Εγκώμιον εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Θεόδωρον τον Στρατηλάτην. --- Ευθυμίου του Ζυγαδινού ή Πρωτασηκρίτου.

Δίκαιον είναι και πρέπον εις όλους τους φιλοχρίστους να τιμώσι με λόγους και  να εγκωμιάζωσι τον έχοντα την ονομασίαν των δωρεών του Θεού Μάρτυρα, ήτοι τον μέγαν Στρατηλάτην Θεόδωρον, του οποίου την μνήμην πανηγυρίζομεν σήμερον· όστις έφθασε μεν εις το άκρον της αρετής και της πίστεως, πολλούς δε αγώνας υπέμεινε δια την ευσέβειαν, και πολλάς νίκας κατά των απίστων εποίησε, και ακολούθως έλαβε δια ταύτα παρά Κυρίου τους αμαράντους στεφάνους. Δίκαιον, λέγω, είναι και πρέπον, και χρέος έχουν όσοι αγαπώσι τον Θεόν, να μεγαλύνωσι με ευφημίας τους ευδοκιμήσαντας εις τους τοιούτους υπέρ ευσεβείας αγώνας. Διότι εκείνα τα έργα, τα οποία είναι εις τον Θεόν αρεστά, έγιναν και εις αυτούς ποθητά, δι’ ο και παρ’ ημών πρέπει ταύτα να εγκωμιάζωνται ως επαινετά.

------------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Πολλοί Ιουλιανοί Παραβάτες και σήμερα!

Φαρμακευτικές εταιρείες παρασκευάζουν εμβόλια με ειδωλόθυτα από δολοφονημένα έμβρυα, ώστε να μολύνουν και να εξοντώσουν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς.

Κυβερνήσεις, θεσμοθετούν τον κιναιδισμό και τις παρά φύσιν σιχαμερές πράξεις, με σκοπό να μολύνουν τις ψυχές και τα σώματα των ανθρώπων.

ΜΜΕ, προβάλλουν τον αμοραλισμό, την ανηθικότητα και την αναισχυντία, οδηγώντας μικρούς και μεγάλους στην διαφθορά.

Εκπαιδευτικοί, αντιμάχονται κάθε εθνικό και πατριωτικό, κάθε ευσεβές και κάθε χρηστό, μπουκώνοντας με ξυλοκέρατα την νεολαία.

Δεσποτάδες, ιερείς, ρασοφόροι και θεολόγοι, Νεοημερολογίτες και Παλαιοημερολογίτες καταπατούν τα ορθόδοξα δόγματα, τους ιερούς κανόνες, καταπατούν αυτήν την Αλήθεια της Εκκλησίας, αλλοτριώνοντας με κάθε τι αιρετικό και οικουμενιστικό τους πιστούς, τους οποίους συμπαρασύρουν εκτός Εκκλησίας.

Τρανό παράδειγμα η Παναιρετική Εγκύκλιος του 1920 και η αλλαγή του Ημερολογίου του 1924.

Η προδοσία του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, με την θεωρία του περί δυνάμει και ουχί ενεργεία σχίσμα των Νεοημερολογιτών και την άρνηση της Ορθοδόξου Ομολογίας του 1935, που επέφεραν το φοβερό σχίσμα του 1937.

Οι πέντε σχισματοαιρετικοί Επίσκοποι με το σχίσμα τους το 1996 και ο ομόπιστος αυτών, αιρετικός Νικόλαος Μεσσιακάρης, και ο οικουμενιστικός Τόμος Ενώσεως της 27ης Ιανουαρίου του 2019.

Ετυχώς, γιατί πάντα θα υπάρχουν σαν τον Άγιο Θεόδωρο Τήρωνος, όπως ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Αμφιλόχιος.

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης εγκώμιον, είτ’ ουν μαρτύριον εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα του Χριστού Θεόδωρον τον Τήρωνα.

Ποίος σας έδειξε την οδόν, και ήλθετε εις τον ιερόν τούτον Ναόν; (Με την αγάπην σας ομιλώ, όπου είσθε ο λαός του Χριστού ο άγιος· τα καθαρά πρόβατα· το βασιλικόν ιερατείον· οι οποίοι από διάφορους πόλεις και χωρία προσήλθετε εδώ). Ποίος σας έβαλεν εις τοιαύτην προθυμίαν και έγκαιρον ανάγκην να έλθετε εδώ, και μάλιστα εις καιρόν χειμώνος, οπότε και πόλεμος παύει, και στρατιώτης ρίπτει από επάνω του τα άρματα· και πλοίαρχος αφαιρεί το πηδάλιον από το σκάφος του· και γεωργός ησυχάζει, επιμελούμενος εις την φάτνην τους βόας του; Δεν φαίνεται, αγαπητοί, να είναι άλλο το αίτιον, παρά ο Μάρτυς Θεόδωρος, όστις εσάλπισε με την σάλπιγγά του από τας τάξεις τας στρατιωτικάς, και παρακινήσας πολλούς από διαφόρους πατρίδας, σας έφερεν εις το ιδικόν του κατοικητήριον, όπου είναι ο Ναός του· ο Μέγας Θεόδωρος, όστις δεν σας ετοιμάζει δια πόλεμον, αλλά σας συναθροίζει δια γλυκείαν ειρήνην, και μάλιστα εις Χριστιανούς αρμόζουσαν.

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ -- Τη αυτή ημέρα Σαββάτω της πρώτης εβδομάδος των Νηστειών, το δια Κολλύβων παράδοξον θαύμα του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος εορτάζομεν.

Θεόδωρος ο Τήρων, ο ένδοξος Μεγαλομάρτυς του Χριστού, του οποίου την ανάμνησιν του περιλαλήτου δια των κολλύβων θαύματος εορτάζομεν, ήτο κατά τους χρόνους των ασεβών βασιλέων Μαξιμιανού του Γαλερίου (305 – 311) και Μαξιμίνου (307 – 313). Και κατήγετο μεν ούτος εκ της Αμασείας, πόλεως της Καππαδοκίας, εμαρτύρησε δε εις τα Ευχάϊτα της Γαλατίας εκ της οποίας κατήγετο ο έτερος σύγχρονος και συνώνυμος αυτού Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ο Στρατηλάτης. Επειδή δε και οι δύο ούτοι Μεγαλομάρτυρες Θεόδωροι και συνώνυμοι ήσαν και σύγχρονοι και η εκάστου τούτων ιδιαιτέρα μνήμη συμπίπτει πλησίον προς το σήμερον εορταζόμενον θαύμα των κολλύβων και μάλιστα κατά το πλείστον εν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, έτι δε και διότι κοινοί εις αμφοτέρους Ναοί παλαιόθεν αφιερώθησαν, επεκράτησεν αρχαία συνήθεια, ίνα και αμφότεροι κατά την σήμερον εορτάζωνται.

Τη ΙΒ΄ (12η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Ομολογητού ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ της Σιγριανής, του κειμένου εν τω Μεγάλω Αγρώ.

Θεοφάνης ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει περί το έτος ψνθ΄ (759), βασιλεύοντος του δυσσεβούς και εικονομάχου βασιλέως Κωνσταντίνου Ε΄ του Κοπρωνύμου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη ψμα΄ - ψοε΄ (741 – 775). Οι γονείς του υπήρξαν ευγενείς και πλούσιοι άρχοντες της Θεσσαλονίκης, και ο μεν πατήρ αυτού εκαλείτο Ισαάκ και ήτο στρατηγός εν τη αρχή των Αιγαιοπελαγιτών, η δε μήτηρ του ωνομάζετο Θεοδότη. Εν τη παιδική δε έτι ηλικία του Αγίου ευρισκομένου απέθανεν ο πατήρ αυτού, η δε μήτηρ του αναλαβούσα την εκπαίδευσιν αυτού εδίδαξεν εις αυτόν τα Ελληνικά γράμματα και την κατά Χριστόν διδασκαλίαν, δωδεκαετή δε έτι όντα τον ενύμφευσε και παρά την θέλησίν του μετά τινος εναρέτου, πλουσίας, ευγενούς και ωραιοτάτης νέας, ονόματι Μεγαλώ, μετά της οποίας και συνέζησεν επί οκτώ έτη.

Κλητήριο θέσπισμα στον καθηγητή Δ. Κούβελα για “ψευδείς ειδήσεις” και επειδή έβαλε σε κίνδυνο την οικονομία…

Κλητήριο θέσπισμα προκειμένου να δικαστεί ως κατηγορούμενος, έλαβε ΣΤΙΣ (14/2/2022) ο γνωστός καθηγητής Φαρμακολογίας κ. Δημήτρης Κούβελας, προκειμένου να δικαστεί στις 29 Μαρτίου 2022 στο Β’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το κατηγορητήριο αναφέρει πως λόγω των δημόσιων δηλώσεών του στις19/08/2021 μέσω του facebook, για την “κίτρινη κάρτα” του εμβολίου, (διαβάστε εδώ), οι οποίες θεωρούνται και ως “ψευδείς ειδήσεις”,  έχει προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθμό ανθρώπων με αποτέλεσμα την ματαίωση “προγραμματισμένων πράξεων” (εμβόλιο), με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στην οικονομία του τόπου…

---------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Πόσο πιά θά τραβήξῃ αὐτό τό αἶσχος;

Λαβρόφ από Αττάλεια: Τα βιολογικά όπλα που δημιουργήθηκαν με υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία ήταν για εθνοκάθαρση!

Οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν βιολογικά εργαστήρια για βιολογικά όπλα στην Ουκρανία. Το κάνουν και στα κινεζικά σύνορα. Υπάρχουν βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία που λειτουργούν κρυφά από τον ουκρανικό λαό και τη διεθνή κοινότητα.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ από το Φόρουμ στην Αττάλεια και μετά τη συνάντηση με ομόλογό του της Ουκρανίας δηλώνει : «Οι ΗΠΑ παράγουν βιολογικά όπλα στην Ουκρανία. Το κάνουν και στα κινεζικά σύνορα. Στο μαιευτήριο της Μαριούπολης υπήρχαν παραστρατιωτικοί. Το αναφέραμε πριν από 3 ημέρες. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αξιοθρήνητες κατακραυγές για τις λεγόμενες φρικαλεότητες της Ρωσίας», είπε ο Λαβρόφ, υποστηρίζοντας ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιείται ως βάση από ένα «υπεριζοσπαστικό» ουκρανικό τάγμα.”

Δρ Κωνσταντίνος Αρβανίτης --- Γιατί οι δικοί μας «ειδικοί» επιμένουν;

 Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ, ΓΙΑΤΙ …”ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ” Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΝ ΚΡΑΤΕΙ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΩΪΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑ;

Η Αυστρία είναι η χώρα που αποφάσισε τον περασμένο Νοέμβριο να επιβάλει υποχρεωτικό εμβολιασμό σε όλους τους ενηλίκους, από 18 ετών και άνω.

Το μέτρο αυτό θα έμπαινε σε ισχύ από αρχές Φεβρουαρίου και προέβλεπε πολύ υψηλά πρόστιμα για τους “παραβάτες”, δηλαδή εκείνους που θα επέμεναν να ορίζουν οι ίδιοι το σώμα τους.

Τα πρόστιμα θα κυμαίνονταν από 600€ έως και 3.600€ (!).

-------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Οἱ «δικοί» μας ἐπιμένουν, διότι χρυσοπληρώνονται γιά νά ντύνουν τίς πολιτικές ἀποφάσεις ἐξοντώσεως τῶν Ἑλλήνων μέ ἐπιστημονικόν μανδύαν!

Α' ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ


 Άκουσα από τον ιερέα να λέει: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βασιλείου, ποιος άραγε να είναι ο Αρχιεπίσκοπος Βασίλειος;

Μία από τις εφαρμογές της Εγκυκλίου του 1920

 Φυσικά οι μη έχοντες Πνεύμα διακρίσεως θα συνεχίζουν να μάχονται για Ιουλιανά και Μακεδονικά ημερολόγια....

...επιβάλλεται ίνα αναζωπυρωθή και ενισχυθή προ παντός η αγάπη μεταξύ των Εκκλησιών, μη λογιζομένων αλλήλας ως ξένας καί αλλοτρίας, αλλ ́ ως συγγενείς και οικείας εν Χριστώ καί "συγκληρονόμους και συσσώμους της επαγγελίας του Θεού εν τω Χριστώ". (Εφεσ. 3, 6). (Εγκύκλιος του 1920)

Τὴν Κυριακὴ 20 Φεβρουαρίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ἀνταποκρινόμενος σὲ πρόσκληση τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Γεωργίου Kourieh, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκ­κλησίας στὸ Βέλγιο, τὴ Γαλλία καὶ τὸ Λουξεμβοῦργο, καὶ συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἀρχιδιάκονο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Αἰμιλιανὸ Χατζηβασιλείου, παρέστη στὴν χειροτονία ἑνὸς νέου ἱερέως, τοῦ κ. Habib Gecer, τῆς Ἐκκλησίας του, καὶ συγκεκριμένα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Βρυξελλῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας διατηρεῖ στενὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Γεώργιο Kourieh......
(Κύριο στοιχείο της δογματικής στάσης των Συροϊακωβιτών, είναι ότι απορρίπτουν την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας (451). Σύμφωνα με τους Συροϊακωβίτες, ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο με δύο φύσεις, οι οποίες έγιναν μία. Ομολογούν την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος μόνο από τον Πατέρα. Δέχονται και τα Επτά Μυστήρια και σε αντίθεση με τους Κόπτες μονοφυσίτες δεν δέχονται την περιτομή).

-------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἡ ἀνάρτησις αὐτῆς τῆς Ἐγκυκλίου εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρος! Δι' ὅσους μπαίνουν καλοπροαιρέτως εἰς τό εὐλογημένον αὐτό ἱστολόγιον διά νά διαβάσουν καί νά σχολιάσουν (καί ὄχι νά βγάλουν τό μεροκάματον μέ τά 0,60 εὐρώ ἤ μέ ὅ,τι ἄλλο τούς δίνουν τ' ἀφεντικά των γιά νά προκαλέσουν σύγχυσιν), δέν χρειάζεται τίποτε ἄλλο διά νά πεισθοῦν, ἄν δέν ἔχουν ἤδη πεισθῆ, ὅτι τό 1924 ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου ἔγινε χάριν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Καί ναί μέν τό 1924 ἡ Ἐγκύκλιος αὐτή ἦτο γνωστή μόνον εἰς τούς Οἰκουμενιστάς, ἀλλά ἡ προπαγάνδα καί οἱ πιέσεις τῶν παπιστῶν ἐπί τῶν Ὀρθοδόξων ν' ἀλλάξουν τό ἡμερολόγιον, ὡς «πρῶτον βῆμα» διά τήν «ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν», ὑπῆρχαν ἀπό τό 1582, διό καί ἔγιναν τότε τρεῖς Πανορθόδοξες Σύνοδοι (1583, 1587 καί 1593), οἱ ὁποῖες κατεδίκασαν τό «Καλεντάριον τῶν Λατίνων». Δέν ὑφίσταντο, ἄλλωστε, ποιμαντικοί ἤ ἄλλοι λόγοι διά τήν υἱοθέτησίν του. Συνεπῶς, ἡ τυχόν ἀλλαγή, καί μάλιστα χωρίς Πανορθόδοξον συμφωνίαν, θά ἐσήμαινε δύο πράγματα: (1) ἕν σημαντικόν βῆμα πρός τόν Παπισμόν, καί (2) σχίσμα, καθότι ἦτο βέβαιον ὅτι οἱ ἀνθενωτικοί δέν θ' ἀκολουθοῦσαν, ἀλλά θά ἐπεκαλοῦντο τίς ἀποφάσεις τῶν προαναφερθεισῶν τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 16ου αἰῶνος. Καί ἔτσι ἔγινε τό 1924, ὅπως ἀκριβῶς ἀνεμένετο νά γίνῃ. Ἐξ Ὀρθοδόξου ἐπόψεως, αὐτές εἶναι οἱ πραγματικές διαστάσεις τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος, οἱ ὁποῖες προσδίδουν δογματικόν χαρακτῆρα σ' ἕν θέμα πού, ἀφ' ἑαυτοῦ, δέν εἶναι δογματικόν. Ὅλη ἡ παραφιλολογία γιά Μακεδονικά, Γρηγοριανά καί «διωρθωμένα Ἰουλιανά» ἡμερολόγια εἶναι παραπλανητική καί οὐσιαστικῶς ἐκτός θέματος. Ἴσως νά ἐνδιαφέρῃ τούς ἀστρονόμους. Ἐννοεῖται ὅτι αὐτά τά γράφω μόνον γιά λογικούς καί γιά Ὀρθοδόξους, ὄχι γιά πληρωμένους ψεύτας, οἱ ὁποῖοι θά «σχολιάσουν» σέ λίγο: «Ἔ, ἄς μήν διέκοπταν τήν κοινωνίαν μέ τά Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα οἱ Π/Ηται χάριν τῶν 13 ἡμερῶν, ὁπότε δέν θά γινόταν σχίσμα!!!» Τοὐτέστιν, ἄς συνέχιζαν οἱ Ὀρθόδοξοι νά κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς (=Σατανιστάς)!!! Ὅσοι τά λέγουν αὐτά εἴτε δέν καταλαβαίνουν τήν οὐσίαν τοῦ ζητήματος, εἴτε εἶναι Οἰκουμενισταί, εἴτε εἶναι πληρωμένοι κονδυλοφόροι! Ἄλλο ἐνδεχόμενον δέν ὑπάρχει.

ΕΠΙ Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2022 --- Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Τέκνα μου ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα,

Τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ κρατώντας, τῶν Ἁγίων τὶς ὄψεις, τὰ τίμια λείψανά τους, πορευόμαστε ἀνάμεσα στοὺς Χριστιανοὺς μέσα στὸ Ναό, ὅπως τὸ Τυπικὸ ὁρίζει κι ἡ παλαιὰ συνήθεια. Μὰ κι οἱ πιστοὶ στὰ χέρια τους εὐλαβικὰ βαστοῦν εἰκόνες χάρτινες, μ’ ἐκεῖνες τὶς ἅγιες μορφὲς ποὺ τιμοῦν κι ἀγαποῦν. Γιορτάζουμε καὶ χαίρεται ἡ ψυχή μας σήμερα τὶς μορφές.

Κι ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς μνημόνευσης «Τῶν τῆς Ὀρθοδοξίας προμάχων», ὅλων ἐκείνων ποὺ δὲν πείστηκαν ἀπὸ τὸ ψεῦδος· ἐκείνων ποὺ ἔμειναν στὴν ἀλήθεια σταθεροί· ἐκείνων «τῶν εὐσεβῶν Βασιλέων, ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Διδασκάλων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν», μὲ συγκίνηση καὶ θαυμασμὸ ἀναρωτιόμαστε: πῶς οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ σήκωσαν στοὺς ὤμους τους ὁλάκερη τὴν οἰκουμένη.