Ένα ανέκδοτον απόσπασμα ως εκφραστικόν της «μεθιστώσης όρη» πίστεως του Μακρυγιάννη:

«Το γλέπετε μωρές παιδιά μου, ετούτο το κάστρο και κιοτεύετε πως θα το κυριέψουμε; Δεν είναι τίποτες σας λέω. Άνθρωποι το ‘καμαν, ενώ τα κάστρα των ψυχώνε μας τα ΄καμεν ο μεγαλοδύναμος Θεός κι είναι πολλές φορές δυνατότερα από τούτα εδώ τα κάστρα. Είναι ανίκητα σας λέγω. Κι όπως ο Χριστός μας δεν νικιέται ποτές, έτσι και εμείς οι Χριστιανοί δεν νικιώμαστε ποτές. Μη κιοτεύετε. Ο Χριστός νικά. Και εμείς που ΄μαστε παιδιά Του θα νικήσουμε. Με τη δικιά Του Δύναμη. Εμπρός, το λοιπόν, στρατιώτες του Χριστού. Μη κιοτεύετε. Εμπρός. Θα το πάρουμε το κάστρο…». 

Ορθόδοξοι Ύμνοι πό το Άγιον Όρος -- Orthodox Hymns


Syria War of deception - Ken O'Keefe


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Θεοδώρου Συκεώτου του οσίου, Νεάρχου μάρτυρος, Ναθαναήλ του αποστόλου.


Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος γεννήθηκε στὸ χωριὸ Συκέα ἢ Συκεῶν τῆς Ἀναστασιοπόλεως, πρώτης πόλεως τῆς ἐπαρχίας Ἀγκυρανῶν καὶ ἦταν υἱὸς τῆς πόρνης Μαρίας καὶ τοῦ Κοσμᾶ, ἀποκρισάριου τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ. Ἡ ἐκ πορνείας γέννηση τοῦ Ὁσίου δὲν ἐμπόδισε τὸν Θεὸ νὰ τὸν ἀναδείξει Ἀρχιερέα τιμιότατο καὶ νὰ τὸν πλουτίσει μὲ παράδοξες θεοσημεῖες καὶ θαυματουργίες. Στὸ σχολεῖο προέκοπτε στὴ μάθηση καὶ σὲ ἡλικία δέκα ἐτῶν ἔδειξε κλίση στὸ μοναχικὸ βίο. Μία νύχτα καὶ ἐνῷ ὁ Ὅσιος εἶχε γίνει δωδεκαετής, ἐμφανίσθηκε σὲ αὐτὸν ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος καὶ ἀφοῦ τὸν ξύπνησε τοῦ εἶπε: «Σήκω, Θεόδωρε, ἔφθασε ὁ ὄρθρος, πᾶμε νὰ προσευχηθοῦμε». Ὁ Ὅσιος εἶχε τόση εὐλάβεια πρὸς τὸν Ἅγιο Γεώργιο, ὥστε κάθε μεσημέρι φεύγοντας ἀπὸ τὸ σχολεῖο ἀνέβαινε στὸ γειτονικὸ πετρῶδες ὄρος, ὅπου ἦταν τὸ προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Τὸν ὁδηγοῦσε ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος μὲ τὴ μορφὴ ἑνὸς παλικαριοῦ.

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά oi συνομιλίες της τριμελούς Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την παλαιά αδελφότητα της Ιεράς Μονής ΕσφιγμένουΓιά νά μήν ἀποτελοῦν ὅλ' αὐτά ἕν κακόγουστον θέατρον σάν ἐκεῖνο πού μᾶς ἔπαιξε πέρυσι ὁ Τσίπρας μέ τίς ψευδο-διαπραγματεύσεις του μέ τήν ΕΕ, θά πρέπῃ πρῶτα νά γίνῃ δήλωσις ἐκ μέρους τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου ὅτι ἀπεμπολεῖ καί ἀποπτύει τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὡς πρῶτες δέ κινήσεις καλῆς θελήσεως, θά πρέπῃ νά εἶναι (α) ἡ κατάργησις τῆς αἱρετικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920, (β) ἡ ἐπαναφορά τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑορτολογίου, (γ) ἡ ἀποχώρησις ἀπό τό ΠΣΕ, (δ) ἡ ἀκύρωσις τῆς πράξεως τῆς 7-12-1965, μέ τήν ὁποίαν ἤρθη τό Σχίσμα τοῦ 1054 μ.Χ. μέ τήν Δύσιν, (ε) ἡ ἀκύρωσις τῶν συμφωνιῶν τοῦ Σαμπεζύ (ἕνωσις μέ τούς Μονοφυσίτας, 1990) καί τοῦ Μπάλαμαντ (ἕνωσις μέ τούς Παπικούς,1993) κ.λπ. Ἐάν ἡ Σύνοδος τοῦ Πατρ/χείου ἐμμένῃ εἰς τήν αἵρεσιν, τότε ἄς σταματήσει αὐτό τό θέατρον.

Tου αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.: O οικουμενισμός είναι η πιο βδελυρή απάτη.

…Όπως ήδη εξήγησα εφαρμόζοντας την αγιογραφική αλήθεια ότι «ο Θεός αγάπη εστί» η Εκκλησία έρχεται να αγκαλιάσει την οικουμένη, τον κάθε άνθρωπο και να τον ανεβάσει στη θέωση. Αντίθετα, η οικουμενιστική κίνηση διαστρέφοντας την ευαγγελική αλήθεια θεοποιεί την αγάπη. Αλλά αγάπη χωρίς την αλήθεια είναι απάτη. Και ο οικουμενισμός είναι η πιο βδελυρή απάτη. Παρουσιάζεται και προβάλλεται ως μία αγαπητική κίνηση, φιλάνθρωπη και φιλενωτική, που δεν ενοχλείται από τα δόγματα, στην πραγματικότητα όμως όχι απλώς τα κονιορτοποιεί, αλλά τα υποκαθιστά. Ισοπεδώνει την αλήθεια και την εξισώνει με την πλάνη, υποβιβάζει τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία στη σειρά της πανσπερμίας των αιρέσεων. Αν πρότυπο της αγάπης είναι η αγαπητική σχέση, που ενώνει τα τρία πρόσωπα της αγίας Τριάδος, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτά τα πρόσωπα έχουν το ομοούσιον και δι΄ αυτού συνιστούν τον ένα Θεό. Αντίστοιχα, χωρίς ομοφροσύνη και ταύτιση στα δογματικά θέματα, κάθε λόγος και εκδήλωση περί αγάπης μόνο σατανική παγίδα μπορεί να είναι. 

ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς γράφει:

«Γιὰ τὸν συνήγορο τοῦ ψεύδους ποιός κλῆρος, ποιά μερίδα, ποιά γνησιότητα ὡς πρὸς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει; Τὴν Ἐκκλησία ποὺ κατὰ τὸν Παῦλον, εἶναι “στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας”, ἡ ὁποία καὶ μένει, μὲ τὴ χάρι τοῦ Χριστοῦ, διαρκῶς ἀσφαλὴς καὶ ἀκράδαντη, παγίως ἐστηριγμένη σὲ ἐκεῖνα, ἐπάνω στὰ ὁποῖα ἔχει στηριχθῆ ἡ ἀλήθεια; Διότι πράγματι, ὅσοι εἶναι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τῆς ἀληθείας· καί ὅσοι δὲν εἶναι τῆς ἀληθείας, δὲν εἶναι οὔτε τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ τόσο περισσότερον, ὅσον αὐτοὶ ψεύδονται στὸν ἴδιον τὸν ἑαυτό τους, ἀποκαλώντας τοὺς ἑαυτούς τους καὶ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον ποιμένες καὶ ἀρχιποίμενες ἱερούς· ἔχομε διδαχθῆ ὅμως ὅτι ὁ χριστιανισμὸς δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀκρίβεια τῆς Πίστεως».

Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε την μόνην Θεοτόκον. Νενίκηνται της φύσεως οι όροι εν Σοι Παρθένε άχραντε.


Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε την μόνην Θεοτόκον. Νενίκηνται της φύσεως οι όροι εν Σοι Παρθένε άχραντε. Παρθενεύει γαρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετά τόκον Παρθένος και μετά θάνατον Ζώσα. Σώζοις αεί Θεοτόκε την κληρονομίαν σου.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟ


Καλώς έγραψε ο Πλάτων "η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως"

Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).
Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.

«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. Κλαύσατε και αναγγείλατε: 
Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.


«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

Πάντοτε είχε το πλήρωμα της χάριτος η Παρθένος, και προ της συλλήψεως, και εν τη συλλήψει, και μετά την σύλληψιν.

Είχε το πλήρωμα της χάριτος προ της συλλήψεως· διότι αν ο Πρόδρομος Ιωάννης εχαριτώθη έτι εκ κοιλίας Μητρός του, κατά τον λόγον του Αγγέλου, ον είπε «Και Πνεύματος Αγίου πλησθήσεται (ο Ιωάννης δηλ.) έτι εκ κοιλίας Μητρός αυτού» (Λουκ. α: 15)·πόσω μάλλον ήτον χαριτωμένη η Θεοτόκος η μέλλουσα γεννήσαι Αυτόν τον Υιόν του Θεού; διο και εν τω εις τα Εισόδια Τροπαρίω της Θεοτόκου γέγραπται «Τα ουράνια πάντα εξέστησαν ορώντα το Πνεύμα το Άγιον εν σοι σκηνώσαν». Όθεν και ο Γαβριήλ ευαγγελίσας αυτήν, κεχαριτωμένην ωνόμασεν, ειπών·«Χαίρε κεχαριτωμένη»· τούτον δε τον λόγον είπε προ του να συλλάβη η Παρθένος τον Κύριον. 

π.Νικόλαος Μανώλης, ''Το σύμφωνο συμβίωσης ως πρότυπο της ελληνικής νεολαίας'' [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


Περὶ τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Ἀριθμός Πρωτ. 2353
Ἐν Ἀθήναις, 20 – 03 / 02 - 04 - 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Μακαριστὸς πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος δὲν χρειάζεται συστάσεις εἰς τὸ Ποίμνιόν μας. Εἶναι ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε ἀξιώματα καὶ χρήματα, προκειμένου νὰ ἄρῃ τὸν σταυρὸν τῆς καλῆς Ὁμολογίας ὑπὲρ τῶν πατρικῶν μας Παραδόσεων, τὴν ὁποίαν ἐκράτησε μέχρι τῆς ἐσχάτης αὐτοῦ ἀναπνοῆς, διωκώμενος, κακουχούμενος, λοιδορούμενος καὶ ἐξοριζόμενος.

Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν κατὰ τὴν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 8/21-1-2016, ἀπεφάσισε τὴν ἁγιοκατάταξιν τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης κυροῦ Χρυσοστόμου Καβουρίδου (+1955).

Τι είναι αυτά που διαβάζω; Είναι ποτέ δυνατόν να είναι αλήθεια;

Λύση στο πρόβλημα με τους «αντάρτες» της Ορθοδοξίας (!) που ταλανίζει από τις αρχές της δεκαετίας του '70 τον Αθω
Λιώνουν οι πάγοι στις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την αδελφότητα της Μονής Εσφιγμένου, στο Αγιο Ορος. Οι δύο πλευρές, οι οποίες βρίσκονται σε «πόλεμο» από τις αρχές της δεκαετίας του '70, ήρθαν πιο κοντά προκειμένου να βάλουν τέλος στην πολύχρονη διαμάχη και να επανενωθούν διοικητικά και λειτουργικά.

Σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να δρομολογηθούν εξελίξεις, καθώς τριμελής αντιπροσωπία του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα επισκεφθεί το Αγιο Ορος για να συζητήσει με τους μοναχούς της αδελφότητας τις λεπτομέρειες της επανένωσης. Ηδη, όπως αναφέρει το romfea.gr, ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου, γέροντας Μεθόδιος, που καθοδηγεί τους «αντάρτες» Εσφιγμενίτες, έχει ενημερώσει για το ζήτημα το υπουργείο Εξωτερικών και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Οπως έγινε γνωστό, πρόθεση του ηγουμένου είναι εκτός από το Φανάρι να ρίξει γέφυρες επικοινωνίας και με τις υπόλοιπες μονές του Αγίου Ορους.

Η ρήξη στις σχέσεις της αδελφότητας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την κοινότητα του Αγίου Ορους χρονολογείται από το 1972.

Τα «ανοίγματα»
Ο τότε ηγούμενος της μονής Εσφιγμένου Αθανάσιος, ενοχλημένος από τα «ανοίγματα» του Πατριάρχη Αθηναγόρα προς τη Δύση και το Βατικανό, σταμάτησε να τον μνημονεύει και έκοψε κάθε επαφή με τις αδελφότητες που εξακολουθούσαν να το κάνουν. Την ίδια απόφαση πήραν τότε άλλες 10 μονές, οι οποίες στη συνέχεια αποκατέστησαν τις σχέσεις τους με το Πατριαρχείο και την κοινότητα.

Τον Δεκέμβριο του 2002 οι αντάρτες μοναχοί χαρακτηρίστηκαν «σχισματικοί» με πατριαρχική πράξη και η κοινότητα αποφάσισε τη διάλυση της αδελφότητας και την απέλασή της από το Αγιον Ορος. Τον Οκτώβριο του 2005 ορίστηκε νέα διοίκηση στη μονή, που έχτισε δεύτερο κονάκι δίπλα στο ιστορικό αντιπροσωπείο της μονής κατηγορώντας τους «παλιούς» Εσφιγμενίτες ως «παράνομους και καταληψίες», ενώ εκείνοι εμφανίζονται ως οι μόνοι γνήσιοι εκπρόσωποι του μοναστηριού. Αγνωστο παραμένει προς το παρόν ποια στάση θα τηρήσουν οι «σκληροί» μοναχοί της αδελφότητας, που βάλλουν κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για περισσότερο από 30 χρόνια.


"Δημοκρτία"
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Τι είναι αυτά που διαβάζω; Είναι ποτέ δυνατόν να ε...":

Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος
Πιστεύω ( δεν ήμουν παρών για να ξέρω ) ότι αυτή η κίνηση είναι τουλάχιστον μεθοδευμένη.
Ο Γέροντας Μεθόδιος ΔΕΝ είναι οικουμενιστής.
Η μήπως ψάχνουν άλλοθι για να τους διώξουν;;; 

***

Ο   Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Τι είναι αυτά που διαβάζω; Είναι ποτέ δυνατόν να ε...":

Δεν ισχύει η είδηση. Υπήρξε επικοινωνία και συζητήσεις αλλά ΧΩΡΙΣ να τεθεί θέμα μνημόνευσης του Πατριάρχη.

Σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε η γνήσια Μονή Εσφιγμένου να κάνει τέτοια "κολοτούμπα". Προφανώς το Πατριαρχείο θέλει να κλείσει ανοιχτά μέτωπα πριν την Πανορθόδοξη. Γνωρίζει ότι αν κάτι πάει άσχημα στην Πανορθόδοξη, αρκετοί θα στραφούν προς το Παλαιό (Πάτριο) ημερολόγιο.

Δείτε την διάψευση:

Φαναριώτικα «παιχνίδια» με την Μονή Εσφιγμένου
https://el-gr.facebook.com/Filoi.tis.Gnisias.Esfigmenou/posts/968123826569888


"Ορθόδοξο" ήθος ... : Ορθόδοξα ιστολόγια που "κόβουν" κατά το δοκούν σχόλια και "εξαφανίζουν" ειδήσεις.

Περιστατικό 1ο:
Θελήσαμε να σχολιάσουμε σε άρθρο του ιστογράφου Παναγιώτη Τελεβάντου με τίτλο
"ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΧΗΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ",
 στο οποίο καταγγέλλει επώνυμα ότι σε Ορθόδοξη εκκλησία στην Αμερική, είχαν βάλει ανάμεσα στις εικόνες και μια εικόνα του Πάπα για να την προσκυνάει ο κόσμος. Στην ίδια ενορία έβαλαν να μιλήσει Παπική ομιλήτρια και άλλα πολλά.
Η ανάρτηση έκλεινε:
"Οι ανωτέρω παρατηρήσεις γράφτηκαν με πολύ σεβασμό για τον εφημέριο της κοινότητας π. Δημήτριο Κορδάρη. Στόχος του άρθρου είναι η μεν φωτογραφία του Πάπα να απομακρυνθεί από τα εικονίσματα και να αποτραπεί στο μέλλον πρόσκληση για ομιλίες σε αιρετικούς ή σε ορθόδοξους οι οποίοι αντί να προβάλουν τους Αγίους της Εκκλησίας μας προβάλλουν αιρετικούς “Αγίους”."
Αυτά γράφτηκαν "
με πολύ σεβασμό" λοιπόν για τον ιερέα που βάζει την φωτογραφία του Πάπα για προσκύνηση και προσκαλεί αιρετικούς να μιλήσουν ή που προβάλει αιρετικούς "αγίους"...
Ολόκληρο το επώνυμο άρθρο-καταγγελία του κ.Τελεβάντου,  εδώ.Γράψαμε το ακόλουθο σχόλιο


κ.Παναγιώτη Τελεβάντο
Απλά συστήνετε να απομακρυνθεί η εικόνα του Πάπα από τις προς προσκύνηση εικόνες!!

Και απλά επισημαίνετε τις αναφορές στην μητέρα Τερέζα και την ομιλία της Παπικής!
Δεν αντιλαμβάνεστε
 ότι δρουν πλέον σαν να έγινε η Ένωση και απλά περιμένουν με την πάροδο του χρόνου να τα συνηθίσουμε;

Αλλά όταν δεν αντιδράει κανείς, όταν δεν σταματάει το μνημόσυνο στους πατριάρχες και δεσποτάδες που συμπροσεύχονται με αιρετικούς, όταν δεν εφαρμόζουμε τους ιερούς κανόνες, όταν περιμένουμε μόνον από τον Θεό να κάνει το θαύμα του ..

Αυτόν τον δρόμο μας έδειξαν οι πατέρες;
 
https://3.bp.blogspot.com/-PNfQKOA2H4M/VxayoxUt75I/AAAAAAAAIFk/bMCuAViYBKA3nT5azjy11zFQ5RZnt6anQCLcB/s200/delete-300x300.jpgΝα περιοριζόμαστε στην αρθρογραφία και να τα αφήνουμε όλα στον Θεό;
ΥΓ. Παρακαλούμε για την δημοσίευση του σχολίου μας.


Βλέποντας ότι το σχόλιο μας δεν δημοσιεύθηκε, το στείλαμε ξανά μία μέρα μετά,
αλλά ... μάταιος κόπος.
Ένας ακόμη ιστογράφος που διαγράφει κατά το δοκούν σχόλια...
Περιστατικό 2ο:

Διαγραφή σχολίου του ιστογράφου Κυπριακού Χριστοδουλίδη, από το ιστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ:

Πέρα από την ουσία της ανάρτησης
(θέση Ιεράς Συνόδου στο θέμα των μεταμοσχεύσεων και την εγκληματική σιωπή για το θέμα -φυσικά όλα έχουν την αιτία τους, θυμηθείτε τι υποστήριζε ο μητροπολίτης Μεσογαίας, πχ
 εδώ και εδώ),

θα σταθούμε στην
 ΔΙΑΓΡΑΦΗ του σχολίου του κ.Χριστοδουλίδη από το ιστολόγιο Ακτίνες.
Το ίδιο κάνουν
 συστηματικά οι ΑΚΤΙΝΕΣ και στα δικά μας σχόλια. Οποιοδήποτε σχόλιο -ακόμη και ανώνυμο- παραπέμπει στο ιστολόγιο μας, διαγράφεται, ή σε κάποιες περιπτώσεις ξαναγράφεται αν είναι ανώνυμο, διαγράφοντας την παραπομπή!.
***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας ""Ορθόδοξο" ήθος ... : Ορθόδοξα ιστολόγια που "κόβο...":

Οι ευχαριστίες  μου τόσο σε εσάς όσο και στον "Παιδαγωγό" για το ενδιαφέρον σας σε σοβαρότατα θέματα Πίστεως.
Και ένα το Σύνθημα : "Εχθρός ο κυρίαρχος Σιωνισμός". Εκεί καλούμαστε να δώσουμε τον υπέρ πίστεως Αγώνα. Οι πλαστογράφοι της αλήθειας - της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της ελευθερίας - και της αγάπης, δεν θα περάσουν.

***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας ""Ορθόδοξο" ήθος ... : Ορθόδοξα ιστολόγια που "κόβο...":

"Και μια και αναφερθήκαμε στους "γκουρού", ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, συμπεριλαμβανόταν στα μέλη της ΔΙΣ, που έκαναν την πρόσκληση προς τον Πάπα (να έρθει στην Λέσβο), δείτε τα μέλη της ΔΙΣ εδώ.
Κανένα όμως ορθόδοξο αντιοικουμενιστικό ιστολόγιο δεν έσπευσε να το καταδικάσει!"

κχ
Το ιστολόγιο "Παιδαγωγός" με πληροφόρησε ότι έκαναν, δικαίως, μια διόρθωση στην παράγραφο όπου γράφεται το "κανένα όμως ορθόδοξο αντιοικουμενιστικό ιστολόγιο δεν έσπευσε να το καταδικάσει!". Ζήτησαν να αντικατασταθεί με το "ελάχιστα όμως ορθόδοξα αντιοικουμενιστικά ιστολόγια έσπευσαν να το καταδικάσουν!".

Η διόρθωση έγινε, διότι, όπως γράφουν," αποδίδει την ακριβή αλήθεια, αφού κάποιοι το καταδίκασαν".