AΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

......., χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Εδώ και αρκετό καιρό και προς δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού άρχισα να ετοιμάζω τη μεταφορά σε ηλεκτρονικό κείμενο της ομιλίας του αγίου Πατέρα της Εκκλησίας μας Ιωάννου του Χρυσοστόμου που φέρει τον τίτλο  "Κατά εθνικών και Ιουδαίων"  και στην οποία αποδεικνύει περίτρανα τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα από ισχυρές προφητικές αποδείξεις που επιστρατεύει και τις οποίες έχω προσθέσει σε πρωτότυπο και μετάφραση ανά περίπτωση. Με πολλή χαρά λοιπόν πριν λίγες μέρες ολοκλήρωσα και τον τελικό επανέλεγχό της και σας την αποστέλλω.  
      Κατά την ταπεινή μου άποψη, κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος που αναζητά τον αληθινό Θεό, εφόσον διαβάσει την ομιλία αυτή του Ιερού Χρυσοστόμου με τόσες τρανές αποδείξεις για τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εάν είναι καλοπροαίρετος άπιστος θα πιστέψει και εάν είναι καλοπροαίρετος Χριστιανός θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στην πίστη του.
            Πολλά χαιρετίσματα .....
              Ελένη Λιναρδάκη
---------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐξαιρετική ἡ ἰδέα τῆς ἠλεκτρονικῆς δημοσιεύσεως τῆς Ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας ἐπί συγκεκριμένων ζητημάτων. Θά ἔχετε πολύν μισθόν παρά Θεοῦ. Ἐμεῖς ὅ,τι καί νά ποῦμε δικό μας οὐδείς τό δέχεται. Ἔχω παρατηρήσει, ὅμως, ὅτι σπανίως κάποιος ἀντιλέγει στά ὅσα εἶπαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες.
-------------------
AΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

       «Πρός τε Ἰουδαίους καὶ Ἓλληνας ἀπόδειξις ὅτι ἐστὶ Θεὸς ὁ Χριστός 
                  ἐκ τῶν παρά τοῖς προφήταις πολλαχοῦ περί αὐτοῦ εἰρημένων» 
   (:κατά Ιουδαίων και εθνικών, απόδειξη ότι ο Χριστός είναι Θεός, με βάση όσα είπαν οι προφήτες γι’ Αυτόν σε πολλά σημεία των βιβλίων τους)
     Επειδή πολλοί από τους ανθρώπους δεν θα ανέχονταν να ακούνε με ευκολία μακροσκελείς λόγους, για τον λόγο ότι άλλοι είναι εκ φύσεως ράθυμοι, άλλοι έχουν παραδοθεί με πολλή αφοσίωση στις βιοτικές μέριμνες και άλλοι επειδή κατέχονται από πολλή αμάθεια, θεώρησα αναγκαίο να σας απαλλάξω από τον κόπο της μακρηγορίας, ώστε και την οκνηρία να αφαιρέσω από τους ράθυμους και να πείσω εκείνους που αποφεύγουν να διαβάζουν κάτι, να ακούσουν με πολλή προθυμία την ανάπτυξη της πραγματείας αυτής.    

Θρησκευτικού Συγκρητισμού παραλειπόμενα -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η εργαλειοποίηση της Εκκλησίας προς σκοπόν εξυπηρετήσεως γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων προφανώς έρχεται σε αντίθεση με τον πνεύμα της Ορθοδόξου παραδόσεως, ιδίως όταν προκρίνονται γεωστρατηγικές και αμιγώς πολιτικές σκοπιμότητες προς τον σκοπόν αυτόν, εις βάρος αναδείξεως του πνευματικού υποβάθρου της αειζώου Ορθοδόξου παραδόσεως.
------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Κατσιβαρδᾶς: «Η αντίφαση της σύγχρονης Ελλαδικής Εκκλησίας έγκειται ότι πλειστάκις δρα ως παράρτημα του Κράτους, ήτοι, ως ένα άλλου είδους Υπουργείο, δίχως όμως να διαμηνύει το φύσει αντιστασιακό και επαναστατικό πνεύμα της Ορθοδοξίας».

Δυστυχῶς, ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι τά πράγματα. Μέχρι πρότινος, ἡ «Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» ἦτο ὑπόδικος ἐνώπιον Πανορθοδόξου Συνόδου, ἄν καί ὄποτε αὐτή συγκληθῇ, διά τήν πτῶσιν της είς τό ἑορτολογικόν σχίσμα (1924) καί διά τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Κατά τά τελευταῖα χρόνια, ὡστόσον, καί ἰδίως μετά τήν ἀναρρίχησιν τοῦ κ. Λιάπη εἰς τόν ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον, ἡ ἐν λόγῳ «ἐκκλησία» ἔχει πέσει καί εἰς τήν φοβεράν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ, αὐτό πού περιγράφει γλαφυρῶς μέ τά ὡς ἄνω ὁ κ. Κατσιβαρδᾶς, τοὐτέστιν ἔχει καταστῆ «Ὑπουργεῖον ἀθεΐας»!!! Βεβαίως, κατά τό νομοτελειακόν «ἑνός κακοῦ δοθέντος μύρια ἕπονται», ἡ ἐν λόγῳ «ἐκκλησία» ἔχει πέσει και εἰς ἕτερον σχίσμα, τό Οὐκρανικόν (2019), καθώς καί είς τάς φοβεράς αἱρέσεις τῆς καταστρατηγήσεως τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος (πρβλ. Κολυμπάρι) καί τῆς νεο-εικονομαχίας, ἐφόσον ἐπέτρεψε νά ἐπικρατήσῃ ἡ ἀντίληψις ὅτι μέ τήν Θείαν Κοινωνίαν δύναται νά νοσήσῃ ὁ κοινωνῶν! Αὐτό, βεβαίως, ἀποτελεῖ πλήρη ἀνατροπήν τῆς Πίστεως! Παρά ταῦτα, ὅπου νἆναι θά ἐμφανισθοῦν πληρωμένοι ὑφ' ὅλων αὐτῶν τῶν σχισματικῶν καί αἱρετικῶν «σχολιασταί» νά μέ «ἐπικρίνουν», ἀερολογικῶς, ὅπως πάντοτε, διά τήν «παλαιοημερολογητικήν» μου «πλάνην»!!! Νομίζω ὅτι οἱ ἐν λόγῳ ἔχουν ξεπεράσει εἰς ὑποκρισίαν τούς Ἄνναν καί Καϊάφαν!

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ -- Orthodox Hymns


Οι τρεις αυτοί πατέρες θεμελιώνουν θεολογικά τρία συγχρόνως σημεία
Αν, όμως, η κάθε εποχή έχει το δικό της πλούτο, είναι αναμφισβήτητο ότι μετά τον 5ο αι., ο κατ΄ εξοχήν «θεομητορικός» αιώνας είναι ο 14ος, κατά τον οποίον ηχούν οι δογματικές φωνές Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχ/που Θεσ/νίκης, Αγίου Νικολάου Καβάσιλα και Αγίου Θεοφάνους  του Νικαέως. Οι τρεις αυτοί πατέρες θεμελιώνουν θεολογικά τρία συγχρόνως σημεία: α) Την απόλυτα προσωπική αγιότητα της Θεοτόκου και την εσχατολογική τοποθέτησή Της μετά την Αγία Τριάδα, β) τη θεμελιώδη Χριστολογική σημασία Της, και γ) την εντελώς κεντρική θέση Της στην Οικονομία της σωτηρίας, δηλ. τον ενεργητικό ρόλο Tης στο μυστήριο της Σαρκώσεως και την εις τους αιώνες παραμονή Της στο κέντρο του μυστηρίου της Εκκλησίας.

Τη ΚΓ΄ (23η) Ιουνίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΑΓΡΙΠΠΙΝΗΣ.

Αγριππίνα η Αγία του Χριστού Μάρτυς ήτο γέννημα και θρέμμα της περιδόξου πόλεως Ρώμης, εκ νεότητός της δε παρέδωκεν εαυτήν εις τον Θεόν. Όθεν ευωδίαζε μεν τας καρδίας των πιστών, ως κήπος τις ηνθισμένος, ή ευωδέστατον ρόδον, απεδίωκε δε την δυσωδίαν των παθών, καθό στολίσασα την ψυχήν της η μακαρία με την παρθενίαν και καθαρότητα. Επειδή λοιπόν ηρραβωνίσθη πνευματικώς με τον Χριστόν, δια τούτο ανδρείως και θαρραλέως προσήλθεν εις το Μαρτύριον, παραδώσασα εαυτήν δια τον έρωτα και την αγάπην του Νυμφίου της Χριστού, εις πολλάς βασάνους και μαρτύρια.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ προς τους απανταχού Ορθοδόξους

Κρατώμεν της ομολογίας, ην παρελάβομεν άδολον παρά τηλικούτων ανδρών, αποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν ως υπαγόρευμα του διαβόλου. 
Ο δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ελλειπή την κεκηρυγμένην Ορθόδοξον πίστιν. Αλλ’ αύτη πεπληρωμένη ήδη εσφράγισται, μη επιδεχομένη μήτε μείωσιν, μήτε αύξησιν, μήτε αλλοίωσιν ήν τε ο νοών και ο τολμών ή πράξαι ή συμβουλεύσαι, ή διανοηθήναι τούτο, ήδη ηρνήθη την πίστιν του Χριστού, ήδη εκουσίως καθυπεβλήθη εις το αιώνιον ανάθεμα δια το βλασφημείν εις το Πνεύμα το άγιον, ως τάχα μη αρτίως λαλήσαν ταις Γραφαίς και Οικουμενικαίς  Συνόδοις.
Άπαντες ουν οι νεωτερίζοντες ή αιρέσει ή σχίσματι, εκουσίως ενεδύθησαν κατάραν ως ιμάτιον,  (Ψαλμ. ΠΗ΄ 18), καν  τε Πάπαι, καν  τε Πατριάρχαι, καν  τε κληρικοί, καν  τε λαϊκοί καν άγγελος εξ ουρανού, ανάθεμα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος
Πατριάρχης Αλεξανδρείας Ιερόθεος
Πατριάρχης Αντιοχείας Μεθόδιος
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Κύριλλος
και οι λοιποί Αρχιερείς της Συνόδου

Θὰ ἀνεχθεῖ ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ νὰ ρυθμίζουν Ἰοῦδες τὴν ζωή του;

…ἐπιμένουν αὐτοὶ ἀκριβῶς οἱ «κατ᾽ ὄνομα χριστιανοὶ» νὰ θέλουν, ὅπως ὁ Ἰούδας, νὰ ρυθμίσουν τὴν ζωή καὶ τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας, ὅσων δηλαδὴ γνήσια πιστεύουν στὸν Χριστό. Εἶναι οἱ ἐκσυγχρονιστὲς καὶ οἰκουμενιστές, ποὺ τίποτε δὲν βρίσκουν στὴ ζωή τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὀρθό. Θέλουν τὴν Ἐκκλησία κομμένη καὶ ραμμένη στὰ μέτρα τους. Νὰ πορεύεται ὄχι κατὰ τὸ αἰώνιο θέλημα τοῦ θείου της Ἱδρυτοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὶς δικὲς των ἐπιθυμίες καὶ ὀρέξεις. Καταγγέλλουν τὴν εὐσέβεια σὰν ὑπερβολή, τὴν ἐμμονὴ στὴν πίστη καὶ παράδοση τῶν Πατέρων ὡς «εὐσεβισμό», κατηγοροῦν τὴν ἐγκράτεια καὶ εὐλάβεια σὰν καλογηρισμὸ καὶ πολεμοῦν τὴν ἀγωνιστικότητα καὶ τὸ γενναῖο φρόνημα σὰν «ταλιμπανισμὸ» καὶ ἀκρότητα. Ἰοῦδες καὶ αὐτοί, λαθρεπιβάτες τοῦ σκάφους τῆς Ἐκκλησίας, θέλουν νὰ ὑποκλέψουν τὴν γνησιότητα τῶν κανονικῶν ἐπιβατῶν της. Ὁπότε γεννᾶται τὸ ἐρώτημα. Θὰ ἀνεχθεῖ ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ νὰ ρυθμίζουν Ἰοῦδες τὴν ζωή του;

Να διακοπή το μνημόσυνον -- του αειμνήστου Γεωργίου Ζερβού διευθυντού του «Ορθοδόξου Τύπου»

Πιστεύομεν ότι η ισοπεδωτική πορεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον Οικουμενισμόν – Παπισμόν  είναι άνευ επιστροφής. Διότι δεν υπάρχει δυναμική αντίστασις εναντίον όσων νοθεύουν την Ορθόδοξον Πίστιν και το Ορθόδοξον φρόνημα. Δι΄ αυτό απαιτούνται κινήσεις αι οποίαι θα περιορίσουν την «ξέφρενον» πορείαν προς τον Οικουμενισμόν – Παπισμόν.                                                                                    
Μία κίνησις είναι η διακοπή του Μνημοσύνου του Οικουμενικού Πατριάρχου. Η κίνησις αυτή θα τρομοκρατήση τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και τους «συνοδοιπόρους» του Επισκόπους. Η διακοπή του μνημοσύνου του ενός θα τρομοκρατήση τον άλλον, ο οποίος εις όλας τας σχετικάς ομιλίας του επισημαίνει ότι τον συντονιστικόν ρόλον προς την παναίρεσιν του Οικουμενισμού έχει το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ότι αυτός ακολουθεί. Αναζητούνται γενναίοι κληρικοί, μοναχοί και Επίσκοποι. 
(Ο.Τ. 1677).
--------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 22 Ιουνίου 2020 - 11:19 π.μ.: «πήγαινε αλλού αδελφέ μου, υπάρχουν τόσα ουνιτικά ιστολόγια, που θα τους ευφραίνεις».

Ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε, τό «ἔργον» πού ἔχουν ἀναλάβει οἱ ἐν λόγῳ «σχολιασταί», μέ τό ἀζημίωτον βεβαίως, εἶναι νά πλανήσουν Ὀρθοδόξους! Στά οὐνιτικά ἱστολόγια μπαίνουν οἱ ἤδη πεπλανημένοι, ἑπομένως δέν ὑπάρχει ἐκεῖ «λεία» γι' αὐτούς. Διό καί ἐπιμένουν νά ἐπισκέπτωνται καί νά «σχολιάζουν» στήν ΟΦ, παρά τό γεγονός ὅτι τούς ἐκδιώκεις κακήν κακῶς! Ἴσως δέ ν' ἀμείβωνται καί περισσότερον ἀνά «σχόλιον» στήν ΟΦ ἀπ' ὅ,τι ἀλλοῦ.

Οι ΗΠΑ δεν πιέζουν, χαϊδεύουν την Τουρκία -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Το Ισραήλ είναι κραυγαλέο παράδειγμα μικρής χώρας που περιβάλλεται από φυλετικούς και εθνικούς εχθρούς, στους οποίους όμως δυναμικά επιβάλλει σεβασμό, εμπνέοντας και τον απαραίτητο φόβο.
   Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα με μακρά ιστορία θυσιών και αγώνων υπέρ βωμών και εστιών, η οποία έχει προαιώνιο εχθρό την Τουρκία. Στην οποία ωστόσο δεν δίδαξε δυστυχώς, ούτε φόβο, ούτε σεβασμό. Εφ’ ώ και η τουρκική απειλή  διαιωνίζεται αδιακόπως.
     Οφείλουμε χάριτες στους ερευνητές – δημοσιογράφους Μιχάλη Ιγνατίου και Νίκο Μελέτη για την πρόσφατη αποκαλυπτική μελέτη τους: «Η συμφωνία που “γκρίζαρε” το Αιγαίο», για το ξεσκέπασμα της προδοτικης συμφωνίας της Μαδρίτης.

ΣΗΜΕΡΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.. ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ(21-6-20) - π. Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=15627

Ωσεί Νυκτικόραξ εν οικοπέδω -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η  Ελλάς σήμερον έχει παρακμάσει κοινωνικά και πολιτισμικά, διότι η σύγχρονη ελίτ πάσχει από την «θολοκουλτούρα» του ψευδεπίγραφου αριστερισμού, η οποία έχει καταλάβει, την δήθεν «καλοαναθρεμμένη διανόηση», η οποία έχει καταλάβει αναξιοκρατικά καίριους θεσμούς χάριν διαπιστευτηρίων αριστερισμού.
Η μεγάλη άρδην και βίαιη αλλαγή επί Πασόκ, όπου δημιουργήθηκαν θύλακες προς όλο το κράτος από το εθνομηδενιστικό και αντι-Ορθόδοξο πνεύμα, μία καρικατούρα δήθεν των Φώτων της Εσπερίας, με αναγωγή απευθείας εις τον Γαλλικό Διαφωτισμό και εντεύθεν.
Η νέα μεταπολεμική γενιά η οποία κατέλαβε, πανεπιστημιακές θέσεις, αντιμετώπισε το ιστορικό γίγνεσθαι υπό τα ομματοϋάλια ενός μονολιθικού και χρεοκοπημένου Μαρξισμού, μεταφυτεύοντας τα εργαλεία του ιστορικού υλισμού εις την Ελλάδα δίκην προοδευτισμού.