Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. ερμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


Ἡ αἵρεσις λοιπόν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ συνίσταται στήν ἄρσι τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας καί στή σταδιακή προσέγγισι,σέ ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο, ὅλων τῶν αἱρετικῶν καί στήν ἀλληλοπεριχώρησι τῶν Ὀρθοδόξων μέ αὐτούς. Αὐτό δηλαδή πού ἐπολεμοῦσαν οἱ Πατέρες, ἐμεῖς πρέπει νά τό ἀγαπήσωμε, αὐτό πού αὐτοί ἀπέφευγαν, ἐμεῖς πρέπει νά τό ἀγκαλιάσωμε, αὐτό πού ἀνεθεμάτισαν ἐμεῖς πρέπει νά τό ἀναγνωρίσωμε, αὐτό πού ἐκεῖνοι ἀπέκοψαν, ἐμεῖς πρέπει νά τό συρράψωμε καί αὐτό πού κατεδίκασαν, ἐμεῖς πρέπει νά τό ἀθωώσωμε. Δι’ αὐτό λέγομε ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός δέν εἶναι αἵρεσις ἡ ὁποία προσβάλλει ἤ ἀλλοιώνει ἕνα συγκεκριμένο δόγμα τῆς πίστεως, ἀλλά εἶναι αἵρεσις ἡ ὁποία ἰσοπεδώνει τά πάντα, μεταβάλλει δέ τήν Ἐκκλησία σταδιακά, διά τῆς ἐκριζώσεως καί καταργήσεως, ἀπό Παράδεισο σέ σεληνιακό τοπίο. Τό ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός σήμερα προχωρεῖ εἰς τήν κατάργησιν τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πίστεως σταδιακά καί μεθοδικά, αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τόν ὀργανωμένο πόλεμο κατά τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀληθινῆς πίστεως καί ἀπό τό ὅτι, ὅλα ἐνεργοῦνται βάσει προκαθορισμένου σχεδίου, προκειμένου νά τά χωνέψη ὁ λαός καί εἰδικά οἱ μοναχοί.
Τό ὅτι, ἐκ τοῦ ἀντιθέτου, ὁ Οἰκουμενισμός παρουσιάζεται σάν νά μήν καταργῆ τίποτε ἀπό τήν πίστι καί τήν Παράδοσι, οἱ δέ ποιμένες καί δή οἱ Ἐπίσκοποι, νά καμαρώνουν καί νά αὐτοπροβάλλωνται ὡς φύλακες τῆς πίστεως καί προστάτες τοῦ ποιμνίου, αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἡ ὑπουλώτερη ἐξ ὅλων τῶν αἱρέσεων · ἡ αἵρεσις πού ἐνεργεῖ σάν τήν σουπιά, ἡ ὁποία μέ τό μελάνι της θολώνει τά νερά καί παίρνει τό χρῶμα τοῦ περιβάλλοντος · ἡ αἵρεσις τῶν ἐσχάτων καιρῶν κατά τούς ὁποίους ὁ διάβολος θά προσπαθήση νά πλανήση καί τούς ἐκλεκτούς.
Αὐτό πού βοηθᾶ ἀφάνταστα τήν ἐπικράτησι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ἡ σύγχρονος ἐξέλιξις τῆς ἐπιστήμης, τῆς τεχνολογίας καθώς καί οἱ σύγχρονες κοσμικές ἀντιλήψεις, μετά τῶν ὁποίων ὄχι μόνο συμβαδίζει καί συμπλέει ἄριστα ὁ Οἰκουμενισμός, ἀλλά καί ἐν πολλοῖς τά χρησιμοποιεῖ ὡς ἐργαλεῖα καί ὅπλα πρός ἐπικράτησι. Δηλαδή ἡ ἐπιστήμη καί ἡ τεχνολογία μᾶς ὁδηγοῦν σέ μία ζωή ἄνετη, χωρίς περιορισμούς καί φραγμούς, χωρίς ἄσκησι καί στέρησι καί καταργοῦν οὐσιαστικά τήν ἀσκητική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τήν πτωχεία, τήν ἐγκράτεια καθώς καί τήν στέρησι καί τήν καταπολέμησι τῶν παθῶν. Οἱ δέ σύγχρονες κοσμικές ἀντιλήψεις ὁμιλοῦν γιά ἐπικοινωνία, γιά ἑνότητα, γιά κατάργησι τῶν φραγμῶν, γιά εἰρήνη, ἀγάπη καί συμφιλίωσι καί γιά τό ὅτι πρέπει νά καταργηθοῦν ὅλες οἱπαλαιές ἀντιλήψεις, προκειμένου νά εἰσέλθωμε στό πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ὅλα αὐτά βεβαίως εἶναι ἀρεστά στόν Οἰκουμενισμό, τό πνεῦμα τοῦ ὁποίου εἶναι κοσμικό καί
ἐκκοσμικευμένο, ἀλλά εἶναι ἀντίθετα στήν ὅλη Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας.


Πριν από την οικονομία, κατέρρευσε το έθνος του Γιώργου Λεονταρίτη


....................Όμως, για το σημερινό μας κατάντημα, φέρουμε ευθύνες και εμείς οι ίδιοι. Η οικονομική καταστροφή, δεν ήλθε ξαφνικά από μόνη της. Είχαν προηγουμένως κατεδαφιστεί άλλοι τομείς από το Μεταπολιτευτικό πολιτικό σύστημα. Θα πούμε γεγονότα που ενοχλούν, αλλά πρέπει να δούμε την αλήθεια κατά πρόσωπο. Η Μεταπολίτευση απέτυχε παταγωδώς. Το 1974 δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε, ότι δεν έγινε αποκατάσταση της δημοκρατίας, αλλά αποκατάσταση της φαυλοκρατίας. Κάτι χειρότερο: Κατεδαφίσαμε τις αξίες μας ως Έθνους. Επρυτάνευσαν προσωπικά συμφέροντα, μικροπολιτικοί υπολογισμοί και στόχοι. Χάριν ιδιοτελών βλέψεων, παραδώσαμε ελαφρά τη καρδία, τους μηχανισμούς του κράτους και καίριους τομείς, όχι μόνον σε μιαν ανερμάτιστη «νέα Αριστερά», αλλά ακόμα χειρότερα, σε μηδενιστές και πολυπολιτισμικούς ολετήρες. Σε ομάδες ανθρώπων χωρίς ηθικούς φραγμούς. Οι «επιτήδειοι» πρώτα πριόνισαν την εθνική συνείδηση, παρέδωσαν την Παιδεία στην αναρχοαριστερά ώστε να στεγνώσουν τις ψυχές των παιδιών μας από το εθνικό και θρησκευτικό συναίσθημα. Θέλουν να πλήξουν την Ορθοδοξία και να την αντικαταστήσουν με την πανθρησκεία.
Τι έγινε λοιπόν; Πριν καταρρεύσει η οικονομία, είχε καταρρεύσει η Παιδεία, που αποτελεί το μέλλον του τόπου. Έπληξαν τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, κτυπούν ανηλεώς την Εκκλησία, εσάρωσαν τις ηθικές αξίες, νοθεύουν την φυλή μας με τους αλλοδαπούς, και διέλυσαν την κοινωνία. Όλα αυτά, δεν τα προσέξαμε, και λίγοι αντέδρασαν. Το ελληνικόν Έθνος είχε υποστεί βαρύτατον πλήγμα, και πολλοί δεν θέλησαν να το παραδεχθούν. Με τέτοιο πολιτικό κόσμο, ήταν επόμενο να υπάρξει διαφθορά. Αφυπνισθήκαμε μόνον όταν η οικονομική συμφορά (που ήταν επόμενο να ακολουθήσει με τέτοιο πολιτικό σύστημα) χτύπησε τις πόρτες όλων μας. Και μπορεί να μην ευθύνεται το σύνολον του πολιτικού κόσμου για τα οικονομικά σκάνδαλα. Ευθύνεται όμως για το ότι έβλεπε την κατάρρευσιν του Έθνους από «προοδευτικούς» και «φιλελεύθερους» και δεν αντέδρασε. Ουσιαστικά, με την Μεταπολίτευση, δεν έγινε «αποκατάσταση», αλλά ΔΙΑΛΥΣΗ της Δημοκρατίας. Εγκαθιδρύθηκε ένα άρρωστο πολίτευμα, παραδομένο σε κάποιους τυχοδιώκτες, όπου ήταν με μαθηματική ακρίβεια βέβαιον, ότι στο τέλος, μετά την διάλυση των πάντων, θα ερχόταν και η οικονομική συμφορά, μαζί με την εκχώρησιν της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας μας. Από την μεταπολιτευτική σήψη, προέκυψαν οι μνημονιακοί ολετήρες, οι οποίοι το μόνο που κατόρθωσαν, ήταν να καταστήσουν την Αριστερά, πρώτη δύναμη. Μα, αν κάποιοι θα έπρεπε να οδηγηθούν στο Γουδί, αυτοί δεν εντοπίζονται μόνον σε ένα κόμμα. Οι ένοχοι της εθνικής συμφοράς, είναι διάσπαρτοι σε πολλούς ιδεολογικούς χώρους. Κατέστρεψε αυτός ο πολιτικός κόσμος τις νέες κυρίως γενεές. Οι γενεές φεύγουν, αλλά μένουν οι σελίδες της Ιστορίας, για να θυμίζουν την ντροπή. Μένουν οι μεταγενέστεροι, που θα ζητούν ευθύνες από την στάχτη μας...


Eφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα», 27 Μαΐου 2012

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος:


 και τι εστι καρδία ελεήμων; 

Και είπε: 
Καύσις καρδίας υπέρ πάσης της κτίσεως, υπέρ των ανθρώπων και των ορνέων και των ζώων και των δαιμόνων, και υπέρ παντός κτίσματος. Και εκ της μνήμης αυτών και της θεωρίας αυτών ρέουσιν οι οφθαλμοί αυτού δάκρυα. Εκ της πολλής και σφοδράς ελεημοσύνης, της συνεχούσης την καρδίαν, και εκ της πολλής καρτερίας σμικρύνεται η καρδία αυτού, και ου δύναται βαστάσαι ή ακούσαι ή ιδείν βλάβην τινά ή λύπην μικράν εν τη κτίσει γινομένην. Και δια τούτο και υπέρ των αλόγων και υπέρ των εχθρών της αληθείας και υπέρ των βλαπτόντων αυτόν εν πάση ώρα ευχήν μετά δακρύων προσφέρει, του φυλαχθήναι αυτούς και ιλασθήναι αυτοίς, ομοίως και υπέρ της φύσεως των ερπετών, εκ της πολλής αυτού ελεημοσύνης της κινουμένης εν τη καρδία αυτού αμέτρως καθ΄ ομοιότητα του Θεού. (Λόγος 81).

Εκπονήθηκε πρότυπο μεταφοράς ραδιοσήματος μέσω του ανθρωπίνου σώματος


Εκπονήθηκε πρότυπο μεταφοράς ραδιοσήματος μέσω του ανθρωπίνου σώματος

Το Ινστιτούτο Μηχανικών Ηλεκτροτεχνικής και Ηλεκτρονικών (IEEE), το οποίο εκπονεί τα πλέον ποικίλα πρότυπα στον τομέα της ραδιοηλεκτρονικής, δημοσίευσε έγγραφο, που περιγράφει το δίκτυο, το οποίο στο μέλλον μπορεί να γίνει πρωτόκολλο για την επικοινωνία μεταξύ εμφυτευμάτων στο ανθρώπινο σώμα.
Η προδιαγραφή λαμβάνει υπόψη της την ποικιλία των ιδιοτήτων, που προσιδιάζουν στο σώμα και εμποδίζουν τη μεταφορά των αδύναμων ραδιοσημάτων. Στο IEEE τονίζουν ότι το πρότυπο επιτρέπει να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο, προστατευμένο και γρήγορο κανάλι πληροφόρησης. Η ταχύτητά του μπορεί να φτάσει τα 10 Mbit/sec.
Σύμφωνα με τους εμπνευστές του προτύπου, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για την απόκτηση πληροφοριών από ηλεκτροεγκεφαλογράφους, ηλεκτροκαρδιογράφους, αισθητήρες θερμοκρασίας, σφυγμού, οξυγόνου και αρτηριακής πίεσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή σημάτων σε μικροσκοπικούς μηχανισμούς, που έχουν την ευθύνη της έγχυσης στο αίμα φαρμάκων.

+ f. John S. Romanides : Christ in the Old Testament and the Ecumenical Councilshttp://www.romanity.org/htm/im/w.gifThere is an essential aspect Of the theological presuppositions of all Ecumenical Councils concerning the Person of Christ which is either missing or has been rejected by those following Augustine. This raises the question of whether those who do so really accept these Councils.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifWith the sole exception of Augustine, the Fathers maintain that Jesus Christ, before His birth from the Virgin Theotokos, in His uncreated Person of the Angel of God, Angel of the Great Council, the Lord of Glory, the Lord Sabaoth, is He who revealed God in Himself to the patriarchs and prophets of the Old Testament. Both the Arians and Eunomians agreed that it was Christ who did this in His person or hypostasis which existed before the creation of the ages, but they insisted that He was created from non-being and is therefore not of the same nature (consubstantial or co-essential) with God, who is alone truly God by nature.


π. Θ. Ζήσης. Σχόλια στην εκκλησιαστική επικαιρότητα.


Δημοσιεύτηκε στις 25 Μάι 2012 από 
π. Θεόδωρος Ζήσης - Σχόλια στην εκκλησιαστική επικαιρότητα (25/5/2012)
Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/1ADFD391.el.aspx