Aπό το F/B Ρήματα Ζωής

Περπατούσα πριν καιρό στην λεωφόρο της ζωής. Μια μέρα είδα μια πινακίδα που έγραφε: «Σούπερ μάρκετ Ουρανού».
Καθώς ήρθα πιο κοντά η πόρτα άνοιξε και δίχως να το καταλάβω, βρέθηκα μέσα.
Είδα οικοδεσπότες Αγγελούδια που στέκονταν παντού. Ένα αγγελούδι με πλησίασε, μου έδωσε ένα καλάθι και μου είπε:
- Ψώνισε με σύνεση...
Όλα όσα ένας Χριστιανός χρειάζεται ήταν μες στο σούπερ μάρκετ. Όσα δεν μπορούσες να κουβαλήσεις σήμερα, θα μπορούσες να ξανά έρθεις πάλι.
Στο καλάθι μου πρώτα έβαλα λίγη «Υπομονή» και στην ίδια σειρά βρήκα την «Αγάπη» και πιο κάτω την «Κατανόηση».

Η καμπάνα πρόβλημα, ο μιναρές όχι !

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά το Ελληνικό Κράτος, ενω οφείλει την ύπαρξη του στην Ορθόδοξη Εκκλησία, της συμπεριφέρεται με τρόπο απαξιωτικό. 
Δεν σας προκάλεσε έκπληξη η εξάπλωση της πανδημίας στα μειονοτικά χωριά της Θράκης. Οι φερόμενοι ως ”ηγέτες” της μουσουλμανικής μειονότητας εδώ και καιρό ενεθάρρυναν τον τοπικό πληθυσμό να αψηφήσει τα μέτρα της Κυβέρνησης και να ακούσει μέσα από τις δορυφορικές τηλεοράσεις μόνο όσα τον ”νουθετεί” ο Σουλτάνος Ερντογάν. Πρώτοι αποκαλύψαμε το αντάρτικο που έκανε προς την ελληνική πολιτεία ο ψευδομουφτής Ιμπράμ Σερίφ δηλώνοντας ότι λαμβάνει εντολές από την Διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων του Σουλτάνου.
-------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Καθαρός ρατσισμός τῶν «ἑλληνικῶν» ἀρχῶν κατά τῶν Ἑλλήνων!

ΤΟ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΟΝ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Όσοι εγεύθησαν την ανέκφραστον πνευματικήν γλυκύτητα της θείας εν Χριστώ ζωής, αυτοί μόνον ημπορούν να αντιληφθούν εις μίαν φωτεινήν πληρότητα, την αδιάρρηκτον σχέσιν της δογματικής και πνευματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου αγίας Εκκλησίας μας. Εάν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον, «ίνα σώση τον κόσμον» και «ίνα ζωήν έχωμεν και περισσόν έχωμεν», είναι προφανές ότι δεν ήλθε, δια να διδάξη απλώς δόγματα εις τους ανθρώπους, αλλά δια να αγιάση τους ανθρώπους δια των δογμάτων. Και ο αγιασμός αυτός είναι η ζωή. Πρέπει να ζήση κανείς την εν Χριστώ ζωήν, δια να αντιληφθή, να αισθανθή εν χάριτι, ότι όλα τα δόγματα της Εκκλησίας οδηγούν κατ’ ευθείαν εις την σωτηρίαν, την θέωσιν, εις την γνώσιν την μυστικήν, η οποία δεν αποτελεί κατηγόρημα διανοητικόν, αλλά μετουσίαν ψυχής, δια την γνώσιν της Αγίας Τριάδος, όπως είναι και το θέλημα του Θεού. «Αύτη δε εστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν».

Αποτείχιση. Οικουμενισμός. Ψευδοσύνοδος. 15ος Κανόνας. Γέρων Σάββας λαυριώτης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=15323

ἐν ἡμέρᾳ γνόφου καί νεφέλης -- Tου ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

«καὶ ἀπελάσω αὐτὰ ἀπὸ παντὸς τόπου, οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ ἐν ἡμέρᾳ νεφέλης καὶ γνόφου.»
«Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις», είπε ο πρόγονος Αντισθένης καί όπως όλα δείχνουν, φαίνεται ότι ο κερασφόρος ιός κατενίκησε τόν στεφανηφόρο μέ τό ακάνθινο στεφάνι. Αλλά δέν συμβαίνει αυτό. Κορονοϊός δέν σημαίνει "ιός μέ κορώνα". Όπως έγραψα, σημαίνει "ιός μέ κέρατo" (corne = κέρατο) (1)
Οι καθαροί στό σώμα, αλλά ρυπαροί (απερίτμητοι) κατά τόν νούν ( : καρδία) υπέταξαν τούς ρυπαρούς κατά τό σώμα, αλλά καθαρούς ( : πνεύματι περιτετμημένοι) κατά τόν νούν.
Σύμμαχοι τών καθαρών κατά τό σώμα καί οι ρυπαροί σώματι καί καρδία.
Οι εκκλησιές έκλεισαν, ενώ έπρεπε νά είχαν αδειάσει από καιρό. Η υποκρισία τής δόξης τού αγίου Θεού - διάβαζε, ένας θεός γιά όλους - ώφειλε νά τερματισθεί. Ο Καίσαρας έδωσε τήν εντολή καί οι ιερείς συμφώνησαν : «15 ... λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.» (Ιν. ιθ΄)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ


Τη Α΄ (1η) Απριλίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών ΜΑΡΙΑΣ της Αιγυπτίας.

Μαρία η Οσία Μήτηρ ημών ήτο εκ της Αιγύπτου, ακμάσασα κατά τους χρόνους του μεγάλου Ιουστινιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη φκζ΄ - φξε΄ (527 – 565). Έζησε δε πρότερον αύτη ακολάστως και προκαλούσα εις όλεθρον ψυχικόν πολλούς ανθρώπους δια της αισχράς ηδονής, επί δεκαεπτά έτη, διότι παιδιόθεν εκρημνίσθη εις τας πονηράς πράξεις της σαρκός και έμεινεν εις αυτάς καθ’ όλον αυτό το διάστημα. Ύστερον επεδόθη η μακαρία εις άσκησιν και αρετήν, και τοσούτον υψώθη δια της απαθείας, ώστε περιεπάτει επί των υδάτων και των ποταμών, χωρίς να καταβυθίζηται και όταν προσηύχετο, ίστατο υπεράνω της γης, μετέωρος εις τον αέρα. Η δε αιτία της μεταβολής αυτής και μετανοίας είναι η εξής:

Ανεπαίσθητη διαστρέβλωσις -- του Στάρετς Ανατόλιου της Όπτινα

Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα ενεργεί με πονηρία, με σκοπό να ελκύσει εντός της αιρέσεως εάν ήτο δυνατόν ακόμη και τους εκλεκτούς. Δεν θα αρχίσει κατ΄ ευθείαν ωμά να απορρίπτει τα δόγματα, αλλά θα αρχίσει ανεπαίσθητα να διαστρεβλώνει τις διδασκαλίες και τους θεσμούς της Εκκλησίας και το πραγματικό νόημά τους, όπως μας παρεδόθησαν από τους Αγίους Πατέρες εν Αγίω Πνεύματι. Ολίγοι θα αντιληφθούν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, εκείνοι μόνον οι πλέον πεπειραμένοι εις την πνευματικήν ζωήν. Οι αιρετικοί θα πάρουν την εξουσία της εκκλησίας και θα τοποθετήσουν ιδικούς τους υπηρέτες παντού, οι δε πιστοί θα καταφρονούνται… γι΄ αυτό παιδί μου, όταν δεις την παράβαση της πατερικής παράδοσης και της Θείας τάξεως, που εγκαθιδρύθη από τον ίδιο τον Θεό, γνώριζε ότι οι αιρετικοί έχουν ήδη εμφανισθεί, αν και προς το παρόν μπορεί να αποκρύπτουν την ασέβειά τους. Ακόμη θα διαστρέφουν την Αγία Πίστη μας ανεπαίσθητα με σκοπό να παραπλανήσουν τους άπειρους στα δίκτυά τους. Να αναγνωρίζεις αυτούς τους λύκους με ένδυμα προβάτου από τις υπερήφανες διαθέσεις τους και από την αγάπη τους για εξουσία…
--------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Σοφώτατον καί προφητικώτατον κείμενον! Αὐτά ἀκριβῶς συμβαίνουν στήν Ἑλλάδα ἀπό τό 1924 καί ἐντεῦθεν. Παρά ταῦτα, μερικοί «ἀντι-οικουμενισταί» (διάβαζε «κρυπτο-οικουμενισταί», τοῦ τύπου π.Ε.Τ.) ἀγωνίζονται μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις ν' ἀποδείξουν ὅτι οἱ τοῦ π.ἑ. κακῶς ἀπετειχίσθησαν τό 1924 ἀπό τούς αἱρετικούς, καί ἄρα ἔκαναν τάχα σχίσμα, διότι ἡ ἀλλαγή τοῦ ἑορτολογίου δέν ἔθιγε δῆθεν τό δόγμα! Ὅταν ἔχῃς τέτοιους «ἀντι-οικουμενιστάς», τότε δέν χρειάζονται Οἰκουμενισταί γιά νά προωθήσουν τόν Οἰκουμενισμόν!

42 εκατ. αμβλώσεις το 2019 παγκοσμίως

Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι ολοένα και πιο δραματικά: Οι εκτρώσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως! Μέσα σε αυτά τα τραγικά στατιστικά η Ορθοδοξία σε όλον τον κόσμο ενώνει τη φωνή της ενάντια σε αυτή τη μάστιγα που έχει λάβει μορφή γενοκτονίας.
Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ανεξάρτητη υπηρεσία Worldometers περισσότετα από 42 εκατομμύρια αγέννητα μωρά δεν μπόρεσαν να δουν το φως το 2019. Σύμφωνα με την έρευνα ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 41% του συνόλου των θανάτων καθιστώντας την άμβλωση πρώτη αιτία θανάτου στον κόσμο.
----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὁ Κοροναϊός, τόν ὁποῖον ὁ ἀσθενής ΔΕΝ ἐπιλέγει, καί δέν θά μποροῦσε νά τόν ἀποφύγῃ, θά σκοτώσῃ μερικές δεκάδες, ἴσως καί ἑκατοντάδες χιλιάδες, ἄτομα εἰς ὁλόκληρον τήν γῆν, διό καί διά τήν ἀντιμετώπισίν του ἔχουν «κατεβάσει ρολά» ὅλες οἱ χῶρες τοῦ Πλανήτου καί ἔχουν ληφθῆ δρακόντεια διοικητικά μέτρα! Ἀντιθέτως, ἡ ἔκτρωσις, τήν ὁποίαν μία γυναῖκα ἐπιλέγει νά κάνῃ, καί φυσικά θά μποροῦσε νά τήν ἀποφύγῃ, καί ἡ ὁποία σκοτώνει πολλά ἑκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο, εἴδατε τίς «κυβερνήσεις» καί τίς «ἐκκλησίες» νά κινητοποιοῦνται, νά τίς ἀπαγορεύουν μέ νόμον, νά κάνουν καμπάνιες καί κηρύγματα, νά προσφέρουν οἰκονομικήν βοήθειαν ἤ ἄλλην ὑποστήριξιν ὅπου χρειάζεται, προκειμένου ν' ἀποφευχθοῦν; Ὄχι, βεβαίως! Γιατί; Μά, οἱ ἐκτρώσεις ἔχουν πρό πολλοῦ ἐνταχθῆ στό Σιωνιστικόν σχέδιον μειώσεως τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ καί, τό κυριώτερον, εἶναι ἀρεσταί εἰς τό μέγα ἀφεντικόν τῶν «κυβερνήσεων» καί τῶν ψευδο-εκκλησιῶν, τοὐτέστιν τόν Διάβολον! Ὤ τῆς ὑποκρισίας καί τῆς ἐξωφθάλμου ἀσυνεπείας τῶν ἀνθρώπων!


--------------------------------------
Ανώνυμος είπε...
Δυστυχώς δε διορθώνεται η κατάσταση, ούτε διορθωνόμαστε. Μπορεί ο ιός αυτός να προκαλεί παγκόσμια ανησυχία, αλλά έχουμε ως ανθρωπότητα τόσα προβλήματα που αυτός ως προειδοποίηση εκ Θεού μοιάζει σαν χάδι. Καταστροφή του περιβάλλοντος, χιλιάδες νεκροί στα πεδία των μαχών στη Συρία, ξεχάσαμε την εκατόμβη των νεκρών 1.000.000 από τη καταιγίδα της ερήμου, εκατομμύρια νεογνά καταλήγουν στις χωματερές πριν καν δουν το φως του ήλιου. Θλίψη σε πιάνει και βαθιά απογοήτευση, αδιόρθωτοι είμαστε παρ΄ότι ο Χριστός μας παρέχει και τη λύση και το φάρμακο και τους τρόπους της ίασης. Δε μπορούμε να συνεννοηθούμε σε τίποτα, ούτε στα στοιχειώδη, μπάχαλο και σ΄αυτά τα κάνουμε. Ακόμη και η Εκκλησία διαιρεμένη πάντες εξέκλιναν πάντες εξηχρειώθησαν ηχεί στ΄αυτιά μας ο ψαλμικός λόγος.
-----------------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

42 εκατομμύρια αμβλώσεις, εφάμιλλο μέ 42 εκατομμύρια θυσίες στο βωμό του Σατανά, κοινώς 42 εκατομμύρια ανθρωποθυσίες.
Γι αυτό ο διάβολος έχει βγει από το καυκί του, και μας αλωνίζει όλους, και έχει καταφέρει νά σβήνει το επί Γης Άγιο Θυσιαστήριο.
Όσο κοιμόμαστε τόσο προχωράνε τα σχέδια του Σατανά.
Αμήν ο Κύριος να μάς στερεώνει στην Αγία Ομολογία Τής Πίστεως.
Γιά εμάς τούς Χριστιανούς, ανοίχτηκε το θησαυροφυλάκιον τής Ομολογίας, για να έχουμε θησαυρούς, για την Δευτέρα Παρουσία Τού Χριστού.

Ύπάρχει δόγμα ἑορτολογικῆς ἑνότητος καί ἡ διάσπασίς της τό 1924 ἀποτελεῖ δογματικήν παράβασιν -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἡ ἑορτολογική ἑνότης, βασίζεται στό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας («Εἰς Μίαν, Ἁγίαν ...»), τά κύρια χαρακτηριστικά τῆς ὁποίας εἶναι ἡ κοινή πίστις, κατά τό «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα» (Ἐφεσ. 4:5), ἡ κοινή λατρεία καί ἡ κοινή διοίκησις, κατά τόν 56ον Κανόνα τῆς ΣΤ' Οἰκ. Συνόδου, ὁ ὁποῖος, ἀκόμη καί γιά δευτερεύοντα ζητήματα, ὅπως εἶναι οἱ τροφές πού πρέπει νά ἤ νά μή καταναλίσκουν οἱ Ὀρθόδοξοι κατά τάς Τεσσαρακοστάς, παραπέμπει εἰς τήν ΑΥΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Ἐάν δέν ὑπάρχῃ κοινή λατρεία καί κοινή διοίκησις (λόγῳ σχισμάτων), τότε ἡ «ἑνότης» εἶναι προφανῶς κενή περιεχομένου!

Εἰς τὰς ἡμέρας μας Ο ΙΟΥΔΑΣ ΞΑΝΑΖΗ -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἐάν ὑπάρχει καί ἐπιζεῖ μιά ἀπαίσια καί τραγική μορφή στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, αὐτή ἡ τρομακτική μορφή εἶναι σίγουρα, ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης. (Τό ὄνομά του δείχνει τήν καταγωγή του, καί σημαίνει: ἀπό τήν Καριώθ). Ἰούδας! Ὄνομα συνώνυμο τῆς προδοσίας. Τό ἀρχέτυπο τῆς πιό ἐπαίσχυντης πράξης στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ἡ πιό προσβλητική λέξη στά στόματα τῶν ἀνθρώπων–κι αὐτῶν ἀκόμα τῶν παιδιῶν–ὅταν προφέρεται σάν ὕβρις: «Ἰούδα»! Ὄνομα καί πρόσωπο, πού προκαλεῖ ἀποστροφή καί ἀπέχθεια. Κι αὐτοί ἀκόμα οἱ ἱεροί εὐαγγελιστές, δέν ἀσχολοῦνται καθόλου μέ τό πρόσωπό του. Ἀκόμα καί γιά τήν προδοσία του, σημειώνουν πολύ λίγες λέξεις. Ὁ μέν Ματθαῖος γράφει: «Τότε πορευθείς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρός τούς ἀρχιερεῖς εἶπε· τί θέλετέ μοι δοῦναι, καί ἐγώ ὑμᾶς παραδώσω αὐτόν;
------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Καὶ νῦν Ἰοῦδαι πολλοὶ γεγὸνασιν! (Κατά τό «καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγὸνασιν», Α' Ἰω. 2:18).

Ἐπιστολή τοῦ π. Ἀναστασίου Γκοτσόπουλου στόν πρωθυπουργό γιά σταλινικές μεθόδους


Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Πιστεύετε ότι τέτοιες εικόνες (αστυνομική επιχείρηση με περιπολικό και έξι αστυνομικούς «για προληπτικούς λόγους»!) έξω από Ι. Ναό κατά την ώρα των Χαιρετισμών σάς τιμούν ως Πρωθυπουργό Ευρωπαϊκής, Δημοκρατικής και Ορθόδοξης χώρας;
Τόσος μεγάλος κίνδυνος υπάρχει από τους… Χαιρετισμούς ή απλώς θέλετε να αποδείξετε την αποφασιστικότητά σας σε 20 ανυπεράσπιστους πιστούς;

Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και αυτός ο Στάλιν όταν κινδύνεψε η χώρα του άνοιξε τις Εκκλησίες που ο ίδιος είχε κλείσει…
Μην ξεχνάτε το απόσταγμα της εκκλησιαστικής εμπειρίας αιώνων: «Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χείρας Θεοῦ ζῶντος»… ή το αρχαιοελληνικό σχήμα ότι μετά την Ύβρη ακολουθεί η Νέμεση…

ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους μας!

Πάτρα 28.3.2020

Με τιμή και ευχές

π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών

6945-377621, agotsopo@gmail.com

Κοινοποίηση: Βουλευτές Αχαΐας ΝΔ για τις δικές τους ενέργειες:

-----------------------------------
Ο/Η πατήρ Iλαριων είπε...

Η απορία μου είναι,δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού;Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά,είχαν ασθένειες,θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους,μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους.Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία,η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους.Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή,αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια,απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!

Έφτασαν ως εδώ: Συνελήφθη ιερέας που έκανε το καθήκον του κοινωνώντας πιστό σε χωριό του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων -- Γράφει ο αδελφός μας Σπύρος

Χαίρετε εν Κυρίω
Ο κενόδοξος τρόμος, οι φίλαυτες φοβίες, η νεοταξική πλύση και αποσύνθεση του εγκεφάλου από την τηλεόραση, οι αντιχριστιανικές εμμονές των ανθρώπων (βλέπε στάση δημάρχου, και καταγγέλλοντος που θυμίζει κατοχικό "χίτη") σε συνδυασμό με τους προετοιμασμένους αντίχριστους διωκτικούς νόμους και την άφωνη στάση της ιεραρχίας, συνέλαβαν ιερέα ο οποίος έκανε το αυτονόητο.
Κοινώνησε των Αχράντων Μυστηρίων ηλικιωμένο πιστό ο οποίος ζήτησε να κοινωνήσει. Κανείς δεν νοιάζεται αν είναι ετοιμοθάνατος ή έχει άλλο σοβαρό θέμα που του επέβαλε την επίσπευση της Θείας Μεταλήψεως.
Πρέπει όλοι μας ιεραρχία και πιστοί να πάρουμε θέση, εκτός και αν αποδεχτήκαμε τον διωγμό αμαχητί
Σπύρος
-----------------------------
πατήρ Iλαριων είπε...

Η απορία μου είναι, δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού; Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά, είχαν ασθένειες, θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους, μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους. Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία, η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους. Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή, αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια, απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!

---------------------------------------
Unexpected Opponent είπε...
O υ δ έ π ο τ ε ακούστηκε ή δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσήματος από τη θεία ευχαριστία, στη θεία ευχαριστία βρίσκεται ο Ί δ ι ο ς ο Χριστός , ο Ίδ ι ο ς ο Θεός, ο οποίος είναι π υ ρ   κ α τ α ν α λ ί σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aπόστολος των εθνών. Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β ά λ λ ο ν τ α ι από το Άγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ έ ν ε ς  σ άρ κ ε ς του Kυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησού Xριστού, είναι μ υ σ τ ήρ ι ο A σ ύ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ώ π ι ν η λογική, δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ έ ν ο μυαλό μας. Ό μ ω ς από τη σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ ή π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων.
-----------------------------------
πατήρ Iλαριων είπε...
Είμαι 89 ετών ιερέας. Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το έιτζ (AIDS) ήταν στο αποκορύφωμά του, μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε: πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω, έφερα και κουταλάκι. Εγώ του είπα, φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατέλυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα, άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει, σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο. Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια. Όσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή, γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;
____________________


Ἡ προδοσία τῆς πίστεως αἰτία τῆς λειτουργικῆς ἀπαγόρευσης ~ Ἀρχιμ Σάββα Ἁγιορείτου


 
Xρόνια πολλά και ευλογημένα για τη σημερινή μεγάλη εορτή, που είναι διπλή εορτή.Είναι εορτή της ελευθερίας μας από τον διάβολο και από την αμαρτία, γιατί η σάρκωσις Του Θεού Λόγου είναι η αρχή της σωτηρίας μας...
Και, βεβαίως, εορτάζουμε και την εθνική Παλιγγενεσία, την Επανάστασή μας κατά των Τούρκων και την απελευθέρωσή μας. Βεβαίως, για τις αμαρτίες μας πάλι σκλαβωθήκαμε και είμαστε υπόδουλοι στούς διαφόρους δικτάτορες της Ευρώπης,(...), οι οποίοι μισούν την Πατρίδα μας και ο Θεός να δώσει να μετανοήσουμε για να ελευθερωθούμε... 
Και να ζήσουμε πάλι την λειτουργική μας ζωη, όπως συνήθως. Βεβαίως, οι αμαρτίες μας και κατεξοχήν βέβαια των Αρχιερέων αλλά και των Ιερέων και του λαού μάς οδήγησαν σε αυτό το σημείο, με τα μεγάλα ατοπήματα και τις προδοσίες της πίστεως που διαπράξαμε...
Το 2016 που αναγνωρίσαμε τους αιρετικούς ως ''εκκλησίες'' και ελάχιστοι διαμαρτυρήθηκαν... 
Και  μάλιστα ακόμη πιο βαρύ το 2019, που αναγνωρίσαμε αυτήν την λεγόμενη ''εκκλησία'' που δεν είναι εκκλησία.Αυτό το συνονθύλευμα των αχειροτονήτων στήν Ουκρανία...
Και δυστυχώς  κάποιοι Αρχιερείς και Ιερείς  συλλειτούργησαν μαζί τους. Και τώρα ο Θεός, με την άπειρη δικαιοσύνη Του, τους παιδαγωγεί και δεν τους επιτρέπει να λειτουργήσουν... Όλους αυτούς τους Αρχιερείς που ενέπαιξαν τον Θεο και εμπαίζουν τον Θεο στήνοντας δίπλα τους ανθρώπους αχειροτόνητους. 
Ας παρακαλέσουμε τον Θεό να γίνει έλεος και να μας συγχωρέσει και ταπεινά παρακινούμε εαυτούς και αλλήλους εις μετάνοια, και τους Αρχιερείς μας και τους Ιερείς μας και τον λαό, ο οποίος δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά τα μεγάλα της πίστεως...
Όχι όλος βέβαια, αλλά στήν συντριπτική του πλειοψηφία. Αλλά δυστυχώς και πολλοί από τους Αρχιερείς και τούς Ιερείς. Αλλά αυτά είναι τα μεγαλύτερα ατοπήματα...
Το ατόπημα απέναντι στήν Πίστη. 
Και, βεβαίως, όταν κανείς σφάλει ως πρός την Πίστη, μετά θα σφάλει και ως πρός την ζωή. 
Ο Κύριος μας παιδαγωγεί τώρα... (επιτρέπει δηλαδή τις πράξεις των αντιχρίστων να προχωρούν και να γευθούμε τις συνέπειες της αποστασίας μας) και Τον παρακαλούμε να μας συγχωρήσει..
Έτσι ώστε να έρθει πάλι η Ανάσταση στην Εκκλησία μας και στην πατρίδα μας.

Tῷ δέ Θεῷ ἡμῶν δόξα!Ζώσα Νεκρανάσταση --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Ζούμε σε πρωτόφαντες καταστάσεις  κρίσεως της δημοσίας υγείας η οποία ευρίσκεται κατ’ εξοχήν εις την σφαίρα της δικαιοδοσίας της Πολιτείας πλην όμως η Εκκλησία επιβάλλεται ασφαλώς να συνδράμει και να ευθυγραμμισθεί προς τις υποδείξεις με σκοπό την θωράκιση της δημόσιας υγείας και της επιτακτικής λήψεως δραστικών μέτρων δια την αντιμετώπιση της ταχείας μεταδόσεως της νόσου.
---------------------------------
Eυαγγελιον Iωαννου είπε...
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ

Ὅλοι γνωρίζουμε τό πόσο ταπεινώθηκαν οἱ Ἀπόστολοι γιά τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου. Λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι» (Β´ Κορ. δ´ 12,13). Δηλαδή, μᾶς βρίζουν καί μεῖς τούς εὐλογοῦμε, μᾶς καταδιώκουν καί μεῖς τούς ἀνεχόμεθα, μᾶς δυσφημοῦν καί μεῖς ἀπαντοῦμε μέ γλυκά λόγια. Γίναμε σάν καθάρματα καί τελευταῖοι τοῦ κόσμου, ἀποσπόγγισμα ἀκάθαρτο στά μάτια ὅλων ἕως τήν στιγμή αὐτή. Τί ταπείνωση! Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ὅσιος Ἡσαΐας εἶπε: «Ὅποιος ἔχει ταπείνωση, δέν ἐνδιαφέρεται γιά τόν χλευασμό, πού τοῦ κάνουν οἱ ἄνθρωποι. Ἐπειδή τά ἴδια τά ἁμαρτήματά του, καθώς ἔρχονται στήν μνήμη του, γίνονται πανοπλία καί τόν προφυλάσσουν ἀπό τήν ὀργή καί τήν ἀνταπόδοση-ἐκδίκηση, γιά νά ὑποφέρη ἀγόγγυστα ὅσα τοῦ συμβαίνουν». Ἐπίσης ὁ Ὅσιος Νεῖλος εἶπε: «Μακάριος εἶναι ὁ Μοναχός ὅπου λογαριάζει τόν ἑαυτό του σάν κατακάθι ὅλων».

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ -- π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

-------------------------------

Unexpected Opponent είπε...
Bιβλιο με τίτλο ο Oικουμενισμος δίχως μάσκες, των εκδόσεων Ορθόδοξου Tύπου. To περιεχόμενό του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό  με διαχρονική α ξ ί α .

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ (Aθωνικά άνθη)

«Φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος». Προσευχή Αγ. Γρ. Παλαμά.

Δια την σημερινήν εποχήν, η προβολή της Θεολογίας του αγίου Γρηγορίου, δημιουργεί ένα προβληματισμόν δια την εκπροσωπούσαν σήμερον την Θεολογίαν τάξιν και αυτομάτως συνιστά εν Ορθόδοξον αίτημα και ένα ορθόδοξον σκοπόν. Το αίτημα ως αφετηρίας της Θεολογίας και τον σκοπόν, ως οικείωσιν των επαγγελιών του Ι. Ευαγγελίου. Διότι, ομολογουμένως, η πορεία της Θεολογίας μας σήμερον, πόρρω απέχει από του να είναι ορθόδοξος, τόσον κατά την εφαρμογήν των Ορθοδόξων αιτημάτων, όσον και δια την ενατένισιν και εξάντλησιν των δυνατοτήτων του ανθρώπου της Χάριτος, μέχρις αυτής της θεώσεως, η οποία αποτελεί επηγγελμένον και υποχρεωτικόν αγαθόν. Τι είναι ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς; Ποία η Θεολογία του;

Ύμνοι Τριωδίου -- Orthodox Hymns


Τη ΛΑ΄ (31η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΥΠΑΤΙΟΥ Επισκόπου Γαγγρών.

Υπάτιος, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τζ΄ - τλζ΄ (307 – 337), υπήρξε δε εις εκ των τριακοσίων δεκαοκτώ Θεοφόρων Πατέρων των εν Νικαία το πρώτον συνελθόντων, εν έτει τκε΄ (325). Πατρίς τούτου υπήρξεν η Κιλικία της Μικράς Ασίας, εγένετο δε Επίσκοπος της πόλεως Γάγγραι της Παφλαγονίας. Λόγω δε της εναρέτου και ενθέου πολιτείας του μεγάλα ετέλεσε θαύματα και πολλά πλήθη εκ των απίστων προσέφερεν εις τον Χριστόν, οίκον δε κατασκευάσας υπεδέχετο τους εκ του γένους αυτού προστρέχοντας προς αυτόν.

Ανοικτή επιστολή προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως


Σακελλαροπούλου: Ο αιφνιδιασμός Μητσοτάκη, το παρασκήνιο της ...
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ:
1. Εξοχότατη Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Αικατερίνα Σακελλαροπούλου.
2. Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
                                    Πάτρα, 29.3.2020
-Πες μου παππού μου, Ηρόδοτε, ποια είναι τα θεμέλια για ένα Έθνος;
-Παιδί μου, το όμμαιμον, το ομόγλωσσον, το ομότροπον και το ομόθρησκον (Ηροδότου Ιστ. 8. 144. 2).


Κυρία Πρόεδρε,
Με μεγάλη προσοχή παρακολούθησα το μήνυμά σας για την Εθνική μας Παλιγγενεσία που απευθύνατε στον απόδημο Ελληνισμό. Έμεινα δε έκπληκτος με μια τοποθέτηση, η οποία κατά τη γνώμη πολλών ιστορικών είναι εσφαλμένη -εύχομαι να παρεισέφρησε στο μήνυμά σας εκ παραδρομής. Συγκεκριμένα αναφέρατε: «Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς,  τους απόδημους Έλληνες, για πρώτη φορά από την έναρξη της θητείας μου, με αφορμή την εθνική μας επέτειο. Στις 25 Μαρτίου του 1821, οι Έλληνες επαναστάτησαν για να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό, να ανακτήσουν την πολύτιμη ελευθερία τους και να οικοδομήσουν ένα σύγχρονο, ελεύθερο και δημοκρατικό κράτος,  ακολουθώντας το παράδειγμα της αμερικανικής και της γαλλικής επανάστασης».
            Άραγε, οι σκλαβωμένοι Έλληνες επαναστάτησαν επειδή μιμήθηκαν την αμερικανική και τη γαλλική επανάσταση; Εάν δεχθούμε τον παραπάνω ισχυρισμό, σημαίνει πως από την πτώση της Πόλεως (1453) μέχρι την έναρξη της Επανάστασης (1821) οι Έλληνες δεν είχαν εξωγενή πρότυπα επαναστάσεων και επομένως για τέσσερις αιώνες δεν έκαναν καμμία μικρή ή μεγάλη κίνηση για αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Όμως, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Οι πάντες –επαΐοντες και μη– γνωρίζουν πως κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας είχαμε δεκάδες επαναστατικά κινήματα. Επομένως, ποιες ξένες επαναστάσεις και  ξένα κινήματα μιμήθηκαν οι προσπάθειες των Ελλήνων για Εθνική Ανεξαρτησία που προηγήθηκαν του 1821;
---------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐξαιρετική ἡ ἐπιστολή τοῦ κ. Ἀντωνοπούλου, πού ἐξευτελίζει τούς ἐθνομηδενιστάς, στούς ὁποίους, δυστυχῶς, ἔχουν περάσει ὅλες οἱ ἐξουσίες. Ἄραγε ὁ κόσμος ὄντως τούς ψηφίζει ἤ αὐτό ἀποτελεῖ «κατόρθωμα» τῆς Singular Logic; Κύριος γνωρίζει... Πάντως, εἶναι δύσκολον νά πιστεύσῃ κανείς ὅτι οἱ Σιωνισταί, πού ἐλέγχουν τόν Πλανήτην, θά ἄφηναν στήν «βούλησιν τοῦ λαοῦ» τίς ἐκλογές τῶν «κυβερνήσεων».

Ευγενία Ξεφτέρη Το τραγούδι του Καραϊσκάκη


Κοινωνική κουζίνα -- "Ο άλλος άνθρωπος"

Αν ξέρετε ανθρώπους που πεινάνε, έχουν οικονομικό πρόβλημα ή βλέπετε άπορους όταν βγαίνετε για δουλειά να τους ενημερώσετε πως κάθε μέρα μπορούν να τρώνε στον Κεραμεικό, Μ. Αλεξάνδρου 122 απ' την κοινωνική κουζίνα
"Ο άλλος άνθρωπος".
Παίρνουν το φαγητό απλά απ' έξω απ' τον χώρο τους εκεί σε πακέτο, τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής κατά την παρασκευή του.
Επίσης όποιος επιθυμεί να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια μπορεί να κάνει παραγγελία σε σουπερμάρκετ μέσω ίντερνετ με παράδοση στο χώρο της κοινωνικής κουζινας και με τηλέφωνο επικοινωνίας "ο Άλλος Άνθρωπος" 6940882355.
Οι ανάγκες είναι:

Τὸ ἀσκητικὸν βίωμα εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΟΣ -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὦ, αἱρετικοί τῆς Δύσεως, καρδιές ἀπολιθωμένες! Ἀγγίξτε καί ἐσεῖς μέ τό μέτωπο ἤ τό στόμα, τό ἱμάτιο τουλάχιστον Ἐκείνου, ἔστω τό Σταυρό Του, τίς εἰκόνες Του, τούς τοίχους τοῦ ναοῦ Του ἤ ὁτιδήποτε εἶναι δικό Του καί θεραπευθεῖτε ἀπό τή σκέψη σας, τήν ὀλιγοπιστία καί τήν ἀπόκρυφη ἀπιστία σας. Ὀνομάστε μας —ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους—ὅπως θέλετε, μόνο μή ἐξισώνετε τό Εὐαγγέλιο μέ τά ἄλλα βιβλία, τούς νόμους καί τίς θρησκεῖες, μέ τίς φιλοσοφίες, γιατί τέτοιο δέν εἶναι καί οὔτε μπορεῖ νά γίνει», γράφει στά ἐμπνευσμένα κείμενά του ὁ μεγάλος νεώτερος θεολόγος καί ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ἐπίσκοπος Ἀχρίδος. Οἱ Δυτικοί —Παπικοί καί Προτεστάντες— ἔχουν τόσο ἐκκοσμικεύσει τή χριστιανική τους πίστη καί ζωή, ὥστε τήν κατάντησαν σκιά καί γελοιογραφία! Ὁ χριστιανισμός τους εἶναι τόσο «συσχηματισμένος» μέ τόν «κόσμο», ὥστε τόν ἔχουν κάμει κακέκτυπο καί παραποιημένο. «Τήν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καί Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἀρνούμενοι» (Ἰούδα 4).

Εφημερίς «Ορθόδοξος Τύπος»: Αυτοί που αντιστέκονται είναι λίγοι.

…ο φύλαξ της Ορθοδοξίας πιστός λαός δεν αντιστέκεται. Αυτοί που αντιστέκονται είναι λίγοι. Οι πολλοί είναι αδιάφοροι ή έχουν εσφαλμένη ιδέα, ότι μόνον την ψυχή μας πρέπει να αγωνιζώμαστε να σώσωμε. Τι κάνουν οι άλλοι και μάλιστα οι κληρικοί, δεν είναι δική μας δουλειά να τους κρίνωμε. Έτσι λένε και καθησυχάζουν. Με τέτοια νοοτροπία και χωρίς αντίσταση το κακό θα εξαπλώνεται ως γάγγραινα. Οι οικουμενιστές θα επιβάλλουν τη θέλησή τους παντού και οι λίγοι πιστοί θα υβρίζωνται ως ταλιμπάν, ως μικρόνοες, ως φανατικοί και άνθρωποι του μίσους, ως γραφικοί κλπ. Και ου θαυμαστόν: «Ει τον οικοδεσπότην Βεελζεβούλ εκάλεσαν, πόσον μάλλον τους οικιακούς αυτού»;

«Πολεμούμεν εναντίον της τυραγνίας» -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Έγραψε ο όντως σοφός Γέρος του Μοριά: «Ο κόσμος μάς έλεγε τρελούς. Εμείς αν δεν ήμεθα τρελοί, δεν θα εκάναμεν την Επανάστασιν, διότι ηθέλαμεν συλλογισθεί πρώτον δια πολεμοφόδια, καβαλαρία (ιππικό), πυροβολικό μας, πυριτοθήκες μας, τα μαγαζιά μας, ηθέλαμεν λογαριάσει την δύναμη μας, την τούρκικη δύναμη (…) Κάθε Έλληνας είχε τα καπρίτσια του και έπρεπε να κάνει κανείς δουλειά με αυτούς άλλον να φοβερίζει, άλλον να κολακεύει κατά τους ανθρώπους».
   Ανταγωνίζεται τον σοφό πολεμιστή ο μαχητής ποιητής με το εγερτήριο σάλπισμά του:
-----------------------------------

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


Θ. Κολοκοτρώνης: «Παναγία μου, βοήθησε και τούτην την φορά τους Έλληνες διά να εμψυχωθούν»
Μακρυγιάννης: «Κι' αν πεθάνωμεν πεθαίνομεν δια την Πατρίδα μας, δια την Θρησκείαν»
Ἀ. Παπανδρέου πρός Ἀδαμάντιον Πεπελάσην, Διοικητήν τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης, διωρισμένος ἀπό τόν Ἀνδρέαν Παπανδρέου, ὅταν ὁ Ἀ. Πεπελάσης αρνήθηκε νά δώσῃ ἕν δάνειον, τό ὁποῖον ἐθεώρησε κακόν: «Καλά δέν ἀντιλήφθηκες ὅτι σέ διωρίσαμε γιά νά ὑπηρετῇς τήν οἰκογένεια Παπανδρέου; ... Ὅσον εἶσαι μαζί μας, θά κάνῃς τή δουλειά τῆς οἰκογένειας Παπανδρέου!!!»
Βαρθολομαῖος: «Δυστυχῶς, οἱ δύο λαοί [σ.σ. Ἕλληνες καί Τοῦρκοι] διέκοψαν τήν ὑπέροχον συμβίωσιν τῶν 400 χρόνων ὅταν ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι τό 1821 καί δημιούργησαν τίς γνωστές προστριβές»!
Κ. Σημίτης: «νά καῇ ἡ Ἑλληνική Σημαία»!
ΓΑΠ: «κυβερνῶ μία διεφθαρμένη χώρα»!
Τσίπρας: «Ἔχει καί ἡ θάλασσα σύνορα καί δέν τό ξέραμε;»
Μητσοτάκης: «Ὁ νατιβισμός πρέπει νά καταπολεμηθῇ», «Δέν φοβᾶμαι τό μπόλιασμα τῆς κοινωνίας μας μέ τούς μετανάστες... εἶμαι ὑπερήφανος ὅταν πηγαίνω σέ παρελάσεις καί βλέπω μιά κοινωνία ἡ ὁποία μετατρέπεται σέ πολυπολιτισμική σιγά-σιγά»!

Αὐτούς τούς ἄρχοντες ἐπιλέγουν σήμερα οἱ «ἕλληνες». Ὑπάρχει μέλλον γιά τήν Ἑλλάδα;

Τό 2002, ὁ τότε «πρωθυπουργός» Κωνσταντῖνος Σημίτης (κατ' ἄλλους, Ἀαρών Ἀβουρί) εἶπε καί τό ἑξῆς φοβερόν: ὅτι ἡ στρατιωτική δικτατορία «συνδέθηκε μέ τήν γελοιότητα τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ»! Πρός τιμήν της, ἡ ἐφημερίς «Ὀρθόδοξος Τύπος» (14-6-2002, σελ. 2) κατήγγειλε τόν κ. Σημίτην δι' αὐτήν τήν ἐξύβρισιν τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ. Βλ. καί https://www.dimokratianews.gr/content/102388/skeletoi-sto-arheio-toy-simiti

Γέρων Σάββας Λαυριώτης: για Κορωνοϊο, Κλείσιμο Ναών, Θεία Κοινωνία, Χάραγμα, Αντίχριστο

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=15320

“Thus, you will be saved by the pandemic” The orders of the Virgin for the elimination of the Covid 19; her miraculous appearance to a nun of Lady Saidnaya”s covent in Syria


On Sunday night, the official fb account of the Greek Orthodox Monastery of Holy Mother Saidnaya located in Damascus countryside in Syria, announced a great miracle and appearance of Virgin Mary, associated with the covid 19 pandemic.
A nun from Egypt called one of the sisters of the Covent of the Lady Saidmaya and told her what had happened to her.Τhe nun from Egypt said:
-------------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Το ζήτημα δεν είναι ο κοροναϊός. Το ζήτημα είναι οι αιρέσεις και η αποστασία που επέτρεψαν τον κοροναϊό.
Όσο δεν διορθωνόμαστε, το να φύγει ο κοροναϊός είναι ζημιά στην ψυχή μας, διότι τώρα όσοι τουλάχιστον έχουμε επίγνωση της κατάστασης, θέλουμε δε θέλουμε είμαστε σε συναγερμό.
Ο κοροναϊός είναι ευλογία, οι ψευτο-δεσποτάδες των αιρέσεων είναι η αλογία.

«Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα»! – Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομοτ. Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η τελευταία πορεία του Κυρίου με τους μαθητές του στα Ιεροσόλυμα ήταν πορεία, μάλλον ανάβαση, στο μαρτύριο· στο σταυρικό πάθος με τέρμα την Ανάσταση! Ο λόγος Του προς τους μαθητές Του σαφής και ξεκάθαρος· «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται τοις αρχιερεύσι… και κατακρινούσιν αυτόν θανάτω… και αποκτενούσιν αυτόν, και τη Τρίτη ημέρα αναστήσεται»! Η ψυχολογία των μαθητών, κατά την πορεία αυτή, ήταν φορτισμένη με συναισθήματα θάμβους, μπροστά στην αποφασιστική και ακτινοβολούσα ακάθεκτη διάθεση θυσίας, μορφή του Διδασκάλου, αλλά και φόβου, για τα μελλούμενα να συμβούν εκεί. Σε μια τέτοια κατάσταση αγωνίας και προβληματισμού των μαθητών, συνέβη το αναπάντεχο και γι΄ αυτό απίστευτο. Δυό μαθητές του Χριστού, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αξιώνουν πρωτεία καθέδρας και δόξης, πλησίον, του, όπως ενόμιζαν, θριαμβευτού στα Ιεροσόλυμα Κυρίου.

Μ.Μ.Ε : «Βούς επί γλώσση μέγας» --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

«Έλληνες όταν εμβήκαμεν εις το μέγα τούτο στάδιον εκηρύξαμεν ενώπιον του Θεού και ανθρώπων την σταθερά μας απόφασιν, την οποία εβεβαιώσαμεν με δημοσίους όρκους και καθιερώσαμεν με τόσας θυσίας και αίματα. Ας δείξωμεν και πάλιν, ότι είμεθα χριστιανοί, ότι είμεθα Έλληνες, πιστοί εις τον όρκον μας, σταθεροί εις την απόφασή μας προτιμώμεν να καταβώμεν εις τάφους, χριστιανοί και ελεύθεροι, παρά να ζήσωμε σκλάβοι, χωρίς θρησκείαν, χωρίς πατρίδα χωρίς τιμήν, χωρισμένοι των συγγενών και Φιλτάτων»
( Προκήρυξη της Γ’ Εθνοσυνελεύσεως εις την Τροιζήνα).

Είναι ψηλαφητό τοις πάσι, ότι εξ αφορμής του φονικού ιού, έχουμε ήδη υποστεί μία μορφή συρρικνώσεως των θεμελιωδών μας ατομικών δικαιωμάτων αλλά και ελευθεριών, πλην όμως, καλόπιστα αποδεχόμεθα ότι τούτο συντελείται, χάριν προασπίσεως του γενικού συλλογικού συμφέροντος, ως αλλαχού και παρ’ ημίν, διότι καθίσταται πλέον η προστασία της δημοσίας υγείας ως μείζονα προτεραιότητα.

Οικουμενισμός: το βδέλυγμα της ερημώσεως


Παράνοια ἤ ὄντως σφάλλω καί δέν καταλαβαίνω γιατί; -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Αναθέματα κατά του Επιφανίου Ντουμένκο και της «Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας» από τον π. Ματθαίο Βουλκανέσκου
28-3-20 https://katanixi.gr/2020/03/29/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd/
Ὁ π. Ματθαῖος μνημονεύει τόν Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος μνημονεύει τόν Ἱερώνυμον, ὁ ὁποῖος μνημονεύει τόν Ἐπιφάνιον. Συνεπῶς, τό «ἀνάθεμα» θά εἶχεν ἔννοιαν μόνον ἄν ὁ π. Ματθαῖος ἦτο ἀποτειχισμένος, τοὐτέστιν ἄν εἶχε διακόψει πᾶσαν κοινωνίαν μέ ὅσους -- ἀμέσως ἤ ἐμμέσως -- μνημονεύουν τόν Ἐπιφάνιον. Ἐξ ὅσων γνωρίζω, αὐτό δέν συμβαίνει, ὁπότε τό «ἀνάθεμα» δέν ἔχει ἔννοιαν. Σφάλλω;
--------
Εἶπα κι ἐγώ! Δεῖτε τήν συνέχειαν τῆς παρανοίας:

Δέν θά πεῖτε τό γιατί; Ἀναιτιολόγητος ἀπάντησις πουθενά δέν μετράει.
·   

Δεν θα ανοίξουμε διάλογο για τα αυτονόητα. Αν παρακολουθείς Κατάνυξη, είναι αυτονόητα. Αν όχι, άρχισε να μελετάς και σε κανα εξάμηνο τα ξαναλέμε.
------------------------------
Σχόλιο του Σταύρου Τ.
Kαραγκιοζ μπελτέ, αλλά τα πρόβατα τρέχουνε πίσω τους κι αντί να κάνουνε μπε, ειρωνεύονται κιόλας

Monk from Mount Athos infected with coronavirus

A monk from Mount Athos infected with the coronavirus is hospitalised at the “AHEPA” University General Hospital of Thessaloniki.

The monk has been living to a large monastery of Mount Athos and had reportedly travelled to England along with a delegation of the monastery. Other monks in the same monastery have the same symptoms and, therefore, they remain in quarantine in their cells. It is the first recorded case on Mount Athos that closed its gates to pilgrims a week ago due to the coronavirus.

An Italian pilgrim had also suspicious symptoms while he was at the Hilandar Monastery a few days ago. He was also transferred to the same hospital, where he was found to have common flu.

https://orthodoxtimes.com/monk-from-mount-athos-infected-with-coronavirus/

Ενημέρωση

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ὁ ΕΜ ξαναχτύπησε στήν ΟΦ (https://orthodox-voice.blogspot.com/2020/03/to-30.html), ὁπότε ἔχω καί πάλι τό ἴδιο πρόβλημα πού εἶχα πρίν ἀπό μερικές ἑβδομάδες: οὔτε δύναμαι νά διαλεχθῶ μαζί του, καθότι τό βρίσκω χωρίς κανένα ἀπολύτως νόημα, ἀλλ' οὔτε καί νά τό ἀντιπαρέλθω, ὑποκρινόμενος ὅτι δέν βλέπω τίς ὕβρεις καί τίς συκοφαντίες του ἐναντίον μου. Ἡ ἀρίστη λύσις εἶναι, βεβαίως, ἡ ἀποχή μου ἀπό τό ἱστολόγιον, Πρός τό παρόν, ὅμως, οὔτε καί αὐτό μπορῶ νά κάνω, καθότι εἰς ἄλλην ἀνάρτησιν τῆς ΟΦ ἐζήτησα ἀπό τόν «Β τ λ» νά μοῦ θέσῃ ζητήματα ἐπί τῶν ἄρθρων μου καί νά τοῦ ἀπαντήσω. Ἀφοῦ γίνει αὐτό, κατόπιν παραιτοῦμαι διά παντός ἀπό ὅποιοδήποτε ἱστολόγιον ἐμφανίζεται ὁ ΕΜ.

Ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ
Δ.Χ.
-------------------------------
Σχόλιο του Σταύρου Τ.

Ω ρε ψυχασθένεια που κυκλοφορεί...

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ


Τη Λ΄ (30η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ του Συγγραφέως της Κλίμακος.

Ιωάννης ο Όσιος Πατήρ ημών ο Σιναϊτης, ο αποκαλούμενος της Κλίμακος, υπήρξε μέγας Ασκητής και ασκητικός συγγραφεύς ακμάσας κατά τον ΣΤ΄ (6ον) μετά Χριστόν αιώνα.

Γρηγορείτε!

OXI στη μουσουλμανοποίηση της Ορθόδοξης Ελλάδος μας. ΝΑΙ στον αγώνα εναντίον του ουνιτισμού μας!
Γρηγορείτε, μη καθεύδετε άλλο! Στερεωθείτε! Μη σας εμπαίζουν τα κύματα της απιστίας και της διαφθοράς. Ανδρίζεσθε κι αντισταθείτε. Το κακό είναι τόσο θρασύδειλο. Γίνετε ρωμαλέοι και στιβαροί… Γρηγορείτε, να μείνουν άγρυπνα τα όνειρά σας κι ακηλίδωτη η ψυχή σας. Να φράξουμε με τα χέρια μας τα μονοπάτια της απωλείας. Να οργώσουμε με τα πόδια μας την άγονη γη… Αν λυγίσουμε προσευχόμενοι τα γόνατα και τις καρδιές, θα κερδίσουμε τη μάχη! Γρηγορείτε, κι αρχίστε σήμερα, τώρα, όχι αύριο. Όλοι φυλάμε Θερμοπύλες. Ίσως δεν θα γράψουμε όλοι ιστορία. Μα θα γραφούν οι συνέπειες της ζωής μας. Κι αν είμαστε αδύνατοι, τους αδύνατους ο Κύριος τούς κάνει δυνατούς. Γι΄ αυτό δεν δειλιάζει ο αγωνιστής. Δε ραγίζει μέσα του η ευσέβεια κι η ελπίδα. Η λαμπάδα καίγεται κι αφήνει το φως της να διεισδύει παντού. Αν δεν καείς εσύ, αν δεν καούμε εμείς, ποιος τότε θα γίνει φως για τον κόσμο; ΕΛΛΗΝΕΣ! Όρθιοι, Άγρυπνοι, Τολμηροί! Δεν υπάρχουν περιθώρια. Οι καμπάνες κτυπούν. Το εγερτήριο σάλπισμα ηχεί. Οι σειρήνες σφυρίζουν… Βαρύτατο χρέος έχουμε έναντι των προγόνων μας, των Αγίων και Μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Αν έτσι πορευθούμε, ο Θεός θα μας βγάλει από την κρίση. Και θα μας ευλογήσει, και η Ελλάς θα ζήσει. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Κάποιοι ηγούμενοι επί αγίου Θεόδωρου, έχοντες τα μοναστήρια τους και μνημονεύοντες των αιρετικών, ενόμιζον, ότι πράττουν έργον θεάρεστον και διακριτικόν, προς τους οποίους έγραψε ο Όσιος Πατήρ:

«και τώρα δέξαι μου, τιμιώτατε πάτερ, ομιλούντα πιο ελεύθερα. Δέν τυγχάνει εκτός ευθύνης, το να συλληφθής, δηλαδή άπό ανθρώπους τού βασιλέως και να παραμείνης παρά ταύτα ελεύθερος... Εάν η οσιότις σου ουδέν έπαθε εκ των ανωτέρω (των βασάνων δηλαδή που ύπεβάλοντο οι πιστοί), μετά τήν σύλληψιν, συγχώρα με, αλλά έπλανήθης αδελφέ. Και μή μου δικαιολογήσαι, πως διατηρείς ασφαλείς τας εκκλησίας και τάς άγιογραφίας των ναών, ώς καί τό μνημόσυνον του πατριάρχου. Τα παρόμοια και άλλοι πεπτωκότες φλυαρούσιν. Τα ανωτέρω δεν δύνανται να διατηρηθούν, εκτός, εάν εγένετο προδοσία της ορθοδόξου ομολογίας. Διότι σε παρακαλώ, ποια η ωφέλεια, όταν εμείς που λεγόμεθα και είμεθα ναός του Θεού, έχουμε καταστραφή (δια της μη ομολογίας), με το να περιποιούμεθα άψυχους ναούς;... Αλλοίμονον, άλλοι να αποθνήσκουν, άλλοι να εξωρίζονται, άλλοι να μαστιγώνονται, άλλοι να φυλακίζωνται, άλλους να φιλοξενούν τα όρη, αι ερημίαι, οι βράχοι και τα σπήλαια, και εμείς διαμένοντες στα σπίτια μας να νομίζωμεν, ότι θα παραμείνωμεν αβλαβείς. Ουδόλως...».Ταύτα είπα από αγάπη προς σε και ως υπενθύμισιν, ότι οι τα τοιαύτα πράττοντες είναι άξιοι τιμωρίας...».

(P.G.99,1365 AC).

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΕΔΕΣΣΗΣ κκ ΙΩΗΛ. -- Του αδελφού μας Ιουστίνου

Σεβασμιώτατε,

σας απευθύνω αυτή την επιστολή με το θάρρος ενός ορθοδόξου χριστιανού, που είχε παλιά την ευλογία να παρευρεθεί στην ολονυκτία του ιερού μνημοσύνου, λίγο πριν την αγιοκατάταξη, του Αγίου γέροντος Παϊσίου. Εκεί τότε είχατε έρθει και εσείς μαζί με τον μητροπολίτη Ελβετίας Δαμασκηνό, ο οποίος αμέσως μετά το μνημόσυνο εκοιμήθη αιφνιδίως. Αυτό το ενθυμήθηκα διαβάζοντας την δημόσια δήλωση που εκάνατε προσφάτως και στην οποία αναφερθήκατε στους λόγους που σας ανάγκασαν να σταματήσετε τις ιεροπραξίες και να κλειδώσατε τις εκκλησίες.

Μου έκανε, σεβασμιώτατε, ιδιαίτερη εντύπωση η παραδοχή σας  «ημάρτομεν και ηνομήσαμεν» και, ότι αναγνωρίσατε πως η αναστολή των ιεροπραξιών η οποία, εν μέσω μάλιστα της μεγάλης και αγίας Τεσσαρακοστής,  επεβλήθη από την Πολιτεία,  οφείλεται στο ότι, «πληρώνουμε το επιτίμιο για τις αμαρτίες μας». Δηλώσατε μάλιστα ευθαρσώς, ότι « δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η θεία κοινωνία  μολύνει» και ότι κάθε αντίθετη προς την θέση αυτήν αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος.

« Ναρκισσισμὸς ἢ ἔρως ᾿Ορθοδοξίας; »* -- Τοῦ αειμνήστου Ανδρέου Θεοδώρου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Αθηνών

Το 1988 ὁ οἰκουμενιστὴς μητροπολίτης Περγάμου κ.᾿Ιωάννης (Ζηζιούλας) ἐχαρακτήρισεν ἀσεβῶς τὴν ῎Αχραντον Νύμφην τοῦ Χριστοῦ, τὴν ῾Αγίαν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν, ὡς «ναρκισσευομένην»1. Παραπέμποντες εἰς τὸ ἄρθρον μας: «῾Η ῾῾βαπτισματικὴ θεολογία᾿᾿ τῶν Οἰκουμενιστῶν — ῾Ετέρα μορφὴ τῆς προτεσταντικῆς ῾῾θεωρίας τῶν κλάδων᾿᾿» 2, ὅπου ἀσχολούμεθα ἰδιαιτέρως μὲ τὴν θεολογίαν τοῦ οἰκουμενιστοῦ αὐτοῦ ἀρχιερέως, δημοσιεύομεν τὸ παρὸν λίαν εὔστοχον ἄρθρον τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ, πρὸς συνειδητοποίησιν τῆς πτώσεως τοῦ Περγάμου ᾿Ιωάννου καὶ τῶν ὁμοφρόνων του Οἰκουμενιστῶν.

* * *
Από ὀρθοδόξους οἰκουμενιστὲς ὁ ὅρος «Ναρκισσισμὸς»3 ἀποδίδεται περιφρονητικὰ σὲ συντηρητικοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι βλέπουν ὑπόπτως καὶ ἐπικρίνουν τὶς σύγχρονες οἰκουμενιστικὲς διασυνδέσεις τῆς ᾿Ορθοδοξίας μετὰ τῶν ἑτεροδόξων ὁμολογιακῶν κοινοτήτων καὶ «ἐκκλησιῶν», αὐτοὶ ἐμμένοντες προσηλωμένοι στὰ πάτρια ἤθη καὶ τὰ δόγματα τῆς ᾿Ορθοδόξου Καθολικῆς ᾿Εκκλησίας. Ο όρος προέρχεται ἀπὸ τὸν μυθολογούμενο Νάρκισσο, ποὺ ἦταν γιὸς τοῦ Κηφισοῦ καὶ τῆς νύμφης Λειριώπης, γεννηθεὶς στὶς Θεσπιὲς τῆς Βοιωτίας.

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ


Το αλάνθαστο κριτήριο -- Αλεξάνδρου Καλόμοιρου

Μέσα στό χάος και την υποκρισία του σύγχρονου κόσμου δεν είναι εύκολο να διακρίνη κανείς την Εκκλησία του Χριστού και να την πλησιάση. Γιατί δεν αρκεί να ονομάζεται Ορθόδοξη μια Εκκλησία για να είναι και στην κυριολεξία. Η αποστασία δυστυχώς υπάρχει και κάτω από το τυπικώς ορθόδοξο ράσο, και κάτω από τους ορθόδοξους θόλους, και μέσα στον θρησκευτικό λαό. Αυτό εξ άλλου δεν είναι κάτι το καινούργιο· το εγνώρισε η Εκκλησία από τα πρώτα της βήματα. Μόνο που τώρα έχει πάρει απίθανες διαστάσεις.
Την Εκκλησία πρέπει να μάθουμε να την διακρίνουμε πίσω από τα φαινόμενα. Φαινομενικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία επικρατεί σήμερα η σύγχυσις και το χάος. Ο καθένας, εγγράμματος ή αγράμματος, πιστός ή άπιστος έχει και μια δική του εκδοχή για το τι είναι Ορθοδοξία ή Χριστιανισμός, και αυτή την εκδοχή την υποστηρίζει με φανατισμό.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ - ΠΑΤΕΡΕΣ Ι.Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ


Τη ΚΘ΄ (29η) Μαρτίου, ο Όσιος Πατήρ ημών και Ομολογητής ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Επίσκοπος Κίου της Βιθυνίας εν ειρήνη τελειούται.

Ευστάθιος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών και Ομολογητής, αποτινάξας αφ’ εαυτού τον κόσμον και τα εν τω κόσμω, ως φορτίον βαρύ, έγινε Μοναχός και τον ζυγόν του Χριστού φέρων επι των ώμων του, αόκνως εποίει τας εντολάς Αυτού και επεμελείτο της σωτηρίας της ψυχής του. κατόπιν δε εχειροτονήθη και Ιερεύς, πεισθείς εις τας πολλάς προς αυτόν παρακλήσεις του λαού. Ηυχαρίστει δε πάντοτε τον Θεόν, προς τον οποίον είχε πίστιν αδίστακτον· είχεν αγάπην εις όλους ανυπόκριτον· ήτο διδακτικός, ταπεινός, συμπαθής, ελεήμων, ζηλωτής καλών έργων.

Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης επικρίνει δριμέως τους Αγιορείτες που συμβιβάσθηκαν με τον Οικουμενισμό και μνημονεύουν τον αποστάτη της Ορθοδοξίας Βαρθολομαίο.

Όσοι Μοναχοί εξέπεσαν από την αντίσταση κατά της αιρέσεως και συμβιβάσθηκαν, επικρίνονται δριμέως ως παράδειγμα απωλείας
Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης επικρίνει δριμέως τον Ηγούμενο Θεόφιλο που προτίμησε, και μάλιστα σε χρόνο υφέσεως του εικονομαχικού διωγμού, να επιστρέψει για δεύτερη φορά με τους Μοναχούς του στο Μοναστήρι, συγκαταβαίνοντας στην αίρεση, παρά να διώκεται μακριά από το Μοναστήρι του, όπως τόσοι άλλοι Ορθόδοξοι:

 «Γιατί δεν νουθέτησες όλους να διώκονται μαζί σου με τον ίδιο τρόπο ή, αν δεν ήθελαν, γιατί δεν τους εγκατέλειψες ως μισοχρίστους, ως φιλοσάρκους, ως απειθείς, και όχι ως τέκνα; Έτσι θα επανόρθωνες και την [προηγούμενη] ήττα σου και θα γινόσουν χρηστό υπόδειγμα στους υφισταμένους, στην δε Εκκλησία του Χριστού θα φαινόσουν οικοδομή, αντί για την προηγούμενη κατεδάφιση [...] Χάρις σ' αυτό, λένε, [την υποχώρηση] και οι αδελφοί σώθηκαν και οι ναοί ανέγγιχτοι. Τι πώρωση! Τι θεομαχία! Ο Χριστός δεχόταν άρνηση, καθώς η Εικόνα Του αθετείτο, και η Θεοτόκος και όποιος άλλος Άγιος· και δια τούτο ο Αρχιερεύς ήταν υπό διωγμόν, Επίσκοποι υπό περιορισμό και Ηγούμενοι το ίδιο, Μοναχοί και Μοναχές, λαϊκοί και λαϊκές, άλλοι υφίσταντο κτυπήματα, άλλοι ήταν υπό φρούρηση, άλλοι πέθαιναν από την πείνα, άλλους τους εξέσχιζαν, άλλοι ήταν στις θάλασσες, άλλοι θανατώνονταν, άλλοι εκρύπτοντο, άλλοι δραπέτευαν. Γεμάτες οι ερημιές και τα σπήλαια, γεμάτα τα όρη και οι κοιλάδες: σάρκες κομμένες, αίματα να τρέχουν, όλη η γνωστή μας οικουμένη να "κουδουνίζει" από το διωγμό, ολόκληρη η υφήλιος σαν να λέμε να στενάζει και να καταθρηνεί και συ, τρισάθλιε, ενέδωσες στην ψυχοφθόρα κοινωνία [με την αίρεση] και παραμένοντας στο "ολετήριον"  (διότι έτσι είναι, και όχι μοναστήριον) λέγεις ότι είσαι καλά και κοροϊδεύεις τους Χριστοφόρους, ή μάλλον τον ίδιο τον Χριστό, χάριν του οποίου εκείνοι πάσχουν. Ποιόν Ναό διέσωσες, αφού μόλυνες τον Ναό του Θεού, τον εαυτό σου; Ποιούς αδελφούς προφύλαξες, αφού διεφθάρησαν από την κοινωνία με σένα, έστω και μόνο με τα [κοινά με την αίρεση] φαγητά; Είσαι σκάνδαλο του κόσμου, υπόδειγμα αρνήσεως, προτροπή απωλείας, σάρκα και όχι πνεύμα, σκοτιστής και όχι φωτιστής. Η ίδια η αλήθεια τα φωνάζει αυτά προς αυτούς που έτσι ασεβούν. Τους οποίους, αν δεν μετανοήσουν που έκαναν επιλογή τέτοιας αθεΐας, δεν πρέπει να τους νομίζει κανείς Χριστιανούς».

Ο Μέγας Αθανάσιος απαντά στην ερώτηση

"Πως και τινές αιρετικοί ποιούσι πολλάκις σημεία": "Τούτο ημάς ουκ οφείλει ξενίζειν. Ηκούσαμεν γαρ του Κυρίου λέγοντος, ότι πολλοί εν εκείνη τη ημέρα ερούσι: "Κύριε, ουκ εν τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν;" και ερεί αυτοίς: "Αμήν λέγω υμίν, ουδέποτε έγνων υμάς, αποχωρήται απ' εμού εργάται της ανομίας".
Και πρόσεξε πως συνεχίζει ο άγιος Πατήρ Μ. Αθανάσιος: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου".

Η Ελλάς, κράτος πολυεθνικόν!

Καθ΄ ην στιγμήν η Ελλάς υποχωρεί και ταπεινούται εις κάθε τομέα, εφ΄ όλης της γραμμής των εθνικών θεμάτων, και ενώ εκδηλούται γενική διάλυσις και παρακμή της Χώρας, έχομεν τώρα το συμπλήρωμα: Δια νομοσχεδίου νομιμοποιούνται οι μετανάστες εις την Χώραν μας! Συνεπώς ανατρέπεται η δημογραφική τάξις και νοθεύεται η πληθυσμιακή αναλογία εις την χώραν μας. Η Ελλάς αποδεχομένη την τοιαύτην εξέλιξιν και νομιμοποιούσα  την πανσπερμίαν των ξένων, μετατρέπεται εις χώραν μεταναστών,  λαθρομεταναστών και γενικώς αλλοδαπών! Δεν είχομεν αμφιβολίαν δια την πορείαν αυτήν του ολέθρου. Από 24 ετών επετράπη εις τους Αλβανούς να κατακλύσουν ανεξελέγκτως την Χώραν. Άκρα αβρότης επεδεικνύετο προς αυτούς, και όταν ακόμη επεδίδοντο εις πρωτοφανείς κακουργίας κατά των Ελλήνων. Εις την απορίαν, διατί ενεργούν κατ΄ αυτόν τον τρόπον αι αρχαί, εδόθη κατά τα τελευταία έτη απάντησις, όταν απεκαλύφθη ότι αι Ελληνικαί Κυβερνήσεις εχρηματοδοτούντο αφειδώς από την Αμερικήν και την Ευρώπην δια την υποδοχήν και εγκατάστασιν των λαθρομεταναστών, όπερ εκρατήθη μυστικόν. Ήδη το έγκλημα συμπληρούται δια του νέου νομοσχεδίου. Η Πατρίς μας μετατρέπεται εις πολυεθνικόν Κράτος, με όλας τας εντεύθεν τραγικάς συνεπείας. Όταν θα κληθώμεν να αντιμετωπίσωμεν τας συνεπείας αυτάς, μάλλον θα είναι αργά. Ίσως θα είναι αργά και όταν οι μειοψηφούντες Έλληνες θα ζητήσουν από τους συνεργούς να δώσουν λόγον των πράξεών των…

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!

Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                      
Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;             
Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;                                                                                                                                                              
Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του;                                                                                                                                                                                        
Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.
-----------------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ Silver 28 Μαρτίου 2020 - 11:58 π.μ. «Ο ένας άγιος διακόπτει το μνημόσυνο του Αθηναγόρα (Παϊσιος) Και ο άλλος άγιος αρχίζει το μνημόσυνο του Αθηναγόρα (Ιωσήφ ο Ησυχαστής) Και οι δύο άγιοι!..»

Μά, ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε, ἐξ ὁρισμοῦ, στήν «ἐκκλησίαν» τῶν Οἰκουμενιστῶν, δέν ἔχει σημασίαν ἡ πίστις! Ὅλοι χωροῦν ἐκεῖ, ἀκόμη καί αὐτοί πού βαδίζουν (πνευματικῶς) πρός ἀντιθέτους κατευθύνσεις! Ἐσχάτως (1992), μέχρι καί Μασσῶνον «ἅγιον» ἔκαμαν! Θά «κολλοῦσαν» στό ποιός κοινωνεῖ μέ τήν αἵρεσιν καί ποιός ὄχι; Τούς Ἁγίους πού ἀπαγορεύουν αὐστηρότατα τήν μιαράν κοινωνίαν μετά τῶν αἱρετικῶν τούς ἔχουν ἀπορρίψει ὡς «ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως»! Εἶναι συνεπέστατοι οἱ ἄνθρωποι, ἀφορίζοντες τούς Ὀρθοδόξους καί ἐπιδιώκοντες τήν ἀδογμάτιστον ἑνότητα μέ ὅλους τούς αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους! Πρό 2,5 περίπου μηνῶν, ὁ «πατριάρχης Ἀλεξανδρείας» κ. Χορευτάκης ἐκήρυξεν ἀπό ἄμβωνος ὅτι εἰς «τά ἱερά τζαμιά λατρεύεται ὁ Θεός ἀπό τό Κοράνι»! Ἄν ὑπῆρχε κάποιος Ὀρθόδοξος καί τόν ἤλεγχε, προφανῶς θά τοῦ ἀπαντοῦσε: «Μά, τό εἶπεν ὁ ἅγιος Παΐσιος»!!! Καί θά εἶχε «δίκαιον», καθότι τέτοιους ἁγίους θ' ἀνακηρύσσῃ ἐφεξῆς ἡ «ἐκκλησία» τῶν Οἰκουμενιστῶν! «Τέτοιο τό μαντρί, τέτοιο καί τό τυρί», κατά τήν λαϊκήν παροιμίαν! Λοιπόν, εἶναι παράξενον πού ὁ ὡς ἄνω ἀνώνυμος «σχολιαστής» τά γράφει ὅλα διεστραμμένα; Ὄχι, βεβαίως!

Λύπη καί προβληματισμός -- Του κ. Δημ. Ἰ. Κάτσουρα Θεολόγου

Ἐνῶ οἱ δόκιμοι γίνονται φανεροί τηροῦντες τά παραδεδομένα

Λύπη καί προβληματισμός

ἐκ τῆς στάσεως (καί) ὁρισμένων ὁμάδων ἀκολουθούντων τήν παράδοση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου ἐνώπιον τῆς ἀντορθοδόξου καί ἀντισυνταγματικῆς ἀπαγορεύσεως τῆς Θ. Λατρείας ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας πρός ἀντιμετώπισιν τῆς νέας νόσου (Κορωνοϊοῦ)


Οὐδείς συνετός καί ἐχέφρων πιστός διαφωνεῖ ὅτι ἡ ἐνσκήψασα ἐπιδημία ἥ πανδημία τοῦ νέου Κορωνοϊοῦ ἀποτελεῖ θλιβερή ἐξέλιξη καί δοκιμασία γιά ὅλους μας, ἐφ' ὅσον, ὅπως κάθε ἀσθένεια καί δή μεταδοτική, ἀπειλεῖ τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων.