίαν δε της ιατρείας εζήτουν το να πιστεύωσιν εις τον Χριστόν οι ιατρευόμενοι, χωρίς να λαμβάνωσι παρ’ αυτών ουδεμίαν υλικήν αμοιβήν. Διαβληθέντες δε εις τον βασιλέα Καρίνον, ότι ενεργούσι τας ιατρείας και τα θαύματα με μαγικήν τέχνην, και μη θέλοντες να παραδοθώσιν άλλοι αντί αυτών, προσήλθον αυτόκλητοι και παρεδόθησαν εις χείρας του βασιλέως.

Ένα περιβόλι της Παναγίας

Στην κοιλάδα Μπίστριτσα της Ρουμανίας ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα η μονή Μπισερικάνι. Εκεί υπάρχει μία μικρή εικόνα της Θεοτόκου, γνωστή και σεβαστή στους γύρω κατοίκους. Στην κοιλάδα αυτή ζούσαν από παλαιά ερημίτες. Μερικοί από αυτούς σκανδαλίσθηκαν, επειδή άλλοι νεώτεροι μοναχοί έχτιζαν καλύβες και εκκλησίες με πέτρα και όχι με ξύλα, όπως μέχρι τότε συνήθιζαν. Νόμιζαν πως το γεγονός αυτό θα αλλοίωνε το μοναχικό τους φρόνημα και θα έχαναν την ψυχή τους . Ξεκίνησαν λοιπόν για τον Άθωνα. 

Η Παναγία όμως του Μπισερικάνι έκανε το θαύμα της. Καθώς εκείνοι βάδιζαν, παρουσιάστηκε μπροστά τους στα λευκά και τους είπε: 
- Γυρίστε πίσω. Ο τόπος εδώ είναι κι αυτός «περιβόλι» μου.
 
Οι μοναχοί υπάκουσαν κι επέστρεψαν. Αργότερα, στο σημείο της εμφανίσεως έχτισαν ένα προσκυνητάρι.

Ο λαὸς τὸ ἀπαίτησε καὶ πάλι δυναμικὰ καὶ πολλάκις.

Ἐπὶ Πατριάρχου, Κων/πόλεως Τιμοθέου τοῦ Α΄ (511–518) ὁ λαὸς τῆς Κων/πόλεως διέκοψε την εκκλησιαστική κοινωνία με αυτόν καὶ ἔμενε ἀκοινώνητος τῶν Θ. μυστηρίων γιὰ πολλὰ χρόνια, διότι ὁ Πατριάρχης Τιμόθεος δὲν ἤθελε νὰ ἀποδεχθῆ τὴν Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικὴ Σύνοδο.

Ὅταν ἀνῆλθε στὸν θρόνο ὁ διάδοχός του, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καππαδόκης (518–520), ὁ λαὸς μέσα στὴν Ἐκκλησία ἀπαίτησε κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θ. Λατρείας νὰ ἀναγνωσθεῖ στὰ δίπτυχα ἡ Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ κατόπιν νὰ μεταλάβει ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ νέου Πατριάρχη.

Ὁ νέος Ὀρθόδοξος Πατριάρχης γιὰ κάποιους λόγους ἐδίσταζε νὰ πραγματοποιήσει τὴν ἀπαίτηση τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ οἱ πιστοὶ ἔμεναν ἀνένδοτοι καὶ ἀπαιτοῦσαν τὸ θέμα νὰ τακτοποιηθεῖ ἀμέσως. Στὴν προσπάθεια τοῦ Πατριάρχη νὰ ἀναβληθεῖ γιὰ λίγο αὐτὴ ἡ ἀναγνώριση, ὁ λαὸς τὸ ἀπαίτησε καὶ πάλι δυναμικὰ καὶ πολλάκις.

Tελικά, μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν σταθερὴ στάση τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἔντονη διαμαρτυρία, ὑποχρεώθηκε ὁ Πατριάρχης, τὴν ὥρα τῆς μνημονεύσεως κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία, νὰ ἀναγνώσει στὰ δίπτυχα τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Τότε σταμάτησε καὶ ἡ ἀκοινωνησία τῶν Θ. Μυστηρίων, ἀφοῦ, μὲ τὴν ἀνάγνωση τῶν Διπτύχων, ἀποκαταστάθηκε ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη.

(T.L.G., Concilia Oecumenica (ACO): Synodus Constantinopolitana et Hierosolymitana anno 536: Tome 3, page 72, line 4 Ἔκθεσις πίστεως κατὰ ἀποκάλυψιν Γρηγορίου ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας. Καὶ Πρακτικὰ Συνόδων, τόμος Β΄, σελ. 333).

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. -- Ηλία Μηνιάτου.

«Δεύτε οπίσωμου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» (Ματθ. δ: 19). 

Κάτω εις τα παραθαλάσια της Γαλιλαίας άνοιξε, τέλος πάντων, το μέγα σχολείον της ουρανίου διδασκαλίας ο θείος Διδάσκαλος, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εδώ άρχισε το πρώτον να λαλήση επί της γης ο Θεάνθρωπος Λόγος, και να κάμη το πρώτον κήρυγμα της μετανοίας και Βασιλείας των ουρανών, ο παρά του ουρανίου Πατρός προς ανθρώπους πεμφθείς μέγας Απόστολος: «ανεχώρησεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν, και από τότε ήρξατο κηρύσσειν και λέγειν: μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των ουρανών». Και τούτο είναι εκείνο το μέγα φως, περί του οποίου επροφήτευσεν ο Ησαΐας, πως έμελλε να ανατείλη εις τον λαόν τον καθήμενον εν σκότει και σκιά θανάτου, δηλαδή η σωτήριος λάμψις του Ευαγγελίου, όπου έμελλε να φωτίση και να ζωογονήση με την νέαν χάριν ανθρώπους ποταπούς, οι οποίοι ήσαν οι περί την Γαλιλαίαν Ιουδαίοι, μεμιγμένοι με εθνικούς εσκοτισμένους και νενεκρωμένους εις την ασέβειαν.

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ, ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ. -- Νικήτα Ρήτορος του Παφλαγόνος.

Τι καλή της Εκκλησίας η τάξις; Τι τερπνή των υπ’ αυτής υμνουμένων η ακολουθία; Και γαρ χθες η ακροτάτη των Αποστόλων κορυφή, των αγίων πάντων η απαρχή, της βασιλείας Θεού οι εξοχώτατοι, Πέτρος ημάς και Παύλος, την αυτών υμνήσαι συνειλοχότες μνήμην, μυρίας όσης ευφροσύνης και αγαλλιάσεως έπλησαν πνευματικής· σήμερον δε δι’ αυτών, ω της καταλλήλου των εορτών διαδοχής! Ω της γλυκύτητος! Όλος ο θεοειδής των Αποστόλων αναλάμψας χορός, προς την οικείαν ημάς άνεσιν και δόξαν συγκαλεί· και γαρ ουδέ έπρεπε των κορυφαίων μνημονευομένων, μη και τους ομοταγείς αυτοίς συνεπαινείσθαι· έδει δε των πρεσβυτάτων δοξαζομένων Μαθητών, ώσπερ την άλλην αρετήν και την χάριν του Πνεύματος ισότιμοι πάντες, πάντας εν σώμα και πνεύμα εν Χριστώ, ούτω και κοινήν πάσιν έδει και την δοξολογίαν αποδούναι.

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ, ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ. -- Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Εικότως και σήμερον τη επιφοιτήσει του Αγίου Πνεύματος, η των αλιέων αύτη πεπλήρωται σαγήνη, αυτοκελεύστων εν αυτή των λογικών ημών εισπηδώντων ιχθύων· ο γαρ λόγος του Λόγου τους αγραμμάτους σοφίσας, και γλώσσαις πυρίναις τους βραδυγλώσσους στομώσας, τας τέχνας αυτών μετέθηκεν επί το θειότερον λέγων· Δεύτε οπίσω μου, και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων· είπε, δεύτε οπίσω μου, και πάντα προς το κρείττον ευθύς μετεβάλετο. Δώδεκα επιλεχθέντες ετύγχανον οι αθληταί, και τούτων ουδείς ουδαμώς έμεινεν αστεφάνωτος· μία γαρ χάρις τοις πάσι συνήθλει, και τας εκάστου δίκας δοκιμωτέρας εδείκνυε· μόνος ο τάλας Ιούδας της τοιαύτης αγκύρας εαυτόν απεσχοίνισε, φιλήματι τοις λύκοις υποδείξας το πρόβατον και τριάκοντα αργυρίοις πωλήσας τον Κύριον· το γαρ αίμα του πωληθέντος τον κόσμον ηγόρασεν. Αλλ’ ω της υμών Απόστολοι μακαρίας και λαμπράς δωδεκάδος!

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

Σήμερα, στο “You Tube” στις 30 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00,  ο Οδυσσεύς  Τηλιγάδας δίνει συνέντευξη στον Δημοσιογράφον Αλέξανδρο Στεφανόπουλο. ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΙ; ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προτείνεται να την σώσετε, είναι συλλεκτική.

(32) ΟΡΥΣΣΕΑΣ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ,ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ "ΕΛΛΗΝΕΣ" - YouTube

Με τους θερμότερους Πατριωτικούς Χαιρετισμούς

Στέργιος Σμυρλής

Ακούστε, κ. Μητσοτάκη

Ανοικτή επιστολή της εφημερίδος ΣΗΜΕΡΙΝΗ Με τίτλο “Ακούστε κ. Μητσοτάκη” προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Όλη η ανοιχτή επιστολή της ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ

Ακούστε, κ. Μητσοτάκη,

Κάνετε ό,τι μπορείτε, και ορθώς, για να αποφύγετε αναμέτρηση, σύγκρουση, πόλεμο με τη «φίλη γείτονα» Τουρκία. Την Κατακτήτρια «φίλη» της Κύπρου. Τη διεκδικήτρια «γείτονα» του Αιγαίου και της Θράκης. Αυτήν την κατευναστική πολιτική, ο Τούρκος την μεταφράζει πάγια ως ΑΔΥΝΑΜΙΑ… Με ένα πρόσφατο χαμόγελό του προς την Ευρώπη, ο Τούρκος αποτελείωσε τις περιβόητες ΚΥΡΩΣΕΙΣ, με τις οποίες τρεφόταν επικοινωνιακά ο Ελληνικός Λαός για χρόνια… Και αύριο που η Ουάσιγκτον θα θωπεύει την Τουρκία, για την επάνοδό της στις αγκάλες του ΝΑΤΟ, θα αρθούν και οι αμερικανικές κυρώσεις… Κυρώσεις οι οποίες απεφασίσθησαν όχι, βεβαίως, για τις Διεθνείς Παρανομίες του Τούρκου και για τις απειλές κατά της Ελλάδος και της Κύπρου. Κυρώσεις για την αγορά των ρωσικών S-400!..

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κατά τήν γνώμην μου, εἶναι θανάσιμον λάθος νά θεωροῦμε ὅτι οἱ Μητσοτάκηδες, οἱ Τσίπρες, οἱ Βαρθολομαῖοι, οἱ Ἱερώνυμοι κ.ἄ. ἐνδιαφέρονται διά τό καλόν τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά, ὡς ἄνθρωποι, κάμνουν λάθη, ὁπότε πρέπει νά ἀσκοῦμε καλοπροαίρετον κριτικήν μέ ἐπιχειρήματα. Οἱ «ἄνθρωποι» αὐτοί μισοῦν θανασίμως τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὀρθοδοξίαν καί κάμνουν ὅ,τι μποροῦν γιά νά τίς ἀφανίσουν. Ἔχω κουρασθῆ καί ἀηδιάσει ν' ἀκούω «κριτικές» τοῦ τύπου «ἐμεῖς σεβόμεθα καί ἀγαποῦμε τούς ἁγίους ἐπισκόπους μας καί δέν θά κάνουμε καμμία σέκτα, ἀλλά θά μείνουμε ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί θά προσπαθήσουμε νά τούς πείσουμε ὅτι εἶναι σέ λάθος δρόμο». Δυστυχῶς, πολλοί «εὐσεβεῖς βλαμμένοι» (κατά τόν γέροντα Παΐσιον τόν Ἁγιορείτην) προσποιοῦνται ὅτι δέν βλέπουν τήν αἵρεσιν καί τήν ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ὅλων τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τοῦ Ἔθνους ὑπό αὐτῶν τούτων τῶν «ταγῶν» του καί μέ τήν παθητικήν αὐτήν «ἀχρικαιριστικήν» στάσιν των ἐμποδίζουν τήν ἔμπρακτον ἀντίστασιν καί τροφοδοτοῦν κατ' οὐσίαν τήν κατρακύλαν.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ

«Και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν» (Ματθ. ι: 1).                

Εορτάσασα χθες η Εκκλησία του Χριστού, η πνευματική μήτηρ ημών, αδελφοί, των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου την φαιδράν εορτήν, καθιέρωσε σήμερον κοινήν πανήγυριν της δωδεκάδος των μαθητών, ως ομοτίμων και ισοτίμων, ως την αυτήν χάριν του Πνεύματος λαβόντων και εν σώμα και πνεύμα εν Χριστώ αποτελούντων, και προς την χαρμόσυνον ταύτην εορτήν πάντας ημάς σήμερον καλεί, όπως πνευματικώς εορτάσωμεν αυτήν. «Δεύτε, άδει σήμερον, πάντες οι πιστοί τους μαθητάς του Χριστού ως προστάτας ευφημήσωμεν πνευματικώς πανηγυρίζοντες»· έλθετε, ψάλλει, πάντες οι πιστοί, ίνα επαινέσωμεν τους μαθητάς του Χριστού ως προστάτας και ευφημήσωμεν πνευματικώς πανηγυρίζοντες δι’ ύμνων και ωδών πνευματικών και μιμούμενοι τούτους κατά το δυνατόν. Αλλ’ επειδή δεν δυνάμεθα να επαινέσωμεν πρόσωπον τι ούτε να μιμηθώμεν αυτό, αν μη πρότερον γνωρίσωμεν τας αρετάς αυτού, δι’ ας καθίσταται επαίνων και μιμήσεως άξιον, συντόμως τον βίον εκάστου των δώδεκα μαθητών ας σκιαγραφήσωμεν και επί το θαυμάσιον αποστολικόν αυτών κήρυγμα εταστικόν βλέμμα ας ρίψωμεν, όπως την αγάπην ημών προς τα θαυμαστά ταύτα πρόσωπα αυξήσωμεν και την πίστιν ημών εις τον Σωτήρα θερμοτέραν καταστήσωμεν, και ούτω δυνηθώμεν να εορτάσωμεν εορτήν πνευματικήν προς δόξαν των Θεοκηρύκων Αποστόλων και τιμήν.

Synaxis of the Twelve Holy Apostles

The names of the Twelve Apostles are these: Simon, who was called Peter, and his brother Andrew, the First-called; James the son of Zebedee, and his brother John, who was also the Evangelist and Theologian; Philip, and Bartholomew (see also June 11); Thomas, and Matthew the publican, who was also called Levi and was an Evangelist; James the son of Alphaeus, and Jude (also called Lebbaeus, and surnamed Thaddaeus), the brother of James, the Brother of God; Simon the Cananite ("the Zealot"), and Matthias, who was elected to fill the place of Judas the traitor (see Aug. 9).