π. Θεόδωρος Ζήσης - Ομιλία περί Οικουμενισμού.


ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ... -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Επτά Μακαβαίων.

Ἀβεὶμ (ἢ Ἄβιβος), Ἀντώνιος (ἢ Ἀντωνίνος), Γουρίας, Ἐλεαζάρος, Εὐσέβωνας, Ἀχείμ, Μάρκελλος (ἢ Σάμωνας, ἢ Εὔλαλος ἢ Μᾶρκος) ἡ μητέρα τους Σολομονὴ καὶ ὁ διδάσκαλός τους Ἐλεαζάρος

 «Αὐτοκράτωρ ἐστὶ τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός». Ὁ εὐσεβὴς λογισμὸς εἶναι κυρίαρχος καὶ ἐξουσιαστὴς ἐπὶ τῶν παθῶν. Αὐτὸ μὲ περίσσια ἀνδρεία ἀπέδειξαν οἱ ἑπτὰ ἀδελφοὶ Μακκαβαίοι μὲ τὴ στάση τους ἀπέναντι στὸν βασιλιὰ τῆς Συρίας Ἀντίοχο, ὅταν αὐτὸς τοὺς ἔταξε δόξες, τιμὲς καὶ ἐπίγειες ἀπολαύσεις, ἂν αὐτοὶ καταπατοῦσαν τὸν Μωσαϊκὸ νόμο καὶ ἔτρωγαν ἀπὸ τὰ ἀπαγορευμένα φαγητὰ ποὺ τοὺς πρόσφερε.

H αίρεσις τού Οικουμενισμού έχει δύο χαρακτηριστικά που δεν είχαν οι παλαιές αιρέσεις

Πρώτον, την καθολικήν κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας επίθεσιν και όχι μόνον εναντίον ενός δόγματος και δεύτερον, την καθολικήν σχεδόν αποδοχήν της αιρέσεως από τους κορυφαίους κληρικούς και θεολόγους της Ορθοδοξίας, με ελαχίστας εξαιρέσεις στο χώρο των ιερέων καί μοναχών. Σημειωτέον ότι οι εξαιρέσεις αυτές αναφέρονται μόνο στό θεωρητικό πεδίον, δηλαδή στά λόγια και την πέννα, χωρίς ουδεμίαν πρακτικήν έκφρασιν αντιστάσεως, όπως είναι η διακοπή κοινωνίας με την αίρεσιν κ.λ.π. Το θλιβερώτερον όμως εν προκειμένω είναι η δικαιολογία που προβάλλουν αυτοί οι ρασοφόροι παντός βαθμού προκειμένου να υποστηρίξουν την θέσιν τους. Λέγουν χαρακτηριστικώς ότι ενεργούν έτσι, διότι επθυμούν να ευρίσκωνται εντός Εκκλησίας, αφού, όπως ισχυρίζονται, μόλις διακόψουν κοινωνίαν με τους αιρετικούς προϊσταμένους των ή τους κοινωνούντας με αυτούς, θα ευρεθούν αμέσως εκτός Εκκλησίας. Οποία διαστροφή της Ορθοδόξου διδασκαλίας! 
***
Ο  sotirio άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "H αίρεσις τού Οικουμενισμού έχει δύο χαρακτηριστικ...":

Ναι .Θέλουν νὰ εἶναι ἀρεστοὶ ὄχι στὸν Θεό, ἀλλὰ στοὺς ἀνθρώπους για αυτό διαστρέφουν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καὶ παρασύρουν τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἄλλο εὐαγγέλιο της αρεσκείας των πελατών τους. Σερβίρουν στον κάθε ένα ότι θέλει σαν καλοί έμποροι . Αυτό κάνουν ΕΜΠΟΡΙΟ «Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο εἰ μή τινὲς εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλ καὶ ἂν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. Ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν;  Ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; Εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην»

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!

….Διότι πράγματι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!                                                                                                                                                     
Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                                                        
Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;                                                                                                                              
Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;                                                                                                                                                            
Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του;                                        
Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.

Η είδηση είναι συγκλονιστική

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η είδηση είναι συγκλονιστική":

Αα.. δε είδαμε τίποτα ακόμη! Πταίσματα βλέπουμε. Ζούμε στον έβδομο αιώνα και πάμε προς το μισό του. Αυτά που θα δούμε και θα βιώσουν οι μεταγενέστεροι θα είναι άκρως ευτελιστικά. Εδώ το άγιο όρος ήδη βιώνει μολυσμούς δε θα δούμε και στο κόσμο; Να παρακαλάμε το Θεό να μας βοηθήσει να αντέξουμε τόσους πειρασμούς, δεν είναι εύκολο, εδώ μοναχοί ιερείς και επίσκοποι χτυπιούνται αλύπητα από πειρασμούς. Αυτά είναι στο πρόγραμμα να συμβούν, κάπου λέει, πάρε τους πειρασμούς από τον άνθρωπο και κανένας δε θα σωθεί.. 

Ρωσικῆ Ἐκκλησία : ἀναγνωρίζομε στήν πράξη τά Μυστήρια τῶν παπικῶν

Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὡς ὑπουργός τῶνξωτερικν τῆς Ρωσικῆςκκλησίας ἔκαμε πρόσφατα μερικές δηλώσεις, πού μᾶς παραξένεψαν. Εἶπε δηλαδή, ὅτιμες στή Ρωσία “ἀναγνωρίζομε στήν πράξη τά Μυστήρια τῶν παπικῶν, καί ἄννας παπικός κληρικός προσέλθει στήν Ὀρθοδοξία, τόν δεχόμαστε ὡς κληρικό”...

Διαχωριστικές γραμμές -- σχόλιο του αδελφού μας Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Αγαπητέ Ανώνυμε (30/07/2016)


Γράφετε λίγα, αλλά η απάντηση που πρέπει να σας δοθεί οφείλει να είναι εκτεταμένη. Στα ολίγα δικά σας υπάρχει το ουσιαστικό περιεχόμενο των διαχωριστικών γραμμών και αυτό είναι για μένα το ενδιαφέρον.

Δεν μπορώ να σας απαντήσω εκτενώς, παρά, μόνο, να περιοριστώ σε αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε μαζί μου. Λάβετε υπόψη, δεν είμαι ούτε φιλόλογος ούτε (ακαδημαϊκός) θεολόγος. Τα Θρησκευτικά που έμαθα είναι από την Εκκλησία, όπου παιδιόθεν θήτευα και θητεύω. Η Εκκλησία δεν χορηγεί πτυχία, δεν δίνει ακαδημαϊκούς τίτλους σε κανένα. Συνέβαλε όμως σημαντικά στις γνώσεις αυτές και το επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο, το οποίο μετά ζήλου σπούδασα και αφοσιώθηκα.

Το καλώς γενόμενο της καταδίκης του νεοημερολογητισμού είχε άδοξη συνέχεια από την διένεξη μεταξύ π. Χρυσοστόμου (νυν αγίου) και του π. Ματθαίου (και αυτός νυν άγιος). Πληροφοριακά σας λέγω ότι τιμώ την αγιότητα αμφοτέρων.

Η διένεξη αφορμή είχε το «δυνάμει» και «ενεργεία», δηλαδή, αν ο νεομερολογητισμός ήταν δυνάμει σχίσμα ή ενεργεία αίρεση. Οι φιλόλογοι δίνουν την ερμηνεία ως προς το "δυνάμει", εφόσον όμως διαπραγματευόμαστε θεολογικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, άλλως πρέπει να είναι η ερμηνεία (νόημα) του "δυνάμει". Δεν είναι δυνητικό εδώ το επίρρημα "δυνάμει". Το επίρρημα εδώ – επαναλαμβάνω, συζητάμε για θεολογικό θέμα - σημαίνει το θεωρητικό (εκ του δύναμις) υπόβαθρο μιας εκτροπής από τα εκκλησιαστικά (και δογματικά) θέσμια. Το λέγω αυτό, φυσικά κατά τη γνώμη μου, διότι η αίρεση έχει πάντα ένα θεωρητικό υπόβαθρο ("φόντο") και το υπόβαθρο της καινοτομίας ήταν η αθέτηση των χρονικών ορίων (Α΄ Οικουμενική) του Πασχαλίου Κανόνος. Γνωστοί οι λόγοι και επί πλέον, αν έσφαλε ως προς το ζήτημα του χρόνου, γιατί να μην έκανε και ένα ακόμη λάθος ! Ας πούμε, στο «μια αγία καθολική και αποστολική εκκλησία» ή στο «φιλιόκβε» ;

Εάν γίνει δεκτό, παγιωθεί, το θεωρητικό υπόβαθρο της εκτροπής (αίρεσης), τότε μιλάμε για "ενεργεία", δηλαδή "κατά πράξιν", σχίσμα. Τούτο συνέβη με το φιλιόκβε, το οποίο κυριολεκτικά : δυνάμει ή θεωρητικά, σερνόταν στη Δύση από τον 6 μΧ αιώνα. Ανάλογο ήταν το ζήτημα των Εικόνων, το ίδιο συμβαίνει και με το εορτολόγιο.
Κάλλιστα, θα μπορούσε να είχε συγκλιθεί στις αρχές του 20 αιώνα νέα Σύνοδος, προκειμένου να ανανεώσει τις αποφάσεις προγενεστέρων και να δώσει τις δέουσες θεολογικές απαντήσεις στα, εν τω μεταξύ, επιστημονικώς προτεινόμενα. Αλλά αυτό δεν έγινε. Οι εντολές - το πιθανολογώ βάσιμα - ήταν να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Σημειώνω παρόμοιες εντολές υπάρχουν και για τα νέα επιτεύγματα, φύσεως βιοηθικής, της επιστήμης. Σιγή και εδώ.

Θα χρειαζόταν να γράψω περισσότερα, για τους λόγους που με κάνουν σύμμαχο της άποψης ότι η ημερολογιακή καινοτομία συνιστά αίρεση. Αρκούμαι σε αυτά - είναι τα ουσιώδη για μένα. Θα πω όμως τούτο : Μήπως οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες (Αγγλικανοί κλπ.) έγιναν καλύτεροι Χριστιανοί με την αλλαγή του ημερολογίου ; Δεν το νομίζω. Εκείνο που πέτυχαν με τον συνεορτασμό ήταν η οικονομική άνθιση του εμπορίου και άλλο τίποτα.

Και τελευταίο, οι διαχωριστικές γραμμές στις οποίες αναφερθήκατε, είναι ορατές στους καθαρούς τη καρδία. Οι χοϊκοί οφθαλμοί συχνά απατώνται .

Αυτά είχα να σας δώσω ως απάντηση, αγαπητέ Ανώνυμε . Για τα δευτερεύοντα άλλα και σημειολογικώς αξιόλογα για σας , προτιμώ να μην ασχοληθώ. ***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διαχωριστικές γραμμές -- σχόλιο του αδελφού μας ...":


+Ι.Γ.Ζ.
Περιμένουμε την απόφαση των ΓΟΧ αναφορικά με το Κολυμπάρι.
Περιμένουμε την επίσημη απόφαση - θέση απο τον Γέροντα Μεθόδιο ( εαν κατέβει ποτέ φανερά...)

Πρός ώρας όλοι κρύβονται.

Ο Αγωνοθέτης Χριστός διοργάνωσε τον αγώνα.
Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό για τους "επαγγελματίες ζηλωτές" με τους λεονταρισμούς στα αρχονταρίκια και τους ομολογιακούς καφέδες μετά την Λειτουργία.

Δια ταύτα:
Εαν οι ΓΟΧ δεν καταδικάσουν τους Νεοημ/τες οικουμενιστές ως κατεγνωσμένη αίρεση- Κολυμπάρι- τότε είναι οι ίδιοι Αιρετικοί, παρά τις επιταγές της 7ης Οικουμενικής.
"...και σε όποιον δεν αναθεματίζει τους αιρετικούς, και σ' αυτόν Ανάθεμα"

***
Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διαχωριστικές γραμμές -- σχόλιο του αδελφού μας ...":

Προς +Ι.Γ.Ζ

Συμβουλευτικά σας γράφω ότι θα ήταν προτιμότερο να είσαστε ηπιότερος στις εκφράσεις σας. Αν μη τι άλλο, αυτό φανερώνει ευγένεια αισθημάτων, κυρίως όμως, σεβασμό του "οίκου" σας : "19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν" (1Κρ. ς΄) και "αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου" (οπισθάμβων ευχή). Ο λόγος μας εμφαίνει και τον "οίκο" μας. Συγχωρείστε μου την υπερβολή, ως προς το εδάφιο της 1Κρ. ς΄.
Αυτό το "επαγγελματίες ζηλωτές" θα μπορούσατε να το παραλείψετε.

Περιμένω κι εγώ, όπως εσείς και άλλοι, την απάντηση που θα δοθεί εκ μέρους Συνόδου των ΓΟΧ. Πάντως δεν βιάζομαι - ο Κύριος δεν είναι βιαστικός - και δεν θα έγραφα "πρός ώρας όλοι κρύβονται".
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διαχωριστικές γραμμές -- σχόλιο του αδελφού μας ...":

+
I.Γ.Ζ.
Οσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Ποιος απο εσας γνωρίζει οτι ο Μεθόδιος έχει ήδη κατέβει μια φορά;;;
Δεν θα ζητάμε τα ρέστα πάντα απο τους νεοημ/τες κληρικούς για την σιωπή τους, ας κοιτάξουμε και μια φορά την στραβομάρα μας.

Είμαι ευθύς διότι,Οσο μπορώ εγώ να σας πω για τους συναδέλφους σας Ιατρούς, άλλο τόσο ξέρετε και εσείς τους δικούς μου.
Εμπάθεια δεν έχω. Απλά τους έχω σιχαθεί. Απο που ν' αρχίσω;

Και επειδή δεν υπάγομαι στους τζάμπα μάγκες, ενημερώνω άπαντες ότι την παραπάνω προτροπή περι αποκηρύξεως των νεοημ/των ως κατεγνωσμένη αίρεση, την έστειλα στον αρχιγραμματέα και στον αρχιεπίσκοπο των ΓΟΧ. ( πιο αναλυτικά εννοείται )

Σε ποιον λογαριασμό μπορώ να σας στείλω αποδείξεις για τους επαγγελματίες ζηλωτές;
Αδελφικά και με όλη την καλή διάθεση


*** 

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διαχωριστικές γραμμές -- σχόλιο του αδελφού μας ...": 


Όσον αφορά τις διαχωριστικές γραμμές, από την εμπειρία που έχω και στο νέο και στο παλαιο ημερολόγιο:
στο νέο ημερολόγιο: είναι πάρα πολύ εμφανείς ΣΕ ΟΛΟΥΣ οι διαχωριστικές γραμμές: "οι παλαιοημερολογίτες είναι αιρετικοί και δεν έχουν μυστήρια".  Ό,τι καρδιά και να κουβαλάει ο καθέ νεοημερολογίτης που τυγχάνει να αναρωτιέται. Περιθώρια δεν υπάρχουν για άλλη κουβέντα. Τελεία και παύλα.

Στο παλαιό ημερολόγιο δε, αναλόγως αν είσαι καινούριος ή παλιός, αναλόγως πόσο μελετάς και ενδιαφέρεσαι για την εκκλησία και για τους πατέρες, πόσο ενδιαφέρεσαι και μελετάς τις εξελίξεις που μπορεί να επιφέρουν στη ΖΩΗ ΣΟΥ οι κινήσεις ή αδράνειες των αρχιερέων...αναλόγως με αυτά τοποθετούνται και οι διαχωριστικές γραμμές...οι κόκκινες γραμμές.

Ο Κύριος μας είπε το "ναι" να είναι "ναι" και το "ού" να είναι "ού".
Το δυνάμει και ουχί ενεργεία τι σημαίνει; Ναι ή Όχι;;;

Αν σημαίνει ναι, δηλ. το νέο είναι σχίσμα, τότε διατί το ουχί ενεργεία (όχι σχίσμα);
Εάν σημαίνει όχι (δεν είναι σχίσμα) τότε γιατί ο Χρ. Καβουρίδης έκοψε από την εκκλησία με άλλους δύο επισκόπους με επιπλέον τέσσερις χειροτονίες, παρασύροντας εκατομμύρια ψυχές στην απώλεια;;;

Οι ασάφειες του Χρ. Καβουρίδη έχουν συγχύσει τον κόσμο, ο οποίος δεν του έφταιγε σε τίποτα. Εάν ο ίδιος δεν ήταν ακριβώς σίγουρος και ξεκάθαρος με τον εαυτό του, καλό θα ήταν να αποτειχιζόταν από το νέο και να περιμένει να του φανερώσει ο Κύριος το τι έπρεπε ακριβώς να κάνει. Θα τον πληροφορούσε μέσω των εξελίξεων.
Τι έκανε όμως: έκανε δική του Εκκλησία, χωρίς όμως να αποκηρύξει την καινοτόμο εκκλησία από όπου έκοψε κοινωνία.

Δεν γίνεται η εκκλησία του νέου να είναι σχισματική και να μην είναι ταυτόχρονα. Και σίγουρα δεν γίνεται να έχουμε δύο Χριστούς (Εκκλησίες).

Είδαμε από το 1965 πού πηγαίνει η υπόθεση, με τις βλάσφημες δηλώσεις του Αθηναγόρα. Κανονικά από τότε η επίσημη εκκλησία είναι αίρεση (εφόσον μνημονεύεται στα δίπτυχα του πατριαρχείου ο πάπας). Δεκατέσσερα μοναστήρια του Αγίου Όρους διέκοψαν το μνημόσυνο (παρόλο που το επανέφεραν χωρίς να μας εξηγήσουν το λόγο), το ίδιο και ο Καντιώτης κλπ. Αυτό είναι ενδεικτικό του τι γίνεται.
Κατόπιν το 1986 στην Ασσίζη επισημοποιήθηκαν τα παραπάνω, αλλά τότε μόνο η Εσφιγμένου έπαψε το μνημόσυνο (εντελώς τυχαία...) Οι άλλοι συνέχισαν να μνημονεύουν περιμένοντας πανορθόδοξη σύνοδο...

Επέτρεψε ο Θεός και έγινε πριν ένα μήνα αυτό που έγινε στο Κολυμπάρι (ασχέτως αν κάποιοι ΓΟΧ παρακαλούσαν το Θεό να μη γίνει).
Θα τους αναθεματίσει κανείς από το Πάτριο;;;
Ρητορική ερώτηση, δεν αναφέρεται σε εσάς γιατρέ, κουβέντα κάνουμε (η οποία θα πάει στο αρχείο κάποια στιγμή όπως και όλες οι συζητήσεις μέσω διαδικτύου).
Οπότε "τι θέλω και τα γράφω αυτά;" (δανείζομαι τη φράση  την οποία ενίοτε χρησιμοποιείτε).
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διαχωριστικές γραμμές -- σχόλιο του αδελφού μας ...":

Οι εξελίξεις μας προσπερνούν
Ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κύπρου

"Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί συνέχεια των επτά Οικουμενικών Συνόδων, καθώς και άλλων μεγάλων τοπικών Συνόδων που ακολούθησαν, μερικές από τις οποίες έχουν το κύρος των Οικουμενικών"

Περιμένουμε τώρα τις επίσημες θέσεις των αντιοικουμενιστών κυρίως των ΓΟΧ

***
Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διαχωριστικές γραμμές -- σχόλιο του αδελφού μας ...":

Προσπερνώ τα όσα γράψατε και ύστερα από αυτό :
https://youtu.be/Y6kQJIhcaVA , όπου πλέον ξεκάθαρα διαφαίνεται και επισημοποιείται συνοδικά μια ληστρική σύνοδος, η οποιαδήποτε και από οποιανδήποτε υπεκφυγή με νομικίστικα "τερτίπια", είναι, για μένα, αδικαιολόγητη. Η αίρεση απεκαλύφθη πλήρως.

Αν η Διοικούσα Ιεραρχία της Εκκλησίας των ΓΟΧ ή αυτή της επίσημης κρατικής σιωπήσει, τότε, ασφαλώς, τον λόγο έχει ο λαός του Θεού, ο οποίος καλείται να αδειάσει τους ναούς. Ενέργειες όπως αυτή που έγινε σήμερα (31/7/2016) στον Μητροπολιτικό ναό Θεσ/νίκης, δεν είναι στα δικά μας μέτρα. Κάλλιστα, μπορεί να θεωρηθεί προβοκάτσια, για να φανεί, εδώ και έξω, ότι δεν διαφέρουμε από τους αποκεφαλιστές του
ISIS. Μακριά από εμάς (και από τον γράφοντα) συμπεριφορές αυτού του είδους. Οι εκκλησιές οφείλουν να αδειάσουν, εφόσον οι καθ΄  ύλην υπεύθυνοι συνεχίσουν την τακτική της σιωπής ή έστω της ανοχής. Θα αντέξουμε χωρίς να τρίζουμε τα δόντια. (Παρένθεση, ένα ταφ χωρίζει την ανοχή από την αντοχή). Ας γεμίσουν λοιπόν αυτοί τους ναούς με μισθωμένο εκκλησίασμα, λεφτά έχουν οι τραπεζίτες και οι διάφορες ΜΚΟ θα τους δώσουν.

Δαιμονόπληκτες Οικογένειες --- Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης

εφημέριος του Ι.Ν. αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης
Για τον "Στύλο Ορθοδοξίας" (Ιούνιος 2016, αρ.φ. 179)
Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων χαρακτηρίζει την εποχή και τον κόσμο που ζούμε και οφείλεται στη μεγάλη ακαταστασία που υπάρχει μέσα στη ψυχή μας, ακόμα και μέσα στα σπίτια μας, στις ίδιες μας τις οικογένειες. Δυστυχώς οι γονείς δεν επικοινωνούν με τα παιδιά τους, οι σύζυγοι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, το σόι είναι χωρισμένο, διαλυμένο. Δεν γνωρίζουμε τους συγγενείς μας, παρά μόνο τους κοντινούς και ίσως κανέναν παραπέρα.
Είμαστε χωρισμένοι, δεν υπάρχει επαφή, δεν υπάρχει σύμπνοια. Δεν υπάρχουν κοινά πιστεύω. Συναντάμε διαρκώς δράματα στην εποχή μας. Οικογένειες ελληνικές, χριστιανικές, φωτισμένες και βαπτισμένες, αλλά δαιμονόπληκτες! Αυτό συμβαίνει, όταν μέσα στα σπίτια μας δεν επικρατεί αγάπη. Όταν επικρατεί χάος στη σχέση των συζύγων. Όταν ένας στους τέσσερις γάμους διαλύεται και μάλιστα πολύ σύντομα, στον πρώτο χρόνο.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ευδοκίμου του δικαίου, Ιωσήφ Αριμαθαίας.

Ὁ Ἅγιος Εὐδόκιμος γεννήθηκε στὴ Καππαδοκία καὶ ἔδρασε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Θεόφιλου (829 – 842).
Οἱ γονεῖς του Βασίλειος καὶ Εὐδοκία ἦταν ἄνθρωποι πλούσιοι καὶ εὐσεβεῖς. Ἡ ὀρθόδοξη οἰκογένειά του τὸν ἀνέθρεψε σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ γρήγορα ὁ Εὐδόκιμος διακρίθηκε γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὶς ἀρετές του.

 ἠθικὸς βίος του καὶ  φιλάνθρωπη δράση του ἐκτιμήθηκαν ἀπὸτὸν αὐτοκράτορα Θεόφιλο,  ὁποῖος τὸν διόρισε στρατοπεδάρχη τῆςΚαππαδοκίας ἀρχικὰ καὶ ἀργότερα ὅλης της αὐτοκρατορίας. Κατὰτὴν τέλεση τῶν καθηκόντων του  Εὐδόκιμος ἦταν πάντα δίκαιοςκαὶ ταπεινόφρων, ἐνῷ δὲν σταμάτησε στιγμὴ νὰ ἐπιδίδεται στὸφιλάνθρωπο ἔργο του.
Ἐνῷ βρισκόταν στὸ 33ο ἔτος τῆς ἡλικίας του ὁ Εὐδόκιμος προσβλήθηκε ἀπὸ βαριὰ σωματικὴ ἀσθένεια. Ὅταν παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸν Κύριο, ἡ χριστιανικὴ κοινότητα βυθίστηκε σὲ θλίψη καὶ ἐνταφίασε τὸ τίμιο σῶμα του εὐλαβῶς.

Η «Εκκλησία» της Σερβίας εμφανίζει πλέον την πλήρη παράδοσή της στην αίρεση του Οικουμενισμού.

Οι οικουμενιστές της Σερβίας, ακολουθώντας τις μεθόδους παλαιών αιρετικών, συνεργάζονται και με τις πολιτικές εξουσίες για την επίτευξη του κοινού στόχου τής εξουδετέρωσης των αγωνιστών Ορθοδόξων κληρικών. Θύματα τού ανηλεούς διωγμού των Σέρβων οικουμενιστών είναι πάλι ο Επίσκοπος Ράσκας, Πριζρένης, Κοσσόβου και Μετοχίων Αρτέμιος τον οποίον καθαίρεσαν, καθώς και κληρικοί και μοναχοί που παραμένουν στο πλευρό του. Αυτή ήταν επί πολλά έτη η επιθυμία των Αλβανών του Κοσσόβου αλλά και των Σέρβων οικουμενιστών. Οι πρώτοι τον αντιμετώπιζαν ως ισχυρό εμπόδιο στα σχέδιά τους, οι οικουμενιστές τον έβλεπαν ως εμπόδιο στην «αγαπητική» υποταγή τους στον Πάπα και την Ευρώπη. Η Σερβική Εκκλησία διώκεται ένδοθεν. Τα πνευματικά τέκνα τού μεγάλου αντιπαπικού και αντιοικουμενιστή  Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς  τη μια μέρα αναγνωρίζουν επισήμως την αγιότητα του Γέροντός τους και την επομένη καθαιρούν  τον πνευματικό τους αδελφό Αρτέμιο, το μόνο συνεχιστή της διδασκαλίας του αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς !  Η Σερβική εκκλησία μετατρέπεται σε οικουμενιστικό θέατρο του παραλόγου. Πολλοί Σέρβοι Επίσκοποι και κληρικοί  λησμόνησαν τα βάσανα που πέρασε η πατρίδα τους και τώρα τρέχουν στις αγκάλες του Πατερούλη τους Πάπα του πραγματικού ενόχου των συμφορών τους!...

Μέγας Αθανάσιος: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου"

Ο Μέγας Αθανάσιος απαντά στην ερώτηση "Πως και τινές αιρετικοί ποιούσι πολλάκις σημεία": "Τούτο ημάς ουκ οφείλει ξενίζειν. Ηκούσαμεν γαρ του Κυρίου λέγοντος, ότι πολλοί εν εκείνη τη ημέρα ερούσι: "Κύριε, ουκ εν τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν;" και ερεί αυτοίς: "Αμήν λέγω υμίν, ουδέποτε έγνων υμάς, αποχωρήται απ' εμού εργάται της ανομίας". Και πρόσεξε πως, συνεχίζει ο άγιος Πατήρ: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου".

Η άγία τράπεζα στις φλόγες

 Τον περασμένο αιώνα στη Μικρασία έζησε ένας άγιος άλλ' αφανής λευίτης, ο π. 'Ιωάννης. Ήταν έγγαμος, οικογενειάρχης, από το Γκέλβερι της Καππαδοκίας. 
Τις καθημερινές εργαζόταν στά χωράφια, ενώ τις Κυριακές και τις γιορτές λειτουργούσε στην εκκλησία.
 
Στη θεία λειτουργία σχεδόν πάντοτε ξεσπούσε σε δάκρυα και αναστεναγμούς.
 
Την ώρα μάλιστα του καθαγιασμού η κατάνυξή του κορυφωνόταν. Οι ψάλτες έψαλλαν το «σε υμνούμε...» όσο πιο αργά μπορούσαν, αλλά εκείνος καθυστερούσε πέντε, δέκα, δεκαπέντε λεπτά ή και περισσότερο. 'Έτσι κι εκείνοι επαναλάμβαναν τον ύμνο μέχρι πέντε ή έξι φορές.
 
Τελικά, πλησίασαν κάποτε τούς επιτρόπους και τούς είπαν το πρόβλημά τους. Εκείνοι με τη σειρά τους το διαβίβασαν στο λειτουργό.
 
Πάτερ Ιωάννη, συχνά καθυστερείς την ώρα του καθαγιασμού. Οι ψάλτες και ο λαός έξω σε περιμένουν πολλή ώρα. δεν μπορείς να λες πιο σύντομα την ευχή, για να μη γίνεται χασμωδία;
 
-Πώς θα γίνει αυτό;
 
Ειναι εύκολο. Εκεί πού είσαι πεσμένος μπρούμυτα, νά σηκώνεσαι, νά σταυρώνεις τα τίμια Δώρα, νά λες την ευχή και νά τελειώνεις. την ευχή τη γνωρίζω, ειναι γραμμένη και στη φυλλάδα, αλλά δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς, πάτερ; Συγχώρεσέ μας, αλλά δεν είναι δύσκολο!
 
Αυτό δεν εξαρτάται από μένα, απάντησε ο π. 'Ιωάννης. Μόλις αρχίσω να διαβάζω την ευχή, η άγία τράπεζα κυκλώνεται από θεϊκή φωτιά πού φτάνει τα δύο-τρία μέτρα ύψος.
 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ


Ο εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειονοψηφία

Την Κυριακήν της Ορθοδοξίας ακούομεν από το «Συνοδικόν» της Εβδόμης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου : «Όλοις τοις Αιρετικοίς, ανάθεμα!» και «Άπαντα τα παρά την Εκκλησιαστικήν Παράδοσιν και την διδασκαλίαν των αγίων και αοιδίμων Πατέρων καινοτομηθέντα, ή μετά τούτο πραχθησόμενα, ανάθεμα!». Θα ερωτήσωμεν τους Προκαθημένους, και τους Αρχιερείς των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και τους περί Ορθοδοξίας γράφοντας και ομιλούντας θεολόγους: Τα πάρα πάνω εντάλματα της Συνοδικής Ορθοδοξίας είναι λόγια φανατισμού, ή ὀροι ασφαλείας της Ορθοδόξου Συνειδήσεως; Εάν συμβαίνει το δεύτερον, ότι δηλαδή είναι εντάλματα της Συνοδικής Ορθοδοξίας και όροι ασφαλείας της Ορθοδόξου Συνειδήσεως, τότε επιβάλλεται να εκδιωχθούν εκ της Θεοκτίστου Αγίας Πόλεως της Ορθοδοξίας οι ψυχοβόροι Οικουμενιστές Λυκοποιμένες. Στα θέματα της Πίστεως και της αγιοπνευματικής εκκλησιαστικής διοργανώσεως ουδεμία αξία ή σημασία έχουν αποφάσεις που λαμβάνονται κατά πλειονοψηφία ή ακόμη και παμψηφία, εάν έρχωνται σε αντίθεση και σύγκρουση με τα δόγματα και τους Κανόνες της Εκκλησίας. Στις περιπτώσεις αυτές έχει απόλυτη εφαρμογή η αρχή: «Ο εις και η αλήθεια αποτελούν την πλειονοψηφία». Με βάση την αρχή αυτή διεσφαλίσθηκε η Ορθοδοξία δια μέσου των αιώνων και συνετρίβησαν οι αιρέσεις και τα σχίσματα. Οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας όχι μόνο δεν υπετάχθησαν στις αποφάσεις αυτές των ψευδοσυνόδων, αλλά ὠρθωσαν το ανάστημά τους επί των επάλξεων της Ορθοδοξίας, όπως ο Μέγας Αθανάσιος. Είναι ίσως η συγκλονιστικώτερη περίπτωση στην Εκκλησιαστική Ιστορία, που επιβεβαιώθηκε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, ότι «Ο εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειονοψηφία». Εάν ο Μ. Αθανάσιος συνεμορφώνετο με την αρχή της πλειονοψηφίας και υπετάσσετο εις τις αντικανονικές και αντορθόδοξες αποφάσεις της, θα επρόδιδε την ιδιότητά του, ως αληθινού Ορθοδόξου Ιεράρχου και Επισκόπου, που έχει  σαν ύψιστη αποστολή την προάσπιση μέχρι θανάτου της εμπιστευθείσης σε κάθε αληθινό επίσκοπο Ιεράς Παρακαταθήκης, της αποκαλυφθείσης από τον Εσταυρωμένο Θεό της Αγάπης, Αληθείας και τότε αντί της Κυριακής της Ορθοδοξίας θα εορτάζετο ο θρίαμβος της Αιρέσεως και στην θέση του Μ. Αθανασίου θα δοξολογείτο ο Άρειος!  
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειονοψηφία":

... και είναι η Εκκλησία του Χριστού, η αληθινή!
Α.Ω.

Ανώδυνες ομολογίες των Μητρ. Μόρφου και Ναυπάκτου!...


Δεν υπέγραψαν το κείμενο της  Ληστρικής που έγινε στην Κρήτη, αλλά παραμένουν σε κοινωνία με τις τοπικές «Ορθόδοξες» Εκκλησίες τους, που είναι μέλη ισότιμα του ΠΣΕ που αναγνωρίζει τις αιρετικές παρασυναγωγές ως Εκκλησίες!!!

«Τήρει τον νουν σου εις τον Άδη, του είπε ο Κύριος, και μη απελπίζου»

Ο δρόμος  που καλείται να ακολουθήσει ο άνθρωπος, είναι ίσως αυτός που έδειξε ο Χριστός στον Γέροντα Σιλουανό, σ’ ένα όραμά του – όπως το περιγράφει ο ίδιος ο γέροντας: «Τήρει τον νουν σου εις τον Άδη, του είπε ο Κύριος, και μη απελπίζου». Να προσεύχεσαι, δηλαδή, και να έχεις τον νου σου στον Άδη, στα όσα υποφέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Και από εκεί και πέρα μην απελπίζεσαι.

Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολήςτου Α.Π.Θ. π. Θεόδωρος Ζήση, παρατηρεί σχετικά με την αίρεση του οικουμενισμού ότι :


«ο κίνδυνος αυτός (εκ του Οικουμενισμού) αποβαίνει μεγαλύτερος εκ του γεγονότος, ότι η απειλή δεν είναι μόνον εξωτερική. Δεν προέρχεται δηλαδή μόνον από τον Παπισμό και τον Προτεσταντισμό οι οποίοι αντιμετωπιζόμενοι παλαιότερα ως αιρέσεις, είχαν ελάχιστες, σχεδόν μηδαμινές δυνατότητες να ασκήσουν επιρροή στους Ορθοδόξους πιστούς.Ο κίνδυνος τώρα είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερος, διότι δρά εκ των έσω. Πολλοί ποιμένες, των οποίων βασική αποστολή είναι να διώκουν τους λύκους των αιρέσεων και των πλανών, όχι μόνον δεν βλέπουν να υπάρχουν λύκοι, για να τους εκδιώξουν, αφού θεωρούν, ότι ο Παπισμός και ο Προτεσταντισμός δεν είναι αιρέσεις, αλλά “σεβάσμιες εκκλησίες”, «αδελφές εκκλησίες» συνδιαχειρίστριες του αγιασμού και της σωτηρίας των πιστών, αλλά μεταβάλλονται και οι ίδιοι σε λύκους. Κατασπαράσσουν και αυτοί, επειρεασμένοι από τις αιρέσεις, τα υγιή δόγματα και μετ’ αυτών τα ανύποπτα ποίμνια, που δύσκολα, χωρίς επαρκή πληροφόρηση, μπορούν να καταλάβουν, ότι οι φύλακες και φρουροί έχουν μεταμορφωθή σε κλέπτες και ληστές»ς πιστούς.Ο κίνδυνος τώρα είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερος, διότι δρά εκ των έσω. Πολλοί ποιμένες, των οποίων βασική αποστολή είναι να διώκουν τους λύκους των αιρέσεων και των πλανών, όχι μόνον δεν βλέπουν να υπάρχουν λύκοι, για να τους εκδιώξουν, αφού θεωρούν, ότι ο Παπισμός και ο Προτεσταντισμός δεν είναι αιρέσεις, αλλά “σεβάσμιες εκκλησίες”, «αδελφές εκκλησίες» συνδιαχειρίστριες του αγιασμού και της σωτηρίας των πιστών, αλλά μεταβάλλονται και οι ίδιοι σε λύκους. Κατασπαράσσουν και αυτοί, επειρεασμένοι από τις αιρέσεις, τα υγιή δόγματα και μετ’ αυτών τα ανύποπτα ποίμνια, που δύσκολα, χωρίς επαρκή πληροφόρηση, μπορούν να καταλάβουν, ότι οι φύλακες και φρουροί έχουν μεταμορφωθή σε κλέπτες και ληστές»

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, 1.300.000 € για το ΦΕΤΙΧΕ Τζαμί [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


Π Ε Λ Ε Κ Υ Σ Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ -- Ἡ ἀπολογία τῆς διώξεως τοῦ π. Σάββα

Σέ ἔκτακτη συνεδρία τῆς Γεροντίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας στίς 12/25-7-2016,  µετά ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ Πατριαρχικοῦ γράµµατος πού διαβιβάστηκε ἀπό τήν Ἱερά Κοινότητα καί πού τόνιζε γιά µία ἀκόµη φορά τήν ἀντιεκκλησιαστική συµπεριφορά τοῦ Μοναχοῦ Σάββα Λαυριώτη, ζητήθηκε νά ἐπιληφθοῦν τοῦ θέµατος, δηλαδή νά τιµωρήσουν τόν µοναχό Σάββα. Ἡ Μονή µέ αἰτιολογία τήν ἀνυπακοή µου στόν Καθηγούµενο καί στό Μοναστήρι, καταπατώντας τόν ἐσωτερικό κανονισµό καί τόν καταστατικό χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, µέ καθαιρεῖ ἀπό τό ἀξίωµα τοῦ Προϊσταµένου, µέ τήν δικαιολογία πώς µοῦ εἶχαν γίνει συστάσεις στό παρελθόν καί ἐγώ δέν τίς λάµβανα ὑπόψιν. Τί νά πρωτοπεῖ κάποιος γιά τούς κατά τά ἀλλά ἀγαπητούς Πατέρες τῆς Λαύρας ‑ἐξ οἰκείων τὰ βέλη; Πρός ἐνηµέρωση λοιπόν τοῦ Χριστεπωνύµου πληρώµατος, (διότι ὅ,τι κάνουν θέλουν νά τό κάνουν ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ) ἐξηγοῦµαι καί ἀπολογοῦµαι. Καί ἄν κάποιος πεῖ, γιατί ἀπολογοῦµαι στά µέσα µαζικῆς ἐνηµέρωσης, εἶναι γιατί δέν µέ ἀφήνουν νά ἀπολογηθῶ, οὔτε διαβάζουν τά γράµµατά µου, καί αὐτό θά τό ἀποδείξω µέ ντοκουµέντα, τὰ ὁποῖα θὰ δώσω στὴ δηµοσιότητα. Ἔχω δηλώσει ἄπειρες φορές καί στήν Γεροντία καί σέ προσωπικές συ- ζητήσεις, πώς σέ θέµατα Πίστεως καί ἀνηθικότητας, δέν κάνουµε ὑπακοή, ἀλλά ἀκολουθοῦµε τίς ἐπιταγές τῶν Πατέρων, καί κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐµένα Πατέρες, µέ καταδικάζετε ἄλλη µία φορά γιά ἀντιεκκλησιαστική συµπεριφορά, διότι εὐθαρσῶς δηλώνω τήν ἀντίθεσή µου µέ τά αἱρετικά φρονήµατα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολοµαίου. Σᾶς ἐπισυνάπτω κάποια ἀπό τά λεγόµενα καί πραττόµενα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου, καί αὐτά ἐνδεικτικῶς, διότι εἶναι πάρα πολλά, τά ὁποῖα ὅµως ἀποδεικνύουν τά αἱρετικά φρονήµατά του. Ἐνδεικτικῶς ἀπό τίς πολλές ἐκκλησιολογικές παρεκκλίσεις τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολοµαίου, ἀπό τίς ὁποῖες ὁλοφάνερα προκύπτει ὅτι θεωρεῖ τούς Παπικούς ἀλλά καί τούς Προτεστάντες ὡς ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ, µέ βάση τήν αἱρετική «βαπτισµατική θεολογία» τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου πού υἱοθέτησε καί προβάλλει ὁ µητροπολίτης Περγάµου κ. Ἰωάννης, θά ἀναφέρω µερικές. Μέ αὐτές καταφρονεῖ τούς Ἱερούς Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων, τούς ὁποίους ὑβρίζει ὡς θύµατα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως, (καί κατ’ ἐπέκτασιν βλασφηµεῖται τό Ἅγιον Πνεῦµα τό ὁποῖον ὁµιλεῖ διά µέσου τῶν Πατέρων), ἐπειδή δῆθεν µᾶς κληροδότησαν τό σχίσµα. ∆έν εἶναι τυχαῖο ὅτι προστατεύει καί καλύπτει πλήρως τήν αἱρετική Ἀκαδηµία «Θεολογικῶν» Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ∆ηµητριάδος, ἡ ὁποία ἐπενόησε καί προβάλλει τήν «Μεταπατερική καί συναφειακή Θεολογία», τήν ὁποία προσφυῶς ὁ µητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος καί ἄλλοι χαρακτήρισαν ὡς ἐπικίνδυνη αἵρεση. Κατά τήν πρόσφατη συνάντησή του στά Ἱεροσόλυµα τόν Μάϊο τοῦ 2014 µέ τόν αἱρεσιάρχη πάπα Φραγκίσκο εἶπε: «Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία... λόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναµίας καί τοῦ πεπερασµένου θελήµατος τοῦ ἀνθρωπίνου νοός διεσπάσθη ἐν χρόνῳ. Οὕτω διεµορφώθησαν καταστάσεις καί ὁµάδες ποικίλαι... αἱ κατά τόπους ἐκκλησίαι ὡδηγήθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως, εἰς ἀποµόνωσιν... [σηµ. τοῦ γράφοντος: οἱ προτεσταντικές ὁµολογίες καί κοινότητες ποικίλες καί παρασυναγωγές µεταρρυθµιστῶν ἀπό τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία ἤτοι τήν Ὀρθόδοξη ἀπεσπάθησαν ἤ ἀπό τήν πρώτη καί µεγάλη καί αἱρετική ψευδοεκκλησία-κράτος τοῦ Βατικανοῦ;] Ἐρχόµεθα ὁ πάπας καί ἡµεῖς διά νά τάµωµεν ὁδούς... διά νά συνεχισθῇ ἡ πορεία τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ θελήµατος τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τῆς καταντήσεως εἰς τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας». Ἀλήθεια, Πατέρες, ποιός ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί τούς Ἁγίους Πατέρες ἐδίδαξε ὅτι ἡ ἀποκοπή τῶν αἱρετικῶν διαιρεῖ καί διασπᾶ τήν Ἐκκλησία,

Συνεχίζεται από τον "Ο.Τ"


***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Π Ε Λ Ε Κ Υ Σ Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ -- Ἡ ἀπολογία τ...":

Αν τολμούσε να πει ή να γράψει ο Μοναχός π. Σάββας ότι είναι του Πατρίου Εορτολογίου - δεν είναι βέβαια - κυριολεκτικά θα τον ξέσκιζαν. Και οπωσδήποτε, την ομολογία του αυτή δεν θα την κοινοποιούσαν τα εκκλησιαστικά ιστολόγια, ακριβώς, όπως και το (τα) σχόλιο (σχόλια) του γράφοντος. Οι Παλαιοημερολογίτες είναι αντίγραφα των αποκεφαλιστών
ISIS ή, τουλάχιστον, μας προτρέπουν (ποιους ;) να τους μιμηθούμε ! Ήμαρτον Κύριε !!


***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Π Ε Λ Ε Κ Υ Σ   Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ -- Ἡ ἀπολογί...":

Τι σημαίνει αν τολμούσε να γράψει ότι είναι του Πατρίου θα τον ξέσκιζαν; Δηλαδή σαν τους Εσφιγμενίτες εννοείτε;
Φυσικά, όπως δεν βγαίνει στον κόσμο η αποτείχιση κληρικών από τους ΓΟΧ.
Γνωρίζετε ότι όποιος ξέρει πολλά...πρέπει να πεθάνει. Το έχετε ζήσει άλλωστε.
Τελικά, για όποιον γνωρίζει κάτι παραπάνω περί των εκκλησιαστικών (Πατρίου και Νέου) η αποτείχισις είναι μονόδρομος.

ΥΓ. Απλά στους ΓΟΧ αυτό γίνεται σιωπηρώς και όχι δια κυμβάλων και δηλώσεων.
 ***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Π Ε Λ Ε Κ Υ Σ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ -- Ἡ ἀπολογί...":

Όταν τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα

Προφανώς, αυτό που γράψατε Ανώνυμε (30/07/2016), απηχεί τον π. Γ. Μεταλληνό. Ο οποίος σε ερώτηση υποθετική "και γιατί δεν πάτε στο Πάτριο", απάντησε "με ποιον να πάω, αφού η μια παράταξη αφορίζει την άλλη ;".

Η μια ακαταστασία έφερε την άλλη και οι μη έχοντες "ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ" παραμένουν στην καινοτομία συνιστώντες την αποτείχιση εντός καινοτομίας. Δηλαδή, αυτή δεν τους έβλαψε, δεν φταίει σε τίποτα για το κυριολεκτικό κατάντημα της πίστεως. Καταγγέλλουν τον Οικουμενισμό και πάντως όχι τη βλάβη που υποστήκαμε από τους εκσυγχρονιστές των εκκλησιαστικών και θεολογικών μας πραγμάτων.

Κατ΄ αυτούς, η καινοτομία ήταν μεν πρόξενος βλάβης του εκκλησιαστικού σώματος, όχι δε ανίατος οδηγούσα σε θάνατο. Και τί θα πάθουμε, λένε, με δεκατρείς μέρες μπροστά ; Αλλά πάθαμε και ακόμη δεν μάθαμε. Προσευχόμενοι παρακαλούμε τον άγιο Θεό "μη εισενέγκεις ημάς εις πειρασμόν", θέλουμε όμως και να πάθουμε. Για να μάθουμε και όχι για να φωτισθούμε προς αποφυγή παθημάτων και παθών. Κανείς δεν μας είπε ποτέ ότι ο φωτισμός του αγίου Πνεύματος, που ζητάμε από τον Κύριο δια των πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των αγίων, είναι για να μάθουμε, ώστε να μην πάθουμε.

8 καίπερ ὢν υἱός, ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν, 9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου (Εβ. ε΄).

Τί θέλω και τα γράφω αυτά ;

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο :

Κ.Χ. "Καταγγέλλουν τον Οικουμενισμό και πάντως όχι τη βλάβη που υποστήκαμε από τους εκσυγχρονιστές των εκκλησιαστικών και θεολογικών μας πραγμάτων."

Και οι ΓΟΧ μιλάνε εναντίον του οικουμενισμού, όμως κάνουν ενώσεις χωρίς να υπάρχει ουσιαστική ομόνοια, προσπαθούν να μοιάσουν στο νέο ημερολόγιο, κοινωνούν τους νεοημερολογίτες σαν να μην υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ μας (όλα μέλι γάλα, άλλο όμως το μέλι και άλλο το γάλα, παρόλο που δεν αντικρούονται μεταξύ τους).
Αφήνουν το ποίμνιο να νομίζει ότι καθένας κάνει όπως τον αναπαύει(όπου θέλει πάει και κοινωνεί). Οι πνευματικοί του νέου σου δίνουν ευλογία να αλλάξεις πνευματικό "εντός εκκλησίας"(δηλ νεο ημερολόγιο) και οι πνευματικοί το πατρίου, έχοντας πνευματικοπαίδια και του νέου τους ευλογούν να εκκλησιάζονται όπου αναπαύονται (νέο ή παλαιό). Διαχωριστικές γραμμές δεν υπάρχουν.

Οι ΓΟΧ πλέον χάριν της ενώσεως άνοιξαν διάπλατα τις αγκάλες τους για να πλησιάσουν όλο και πιο κοντά στην "κανονική εκκλησία", πράγμα το οποίο ήδη γίνεται δια των πιστών (εκκλησιαζομένων και κοινωνούντων όπου λάχει). Κληρικοί οι οποίοι μέχρι πρότινος είχαν τον πρέποντα ζήλο, πλέον έχασαν το φρόνημα αυτό και λένε άλλα αντί άλλων.

Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, η σύνοδος του Κολυμπαρίου θεωρείται ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΗ... μέχρις ότου μια πανορθόδοξη σύνοδος αντιοικουμενιστών νέου και παλαιού αποφανθεί ότι είναι ληστρική. Είναι δηλαδή ΔΥΝΑΜΕΙ ληστρική, βλ Χρ. Καβουρίδης:  "η κρατούσα εκκλησία είναι δυνάμει σχισματική"...
Εφόσον λοιπόν εδημιουργήθη νέο θυσιαστήριο το 1935 (με τέσσερις νέες χειροτονίες) καθίσταται
de facto καρασχισματική η εκκλησία των ΓΟΧ. Τι λέτε;

Για να μη παρεξηγηθούμε γιατρέ, δηλώνω, ότι δεν υπήρξα ποτέ Ματθαϊκός.

και κάτι ακόμη γιατρέ μου.
παλαιότερα, όταν βρισκόμουν στο σχίσμα, κουβεντιάζαμε μ´ έναν γνωστό μου ιερέα περί παλαιοημερολογιτών. Ακολουθεί ο εξής διάλογος:

πάτερ μου, εάν είστε δίκαιος, θα πρέπει σε πνευματικοπαίδια σας, που έχουν αναζητήσεις (περί του ημερολογίου εννοείται) να τους λέτε να πάνε να εκκλησιαστούν, να δουν πως είναι, αν υπαρχουν διαφορές κ.λ.π.

τιιιι:::::::  να σπρώξω με τα ίδια μου τα χέρια τα παιδιά στην αίρεσηηη:::

ποια αίρεση πάτερ μου του λέω. Υπάρχει κάποια σύνοδος που να έχει αποφανθεί ότι ο παλαιοημερολογιτισμός είναι αίρεση;

γιατί μου λέει.... έχει καταδικάσει κάποια σύνοδος τους ιεχωβάδες ή τους πεντηκοστιανούς;

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ... -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

Σίλα, Σιλουανού Κρήσεντος, Επαινετού αποστ.

Οἱ Ἅγιοι Σίλας, Σιλουανός, Ἐπαινετός, Κρήσκης καὶ Ἀνδρόνικος, ἦταν πέντε ἀπὸ τοὺς ἑβδομήκοντα μαθητὲς τοῦ Κυρίου. Ὅλοι ὑπηρέτησαν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Σίλας φυλακίστηκε μαζὶ μὲ τὸν Παῦλο στοὺς Φιλίππους τῆς Μακεδονίας. Μετὰ ἀπὸ πολλοὺς μόχθους καὶ μακρὰ πορεία ἔγινε ἐπίσκοπος Κορίνθου.
Ὁ Κρήσκης, ἔγινε ἐπίσκοπος Καρχιδονίας καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ μόχθησε καὶ ὑπηρέτησε τὸ Θεῖο Εὐαγγέλιο.
Ὁ Σιλουανός, ἀπὸ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης, ἀγωνίσθηκε καὶ βασανίστηκε καὶ αὐτὸς γιὰ τὴν πίστη του στὸν Κύριο.

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ἀγωνίσθηκε καὶ ὁ Ἐπαινετὸς σὰν ἐπίσκοπος Καρθαγένης.
Τέλος καὶ ὁ Ἅγιος Ἀνδρόνικος ἀγωνίστηκε καὶ βασανίστηκε γιὰ τὴν πίστη του στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Νίκος Νικολόπουλος και ο εγκεφαλικός θάνατος [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Νίκος Νικολόπουλος κα...":

http://kyprianoscy.blogspot.gr/2016/07/1993.html

Εκτός από αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμη, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που συνέβη στον κ. Νικολόπουλο.

Γνωστό ότι οι παλαιοημερολογίτες δεν συμπεριλαμβάνονται στην "ατζέντα" της ενημέρωσης των ιερέων του νέου και νεο-ορθόδοξου ημερολογίου. Ο π. Μανώλης προτιμά την ενημέρωση από ένα ξενόγλωσσο (;) ιστολόγιο σέ θέματα σχετικά της βιοηθικής.

Ουδείς προφήτης άτιμος παρά μόνο στην πατρίδα του και στο σπίτι του !

12 καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν πάντες οἱ δαίμονες λέγοντες· πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. (Μρ. ε΄)

4 ἔλεγε δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
(Μρ. ς΄)

Kέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε

Εσέ προεικόνισαν αι ρήσεις των Προφητών και τα αινίγματα, και του παλαιού Νόμου τα σύμβολα, δηλαδή τα εν τη Σκηνή ευρισκόμενα Άγια, τουτέστιν η Κιβωτός της Διαθήκης η κεκαλυμμένη πάντοθεν με χρυσίον: ήτοι με την αστράπτουσαν αίγλην της παρθενίας· καθώς γαρ το χρυσίον τιμιώτερόν εστι πάντων των άλλων μετάλλων· ούτω και η παρθενία είναι τιμιωτέρα κοντά εις Εσέ πάντων των άλλων χαρισμάτων· Εσέ προετύπωνεν η Στάμνος του Μάννα, η Ράβδος του Ααρών, αι Πλάκες της Διαθήκης, το Ιλαστήριον, το χρυσούν Θυμιατήριον, και τα λοιπά. Εσέ προετύπωναν των Προφητών αι ρήσεις και τα αινίγματα: ήτοι ο Τόμος ο καινός του Ησαϊου, εν ω εγράφη ο Λόγος του Θεού με το δάκτυλον του Θεού: ήτοι με το Πνεύμα το Άγιον· η Πύλη του Ιεζεκιήλ, ήτις και εν τη εισόδω και εν τη εξόδω του Κυρίου κεκλεισμένη διέμεινε· το αλατόμητον Όρος του Δανιήλ, από το οποίον εκόπη λίθος άνευ χειρός: ήτοι εγεννήθη ο ακρογωνιαίος λίθος Χριστός άνευ συνουσίας ανδρός· η Άμπελος η ευκληματούσα του Ωσηέ, και ο καρπός αυτής ευθηνών· το Τείχος το αδαμάντινον του Αμώς, εν ω ίστατο ως ανήρ ο του Θεού Υιός· το επ΄ εσχάτων εμφανέν Όρος του Κυρίου, και μετεωρισθέν υπεράνω των βουνών του Μιχαίου· το κατάσκιον Όρος του Αββακούμ· η όλη χρυσή Λυχνία του Ζαχαρίου, επάνω εις την οποίαν ήτον το λαμπάδιον και οι επτά λύχνοι, και αι επτά επαρυστρίδες τοις λύχνοις, και δια να ειπώ καθολικώς, κέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε, και προ Σου ο εκ Σου σαρκωθείς Θεός Λόγος.

Ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησιολογία τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ καί αἱ καινοτομίαι τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε καί τοῦ Πουσάν

Ὁ ἅγιος Κυπριανός, τονίζει ἤδη τόν 3ον αἰῶνα, τήν ἑνότητα περί τόν Ἐπίσκοπον, περί τήν εὐχαριστίαν καί ἐν τῇ ὀρθοδοξίᾳ· γράφει ὁ ἅγιος Πατήρ: «Ὁ Θεός ἐστιν εἷς, καί ὁ Χριστός εἷς, καί μία ἡ Ἐκκλησία Aὐτοῦ, καί ἡ πίστις μία, καί ἡ ποίμνη μία ἡνωμένη διά τῆς κόλλας τῆς ὁμοφωνίας εἰς τήν στερεάν ἑνότητα τοῦ Σώματος». Ἀλλ’ ἡ  Ὀρθοδοξία διά τόν ἅγιον Κυπριανόν δέν ἀποτελεῖ Πίστιν ἀποφασιζομένην ἑκάστοτε κοινῇ συναινέσει ὑπό τῶν  Ἐπισκόπων, ἀλλά τήν ἀπ΄ ἀρχῆς παραδοθεῖσαν ὑπό τῶν Ἀποστόλων  τοιαύτην. Χάριν αὐτῆς ὁ ἅγιος Κυπριανός, δέν ἐσεβάσθη τήν δικαιοδοσίαν ἤ τήν ἄποψιν τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης Στεφάνου, ἀλλά συνίστα τήν ἀνυπακοήν πρός αὐτόν, διότι ὁ Στέφανος ἐνήργει κατά παράβασιν τῆς ἀποστολικῆς Πίστεως (Epistola LXXIV, Ad Pompeium contra Epistolam Stephani) !  Ἡ αὐστηρά ἐκκλησιολογική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ περί μή σωτηρίας ἐκτός Ἐκκλησίας (“extra Ecclesiam nulla salus”) εἶναι, κατά τόν Καθηγητήν Βλάσιον Φειδᾶν, ἡ κατ΄ ἐξοχήν και κατά παράδοσιν ὀρθόδοξος. Ἀντιθέτως, ἡ αὐγουστίνειος ἐκκλησιολογία, ἡ ὁποία ἀποδέχεται στοιχεῖα ἐκκλησιαστικότητος ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας καί ἀποτελεῖ οὕτω τήν βάσιν τοῦ κειμένου τῆς Ραβέννας καί τῶν  τελευταίων κειμένων τοῦ Π.Σ.Ε. (Πόρτο Ἀλέγκρε καί Πουσάν) συνιστᾷ καινοτομίαν, καί ὡς γνωστόν, πᾶσα ἐπίμονος καί ἀμετανόητος δογματική καινοτομία ἀποτελεῖ διά τήν Ὀρθοδοξίαν αἵρεσιν!

Απάντησις (του "Ορθόδοξου Τύπου) προς τον κ. Τελεβάντον

Ο κ. Παναγιώτης Τελεβάντος κατηγορεί τον Ο.Τ. ότι «επιτίθεται εναντίον των ηγετών του αντιοικουμενιστικού αγώνα», καθώς και εναντίον του Σεβ. Ναυπάκτου και ότι υποβάλλει αυτήν την γραμμήν εις αυτόν ο αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης. Πολλάκις διευκρινίσαμε ότι αδίκως λέγονται αυτά δια τον Ο.Τ. και τον π. Β. Βολουδάκην, ο οποίος τυγχάνει από τους παλαιοτέρους συνεργάτας του Ο.Τ., καθώς ο Ο.Τ. διέθετε πάντοτε ελευθέραν πένναν και έθετεν ερωτήματα προς πάσαν κατεύθυνσιν. Δυστυχώς ο κ. Τελεβάντος επιμένει εις την ανεδαφιαίαν άποψίν του απλώς, δια να δημιουργήση σύγχυσιν εις το αναγνωστικόν μας κοινόν η δια προσωπικούς λόγους διαφημίσεως. Εκπλησσόμεθα πως απαντά με τόσον επιθετικόν ήθος αναγνωρίζων εμπάθειαν εις τον π. Βασίλειον και εις τους αρθρογράφους μας με άρθρα συκοφαντικά επαληθεύων την παροιμίαν «εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι».

Παποκεντρικός Οικουμενισμός εις το περιβόλι της Παναγίας

Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

Ο Οικουμενισμός κερδίζει νέο έδαφος, αυτή τη φορά στο Περιβόλι της Παν­αγίας, το Άγιον Όρος. Η Ορθόδοξος μαρτυρία νεκρά εν πολλοίς, η προς το χείρον άμβλυνσις της συνειδήσεως ανεπαισθήτως εξαπλούται υφάλως, ο συγκρητιστικός δούρειος ίππος του Οικουμενισμού εισήχθη εντός των τειχών, ο πολυμήχανος Οδυσσεύς Συνοδική μαγγανεία φιμώσας, εκπορθήσαι πειράται Αγίων το σύστημα, ο εστίν Εκκλησία· πλην και νυν, ου γαρ οίδασιν τι ποιούσιν, ότι «σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν», τις ποτέ Χριστόν νενίκηκεν; Ολίγον καιρόν έχουσιν οι ματαιόδοξοι και όψονται του λόγου το πλήρωμα υπό του ακρογωνιαίου λίθου συντετελεσμένον επ’ αυτοίς, ήτοι «εφ’ ον δ᾽ αν πέση, λικμήσει αυτόν»· κοσμικής δόξης γλιχόμενοι λησμονούσιν ότι «δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται αι ημέραι εκείναι» και τα έργα αυτών, ως γέγραπται. Τι δε το αναμένον αυτούς μετά το πικρόχαρον του θανάτου; Φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος.
Ως έγινε γνωστόν, ήδη κυκλοφορεί και εντός Αγίου Όρους βιβλίον με τίτλον ο “Άγιος της Πολιτικής”. Το βιβλίον αυτό αναφέρεται εκ πρώτης όψεως εις τον πρώτον Κυβερνήτη της χώρας Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά εσωτερικά επεκτείνεται και σε πλείστα Εκκλησιολογικά θέματα, περιέχον ποικίλη ύλη, με πολλά επώνυμα πρόσωπα και εικόνες σχετικά με την ανάγκη προβολής ενός πολιτικού ηγέτου σύμφωνα με το πρότυπο του Ιωάννου Καποδίστρια.
Ταυτόχρονα, με παράλληλη ανάπτυξη προβάλλει σταδιακά Οικουμενιστικές θέσεις όπως η “άρσις των αναθεμάτων του 1965”, η απόφανσις της Β’ Βατικανής Συνόδου με την γνωστή επωδό “ίνα ώσιν εν”, λόγους του Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ’ περί ενότητας των Εκκλησιών και τις γνωστές αξιολογικές κρίσεις του Οικουμενισμού όπως: “αποκορύφωμα εχθρότητας, αντιπαλότητας, διάσπασης και διαχωρισμού, υπήρξε το σχίσμα Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και Δυτικής Ρωμαιοκαθολικής το 1054”.
Ομιλεί με την γνωστή γλώσσα περί διασπασμένης Εκκλησίας με διατυπώσεις όπως: