Βλέπω τήν ἄφατον χαράν τῶν μισοκάλων δαιμόνων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ὡς γνωστόν, ἕν ἀπό τά πολλά ὀνόματα τοῦ Σατανᾶ εἶναι «μισόκαλος». Βεβαίως, καί τά ὄργανά του μισοῦν μέ φανατισμόν τό καλόν. Ἐάν δέ χαθῇ τό καλόν, τότε αὐτοί χαίρονται, ὡς μισόκαλοι πού εἶναι. Αὐτό ἀσφαλῶς συμβαίνει πρωτίστως στά ἐκκλησιαστικά, διότι κάθε φορά πού σβήνει μία «λυχνία» (τοπική ἐκκλησία) οἱ μετοχές τῆς Κολάσεως ἀνεβαἰνουν, διό καί ἡ χαρά τῶν όργάνων τοῦ Διαβόλου. Ἔτσι, λοιπόν, ἀντί νά μετανοήσουν οἱ μασσῶνοι πού ἔκαναν τό σχίσμα τό 1924, πολεμοῦσαν λυσσωδῶς κατά τῶν Ὀρθοδόξων γιά νά τούς ἐκμηδενίσουν, ἐνῷ οἱ ἴδιοι προώδευαν ἐν Διαβόλῳ ἡμέραν μέ τήν ἡμέραν. Ἰδού μικρόν δεῖγμα τῶν πτώσεων ὅσων ἔμειναν μέ τήν πλευράν τῶν Οἰκουμενιστῶν: (1) ἰσότιμος συμμετοχή στό ΠΣΕ, (2) ἕνωσις μέ τόν «πάπαν» τό 1965, (3) ἕνωσις μέ τούς μονοφυσίτας τό 1990, (4) συνοδική ἀναγνώρισις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τό 2016, (5) ἕνωσις μέ τούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας τό 2019, (5) διαστροφή τοῦ Τριαδικοῦ Δόγματος καί ἐπανεισαγωγή τοῦ Ἀρειανισμοῦ, προκειμένου ν' ἀνακηρυχθῇ «πάπας τῆς Ἀνατολῆς» ὁ «πατριάρχης» Βαρθολομαῖος, (6) ἐπανεισαγωγή καί τῆς εἰκονομαχίας μέ πρόσχημα τόν Κορονοϊόν, (7) συνεχεῖς διωγμοί τῶν Ὀρθοδόξων κ.λπ. Μέχρι πρότινος, τό ἀντίπαλον δέος (οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ π.ἑ.) κρατοῦσαν ὁριακῶς, ἄν καί προβληματικῶς, τήν Ὀρθοδοξίαν, διό καί τό μῖσος τῶν ὀργάνων τοῦ Σατανᾶ ἐναντίον των παρέμενεν ἄσβεστον. Μετά τήν ἵδρυσιν ΘΝΠ καί τήν ἐκ τούτου πτῶσιν τῆς Συνόδου τοῦ κ. Καλλινίκου, βλέπω τήν ἄφατον χαράν τῶν μισοκάλων δαιμόνων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διότι τώρα πλέον ἀνοίγουν διάπλατα οἱ πύλες τῆς ἠγαπημένης των Κολάσεως! Μέ ἀπερίγραπτον χαιρεκακίαν, καί βεβαίως κλείνοτες τά μάτια στό φοβερόν γεγονός ὅτι οἱ ἴδιοι ἔχουν γίνει πλέον Οὐνῖται καί Χιλιασταί, εἰρωνεύονται ὡς ἀνοήτους ὅσους ἀκόμη ἀγωνίζονται ὑπέρ τῶν ἱερῶν Παραδόσεων, τό ξήλωμα τῶν ὁποίων ἤρχισαν τ' ἀφεντικά των τό 1924, μέ τήν εἰσαγωγήν τοῦ ν. ἑορτολογίου. Τό τραγικόν δέ εἶναι ὅτι ὁμιλοῦν μόνον διά τό τελευταῖον, ὠρυόμενοι ψευδέστατα ὅτι «τό θέμα δέν εἶναι δογματικόν», ἐνῷ, ὅπως προανεφέρθη, οἱ ἴδιοι ἔχουν προχωρήσει τόσον πολύ εἰς τόν ἐφηρμοσμένον Σατανισμόν, ὥστε νά ἔχουν ἐπαναφέρει τήν εἰκονομαχίαν καί τόν Ἀρειανισμόν!!! Καί, ὡς τέλειοι ὑποκριταί πού εἶναι, σοῦ λένε καί κάποιαν «εὐχήν» τοῦ τύπου «Ο Θεός να είναι μαζί σου και καλή μετάνοια»! Ωστόσον, ἡ «εὐχή» αὐτή δέον νά μήν γίνεται ἀποδεκτή, διότι ὅλοι ξέρουμε ποῖος εἶναι «ὁ θεός» τῶν Οὐνιτῶν, τῶν Χιλιαστῶν καί τῶν Εἰκονομάχων! 

Ἐσχάτως, οἱ Οἰκουμενισταί ἔχουν ἐπιστρατεύσει καί νέον ἐργαλεῖον χειραγωγήσεως (=ἀποπλανήσεως) τῶν μαζῶν: τό ἐμβόλιον «κατά» τοῦ κοροναϊοῦ (διάβαζε «ὑπέρ τοῦ κοροναϊοῦ», ἐφόσον προκαλεῖ μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ πού τόν καθιστοῦν ἀνθεκτικώτερον). Χάριν παραδείγματος, διά τήν (ἔμμεσον) ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ, ὁ «ἐπίσκοπος» Μεσσηνίας κ. Σαββᾶτος ἐδήλωσε τά ἑξῆς φοβερά: «Θά πρέπῃ νά ἰσχύῃ σέ ὅλον τόν πληθυσμόν. Κάθε μέλος τῆς κοινωνίας, ἐάν θέλῃ νά μή διασπείρῃ τόν θάνατον καί τήν καταστροφήν, πρέπει νά ἐμβολιασθῇ.» Ἆραγε ποῦ εἶδεν ὁ «σεβασμιώτατος» τοιαύτην διασποράν θανάτου, πέραν αὐτῆς πού γνωρίζαμε μέχρι τώρα μέ τήν κοινήν γρίππην, διά νά «δικαιολογηθοῦν» οἱ νέες αἱρέσεις (πρβλ. τήν αἰσχράν βλασφημίαν ὅτι διά τῆς Θείας Κοινωνίας δῆθεν μεταδίδεται ὁ κοροναϊός, πού πιστεύει τό 70% τοῦ λαοῦ, συμφώνως μέ μίαν δημοσκόπησιν), τά νέα σχίσματα (ὅπως αὐτό τῆς μεταβολῆς τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα) καί τά δρακόντεια μέτρα, τά ὁποῖα ἔχουν προκαλέσει πολύ περισσοτέρους θανάτους ἀπό αὐτούς πού ἔχει προκαλέσει ὁ ἴδιος ὁ ἰός;

Άγιον Πνεύμα και Εκκλησία στην Πατερική Παράδοση -- Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

 α'. Άγιον Πνεύμα και Εκκλησία.

Η ζωή και η ύπαρξις της Εκκλησίας συνδέονται στενώτατα προς την εν αυτή παρουσίαν του Αγίου Πνεύματος. Η Πεντηκοστή, κατά την οποί­αν απεστάλη το Άγιον Πνεύμα εις τους αποστόλους, ίνα μένη εις τον αιώνα μετ' αυτών και οδηγή αυτούς εις πάσαν την αλήθειαν, αποτελεί την γενέθλιον της Εκκλησίας ημέραν· "ει μη Πνεύμα παρήν, ουκ αν συνέστη η Εκ­κλησία, ει δε συνίσταται η Εκκλησία, εύδηλον ότι το Πνεύμα πάρεστιν", παρατηρεί ο ιερός Χρυσόστομος εις ομιλίαν του εις την Πεντηκοστήν[1]. Η εσωτέρα υφή και δομή της Εκκλησίας, η όλη υπόστασις αυτής είναι πνευ­ματική.

Ως προς την ιδιαιτέραν θέσιν, ην εν τη Εκκλησία έχουν ο Χριστός και το Άγιον Πνεύμα, διδάσκεται υπό των Πατέρων και υπό νεωτέρων περί Εκ­κλησίας και Πνεύματος καθορισμών ότι ο Χριστός αποτελεί την κεφαλήν, το δε Άγιον Πνεύμα την ψυχήν της Εκκλησίας, την ζωοποιούσαν το σώμα αυτής και συνδέουσαν τα μέλη προς την κεφαλήν και προς άλληλα[2].

Ἀπίστευτον: Τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν διωργάνωσε συνέδριον μὲ θέμα τὸν «Ἰσλαμικὸν Πολιτισμόν»!

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ κάποιος νὰ χαρακτηρίσει τὴν ἀκόλουθη εἴδηση ὡς κακόγουστο ἀστεῖο, ἀλλὰ δυστυχῶς εἶναι ἀλήθεια. Τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ Ἔθνος μας ἑορτάζει τὰ 200 χρόνια τῆς ἀπελευθέρωσή μας ἀπὸ τὸν βάρβαρο καὶ ἀπάνθρωπο ἰσλαμικὸ ὀθωμανισμό, τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν διοργάνωσε Συνέδριο γιὰ τὸν …ἰσλαμικὸ «πολιτισμό»! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Μὲ θέμα “Ἑλληνισμὸς καὶ Ἰσλαμικὸς Πολιτισμός. Οἱ θετικὲς πτυχὲς τῆς ἀλληλεπίδρασης καὶ οἱ προοπτικὲς της”, πραγματοποιεῖται τὴν Τετάρτη 2 καὶ Πέμπτη 3 Ἰουνίου 2021 τὸ 2ο Διεθνὲς Συνέδριο Πολιτισμικῆς Κληρονομιᾶς ποὺ διοργανώνει τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. […] Ἡ ἐκδήλωση γίνεται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας. Τὸ συνέδριο εἶναι ἐπίκαιρο, στὸ πλαίσιο τῆς συμπλήρωσης τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ σύγχρονου ἑλληνικοῦ κράτους […] Ἔχουν κληθεῖ νὰ μιλήσουν ἀκαδημαϊκοί, διπλωμάτες καὶ πολιτικοί, στὴν βάση τῶν ἱστορικῶν δεδομένων καὶ τῶν γεγονότων ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀμφίδρομη ἐπίδραση τοῦ ἑλληνισμοῦ μὲ τὸν ἀραβικὸ κόσμο καὶ τοὺς ἄλλους λαοὺς στὴν εὐρύτερη Μέση Ἀνατολὴ» (Ἱστ. tribune.gr)! Μεταξὺ τῶν ἄλλων στὴν ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ συμμετέσχε καὶ ἡ κα Ἐλισάβετ Προδρόμου, γνωστὴ ἀπὸ τὴ συμμετοχή της στὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, «ἄνθρωπος» τῆς ἀμερικανικῆς διπλωματίας! Αὐτὸ καὶ μόνο ἀποδεικνύει τὸν πραγματικὸ σκοπὸ τοῦ Συνεδρίου! Ἀλλά, ὁ λαός μας δὲν χρειάζεται «ἐπιστημονικὴ προσέγγιση» τοῦ «ἰσλαμικοῦ πολιτισμοῦ», διότι τὸν βίωσε, ὡς τὴν πλέον κτηνώδη δουλεία τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας! Ἀσφαλῶς θὰ τρίζουν τὰ ἱερὰ ὀστᾶ τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 21!

«Ο.Τ.»

Απολυτίκιον Αγίου Προκοπίου 08 Ιουλίου


 

Τη Η΄ (8η) Ιουλίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ.

Ότε εβασίλευεν ο ασεβέστατος Διοκλητιανός, αγριώτατα εφέρετο προς τους Χριστιανούς και δεινότατος πολέμιος αυτών εγένετο. Διότι άλλον σκοπόν δεν είχον άπαντες, ηγεμόνες και άρχοντες, ειμή μόνον να εκριζώσουν την ευσέβειαν και να αφανίσουν τους Χριστιανούς, οι άχρηστοι. Επειδή ο παράνομος αυτοκράτωρ έστειλεν εις όλην την οικουμένην προστάγματα, τα οποία έγραφον εις τους αρχηγούς να φροντίσουν με πάσαν επιμέλειαν την τοιαύτην υπόθεσιν. Εξόχως δε έγραψε δόγμα κατά της πόλεως Αιλιέων ταύτα λέγων· «Ο μέγας βασιλεύς και αυτοκράτωρ Διοκλητιανός προστάσσω όλους εκείνους, οίτινες εις εμέ υποτάσσονται, να σπουδάζουν επιμελώς να θεραπεύουν τους μεγάλους και ανικήτους θεούς, να κτίζουν εις αυτούς ναούς, να τους εορτάζουν και να θυσιάζουν καθ’ εκάστην ενώπιον παντός του λαού με την πρέπουσαν παρρησίαν. Και όσοι δεν υποταχθούν εις τούτο το πρόσταγμα, να λαμβάνουν κακόν και επώδυνον θάνατον.

Η αιρετική πατρικία

Κάποια πατρικία, που λεγόταν Κοσμιανή ( 6ος αι. ) ήρθε μια νύχτα να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ. Καθώς πλησίαζε, της παρουσιάσθηκε η Κυρία Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες και της είπε : 

-Δεν επιτρέπεται να μπεις εδώ, γιατί δεν είσαι δική μας. 
Το είπε αυτό, γιατί η Κοσμιανή ανήκε στην αίρεση του Σεβήρου. Εκείνη όμως επέμενε και παρακαλούσε να της επιτρέψει την είσοδο. Τότε η Θεοτόκος αποκρίθηκε:
 
- Είναι αδύνατο να μπεις εδώ μέσα, αν προηγουμένως δεν έρθεις σε μυστηριακή κοινωνία με εμάς.
 
Κατάλαβε τότε η πατρικία ότι η είσοδός της εμποδίζεται επειδή είναι αιρετική, και ότι αν δεν προσέλθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν πρόκειται να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο.
 
Έτσι κι έκανε. Πρώτα-πρώτα εγκατέλειψε την αίρεση του Σεβήρου, κι ύστερα μετανοημένη κάλεσε τον διάκονο και μετέλαβε τα άχραντα μυστήρια. Τότε προχώρησε ανεμπόδιστα και προσκύνησε το ζωοποιό μνήμα του Σωτήρος Χριστού.

Ποίον Θεόν δοξολογούν;

Ο διαθρησκειακός συγκρητισμός σχετικοποιεί την ευαγγελικήν αλήθειαν. Προχωρεί ακόμη ούτος και εις το λατρευτικόν επίπεδον. Ορθόδοξοι Ιεράρχαι ή και Πρωθιεράρχαι συμμετέχουν εις πανθρησκειακάς εκδηλώσεις ως της Ασσίζης ή εις κοινάς συμπροσευχάς και δοξολογίας μεθ’ ετεροδόξων και ετεροθρήσκων, και δη Ιουδαίων και Μουσουλμάνων. Διερωτάται τις, ποίον Θεόν δοξολογούν;  Οι Άγιοι Απόστολοι εκήρυττον εις τας Συναγωγάς, αλλά Ιησούν Χριστόν και τούτον Εσταυρωμένον, διό και ηκολούθουν διωγμοί, φυλακίσεις, βασανιστήρια και θάνατοι....

Μας λέτε σεις οι οικουμενιστές, ὅταν ἀποφασίζει ἡ Ἐκκλησία, τὸ ποίμνιο ἀκολουθεῖ.

Σωστό, ἀλλὰ ποιά Ἐκκλησία; Γιατὶ καὶ ἐπὶ Ἀρείου, ἀποφάσισε ἡ Ἐκκλησία, καὶ ἐπὶ Νεστορίου, καὶ ἐπὶ Βέκκου, καὶ ἐπὶ Εἰκονομαχίας κλπ. Συνοδικὰ μάλιστα! Δὲν ἔχετε διαβάσει τὸν Ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας γιὰ τὴν κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη, ὅταν ἀπεδείχθη ὅτι ὁ μὴ ἀκόμη καταδικασμένος Πατριάρχης Νεστόριος (ὅπως ἀκριβῶς ὁ Βαρθολομαῖος στὶς μέρες μας) ἦταν λύκος καὶ ψευδοποιμένας: «ὁ λαὸς τῆς Κωνσταντινούπολης δὲν πηγαίνει πιὰ στὶς ἐκκλησίες του ( τοῦ Νεστορίου), ἐκτὸς ἀπὸ λίγους ἀνόητους καὶ κόλακες...»! Καὶ συμβουλεύει (ο Άγιος Κύριλλος): «μήτε μὴν ὡς διδασκάλῳ προσέχοντες (αὐτῷ), εἰ μένει λύκος ἀντὶ ποιμένος. Τοῖς δέ ... διὰ τὴν ὀρθὴν πίστιν κεχωρισμένοις (αποτειχισμένοις) ἢ καθαιρεθεῖσι παρ᾿ αὐτοῦ, κοινωνοῦμεν ἡμεῖς...»

Kyriake the Great Martyr

Saint Kyriake was the daughter of Christian parents, Dorotheus and Eusebia. She was given her name because she was born on Sunday, the day of the Lord (in Greek, Kyriake). She contested in Nicomedia during the reign of Diocletian, in the year 300. After many bitter torments she was condemned to suffer beheading, but being granted time to pray first, she made her prayer and gave up her holy soul in peace.