St. Justin (Popovich) on the Papacy

"In the history of the human race there have been three principal falls: that of Adam, that of Judas, and that of the pope.

The principal characteristic of falling into sin is always the same: wanting to be good for one's own sake; wanting to be perfect for one's own sake; wanting to be God for one's own sake. In this manner, however, man unconsciously equates himself to the devil, because the devil also wanted to become God for his own sake, to put himself in the place of God. And in this self-elevation he instantly became devil, completely separated from God, and always in opposition to Him.

Άγ. Ι. Χρυσόστομος

ΓΗΪΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΣΜΟΣ.
Η λογική του κόσμου τούτου γεννά σκοτάδι μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (ΚΔ/ Ομιλία στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον):
«Τίποτε δεν γεννά τόσον σκοτισμόν και σύγχυση, όσον ο ανθρώπινος λο-
γισμός (λογική), που σκέπτεται πάντοτε με βάσιν τα γήϊνα κρι-
τήρια και δεν ανέχεται τον θείον φωτισμόν. Γιατί είναι θολοί και
φαύλοι οι γήϊνοι λογισμοί. Γι᾽ αυτό έχουμε ανάγκη από τις θείες
πηγές, ώστε, αφού κατακαθίσει η λάσπη της φαυλότητος, που
υπάρχει μέσα μας να ανεβή καθαρόν το πνεύμα και να ενωθή με
τα θεία διδάγματα. Πραγματοποιείται δε αυτό, όταν παρουσιά-
σουμε ψυχήν γεμάτη ευγνωμοσύνη και καθαρή ζωή. Γιατί είναι
δυνατόν να σκοτισθή ο νους, όχι μόνον από την άκαιρη περιέρ-
γεια για πολλά πράγματα, αλλά και από την διεφθαρμένη συμ-
περιφορά».

Palestinian Christians support Independent State


by OCP on September 23, 2011
The main Christian denominations in East Jerusalem, the West Bank and Gaza have issued a joint statement supporting the establishment of a Palestinian state with Jerusalem as its capital.
Around 57000 Christians live in the territories concerned.
The Greek Orthodox Archbishop of Sebastia, Theodosios Atallah Hanna, told euronews the Palestinian people deserve a state, and United Nations recognition.
“We are part of these people and we support this. We work side by side with all the sectors of the Palestinian people, Muslims and Christians, for our freedom and our independence, and to establish our independent Palestinian state, and its capital Jerusalem.
“We hope that the United States and Europe and all those who are sympathetic to the Palestinian cause, will support this just demand.”

Προσφώνηση της Α.Μ. Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου προς την Α.Μ. Πατριάρχη Γεωργίας Ηλία

Σεπτέμβριος 22. 2011 14:29

"Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Μετσχέτης και Τιφλίδος και Καθολικέ Πατριάρχα πάσης Γεωργίας κύριε Ηλία,
Με πολλή  χαρά πατούμε σήμερα τα ιερά χώματα τής ωραίας και φιλόξενης χώρας Σας. Μέσα από τα μύχια βάθη τής ψυχής μας εκφράζομε τις ολόθερμες ευχαριστίες μας δια την αδελφική Σας πρόσκληση, που μάς προσέφερε τη χαρά να ευρισκόμεθα σήμερα αιχμάλωτοι τής αγάπης Σας, εδώ στην καθέδρα Σας.
Ευρισκόμενοι ενώπιόν Σας, εν τω προσώπω Σας, χαιρετίζουμε με σεβασμό και αγάπη τη σεβασμία ιεραρχία, τον ιερό κλήρο, τον μαχόμενο μοναχισμό και τον ευσεβή λαό Σας.

Η συνέχεια, κλικ πιο κάτω στο : Read more

ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΙ (Α΄ Βασ. 15, 22)

Τοῦ κ. Στεργίου Σάκκου, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ

Εἶναι μιά ἱστορία σκληρή ὅσο καί ἀποκαλυπτική: Ὁ Κύριος μήνυσε μέ τόν προφήτη του Σαμουήλ στόν βασιλιά Σαούλ νά πάει νά πατάξει τούς ἐχθρούς Ἀμαληκῖτες καί νά ἐξολοθρεύσει τούς πάντες καί τά πάντα τῆς χώρας τους. Τίποτε νά μή κρατήσει καί κανέναν νά μή λυπηθεῖ, ἀπό ἄνδρα μέχρι γυναῖκα καί ἀπό νήπιο μέχρι βρέφος καί ἀπό μοσχάρι μέχρι πρόβατο καί ἀπό καμήλα μέχρι ὄνο (Α΄ Βασ. 15,3). Ὁ
Σαούλ ὅμως θέλησε νά φανεῖ σπλαγχνικώτερος ἀπό τόν Γιαχβέ καί καλύτερος ἀπό ὅ,τι ἐκεῖνος ἤθελε.

Η συνέχεια, πιο κάτω στο : Read more

St John Damascene

BOOK I CHAPTER IV 
Concerning the nature of Deity: that it is incomprehensible.

 
It is plain, then, that there is a God. But what He is in His essence anti nature is absolutely incomprehensible and unknowable. For it is evident that He is incorporeal. For how could that possess body which is infinite, and boundless, and formless, and intangible and invisible, in short, simple and not compound? How could that be immutable which is circumscribed and subject to passion?

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ


Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὸ Ἅγιον Ὄρος τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2011, μᾶς ἐθύμισεν ἡμέρας θλιβεράς μνήμης. Ὀκτώβριος ἦταν καὶ τὸ 2006, ὅταν ὑποδεχτήκαμε τὸν Πατριάρχη μας μὲ δοξολογικὲς τιμὲς στὸ Ἅγιον Ὄρος. Τὸν ἑπόμενο ἀκριβῶς μῆνα Νοέμβριο τοῦ 2006, ἔλαβε χώρα στὸ Φανάρι, μεγάλη καὶ παράνομη καὶ προκλητικὴ συμπροσευχή.
Ἐνῶ ἡ Ὀρθοδοξία αἰῶνες τώρα διαλεγομένη μετὰ τῶν αἱρετικῶν, ἐνικοῦσε πάντοτε, αὐτὴ τὴ φορά, ἐνικήθη, καὶ ὑποκλίθηκε, καὶ ὑποδέχτηκε τὸν αἱρετικὸ Πάπα ὡς Χριστὸν Κυρίου ψάλλοντας
(Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου). Καὶ εἰσήγαγε αὐτὸν ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Ναοῦ, ἐν ὥρᾳ ὀρθοδόξου λατρείας, ποιοῦντες τὸν λειτουργικὸ ἀσπασμό, σύμβολο ἑνότητος. Μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ὀδυνηρὰ καὶ παράνομα ποὺ ἔγιναν τὸν Νοέμβριο 2006, ἔγιναν σχεδὸν πράξη οἱ δηλώσεις τοῦ Πατριάρχη τὸ 1998, «ἐπανορθώνοντας τὰ σφάλματα τῶν προπατόρων»!
Καὶ ἐπειδὴ ἡ μία μνήμη φέρει τὴν ἄλλη, ὅταν ἦρθα στὸ Ἅγιον Ὄρος τὸ 1968, ὑπῆρχε μεγάλη ἀναστάτωση καὶ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα διὰ τὴν παράνομον ἄρση τῶν
ἀναθεμάτων. Ἡ ἀρετὴ τῶν παλαιῶν πατέρων προγνώρισε ποὺ θὰ ὁδηγήση αὐτὸ τὸ παράνομο ὀλίσθημα, καὶ ἔπραξαν κατὰ συνείδηση. Ἐμεῖς οἱ συνεχισταὶ αὐτῶν, καλούμεθα σήμερα νὰ ἀνταποκριθοῦμε μὲ ἀποφασιστικότητα.
Ὀκτώβριος τοῦ 2011, ὑποδοχὴ καὶ πάλι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὸ Ἅγιον Ὄρος. Εἶναι ἀκόμη νωπὲς οἱ ὑπογραφές μας ἀπὸ τὴν «Ὁμολογία πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ».
Ἐφ᾽ὅσον δὲν ὑπάρχει δημόσια καταδίκη τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ποὺ ἀμνήστευσε ὅλες τὶς πλάνες τοῦ Παπισμοῦ, καὶ ἐσχάτως συνέλαβε καὶ ἐγέννησε μὲ καισαρικὴ τὴν κάκιστο θυγατέρα, τὴν μεταπατερικὴ θεολογία, καὶ εἶμαι ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑπογράψαντες τὴν «ὁμολογία πίστεως κατὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ», ἡ ἀποχή μου ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ὑποδοχὴ τοῦ Πατριάρχη θεωρεῖται ἐπιβεβλημένη. Ἐμεῖς οἱ ἁγιορεῖτες ἔχουμε ἕνα λόγο παραπάνω νὰ εἴμαστε εὐαίσθητοι στὰ τῆς πίστεώς μας.
Ἐπειδὴ ζοῦμε καθημερινὰ τὸ δρᾶμα τοῦ ἡμερολογιακοῦ σχίσματος, μὲ τοὺς μνημονεύοντες καὶ τοὺς μὴ μνημονεύοντες, μᾶς ἀρκεῖ αὐτὸ τὸ δρᾶμα. Γι᾽αὐτὸ εἴμαστε ἀντιοικουμενιστές, γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὴν κατάρα τοῦ δευτέρου σχίσματος.

Μὲ ἐν Χριστῷ Ἀγάπη
Μοναχὸς Νικόλαος
Καρυαῖς Ἁγίου Ὄρους

Φθινοπωρινή Ευλογία

Οι πρώτες φθινοπωρινές, νυχτερινές βροχές είναι γεγονός! Μα πόσο ευλογημένο είναι το Φθινόπωρο! Έρχεται να μας ξυπνήσει μετά τη ραστώνη του καλοκαιριού. Η παρουσία του Θεού φανερώτερη πια...συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις στο να Τον αντιληφθούμε. Βροχή, καταιγίδες, αέρας, αστραπές...αφή, όραση, ακοή, όλες σχεδόν οι αισθήσεις έχουν και με κάτι να ασχοληθούν.

Η συνέχεια, κλικ πιο κάτω στο : Read more