Ἡ τραγικότητα τῶν αἱρετικῶν ----- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ

Στὶς αἱρέσεις καὶ τοὺς αἱρετικοὺς στρέφει τὴν προσοχή µας τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσµα τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς (Τίτ. 3, 8-15). Πολλὲς ἑρµηνεῖες ἔχει λάβει ὁ Ὅρος «αἱρετικὸς» ἀπὸ τοὺς ἑρµηνευτές, καὶ µάλιστα τοὺς νεωτέρους, στὸ χῶρο τῆς Κ. ∆ιαθήκης.
Ὑπάρχει ὅµως καὶ ἡ συγκεκριµένη σηµασία, ποὺ ἔλαβε ὁ Ὅρος στὴ γλώσσα τῶν Ἁγίων Πατέρων, στὴ γλώσσα τῆς Ὀρθοδοξίας. Γιὰ τοὺς ἁγίους Πατέρας µας «αἱρετικὸς» σηµαίνει: διαστρεβλωτὴς τῆς πίστεως, τῆς ἀποκεκαλυµµένης Ἀληθείας, τοῦ θεόθεν δεδοµένου τρόπου σωτηρίας. Αἵρεση δέ, εἶναι ἀλλοτριωµένη ἐκδοχὴ τοῦ Προσώπου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ποὺ δὲν µπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴ σωτηρία, στὴ θέωση, τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ λυτρώσει ἀπὸ τὸ κακὸ τὸν κόσµο. Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς ἐν Χαλκηδόνι ∆´ Οἰκουµενικῆς Συνόδου (451), ποὺ τιµᾶ τὴν προσεχῆ Κυριακὴ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία σ᾽ ὅλο τὸν κόσµο, αὐτὴ τὴ σηµασία τοῦ ὅρου ἐπιβάλλουν νὰ κρατήσουµε καὶ µεῖς στὶς παρακάτω σκέψεις.

Orthodox HymnsO Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Μαρίας Μαγδαλινής μυροφόρου, Μαρκέλλης.

Ἡ Ἁγία μυροφόρος καὶ Ἰσαπόστολος Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καταγόταν ἀπὸ τὰ Μάγδαλα. Ὅταν πληροφορήθηκε γιὰ τὸν Χριστό, πῆγε κοντά του καὶ ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ τὰ δαιμόνια ποὺ τὴν ἐνοχλοῦσαν καὶ στὴν συνέχεια ἔγινε μαθήτρια του. Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἀκολούθησε τὸν  Χριστὸ ἕως τὸ πάθος Του, ἔγινε μυροφόρος, εἶδε πρώτη τὴν Ἀνάσταση, ὅταν ἀργὰ τὴν νύχτα τοῦ Σαββάτου εἶδε τὸν ἄγγελο ποὺ κύλησε τὴν πέτρα ἀπὸ τὴν θύρα τοῦ μνημείου.
Ἐπίσης μόλις ξημέρωσε, ἐνῶ στέκονταν κοντὰ στὸ μνημεῖο, εἶδε δύο ἀγγέλους μὲ λευκὰ νὰ κάθονται στὸ μνημεῖο καὶ μετὰ εἶδε τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐπειδὴ τὸν πέρασε γιὰ τὸν κηπουρό, τῆς εἶπε «Μή μου ἅπτου» (μὴν  μὲ ἀγγίζεις).
Μετὰ τὴν ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, ἡ Μαρία πῆγε στὴν Ἔφεσο στὸν ἀπόστολο καὶ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη.
Ἐκεῖ ἐκοιμήθη καὶ ἐνταφιάστηκε.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Άγιοι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης

«Οἱ ξένοι δὲν µποροῦν νὰ µᾶς δίνουν ἐντολές»

«Οἱ ξένοι δὲν μποροῦν νὰ μᾶς δίνουν ἐντολές», αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη φράση τῆς ἀπαντήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Οὐγκάντας, σχετικῶς μὲ τὶς πιέσεις τὶς ὁποῖες δέχεται ἀπὸ Ἀμερικανοὺς καὶ Εὐρωπαίους νὰ ἀποδεχθῆ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων. Οἱ Εὐρωπαϊκοὶ ἑταῖροι τῆς Οὐγκάντας ἀπεφάσισαν νὰ «κλείσουν τὴν στρόφιγγα» καὶ νὰ προκαλέσουν οἰκονομικὴν ἀσφυξίαν εἰς τὴν Χώραν, προκειμένου αὐτὴ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τὴν διαστροφὴν καὶ νὰ τὴν θεωρήση ὡς νόμιμον καὶ φυσιολογικήν. Τήν 24-02-2015 δημοσίευμα εἰς τὸ in.gr ἔγραφε: «Σφοδρὲς ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει ἡ ἀπόφαση τοῦ προέδρου τῆς Οὐγκάντας νὰ ὑπογράψει τὸν νόµο ποὺ ποινικοποιεῖ τὴν ὁµοφυλοφιλία.

Ὁ ἀγγλικανισµὸς προωθεῖ ἀλλαγὴν φύλου τοῦ Θεοῦ!

Η ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ τοῦ αἱρετικοῦ ἀγγλικανισµοῦ εἶναι ραγδαία. Μετὰ τὶς χειροτονίες «ἐπισκοπίνων», τέθηκε καὶ θέµα O φύλου τοῦ Θεοῦ! «Μία ὁµάδα γυναικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας ἔχει ζητήσει τὴν ἀντιστροφὴ τῆς “ἀνδρικῆς γλώσσας” στὶς ἀναφορὲς στὸ Θεὸ καὶ ζή- τησε ἡ θεότητα τῶν χριστιανῶν νὰ ἀναφέρεται “Αὐτὴ” ("She"). Ἡ ἔκκληση αὐτὴ ἔρχεται τὴν χρονικὴ στιγµὴ ποὺ ἡ ἐπίσηµη ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας διόρισε τὴν πρώτη γυναίκα ἐπίσκοπο νωρίτερα αὐτὸ τὸ ἔτος. Ἡ πρόταση αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν ὁµάδα “Watch” (Γυναῖκες καὶ Ἐκκλησία), ἡ ὁποία ἡγήθηκε τῆς ἐκστρατείας γιὰ τὶς γυναῖκες ἐπισκόπους. Τὸ µέλος τῆς ‘Watch’, αἰδ. Jody Stowell εἶπε ὅτι ἡ ὁµάδα θέλει νὰ “ξαναρυθµίσει” τὶς σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀνδρικὲς ἀναφορὲς στὸ Θεὸ» (Ἱστολ. Κόκκινος Οὐρανός)! Ἡ Θεία Χάρη φέρνει τὸ φωτισµὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος στὴν Ἐκκλησία. Ἀλλὰ ὁ αἱρετικὸς ἀγγλικανισµὸς δὲν εἶναι Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἔχει τὴ Θεία Χάρη καὶ νὰ λάβει ἔτσι τὸ φωτισµὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ἰδοὺ γιατί ἔφτασε στὸ ἔσχατο σηµεῖο κατάπτωσης νὰ συζητᾶ καὶ τὴν  ἀλλαγὴ φύλου τοῦ Θεοῦ! Ἰδοὺ ἡ αἰτία τοῦ ἀτέρµονα κατήφορου, τὸν ὁποῖο κάνουν πὼς δὲν ἀντιλαµβάνονται οἱ «δικοί» µας οἰκουµενιστὲς καὶ βλασφηµοῦν, ἀποκαλώντας τὸν ἀγγλικανισµὸ Ἐκκλησία!

"O.T."