Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.

Η θεία πρόσκληση.
Στην Καπερναούμ, την «ιδίαν πόλιν» του Ιησού, κατοικεί και εργάζεται ο Ματθαίος.

Μη πλανώμεθα. Μεταξύ Ορθοδόξων Οικουμενιστών και Ορθοδόξων της Πατερικής Παραδόσεως χάσμα μέγα εστήρικται !


ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ... ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ --- Orthodox Hymns



Λέγει ο Βρυέννιος Ιωσήφ: «Τις Μήτηρ του Θεού των Πατέρων εφάνη ποτέ; Τις άμα και πλάστην και πλάσμα συνέλαβε; Τις δε και συλλαβούσα Υιόν και κυήσασα και τεκούσα το είναι Παρθένον ουκ απεβάλετο; Προ της συλλήψεως Παρθένος· εν τη συλλήψει Παρθένος· εν τη κυήσει Παρθένος· εν τω τίκτειν Παρθένος· και μετά το τεκείν ωσαύτως Παρθένος και αεί Αειπάρθενος· η γαρ εν τω της ζωής αυτής παντί χρόνω και οράσει και γεύσει και ακοή και αφή και οσφρήσει και νω και διανοία και δόξη και φαντασία και αισθήσει και, ενί λόγω, πάσαις δυνάμεσι και ψυχικαίς και σωματικαίς άβατον λογισμοίς ρυπαροίς εαυτήν όλην τηρήσασα, εικότως αν Αειπάρθενος λέγοιτο.

Τη ΚΔ΄ (24η) Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος ΑΡΕΘΑ και των συν αυτώ.

Αρέθας ο Άγιος Μάρτυς ήτο πρώτος της πόλεως Νεγράς εν Αιθιοπία, επί της βασιλείας του ευσεβεστάτου Ιουστίνου. Κατά δε τον πέμπτον χρόνον της βασιλείας τούτου, ήτοι εν έτει φκγ΄ (523), ότε εβασίλευεν εις την Αιθιοπίαν Ελεσβαάν ο περιβόητος και ονομαστός δια την δικαιοσύνην και ευσέβειαν, όστις είχε τα βασίλειά του κατεσκευασμένα εις πόλιν τινά καλουμένην Αύξουσαν, Εβραίος τις, ονόματι Δουνουάν, δυσσεβής λίαν και πολέμιος εχθρός των Χριστιανών, εξουσίαζε την Ευδαίμονα Αραβίαν (ήτις πάλαι ελέγετο Σαβά και κατόπιν Ομηρίτις).

Μέ ἁπλᾶ λόγια:

Στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀνήκουν ὅσοι ἀκολουθοῦν τήν ἀλήθεια· ὅσοι δέν ἀκολουθοῦν τήν ἀλήθεια, αὐτοί δέν ἀνήκουν στην Ἐκκλησία. Αὐτό ἰσχύει πολύ περισσότερο γιά ὅσους ἐξαπατοῦν τους ἑαυτούς των αὐτοαποκαλούμενοι καί ἀλληλοαποκαλούμενοι ποιμένες καί ἱεροί ἀρχιποιμένες. Γιατί ἔχουμε διδαχθῆ ὅτι ὁ Χριστιανισμός δέν δίνει σημασία στά πρόσωπα, ἀλλά στήν ἀλήθεια καί στήν ἀκρίβεια τῆς πίστεως.
---------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Λίγα καί σταράτα λόγια! Εἶναι τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ (7ος αἰών) καί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (14ος αἰών). Σύγχρονοι γεροντᾶδες καί ψευδο-άγιοι διδάσκουν, τόσον μέ τά λόγια ὅσον καί μέ τήν στάσιν των ἔναντι τῶν Οἰκουμενιστῶν, ὅτι μπορεῖς νά εἶσαι ταυτοχρόνως καί μέ τήν Ἀλήθειαν καί μέ τό Ψεῦδος! Εἶναι ἡ φοβερά αἵρεσις τοῦ «δυνητισμοῦ» ἤ «ἀχρικαιρισμοῦ», ἡ ὁποία καταντᾶ τόν ἄνθρωπον σχιζοφρενῆ. Ὅποιος ἀμφιβάλλει, ἄς διαβάσῃ τά σχιζοφρενικά «σχόλια» τῶν γνωστῶν ἀγνώστων πού ρυπαίνουν καθημερινῶς τό παρόν ἱστολόγιον, οἱ ὁποῖοι καμώνονται τούς ὀρθοδόξους, ἀλλά, συμφώνως πρός τό ὡς ἄνω κείμενον, εὐρίσκονται οἱ δυστυχεῖς δυνάμει ἐκτός Ἐκκλησίας!

Του αειμνήστου Φώτη Κόντογλου :

«Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοί στήν Παράδοση, ὅσοι δέν ἀρνηθήκαμε τό γάλα πού βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ καταπάνω στήν ψευτιά. Καταπάνω σ’ αὐτούς πού θέλουνε τήν Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρίς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρίς μυρωδιά». 

Οι έποικοι παίρνουν την πατρίδα μας!


Τα σαθρά επιχειρήματα

Για να αναπαύσουν  την συνείδησί τους οι πνευματικοί πατέρες, αλλά και τους πιστούς που ανησυχούν και τους…ενοχλούν, έχουν βρη ένα πολύ κακόηχο τροπάρι: «Αργότερα, λέγουν, θα αντιδράσουμε, όταν θα έχη έλθει ο κατάλληλος καιρός· ας έλθουν στο κοινόν ποτήριον με τον Πάπα και τότε θα δήτε αν θα προδώσουμε την πίστι μας».  Που και από ποιόν εδιδάχθησαν οι πνευματικοί καθοδηγητές,  ότι δεν πρέπει να πολεμούμε και να  αποτειχιζόμεθα από τους κακοδόξους ποιμένας, παρά μόνον όταν έλθουν στο κοινό ποτήριον  με τον αρχηγόν της αιρέσεως που επιδέξια προβάλλουν οι του Φαναρίου ως  … «σεβάσμιον αδελφόν» και «πρώτον εν τη καθόλου Εκκλησία του Χριστού»; Αυτό είναι σατανικόν όχι μόνο σαν σκέψι αλλά περισσότερο σαν σύστημα αποκοιμήσεως της ορθοδόξου συνειδήσεως. Μοιάζει με την άλλη τέχνη του διαβόλου που συνεχώς ψιθυρίζει στο αυτί του αμαρτωλού: «αύριο μετανοείς» · «αργότερα, έχεις ακόμα καιρό» · «στα γεράματά σου, καλλίτερα, για να μη ξαναμαρτήσης», για να φύγη τελικά από τον κόσμο αυτόν προτού προλάβη την σωτήρια εξαγόρευση.
--------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἐξαιρετικόν καί ἄκρως ἐπίκαιρον κείμενον! Γράφει: "Μοιάζει με την άλλη τέχνη του διαβόλου που συνεχώς ψιθυρίζει στο αυτί του αμαρτωλού: «αύριο μετανοείς» · «αργότερα, έχεις ακόμα καιρό» · «στα γεράματά σου, καλλίτερα, για να μη ξαναμαρτήσης»." Προσθέτω: Δέν «μοιάζει» ἁπλῶς, ἀλλ' αὐτό ἀκριβῶς εἶναι!

Ἀναμένω νά ἰδῶ πῶς θά προσπαθήσουν νά τό «ἀποδομήσουν» οἱ γνωστοί ἄγνωστοι. Ἐάν δέν ἐσχολίαζα πρῶτος ἐγώ, τό πιθανώτερον εἶναι νά προσεποιοῦντο ὅτι δέν τό εἶδαν καί δέν θά ἔγραφαν τίποτε. Ὑποθέτω ὅτι τώρα θά γράψουν (ἤ μᾶλλον θ' ἀντιγράψουν ἀπό τά παλαιότερα «σχόλιά» των καί θά ἐπικολλήσουν) κάτι σάν αὐτό: «Τί παλαιοημερολογίτικες μποῦρδες εἶναι αὐτές πού γράφεις, παλαιομερολογίτα Δ. Χατζηνικολάου; Οἱ Ὀρθόδοξοι ἀντι-οικουμενιστές λένε ὄχι στήν αἵρεσιν καί στό Σχίσμα!»

Καταργείται έτσι το Πρόσωπο.

Ο Θεός, επειδή, ο άνθρωπος ήτο προικισμένος με ελεύθερη θέληση, μετά την πτώση, ζήτησε ευθύνες. Έτσι η ευθύνη είναι στοιχείο της ζωής μας. Είναι αδιανόητο να θεωρείς το άτομο υπεύθυνο για τις πράξεις του και συγχρόνως να του αρνήσαι το δικαίωμα να αποφασίζει γι’ αυτές. Αλυσοδένουν οι «Γέροντες» τους πιστούς με το πετραχήλι τους και τους μεταβάλλουν σε αυτόματα κινούμενα ( ρομπότ). Καταργείται έτσι το Πρόσωπο.
---------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Και με το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο του 4301, αλυσοδένουν οι κοινοτάρχες τα μέλη των, στο τμήμα των αιρετικών του Υπουργείου Παιδείας, και τους καταργούν το Πρόσωπο, από όπου είμαστε Κατ Εικόνα πλασμένοι.