«ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!»

 


Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπέτυχε μὲ τὸν ψευδοκιέβου

τὴν ἀπαξίωσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου:
ὁ λαὸς ἀπῆχεν ἐπιδεικτικῶς ἀπὸ τὴν ὑποδοχήν του!

Ἀνεπανάληπτον «φιάσκο» εἰς Καβάλαν!
Ἀποδοκιμασία ἀπὸ εὐσεβεῖς πιστούς:

«ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!»
Τὴν κατακραυγὴν ἁπλῶν ἀνθρώπων εἰσέπραξαν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος,
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ ὁ ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιος,
προσερχόμενοι εἰς τὴν Δοξολογίαν.
Παντελὴς ἡ ἀπουσία τοῦ λαοῦ κατὰ τὴν ὑποδοχήν!

Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος, θεολόγος

Πρωτοφανῆ γεγονότα ἐξετυλίχθησαν εἰς τὴν Καβάλαν καὶ τὴν Θάσον. Μετὰ ἀπὸ πολλάς συνεννοήσεις καὶ μετάβασιν τοῦ ἰδίου τοῦ Σεβ. Φιλίππων κ. Στεφάνου εἰς τὸ Φανάρι, διὰ νὰ προσκαλέση τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον καὶ τὸν ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιον εἰς τὴν Μητρόπολίν του μὲ ἀφορμὴν τὸν πρῶτον ἑορτασμὸν τῆς Συνάξεως τῶν ἐν Θάσῳ Ἁγίων, ἀνέμενον πολλοὶ ὅτι θὰ ἐπραγματοποιεῖτο ἕνα μοναδικὸν εἰς τὰ ἱστορικὰ γεγονός. Προγράμματα καὶ ἀφίσες εἶχον ἀποσταλῆ καὶ ἀναρτηθῆ ὅπου γῆς, διὰ «νὰ ποιήσουν ἕνα ἀκόμη προσήλυτον» εἰς τὰ πανηγύρια τῆς Θάσου, ἀλλ’ ὅλη ἡ ὀργάνωσις τελικῶς κατέληξε διὰ τά… πανηγύρια.

Πράγματι τὸ γεγονὸς ἦτο ἱστορικὸν καθὼς εἶναι ἡ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ μεγάλον διάστημα, ὅπου λαϊκοὶ καὶ μάλιστα εἰς τὴν Βόρειον Ἑλλάδα ἐκινητοποιήθησαν ἐναντίον τοῦ ἰδίου τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως καὶ τοῦ τοπικοῦ Μητροπολίτου, οἱ ὁποῖοι ἦσαν οἱ ἰθύνοντες διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ ψευδοκιέβου. Ἀπὸ φωτογραφίας καὶ βίντεο ποὺ ἐκυκλοφορήθησαν καταδεικνύεται ὅτι αἱ ὁδοὶ εἶναι ἄδειοι καὶ δὲν ὑποδέχονται τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον πλὴν ἐλαχίστων: τῆς ἀστυνομίας, τῆς τοπικῆς μουσικῆς ὀρχήστρας, τῶν προσκεκλημένων πολιτικῶν καὶ τῶν δύσμοιρων τῶν κληρικῶν, ὑπεράνω τῶν ὁποίων κρέμεται ἡ δαμόκλειος σπάθι τῆς τιμωρίας…

Ἀπεναντίας, δυναμικὴ ἦτο ἡ ἀντίδρασις τῶν πιστῶν. Περὶ τὰ 100 θαρραλέα ἄτομα ἐστήθησαν πλησίον τοῦ ἱ. ναοῦ τοῦ Ἀπ. Παύλου καὶ μὲ συνθήματα, ὅπως «προδότες τῆς Ὀρθοδοξίας» ἀλλὰ καὶ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους ὄχι μόνον ἔκαναν αἰσθητὴν τὴν παρουσίαν τους, ἀλλὰ ὑπεχρέωσαν τὴν μὲν ἀστυνομίαν νὰ τοὺς περιφρουρῆ ὡς νὰ ἦσαν τρομοκράται, τὴν δὲν ἐκκλησιαστικὴν ἡγεσίαν νὰ ἐπιχειρῆ νὰ καλύψη τὰς φωνάς των μὲ συνεχεῖς κωδωνοκρουσίας… ἀλλ’ εἰς μάτην!

Εἰς Θάσον ἡ κατάστασις δὲν ἦτο καλυτέρα, καθὼς τὴν θέσιν τῶν πιστῶν ἔλαβον οἱ ἀγανακτισμένοι ὁδηγοὶ καὶ ταξιδιῶται, καθὼς ἐνεκλωβίσθησαν εἰς τὸν μικρὸν λιμένα, λόγῳ τῆς ἀφίξεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπισήμων, δυσανασχετοῦντες τὰ μάλα… Ὀλίγον ἔλειψε μάλιστα ἡ ἔλευσις τοῦ ψευδοκιέβου νὰ γίνη αἰτία θανάτου ἑνὸς παιδίου, ὡς μεταδίδουν τοπικὰ μέσα. Συγκεκριμένα ἡ ἱστοσελὶς «kavalanews.gr» τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2022 ἀναφέρει:

«Μία μεγάλη περιπέτεια πέρασε τὸ μεσημέρι τοῦ Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου τὸ πλήρωμα τοῦ ΕΚΑΒ στὴ Θάσο στὴν προσπάθειά του νὰ διακομίσει στὸ Νοσοκομεῖο Καβάλας ἕνα τετράχρονο ἀγοράκι… Τὴν ὥρα ποὺ τὸ ἀσθενοφόρο ἔφτασε στὸν Λιμένα ἀναμενόταν καὶ ἡ ἄφιξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καὶ ὅλοι οἱ δρόμοι γιὰ τὰ ὀχήματα ἦταν κλειστοί… Ἀπεγνωσμένα ὁ ὁδηγὸς τοῦ ἀσθενοφόρου ζητοῦσε νὰ περάσει χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι ἐφικτό… Χρειάστηκε νὰ βγεῖ τὸ ἄδειο ἀσθενοφόρο ποὺ βρισκόταν ἤδη μέσα στὸ καράβι καὶ τὸ ὁποῖο ἀκολουθοῦσε τὸ πρόγραμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη… Ὁ πατέρας τοῦ ἀγοριοῦ δὲν κατάφερε νὰ ἐπιβιβαστεῖ… Τελικὰ τὸ παιδὶ ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο Καβάλας χρειάστηκε νὰ διακομιστεῖ ἄμεσα στὸ Ἱπποκράτειο Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης καθὼς ἡ κατάστασή του ἦταν κρίσιμη…».

Ὡστόσο, οὔτε μία λέξις συμπαθείας δὲν ἐξῆλθεν ἀπὸ τὸ στόμα κανενὸς Προκαθημένου διὰ τὸ συμβάν…

Εἰς τὸ συλλείτουργον τῆς Θάσου ἔλαβαν μέρος ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οἱ Σεβ. Φιλίππων, Διδυμοτείχου, Ἐλευθερουπόλεως καὶ Καστορίας, ἐνῶ παρόντες ἦσαν ἐπίσης ὁ Σεβ. Λήμνου καὶ ἀργότερα οἱ Σεβ. Ξάνθης καὶ Μεσσηνίας. Τὴν ἑπομένην προσῆλθον καὶ οἱ Σεβ. Σύρου, Ἱερισσοῦ καὶ Κιλκισίου. Ἂν ἀναλογισθῆ κανεὶς ὅτι ἦσαν προσκεκλημένοι ὅλοι οἱ Μητροπολῖται τῆς Ἑλλάδος, ἡ συμμετοχὴ αὐτῶν τῶν ἐλαχίστων, γνωστῶν διὰ τὰ φρονήματά των, ἦτο παταγώδης ἀποτυχία.

Μία ἀκόμη λεπτομέρεια, ἡ ὁποία ἀξίζει νὰ σημειωθῆ, εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἀναφέρει τὸ δελτίον τύπου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος συλλειτούργησε μὲν, ἀπεχώρησε δὲ ταχέως, τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2022:

«Χθὲς τὸ βράδυ, ὁ Δῆμος ἀνακήρυξε ἐπίτιμους δημότες τοῦ νησιοῦ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἐνῶ ἐπέδωσε ἀναμνηστικὴ πλακέττα -γιὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ νησὶ- στὸν Μητροπολίτη Κιέβου».

Ὡς ἀντιλαμβάνεται κάθε σκεπτόμενος ἄνθρωπος οἱ τοπικοὶ παράγοντες δὲν εἶχον κανένα πραγματικὸν ἐνδιαφέρον διὰ τὸν ψευδοκιέβου. Ἐπεδίωκον μόνον –ἐν ὄψει ἐκλογῶν- τὴν δημοσιότητα, τὴν ὁποίαν ἑλκύουν οἱ Ἕλληνες Προκαθήμενοι.

Παρόμοια συνέβησαν καὶ εἰς ἄλλας ἐκδηλώσεις μὲ τὴν πλέον χαρακτηριστικήν, τὴν συναυλίαν εἰς τὸ θέατρον Φιλίππων, ὅπου οὔτε ὁ σκηνοθέτης «Μπιρσίμ», ὡς ἔγραψε κάπου ὁ Σεβ. Ἀργολίδος δι’ ἑτέραν περίστασιν, δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ καλύψη μὲ «τρὶκ» τὸ σχεδὸν ἄδειον θέατρον, (εἰς τὰ καθίσματα τοῦ ὁποίου προφανῶς πλὴν τῶν ἐκκλησιαστικῶν «παρατρεχάμενων» εὑρίσκοντο συγγενεῖς τῆς χορωδίας καὶ τῶν ὀργανοπαικτῶν).

Δοξάζομεν τὸν Θεόν, διότι ὁ πιστός τοῦ Κυρίου λαὸς ἐξέφρασε τὴν ἀποστροφήν του πρὸς τὰς ἀνοσίους φιέστας. Ἀλίμονον εἰς τοὺς ψευδοταγούς, ἂν ἀφυπνισθῆ.

-----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Καλά ὅλ' αὐτά, ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες Καβαλιῶτες καί Θασίτες, ἀλλά δέν ἀρκοῦν! Ἀποτειχισθῆτε πάραυτα ἀπό τούς ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ! Θυμηθεῖτε ὅτι ὁ «ἐπίσκοπός» σας κ. Στέφανος ἔχει λάβει τήν «εὐλογίαν» τῶν παπιστῶν καί τῶν Ἑβραίων, προκειμένου νά σᾶς ... «ποιμάνῃ»! Πῶς εἴπατε, περιμένατε νά δείξουν ἐνδιαφέρον γιά τό παιδί πού κινδύνευε; Ὄχι, ἀγαπητοί μου! αὐτοί ἔχουν ὡς στόχον τήν προετοιμασίαν τῶν λαῶν διά νά ὑποδεχθῇ τόν Ἀντίχριστον καί δέν θά παρεκκλίνουν ἐπ' οὐδενί ἀπό αὐτόν τόν σκοπόν! Ἡ ἐκκλησιαστική κοινωνία μετ' αὐτῶν κολάζει!

Απορρίπτουμε την αίρεση του Οικουμενισμού υπό όλες τις μορφές του :

α'. την παρουσία των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών», 

β' την αίρεση, κατά την οποία η Ορθοδοξία αποτελεί μόνο ένα μέρος της Εκκλησίας, 
γ΄ την αίρεση, κατά την οποία όλες οι χριστιανικές ομολογίες είναι κλάδοι της Μίας Εκκλησίας,
 
δ', την αίρεση, κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία Εκκλησία μεταξύ πολλών άλλων «οικογενειών Εκκλησιών», οι οποίες αποτελούν μαζί την Μία Εκκλησία,
 
ε΄ την αίρεση, κατά την οποία η ενότης της Εκκλησίας έχει απολεσθεί. Η Εκκλησία, σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία, είναι Μία και Μοναδική, επειδή η Κεφαλή της είναι Μία, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η ενότης της Εκκλησίας εκφράζεται δια της ενότητος της πίστεως, της λατρείας και της διοικήσεως και δια της υπακοής των πιστών στην ιεραρχία της, εφ’ όσον η ιεραρχία διατηρεί την ενότητα της πίστεως.
 
στ', την αίρεση, κατά την οποία η Εκκλησία είναι «διηρημένη σε χριστιανικές ομολογίες», και ότι τώρα εμείς, ως δήθεν «νέοι πατέρες», θα πρέπει να «επανεύρουμε την ενότητά της» διά του «δογματικού μινιμαλισμού», με το να αποδεχτούμε δηλ. ως βάση της ενώσεως των ορθοδόξων με τις αιρέσεις μία μινιμαλιστική πίστη, δηλ. μόνο την πίστη στην Αγία Τριάδα και στον Ιησού Χριστό ως Σεσαρκωμένο Θεό και Σωτήρα, παραβλέποντας όλα τα υπόλοιπα δόγματα της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένης της μυστηριακής ιερωσύνης, των ιερών εικόνων, της ακτίστου Χάριτος, της τιμητικής προσκυνήσεως των Αγίων κλπ.
 
ζ'. την αίρεση, κατά την οποία υπάρχει μία «αόρατη ενότητα» της Εκκλησίας, μέσω της κοινής πίστεως στην Αγία Τριάδα και στον Ιησού Χριστό, ως Κύριο και Σωτήρα, και ότι αυτήν (την «αόρατη ενότητα») θα ακολουθήσει μία «ορατή ενότητα», η οποία θα εκπληρωθεί διά της ενώσεως των «ομολογιών» (ενότης εν τη ποικιλία των δογμάτων και παραδόσεων).
 
η', την αίρεση, κατά την οποία αρκεί να πιστεύει κανείς στην Αγία Τριάδα και στον Κύριο Ιησού, ως Θεό και Σωτήρα, για να ανήκει στην Εκκλησία. Δηλ. η Εκκλησία θεωρείται ως σύναξη όλων των χριστιανικών «ομολογιών».