Ομιλία περί Πίστεως, του Επισκόπου Κερκίνης και Καλαβρύτων, Ηλιού Μηνιάτου

«Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει τω Ιησού: Ραββί,  συ ει ο Υιός του Θεού, συ ει ο Βασιλεύς του Ισραήλ»

Όταν εγώ με ευλαβικήν θεωρία στοχάζομαι την αρχήν, την αύξηση, την στερέωση της Ορθοδόξου μας πίστεως, διακρίνω μυστήρια, ευρίσκω θαύματα, αφ' ενός τόσον πολλά, ώστε είναι αδύνατον να τα περιγράψω με τον λόγον, και αφ' ετέρου τόσον υψηλά, ώστε είναι αδύνατον να φθάσω εκεί με την διάνοιαν. Όθεν, όλος εκστατικός από το θάμβος και την χαράν, τoν μεν ύψιστον Θεόν, ο οποίος εδίδαξε τοιαύτην πίστην, δοξάζω αναφωνώντας με τoν Δαβίδ: «Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη η ισχύς αυτού, και της συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθμός». Τoν δε ορθόδοξον λαόν, ο οποίος επαγγέλλεται τοιαύτην πίστην, μακαρίζω λέγοντας:

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΡΗΜΙΤΟΥ -- Αθωνικά άνθη

Προσφιλέστατα εν Κυρίω τέκνα. Χαίρω και δοξάζω το πανύμνητον όνομα του Κυρίου Ιησού συν Πατρί και Πνεύματι, δια την πίστιν σας και τας αγίας εμπνεύσεις σας…                                                                                           

… Γράφετε, προφανώς υπό τον φωτισμόν του αγίου Πνεύματος, του «συναντιλαμβανομένου ταις ασθενείαις ημών»: «Είμεθα νέοι φοιτηταί τεσσάρων διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Ζώμεν και ημείς εις τον καταλυτικόν 20ον  αιώνα. Ρεύματα μας περιβάλλουν ποικίλα, φιλοσοφικά, θρησκευτικά, κοινωνιστικά, πολιτιστικά, πολιτειακά, εκκλησιαστικά και μας προκαλούν εις αντιμετώπισίν των, εις μίαν τοποθέτησιν απέναντί των… Βεβαίως, πλην των διανοητικών προκλήσεων έχομεν και πειρασμούς ηθικούς. Είμεθα Ορθόδοξοι χριστιανοί και θέλομεν να ζήσωμεν και να αποθάνωμεν εν ευσεβεία και να μη εκπέσωμεν, όσον εξαρτάται από ημάς, της αιωνίου ζωής και μακαριότητος…  Δια τούτο, παρακαλούμεν την αγιότητά σας, όπως μας υποδείξη τρόπους οικοδομής εν Χριστώ και μας βοηθήση εις μίαν ορθήν αντιμετώπισιν των ανωτέρω συγχρόνων προκλήσεων, ώστε, χωρίς υπεκφυγάς, να πάρωμεν μίαν έλλογον στάσιν και θέσιν…».  

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ


 

Τη ΙΖ΄ (17η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Νεοκαισαρείας του θαυματουργού.

Γρηγόριος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών της Νεοκαισαρείας το καύχημα ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Αυρηλιανού εν έτει σοε΄ (275), εκ γονέων Ελλήνων και απίστων ειδωλολατρών αναβλήσας, ώσπερ και το ρόδον εξ ακανθών εξέρχεται. Πολλάκις δε εξήλθον εξ απίστων γονέων παίδες πιστοί προς τον Θεόν και ευγνώμονες, οίτινες, δια την καλήν των προαίρεσιν, ως συνετοί και φρόνιμοι διέγνωσαν τον Ποιητήν της κτίσεως από τα πάνσοφα αυτού και θαυμάσια δημιουργήματα, καθώς ο μέγας Αβραάμ και έτεροι πλείστοι, οίτινες ευηρέστησαν αυτόν.

Θέλει ὁ Θεός τήν αἰώνιον καταδίκην κάποιων ἀνθρώπων; -- Τοῦ κ. Παναγιώτου Νικ. Γκουρβέλου

«Ὁ Θεός θέλει πάντας σωθῆναι» (Α΄ Τιµ. β΄ 4), µᾶς βεβαιώνει ὁ ἀδιάψευστος λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ταυτόχρονα ἡ Ἐκκλησία µας ρητά διδάσκει πώς ὁ Κύριος θὰ ἐπιτρέψει (παραχωρήσει) τήν αἰώνια κόλαση τῶν µέχρι θανάτου ἀµετανόητα ἁµαρτωλῶν. Πῶς λοιπόν αὐτό συµβιβάζεται µἐ τήν ἀναλλοίωτη θέληση τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ νά σώσει ὅλα τά λογικά του δηµιουργήµατα, ἀγγέλους καί ἀνθρώπους; Ὅ,τι θά γραφτεῖ στή συνέχεια ἀποτελεῖ µία ἀπόπειρα διαλεύκανσης τοῦ ἐπίµαχου αὐτοῦ ζητήµατος. Στήν ἱστορική πορεία παρουσιάστηκαν δύο ἀντίπαλες µεταξύ τους ἀλλά ἐξ ἴσου κακόδοξες- αἱρετικές διδασκαλίες, ὅσον ἀφορᾶ τό ὑπό συζήτησιν πρόβληµα. Σύµφωνα µέ τήν πρώτη, ὁ Θεός εἶναι ἕνας ἀµείλικτος Δικαστής, ὁ ὁποῖος θέλει ἤ µᾶλλον εὐφραίνεται µέ τήν αἰώνια τιµωρία µιᾶς µεγάλης µερίδας ἀνθρώπων. Κατά τήν θεωρία τοῦ Ἀπόλυτου Προορισµοῦ- διότι περί αὐτῆς πρόκειται-, δέν εἶναι ἡ πρώτη καί ἀµετάβλητη βούληση τοῦ Θεοῦ (τό προηγούµενον ἤ κατ’ εὐδοκίαν θέληµά Του) ἡ αἰώνια λύτρωση ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ἡ σωτηρία µόνο λίγων ἐκλεκτῶν. Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι προορίζονται ἀπό τή Θεία βούληση γιά τήν αἰώνια κόλαση. Ἡ ἀντίθετη τοῦ Ἀπόλυτου Προορισµοῦ αἱρετική θεωρία, ἡ θεωρία τῆς Ἀποκατάστασης τῶν πάντων πρεσβεύει πώς ὁ Πανάγαθος Θεός δέν θά ἐπιτρέψει (παραχωρήσει) τήν παντοτινή καταδίκη ὅσων πεισµατικά παραµένουν ἀµετανόητα ἁµαρτωλοί. Κατά τήν αἵρεση αὐτή, ἡ αἰώνια κόλαση τῶν ἀµετανόητα ἁµαρτωλῶν δέν εἶναι οὔτε τό κατά παραχώρησιν ἤ ἑπόµενον, ὅπως λέγεται, θέληµα τοῦ Κυρίου.

------------------------------

 Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Οι ορθόδοξοι χριστιανοί βασιζόμενοι στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά λένε ότι το πυρ της Κολάσεως είναι ο ίδιος ο Κύριος όπερ σημαίνει ο Κύριος θα βλέπει αιωνίως τους κολασμένους να βασανίζονται και μάλιστα γνωρίζοντας ο Κύριος ότι η μετοχή τους σ'αυτό το πυρ, δλδ τον Κύριο, τους προξενεί τοιούτο πόνο!;;

Εκτός αυτού δλδ του ότι ο Κύριος θα γνωρίζει ότι αμέσως και σαφώς θα προκαλεί τοιούτον βασανισμό στους κολασμένους το οποίο θα ήθελα να μου πείτε αν το δέχεστε πλήρως πείτε μου, αν θέλετε φυσικά, πώς θα σας φαινότανε ως τίτλος θεολογικού πονήματος το:
"Εγώ ειμί η Ανάστασις και η Ζωή και το πυρ της Κολάσεως"

Πέτρος Τυριντζής

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Αυτό το ότι το πυρ της Κολάσεως είναι ο ίδιος ο Κύριος δεν ξέρω αν είναι διαχρονική διδασκαλία της εκκλησίας και πριν τον άγιο Γρηγόριο... Για μετά τον Άγιο και πάλι δεν ξέρω μιας και η διδασκαλία του αγίου εξ όσων γνωρίζω δεν ήταν και τόσο γνωστή.

Όμως διαβάζουμε στην παραβολή της Κρίσεως:
"πορεύεσθε απ'εμού οι κατηραμένοι εις τὸ πυρ τὸ αιώνιον τὸ ητοιμασμένον τω διαβόλω καὶ τοις αγγέλοις αυτού"

Α. Πώς είναι δυνατόν ο Κύριος να τους διώχνει από κοντά του (πορεύεσθε απ'εμού) και ταυτοχρόνως να τους στέλνει στον Εαυτό του (εις το πυρ το αιώνιο) ??

Β. Πώς είναι δυνατόν το άκτιστο αιώνιο πυρ να είναι ητοιμασμένο δηλαδή να το έχει ετοιμάσει ο Κύριος; Κάτι που ετοιμάζει κάποιος λογικά έχει κάποια αρχή δηλαδή δεν ήταν έτοιμο από πάντα.. άρα πώς θεωρείται άκτιστο;;

-------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Στέργιος Σάκκος ἐδίδασκεν ὅτι ὁ Θεός μπορεῖ νά κάνῃ τά πάντα ἐκτός ἀπό ἕνα, νά σώσῃ τόν ἄνθρωπον παρά τήν θέλησίν του! Καί ἔσπευδε νά διευκρινίσῃ ὅτι καί αὐτό βεβαίως μπορεῖ νά τό κάνῃ ὁ Θεός, ἀλλά δέν τό κάμνει, διότι ἔτσι θά παρεβίαζε τό αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου πού ὁ Ἴδιος τοῦ ἔδωκε. Ἔτσι, οὔτε βεβαίως χαίρεται μέ τόν κολασμόν τῶν πλασμάτων Του, ἀλλ' οὔτε καί παρεμβαίνει νά τούς πάρῃ εἰς τούς Παράδεισον, ἐάν αὐτοί ἔχουν ἐλευθέρως καί ἐν πλήρει ἐπιγνώσει ἐπιλέξει τήν Κόλασιν.

-------------------

Η Ανώνυμος είπε...

Φυσικά και δε χαίρεται ο Κύριος με τον κολασμό των ανθρώπων αλλά πώς προσπερνάτε το γεγονός να είναι ο Κύριος αιωνίως σε "σχεση" με τους κολασμένους ως πυρ της κολάσεως και αιωνίως να προκαλείται πόνος στους αμαρτωλούς μιας και όπως όλοι γνωρίζουμε ο πόνος και το πυρ είναι άρρηκτα δεμένα;

Πέτρος Τυριντζής

-------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 16 Νοεμβρίου 2021 - 1:32 μ.μ.

Ποῦ τό εἴδατε αὐτό τό «να είναι ο Κύριος αιωνίως σε "σχεση" με τους κολασμένους ως πυρ της κολάσεως»; Διά πρώτην φοράν τό ἀκούω ἀπό ἐσᾶς. Τό ἱερόν Εὐαγγέλιον γράφει (ἐκεῖ πού ὁ πλούσιος ἐζήτησεν ἀπό τόν Ἀβραάμ νά στείλῃ τόν Λάζαρον νά τόν δροσίσῃ τά χείλη του, διότι ἐφλέγετο κ.λπ.) ὅτι χάσμα μέγα ἐστήρικται μεταξύ Παραδείσου καί Κολάσεως! Δέν διδασκόμεθα ἀπό αὐτό τό χωρίον ὅτι ὁ Θεός ἐγκαταλείπει τούς κολασμένους; Λάθος μᾶς ἐδίδαξαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅτι «ἐν τῷ Ἅδῃ οὐκ ἔστι μετάνοια»;

16 Νοεμβρίου 2021 - 2:46 μ.μ.

 Διαγραφή
Blogger Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Καί τό σπουδαιότερον: Ἡ 5η Οἰκ. Σύνοδος ἀνεθεμάτισε τόν πολυγραφώτατον Ὠριγένην, 400 χρόνια μετά τόν θάνατόν του, διότι ἐκήρυξε τήν αἵρεσιν ὅτι ἡ Κὀλασις ἔχει τέλος. Βλ. Πηδάλιον, σελ. 212.

16 Νοεμβρίου 2021 - 3:03 μ.μ.

 Διαγραφή
Blogger Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό ἀκόλουθον χωρίον δέν πρέπει ν' ἀφήσῃ τήν παραμικράν ἀμφιβολίαν εἰς ούδένα, ὅτι μετά τήν Δευτέραν Παρουσίαν καί Κρίσιν δέν θά ὑφίσταται πλέον καμμία «σχέσις» μεταξύ τῶν κολασμένων καί τοῦ Δικαιοκρίτου Χριστοῦ: «τὸτε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλω καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ» (Ματ. 25:41).

Έβρος: Το προηγμένο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης των ελληνικών συνόρων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Ένοπλες Δυνάμεις στα σύνορα στον Έβρο έπειτα από έκτακτη σύσκεψη υπό τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο την Παρασκευή στον απόηχο των απειλών Ερντογάν ότι η Τουρκία μπορεί να ανοίξει ξανά τα σύνορα «πλημμυρίζοντας» την Ελλάδα με πρόσφυγες και μετανάστες.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η αυξημένη επιτήρηση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της χώρας.

Το εξελιγμένο σύστημα επιτήρησης των συνόρων στον Έβρο:

Reading from the Synaxarion:

Matthew the Apostle & Evangelist

This Apostle, who was also called Levi, was the son of Alphaeus and had Galilee as his homeland. A publican before being called by Christ, he became one of the Twelve Apostles, and an Evangelist. While still in Palestine, he wrote his Gospel first in Hebrew, being also the first of all to write the Gospel. When he is depicted in icons, there is portrayed next to him the likeness of a man, one of the symbolic living creatures mentioned by Ezekiel (1.10), which, as Saint Irenaeus writes, is a symbol of our Saviour's Incarnation.