Το διαβολικό σχέδιο κατάληψης του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως από τους Παπικούς. Το έτος 1671 απέτυχε, τώρα το πέτυχαν οι πράκτορες του Βατικανού Αθηναγόρας και Βαρθολομαίος!

ΜΙΑ  ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ο νεοεκλεγείς τον Αύγουστον του 1671 δια την θέσιν του Βαϋλου εν Κων/πόλει, Τζιάκομος Κουϊρίνι, προτιθέμενος να αναχωρήση εκ Βενετίας δια την έδραν του, εδέχθη την επίσκεψιν του Νουντσίου της Αγίας  Έδρας, όστις τω εξέθηκε το κάτωθι  διαβολικόν σχέδιον, το οποίον ο ρηθείς Κουϊρίνι υπέβαλε δι΄ εκθέσεώς του εις την Γερουσίαν.(Μiscellanea CodiciArchivio di Stato,  Τόμος 4.) :


«… εις το Πατριαρχείον της Κων/πόλεως υφίσταται τώρα μέγα σχίσμα, διότι οι υποψήφιοι Πατριάρχαι είνε τέσσαρες: Μεθόδιος, Παρθένιος, Παϊσιος και Διονύσιος. Εξ άλλου, οκτώ Έλληνες  μητροπολίται είνε κρυφά καθολικοί και θερμοί θιασώται της ενώσεως των δύο Εκκλησιών. Ούτοι τρέφουν από καιρού τα αισθήματα ταύτα, αλλ΄ εδίσταζον, εκ φόβου μήπως αποκαλυφθούν, να τα εκδηλώσουν. Τώρα όμως νομίζουν ότι επήλθεν η κατάλληλος ώρα, ίνα προβούν εις πραξικόπημα, επιτυγχάνοντες ώστε να καταλάβη τον Πατριαρχικόν θρόνον εις Καθολικός, όστις θα παρεχώρει εις όλους τους «μισσιοναρίους» της Ρωμαϊκής Εκκλησίας να διαδώσουν την Καθολικήν Πίστιν. –Εκ πείρας ούτοι γνωρίζουν ότι τούτο δεν είναι καθόλου δύσκολον, αρκεί να υπάρχη η υποστήριξις πρεσβευτού τινος μεγάλης Δυνάμεως εν Κων/πόλει, εφόσον είναι γνωστόν ότι ο Κύριλλος Λούκαρις, καίτοι ήτο μεστός σφαλμάτων και αιρεσιών, όχι μόνον εξελέγη, αλλά και παρέμεινε Πατριάρχης επί 27 σχεδόν έτη, μόνον καο μόνον χάρις εις την προστασίαν του Ολλανδού Πρέσβεως και δεν απεχώρησε του Πατριαρχείου, παρά μετά τον θάνατον του εν λόγω πρέσβεως. Και προ αυτού ακόμη, ο Πατριάρχης Νεόφυτος, παρέμεινεν επί 21 περίπου έτη, χάρις εις την προστασίαν του Άγγλου πρέσβεως και θα παρέμενε και περισσότερον χρόνον, αν ο ίδιος, λόγω γήρατος, δεν απεχώρει εις το Μοναστήριον της Αγίας Μονής εν Χίω, όπου και απέθανεν. Οι εν λόγω Μητροπολίται ανέφερον ότι δύναται δια πολύ μεγαλείτερον λόγον να εκλεγή και διατηρηθή εις Καθολικός Πατριάρχης, αν οι Καθολικοί πρεσβευταί και ιδία ο της Αυλής της Βιέννης, ο της Φαλλίας και ο της Γαληνοτάτης Αυθεντίας της Βενετίας, ήθελον τον προστατεύσει. Οι εν λόγω Μητροπολίται είνε: ο Ιγνάτιος της Χίου, ο Ιάκωβος της Άνδρου, ο Ιωσήφ επίσκοπος της Σάμου, ο Παρθένιος αρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης, Παρθένιος μητροπολίτης Μεθύμνης, Ζαχαρίας μητροπολίτης Νάξου και Θεοφάνης. Οι Μητροπολίται ούτοι συνεννοήθησαν να επιτύχουν την εκλογήν ενός εξ αυτών, διότι άλλους Καθολικούς δεν γνωρίζουν, και αν η Αυτού Αγιότης ο Πάπας ή το Ιερόν Σωματείον της προπαγάνδας, έχουν γνώσιν περί υπάρξεως και άλλου τινός Καθολικού, θα ευχαριστηθούν να το μάθουν οι ειρημένοι, οι οποίοι δεν επιζητούν άλλο τι, παρά να περιέλθη το Πατριαρχείον εις χείρας ενός Καθολικού.                                                                                                                    
Οι εν λόγω Μητροπολίται απέστειλαν ένα εξ αυτών ήτοι τον Μητροπολίτην της Νάξου εις Ρώμην, ίνα ενεργήση παρά τη Αγία Έδρα και τω Ιερώ Σωματείω της Προπαγάνδας και διαβιβασθούν θερμαί συστάσεις προς τον εν Βιέννη Αυτοκράτορα, προς τον Βασιλέα της Γαλλίας  και την Δημοκρατίαν της Βενετίας, όπως υποστηριχθή το ιερόν τούτο σχέδιον και ασφαλώς θα επιτευχθή το ποθούμενον, αν δοθούν εις τους Πρεσβευτάς ωρισμέναι έγγραφοι διαταγαί.                                                                                                                                                   Ο κίνδυνος είναι μέγας, διότι, αν γνωσθή σχετικόν τι εις τους σχισματικούς, όχι μόνον θα ματαιωθή η εκλογή, αλλά διατρέχουν και κίνδυνον δια την ζωήν των οι ρηθέντες ιεράρχαι και δη κατά τρόπον ακατανόμαστον. Προ τοιούτου κινδύνου, είναι απαραίτητος η σιωπή η απόλυτος. Δια τούτο οι εν λόγω Ιεράρχαι δεν ηθέλησαν να διατυπώσουν εγγράφως τας προθέσεις των, ίνα μη τυχόν πέση το έγγραφον εις χείρας των Τούρκων ή των σχισματικών. Διότι εν τοιαύτη περιπτώσει η ζωή των θα διέτρεχεν άμεσον κίνδυνον. Το ίδιον συνέβη και με τον Γαβριήλ μητροπολίτην Γάνου και Χώρας, όστις απηγχονίσθη, διότι τω ευρέθη μία επιστολή σταλείσα εις Μόσχαν. Συκοφαντηθείς αδίκως, απηγχονίσθη δημοσία εις την πύλην του Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης Παρθενάκης απηγχονίσθη δια την αυτήν αιτίαν εκ μιάς επιστολής του, εις τρόπον ώστε οι εν λόγω Μητροπολίται έχοντες υπ΄ όψιν τα παραδείγματα ταύτα, έκριναν προτιμότερον και ασφαλέστερον να εμπιστευθούν το σπουδαίον μυστικόν εις την Ρώμην δι΄ απεσταλμένου παρά να διακινδυνεύσουν την έγγραφον διατύπωσίν του.


Η εξαπάτηση των πιστών (Συνεχίζεται).


5. Τι είναι η «ακοινωνησία» και τι είναι το «ανάθεμα»; Τι σημασία έχει αν στο κείμενο της συμφωνίας υπάρχει η λέξη «ακοινωνησία», ή η λέξη «ανάθεμα»;

α. «Ακοινωνησία» είναι η έλλειψη εκκλησιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στους πιστούς και τους απίστους. Ανάμεσα στους Ορθοδόξους και κακοδόξους, όπως είναι οι Λατίνοι..
Τόσο οι άγιοι Πατέρες, όσο και οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας, απαγορεύουν ρητά σʼ ένα Ορθόδοξο να έχει πνευματική «κοινωνία» με οποιονδήποτε αιρετικό, ή με άλλα άτομα που «κοινωνούν» με αιρετικούς». Αιρετικός, με τον οποίο απαγορεύεται να έχει κοινωνία» ένας Ορθόδοξος, μπορεί να είναι ακόμα και ο επίσκοπός του, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Πατριάρχης, ή άλλος κληρικός.
Όταν λέμε δεν πρέπει ένας Ορθόδοξος να έχει «πνευματική κοινωνία» με ένα αιρετικό επίσκοπο, εννοούμε ότι δεν μπορεί να εκκλησιάζεται σε ναούς που ιερουργεί ο επίσκοπος αυτός, ή άλλοι κληρικοί, που μνημονεύουν το όνομα του αιρετικού αυτού επισκόπου. Δεν μπορεί δηλ. ένας πιστός να εξυπηρετείται μυστηριακά από αιρετικούς κληρικούς. Όταν, λοιπόν, οι Κανόνες και οι Πατέρες αναφέρονται στην «ακοινωνησία», εννοούν ότι ένας ή περισσότεροι πιστοί, κληρικοί είναι υποχρεωμένοι να μην επικοινωνούν πνευματικά με κανένα αιρετικό επίσκοπο, γιατί αλλιώς ταυτίζονται μαζί του.
Αλλά, και ολόκληρη η Εκκλησία περαιτέρω έχει την ίδια υποχρέωση. Καμιά τοπική Εκκλησία δεν μπορεί να έχει «κοινωνία». με αιρετικά πρόσωπα, όπως επισκόπους, ακόμα κιʼ αν αυτοί αποτελούν κάποια τοπική Εκκλησία, όπως είναι π.χ. ένα Πατριαρχείο. Τέτοιο Πατριαρχείο ήταν μέχρι το 1009 το Πατριαρχείο της Παλαιάς Ρώμης, όταν κατελήφθη από τους αιρετικούς Φράγκους.
Την «ακοινωνησία» δηλ. θέσπισε η Εκκλησία για να προστατεύσει τα πιστά και Ορθόδοξα μέλη της , ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό της από τις αιρέσεις. Οι Κανόνες κιʼ οι Πατέρες καθορίζουν υποχρεωτικά τη στάση των Ορθοδόξων, αλλά και ολόκληρης της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι των αιρετικών, προπαντός δε έναντι των αιρετικών επισκόπων. Ως εκ τούτου, η «ακοινωνησία» σημαίνει το «σχίσμα», που δημιουργείται κατʼ αυτό τον τρόπο ανάμεσα στις δυό αυτές καταστάσεις των ανθρώπων, τους Ορθοδόξους και τους αιρετικούς.


Ο χρυσοχόος

Κάποτε οι μοναχοί ανέθεσαν σε ένα χιώτη χρυσοχόο να επενδύσει με χρυσό ένα μέρος της ιερής εικόνας (της Παναγίας της Νιαμονίτισσας ),  για να την προφυλάξουν από τη φθορά. Ο εκκλησιάρχης την τοποθέτησε στον κυρίως ναό,  και ο τεχνίτης άρχισε την εργασία του με ευλάβεια. 
Ξαφνικά ακούει μια γλυκειά φωνή να του λέει ψιθυριστά:
 
- Ελαφρά χτύπα, ελαφρά.  Να ʼ χης την ευχή μου, γιατί η εικόνα είναι παλαιά!
 

Σηκώνει τα μάτια ο χρυσοχόος και βλέπει μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με ολόχρυση φορεσιά. Δεν πρόλαβε να τη ρωτήσει ποια ήταν , γιατί μπήκε αμέσως στο ιερό βήμα από τη νότια πύλη. Τρέχει να την προφθάσει, αλλά Εκείνη είχε εξαφανιστεί. Μπαίνει στο ιερό, και τότε αναγνωρίζει στη μορφή της πλατυτέρας τη Γυναίκα, που πριν λίγο του είχε φανερωθεί.

Z Kanon Anastaseos - Greek Orthodox Byzantine Chant


Στρατηγός Μακρυγιάννης : Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθε και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά...

Εκεί που ΄φκιανα τις θέσεις στους Μύλους, ήρθε ο Ντερνύς να με ιδεί.
Μου λέγει:
Τι κάνεις αυτού; Αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες· τι πόλεμο θα κάνετε με τον Μπραΐμη αυτού;
Του λέγω:
Είναι αδύνατες οι θέσεις κι εμείς. Όμως είναι δυνατός ο Θεός που μας προστατεύει, και θα δείξουμε την τύχη μας σ΄ αυτές τις θέσεις τις αδύνατες. Κι αν είμαστε ολίγοι στο πλήθος του Μπραΐμη, παρηγοριόμαστε μ΄ έναν τρόπο· ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθε και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν. Και όταν κάνουν αυτήνη την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν. Η θέση όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τοιούτη. Και θα ιδούμε την τύχη μας οι αδύνατοι με τους δυνατούς. 

(Στη μάχη των Μύλων ο Ιμπραήμ πασάς έπαθε πανωλεθρία....).Δεν ξεχνώ!...

Για να μην ξεχνιομαστε...
Γιατι καποιοι ΘΕΛΟΥΝ να ξεχναμε...
O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Θεοδώρου οσίου το ηγιασμένου, Αλεξάνδρου αρχιεπισκόπου, Γεωργίου επισκόπου Μυτιλήνης.


Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Ἡγιασμένος, ὁ ὁποῖος ἤκμασε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.), καταγόταν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ γεννήθηκε ἀπὸ γονεῖς πλούσιους. Σὲ νεαρὴ ἡλικία ἀκολούθησε τὸν Ὅσιο Παχώμιο († 15 Μαΐου) στὴ Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου καὶ ἐντάχθηκε ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησή του, ἐνῷ ἀναδείχθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον ἀγαπητοὺς μαθητὲς αὐτοῦ. Πιστὸς μιμητὴς τοῦ διδασκάλου του στὸν μοναχικὸ βίο, τὸν διαδέχθηκε μετὰ τὴν κοίμησή του στὴν ἡγουμενία τῆς μονῆς. Γιὰ τὴν ἁγνότητα τοῦ βίου του καὶ τὴν ἁγιοσύνη του προικίσθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ τὴν χάρη τῆς θαυματουργίας. Γιὰ τὴν τέλεια δὲ ψυχικὴ καὶ σωματικὴ καθαρότητά του ἔλαβε τὸν τίτλο Ἡγιασμένος.
Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη τὸ 367 μ.Χ

Turkish group hacked Bulgarian Church's website

(novinite.com) - The official website of the Bulgarian Orthodox Church was hacked by the Turkish organization Milli Gucler on Thursday.

The home page displays the Turkish flag and the following text: “The official website of the Bulgarian Orthodox Church is hit in response to the vandal attack on the Djumaya mosque in Plovdiv.

Those are offensive acts against the Turkish-Muslim minority in Bulgaria and an attack on the cultural heritage of the country, because the mosques are part of the cultural heritage of Bulgaria.

Whoever organized this barbaric aggression, must now that the Turkish-Muslim minority is not defenceless and there are forces who are watching over it and are ready to defend it

Ο αείμνηστος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Κορναράκης : Θλιβερά διαπίστωσις.

Ύστερα από τόσα χρόνια φαίνεται καθαρά ότι σκοπός της αντιοικουμενιστικής προσπάθειας Κληρικών και Μοναχών είναι η καθησύχαση των πιστών, για την συνεχή ισχυροποίηση της οικουμενιστικής λαίλαπας στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και  η υπόσχεση ότι εγγυόνται την προστασία της Εκκλησίας από τις καταστροφικές, γι’ αυτήν, συνέπειες της οικουμενιστικής δραστηριότητος των Ορθοδόξων ταγών της. Όμως οι βαρείς λύκοι, των αιρέσεων, και, μάλιστα, της λοιμώδους νόσου της οικουμενιστικής παναιρέσεως, δεν εξορκίζονται με έναν χαρτοπόλεμο αντιαιρετικών κειμένων -ανιαρό και ανίερο-, ο οποίος χαρτοπόλεμος, κάθε φορά, πληροφορεί το ποίμνιο, απλώς, τι είναι η αίρεσις και ποια καταστροφικά αποτελέσματα προκαλεί στην ζωή της Εκκλησίας! 
Μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει μεγάλος αριθμός τέτοιων κειμένων, από την ηγουμενική διοίκηση του Αγίου Όρους, από γνωστή ομάδα κληρικών και μοναχών, αλλά και από άλλες αντιοικουμενιστικές προσπάθειες. Έχει χυθεί πολύ μελάνι και έχει ξοδευθεί πολύ χαρτί, για τα ίδια θέματα, το ίδιο μοτίβο, το δήθεν «μαχητικό», χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα εις βάρος των εκκλησιαστικών οικουμενιστών. Ο Οικουμενισμός προχωρεί στον χώρο της Εκκλησίας και συνεχώς ισχυροποιείται, επειδή ακριβώς δεν θίγονται οι ορθόδοξοι οικουμενιστές, αφού δεν αποκαλύπτονται τα ονόματά τους.
Γι’ αυτό και δεν ανησυχούν και είναι σίγουροι ότι θα κερδίσουν τους στόχους τους, χάρη στη αντιοικουμενιστική ανημποριά να αγωνισθεί θεοφιλώς με το πνεύμα της θυσιαστικής σταυρώσιμης μαρτυρίας. Ο αντιοικουμενιστικός αυτός αγώνας δεν γίνεται με τούς όρους και τις απαιτήσεις του Ταμείου των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας, αλλά και της αγιοπνευματικής πατερικής παραδόσεως του μαρτυρίου αίματος και ψυχής, με το οποίο, και μόνον, οι θείοι Πατέρες, ως δούλοι γνησιώτατοι Χριστού, «όλην συλλεξάμενοι ποιμαντικήν επιστήμην και θυμόν ιερόν κινήσαντες, τους βαρείς εξεδίωξαν και λοιμώδεις λύκους των αιρέσεων, εκσφενδονήσαντες αυτούς, με την σφενδόνα του πνεύματος, έξω του της Εκκλησίας πληρώματος», κατά τον υμνογράφον της Εκκλησίας! Δυστυχώς η αντιοικουμενιστική προσπάθεια περιορίζεται στα όρια της ασφαλείας, ώστε να μείνουν ανέγγιχτοι από συνέπειες δυσάρεστες οι εις αυτήν μετέχοντες….

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Το ζωντανό νερό
«Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν»
Η ανακάλυψη του βαθύτερου νοήματος της ζωής περνά μέσα από την αλήθεια της Εκκλησίας, όπως μάς την αποκαλύπτει ο ίδιος ο Κύριος. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή μάς βάζει ακριβώς μπροστά από αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Να ανοίξουμε τον εαυτό μας, να τον καταστήσουμε διάφανο για να δεχθεί τη μεγάλη αλήθεια της ζωής, η οποία είναι εκείνη που σώζει και ανεβάζει τον άνθρωπο σε πνευματικές κορυφογραμμές.
Χρονικά και εορτολογικά, βρισκόμαστε στο μέσο περίπου της πορείας μας προς την Πεντηκοστή. Είναι ίσως η πιο κατάλληλη στιγμή για να γίνουμε κοινωνοί της αποκάλυψης που ο ίδιος ο Κύριος κάνει στη συνάντηση του με τη Σαμαρείτιδα. Ότι δηλαδή ο ίδιος είναι το «ύδωρ το ζων», το «αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον». Μια αλήθεια, η οποία επιβάλλεται να αγγίξει υπαρκξιακά τον άνθρωπο και να τον ανυψώσει πνευματικά.

ΔΙΑΜΑΡΥΤΥΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Με λύπη πληροφορηθήκαμε ότι, στα πλαίσια του Φεστιβάλ των παρά φύσιν παθών, στην Κύπρο, θα προσπαθήσουν να δηλώσουν «παρών», «ακόμα και γονείς με τα παιδιά τους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωσή τους.  Και όλα τούτα στην νήσον όπου ο Απόστολος Παύλος, εκήρυξεν την Αληθινήν Πίστην, ο μεγάλος αυτός Απόστολος των Εθνών, που ορθώς εχαρακτήρισε τα διαφημιζόμενα πάθη, από την Οργάνωση  ΛΟΑΤ (Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφισεξουαλικοί, Τρανσέξουαλ), ως πάθη παρά φύσιν και πάθη ατιμίας, Αυτό το «ανοιχτό κάλεσμα προς όλους», όπως χαρακτήρισαν το κάλεσμα της ντροπής, στο «Φεστιβάλ υπερηφάνειας» (Cyprus Pride), (φεστιβάλ απωλείας, όπως κάποιος γονιός, με άκραν λύπην εκάλεσεν), θα κορυφωθεί στις 31 Μαΐου, «με εκδηλώσεις που θα αφορούν σε ολόκληρη την οικογένεια (γονείς, παιδιά, μικρούς και μεγάλους), στον χώρο της Τάφρου Κωνστάντζα, στη Λευκωσία», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ανασταλτικός παράγοντας και τροχοπέδη, στην πραξιστρεφή Παιδαγωγική Επιστήμη είναι τούτα τα παραδείγματα των ατιμωτικών παθών, για τον κατ’ εικόνα Θεού πλασθέντα άνθρωπον.   Οι Άγιοί μας πρoτρέπουν σωτηριωδώς:
«Οι γονείς πρέπει να δίδουν εις τα παιδιά, το καλόν παράδειγμα της καλής και εναρέτου ζωής», μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.
«Μικρός βλαστός, όπου τον γέρνεις, τέτοια κλίση θα πάρει.  Ένα καινούργιο δοχείο αν θα εκπέμπει μυρωδιά ή κακοσμία εξαρτάται από το με τι θα το γεμίσετε, βάζοντας μέσα είτε αρώματα, είτε ακαθαρσίες», αναφέρει ο Άγιος Τύχων του Ζαντόσκ.
«Θα δώσετε λόγον ενώπιον του Θεού για τα κακά παραδείγματα που δίνετε στα παιδιά σας.  Η ψυχή τους είναι σαν το κερί μαλακή, όπου κάθε δικός σας λόγος ή πράξη μένουν και τα κακά και τα άσχημα παραδείγματα, λόγος αγαθός ή αισχρός».   Λέγει ο Άγιος Λουκάς Κριμαίας
«Οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων» μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον (Ματθ. 18,10).


ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!!!!

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή, ἀπαντώντας σέ δημοσίευμα τῆς Ἐφημερίδος Η ΑΥΓΗ.

Πειραιεύς, 15 Μαΐου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΕΚ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. Κέντρο 210 4514833
Fax 210 4518476

Ἀριθμ. Πρωτ. 644                                      Ἐν Πειραιεῖ τῇ 14 Μαΐου 2014

Πρός Τόν
Ἀξιότιμον Κύριον
Νικόλαον Φίλην
Διευθυντήν Ἐφημερίδος «Η ΑΥΓΗ»
Ἁγ. Κωνσταντίνου 12
104 31 ΑΘΗΝΑ

Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Δέν εἶμαι ἄδικος νομίζω ἐάν θεωρήσω ὡς ἐμπαθεστάτη τήν καταχώρησή Σας στό φύλλο τῆς 14/5/2014, ὅπου κάτω ἀπό τόν περιπαικτικό τίτλο «Ε, δέν είναι και όσιοι...» μέ ἐγκαλεῖτε γιά δῆθεν ἀπανθρωπία καί σκληροκαρδία καί ἀδιαφορία γιά «ἀνθρώπους πού ἔχασαν τούς δικούς τους στή θάλασσα. Ἀφοῦ γι’ αὐτούς (καί γιά ἐμένα) εἶναι ”λαθραίοι’’ καί δέν προορίζονται γιά προσκύνημα καί ἀκριβές τελετές».
Ποιά εἶναι τά πραγματικά περιστατικά πού κατά τή γνώμη Σας στοιχειοθετοῦν τά παραπάνω; Τά ἀναφέρετε στό δημοσίευμά Σας: «τό πρωΐ τῆς Δευτέρας ἔφτασαν στό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ οἱ 32 διασωθέντες τοῦ τραγικοῦ ναυαγίου τῆς Σάμου οἱ ὁποῖοι ἀφέθηκαν ἁπλῶς στήν μοίρα τους ἀφοῦ δέν βρέθηκε στό λιμάνι οὔτε ἕνας κλητήρας τοῦ Ὑπουργείου γιά νά ὑποδεχτεῖ τούς πρόσφυγες... Τό ἔργο τῆς πολιτείας ἀντικατέστησαν τά μέλη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῶν μεταναστευτικῶν κοινοτήτων. Αὐτό μᾶλλον ἐξηγεῖται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Β. Μιχαλολιάκος... ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ βρίσκονταν στήν λαμπρή τελετή ὑποδοχῆς τοῦ λειψάνου τῆς τιμίας κάρας τοῦ ὁσίου Ραφαήλ...».
Ἑπομένως ἀντί νά ὑποδεχθῶ τούς αὐτόκλητους ἐπισκέπτες τῆς χώρας μας πού ἀγνοῦσα τήν μεταφορά τους στόν Πειραιᾶ γιά νά τούς παραλάβει ἡ Σομαλική κοινότητα καί πού μέ τό ἔτσι θέλω ἕνα ὡραῖο πρωϊνό παραβίασαν τά σύνορά μας πληρώνοντας χιλιάδες εὐρώ στούς δουλέμπορους Τούρκους καί στό βαθύ Τουρκικό κράτος, πού ὅπως ἀποκάλυψε ἡ Τουρκική ἐπιθεώρηση Aksyon τεῦχ. 1000/3.2.2014 καί κατήγγειλα μέ τό ἀνακοινωθέν τῆς 20/3/2014, τό ὁποῖο ἐπισυνάπτω, μεθοδικά μέ τήν μυστική Τουρκική ὑπηρεσία JΙΤΕΜ τῆς Τουρκικῆς στρατοσυνοριοφυλακῆς ἐλέγχει ὅλο αὐτό τό βρώμικο παιχνίδι γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ σχεδιασμοῦ τοῦ μουσουλμανικοῦ τόξου πού προωθεῖ μέ τεράστια κονδύλια ἡ σουνιτική ναυαρχίδα τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καί τοῦ Κατάρ γιά τήν ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης, ἐγώ ὁ δῆθεν ἀπάνθρωπος κατά τήν ἐφημερίδα Σας ὑποδέχθηκα τούς κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τῆς Μητροπόλεώς μας καί παροχῆς τῶν σχετικῶν ἀδειῶν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προσελθόντας ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μυτιλήνης Σεβ. Μητροπολίτην κ. Ἰάκωβον καί τόν συνοδόν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον συνοδεύοντας τήν τιμίαν κάραν τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ραφαήλ τοῦ νεοφανούς, πού θαυματουργικά μετά 400 χρόνια ἀπό τό μαρτύριό Του κατόπιν θαυμασίων γεγονότων ἀνεκαλύφθη εἰς τόν τόπον τοῦ μαρτυρίου Του καί πού ἦρθε στόν Πειραιᾶ πρός εὐλογία καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν.
Βεβαίως τό γεγονός ὅτι ὁ μάρτυρας αὐτός τῆς Πίστεώς μας καί τοῦ Γένους μας ἀπεκεφαλίσθη μέ πριόνι ἀπό τούς ὁμοπίστους τῶν προστατευομένων Σας δέν Σᾶς ἐμποιεῖ κανένα ἐνδιαφέρον, οὔτε βέβαια τό γεγονός πού ἀποδεικνύει τήν ἀθεΐα Σας «πτῶμα ἐξαίσιον» ὅτι 400 χρόνια μετά τό μαρτύριό Του ὁ Ἴδιος ἐνεφανίσθη σέ πλῆθος ἀνθρώπων τῆς Λέσβου καί ἀπέδειξε τήν ἀλήθεια τῆς Ἀναστάσεως καί τήν ἀθανασία τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καί τό σπουδαιότερο ὅτι ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη ἐπιβεβαίωσε πλήρως τίς ἀποκαλύψεις τοῦ μάρτυρος.
Ἀσφαλῶς ὅμοια δέν Σᾶς προκαλεῖ περιέργεια τό γεγονός ποῦ βρῆκαν τόσες χιλιάδες εὐρώ αὐτοί οἱ δυστυχισμένοι Σομαλοί τήν στιγμή πού μέ τά χρήματα αὐτά στήν πατρίδα τους θά ἦταν δισεκατομμυριούχοι, οὔτε βέβαια νομιμοποιεῖσθε νά πιστεύετε ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρχει ἐχέφρων ἄνθρωπος πού νά μήν αἰσθάνεται ἄφατη συμπόνοια καί βαθύτατη λύπη καί πόνο γιά τόν ἀδόκητο θάνατο στά νερά τοῦ Αἰγαίου τῶν συντρόφων τους γιά τόν ὁποῖο οἱ ἴδιοι εὐθύνονται.
Διερωτῶμαι ὅμως, ἐάν εἶσθε ἀφελεῖς ἤ ἐγκάθετοι καί ἐπιτρέψατέ μου νά πιστεύω ὅτι μᾶλλον εἶστε ἐγκάθετοι διότι καί νοῦν καί ἡλικίαν ἔχετε, ἀλλά μετά τό γκρέμισμα τοῦ 70χρονου ἰδεολογικοῦ Σας ἐργοστασίου τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, ἀγωνίζεσθε γιά τό γκρέμισμα τῆς ἑλληνορθοδοξίας ὄχι μέ τό σλόγκαν τοῦ ἑβραιομασόνου Μάρξ ὅτι δῆθεν «ἡ θρησκεία εἶναι τό ὄπιο τοῦ λαοῦ» ἀλλά μέ τήν πλημμυρίδα τῶν ἰσλαμιστῶν μεταναστῶν πού θά μεταβάλλουν τήν ἐθνοτική σύσταση τοῦ τόπου καί θά ὁδηγήσουν στήν οὐδετερόθρησκη Πολιτεία πού ὀνειρεύεσθε. Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει διακηρύξει πώς θά ἐπιτρέψει τήν ἐλεύθερη ἔλευση στήν χώρα ἑκατομμυρίων μουσουλμάνων συγγενῶν τῶν παρανόμως εἰσερχομένων στήν χώρα. Κάνετε ὅμως, ἐπιτρέψατέ μου νά Σᾶς ἐνημερώσω, ἕνα μεγάλο λάθος. Ὑποτιμᾶτε τό Ἰσλάμ καί τό φονταμενταλισμό του καί νομίζετε ὅτι εἶναι διαχειρίσιμο μέγεθος ὅπως ὁ ἀπόλυτα φιλελεύθερος χριστιανισμός πού σέβεται τήν ἐλευθερία τῶν προσώπων καί πού στηρίζεται στό «ὅστις θέλει»,  πού διδάσκει νά στρέφεις καί τήν ἄλλη πλευρά στόν ραπίζοντα καί πού ἀναγνωρίζει τήν αὐτεξούσια βούληση ὡς ἰσόθεη πραγματικότητα. Ἄν ὅμως πραγματωθοῦν οἱ σχεδιασμοί αὐτοί θά μπορεῖτε κρατώντας τά κεφάλια στούς ὤμους Σας νά διαφημίζετε δημοσίως τό gay pride ἤ τόν ἀθεϊσμό ἤ νά ἀσκεῖτε κριτική στή σαρία καί τήν οὔμαἤ νά περιπαίζετε τήν παιδεραστία καίτήν αἱμομιξία τοῦ ψευδοπροφήτη Μωάμεθ πού παντρεύτηκε 9 φορές καί πού ἡ 7η γυναίκα του ἦταν ἡ σύζυγος τοῦ γιοῦ του Ζαΐντ καί ἡ 9η ἦταν κοριτσάκι 7 ἐτῶν ἡ Ἀϊσέ; Νά εἶστε βέβαιοι ὅτι θά ἔχετε τήν τύχη τοῦ Salman Rusdie καί τῶν τριῶν «ἱεραποστόλων» τοῦ Μάο στό Ριάντ πού εἶχαν τήν ἀνοησία νά προπαγανδίσουν τόν ἀθεϊσμό καί πού ἀποκεφαλίσθησαν ἐνώπιον τοῦ ἀλαλάζοντος πλήθους στήν κεντρική πλατεία. Δέν συζητᾶμε βέβαια γιά τό κτίριο πού στεγάζεται ἡ Αὐγή γιατί αὐτό θά ἐξαερωθεῖ ἀπό κάποιον φέρελπι «καμικάζι» πού θά «ἐξαργυρώσει» τό ἐξαερωμένο κτίριο τῆς Αὐγῆς μέ 9 μελανομάτες καλλονές καί ἄπειρα οὐρί στόν παράδεισο τοῦ Ἰσλάμ!!!
Τέλος ἡ Μητρόπολις τήν ὁποία διακονῶ πένεται γιά νά σιτίζει καθημερινῶς 6000 συνανθρώπους μας στά 17 συσίτιά Της χωρίς νά ἐρευνᾶ τό χρῶμα, τήν φυλή, τήν θρησκεία ἤ τήν γλώσσα τους. Διερωτῶμαι ἄν ἐσεῖς οἱ «ἀνθρωπιστές» ἔχετε νά μᾶς παρουσιάσετε μιά ἀνάλογη δράση.


Μετά τιμῆς
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ----ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Πειραιεύς 20 Μαρτίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἡ ἑβδομαδιαία Τουρκική ἐπιθεώρηση AKSΥON τευχ. 1000/3.2.2014 δημοσίευσε μία τρομακτική ἀποκάλυψη πού ἐπιβεβαιώνει κατά φοβερό τρόπο καί ἀποκαλύπτει τόν βρώμικο σχεδιασμό τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Τουρκίας καί τῆς κυβέρνησής της γιά τήν ἐκπόρθηση καί ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδος. Ἡ δήλωση στό παρελθόν τοῦ Τούρκου Πρωθυπουργοῦ Τουργκούτ Ὀζάλ ὅτι δέν χρειάζεται πόλεμος μέ τήν Ἑλλάδα γιά τήν ἐκ νέου κατάκτησή της ἀλλά ἁπλῶς καί μόνο ἡ βαθμιαία καί μεθοδευμένη ἀποστολή «τριῶν τεσσάρων ἑκατομμυρίων φανατικῶν μουσουλμάνων» γιά τήν δημογραφική της ἀλλοίωση καί τήν ἐθνοτική της στρέβλωση ὑλοποιεῖται ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τό δημοσίευμα μέ τόν καλύτερο τρόπο. Ταυτοχρόνως τό νεοοθωμανικό ὅραμα τοῦ ΥΠΕΞ Τουρκίας κ. Νταβούτογλου πού ἐνστρερνίζεται πλήρως τό κυβερνόν κόμμα τοῦ Τ. Ἐρντογάν βρίσκει τήν καλύτερη πρακτική του ἐφαρμογή στίς ἀποκαλύψεις τῆς τουρκικῆς ἐπιθεώρησης. Δημοσιεύεται λοιπόν στό τεῦχος πού ἀναφέραμε ὅτι ἡ μεγαλύτερη μυστική Τουρκική ὑπηρεσία JITEM τῆς τουρκικῆς στατοσυνοριοφυλακῆς εἶναι αὐτή πού κατ’ ἐντολή καί μέ τήν ἔγκριση τοῦ Τ. Ἐρτνογάν μεταφέρει σέ καθορισμένες καί ἐλεγχόμενες διαδρομές πρός τίς Τουρκικές ἀκτές τοῦ Αἰγαίου καί πρός τόν Ἕβρο καί μέ πληρωμένους «ὑπαλλήλους»-δουλεμπόρους χιλιάδες μουσουλμάνους παράνομους μετανάστες πρός τή χώρα μας μέ σκοπό τήν ἐπίτευξη τῶν σχεδιασμῶν τοῦ μουσουλμανικοῦ τόξου πού προωθεῖ μέ τεράστια κονδύλια ἡ Σουνιτική ναυαρχίδα τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καί τοῦ Κατάρ. Εἶναι ἐκπληκτικό το γεγονός πού ἀναφέρεται στό δημοσίευμα ὅτι ἡ Τουρκική ἀκτοφυλακή δέν ἔχει κανένα δικαίωμα νά ἐπέμβει σέ αὐτές τίς ἐπιχειρήσεις τῆς JITEM ἀλλά ἀντιθέτως ἔχει ρητές ἐντολές τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης νά συνδράμει τίς διαδικασίες καί μάλιστα νά προκαλεῖ «ἀτυχήματα» στήν ἀκτογραμμή τῶν χωρικῶν ὑδάτων τῆς πατρίδος μας γιά νά ἐξαναγκάζει τούς Ἕλληνες λιμενοφύλακες νά μεταβάλουν τίς ἐπιχειρήσεις ἀποτροπῆς εἰσόδου παρανόμων μεταναστῶν στήν χώρα σέ ἐπιχειρήσεις διασώσεως κινδυνευόντων παρανόμων μεταναστῶν στήν θάλασσα. Εἶναι τόσο ἀδίστακτοι δέ ὥστε γιά νά δημιουργεῖται κλίμα συμπαθείας καί νά ἀπομονώνονται φωνές ἐθνικοῦ συναγερμοῦ γιά τήν ἐπιχειρούμενη ἐπέλαση τῶν Μουσουλμάνων καταληψιῶν τῆς Χώρας πού θά ὑλοποιήσουν τό νεοοθωμανικό ὄνειρο νά πνίγουν γυναῖκες καί παιδιά στά νερά τοῦ Αἰγαίου ἀφοῦ τούς στοιβάζουν σέ σαπιόβαρκες χωρίς σωσίβια καί καμμία σχετική ὑποδομή. Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα πού παραθέτει ἡ ἀποκαλυπτική αὐτή ἔρευνα τῆς τουρκικῆς ἐπιθεωρήσεως κάθε χρόνο περίπου 150.000 παράνομοι μετανάστες ἀπό πολλές μουσουλμανικές χῶρες τῆς Ἀσίας καί τῆς ὑποσαχάριας καί Βόρειας Ἀφρικῆς πού φθάνουν στήν Τουρκία μόνο μέ τήν δήλωση τῆς Μουσουλμανικῆς τους πίστεως συγκεντρώνονται ἀπό τήν JITEM καί προωθοῦνται βάσει συγκεκριμένου προγράμματος καί σχεδιασμοῦ. Τό ὀργανωμένο αὐτό κύκλωμα τῶν μυστικῶν Τουρκικῶν ὑπηρεσιῶν καί τῆς Τουρκικῆς κυβέρνησης ἄρχισε νά λειτουργεῖ κατά τό δημοσίευμα ἀπό τό 1993 καί μετά τό 2001 τά κύμματα τῶν παρανόμων μεταναστῶν ἔγιναν κυριολεκτικά ποτάμι μέ σκοπό νά πνίξουν τήν ἐθνική ὁμοιογένεια τῆς Ἑλλάδος καί νά ἰσλαμοποιήσουν τήν Εὐρώπη. Σημαντικό στρατηγεῖο τῆς μυστικῆς τουρκικῆς ὑπηρεσίας JITEM πού ἔχει τήν εὐθύνη γιά τήν προώθηση στά Τουρκικά παράλια τοῦ Αἰγαίου καί τήν παράνομη διαπόρθμευση στήν Ἑλλάδα βρίσκεται στήν πόλη τοῦ Ἀϊδινίου, λίγα χιλιόμετρα ἀνατολικά τῆς Σμύρνης. Ἐκεῖ καταστρώνονται τά τελικά σχέδια καί τά μέσα προωθήσεως τοῦ δολίου αὐτοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Σουνιτικῆς Τουρκίας. Ἀπό τό 2005 ὅπως ἀπεκάλυψε ἀνώτατος πρ. ἀξιωματικός της Τουρκικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας JITEM στήν τουρκική ἐπιθεώρηση AKSYON ὅλη ἡ ἐπιχείρηση τελεῖ ὑπό τήν ἄμεση ἐπιτήρηση τοῦ Τούρκου Πρωθυπουργοῦ καί γιά νά θολώνονται τά νερά ἡ Τουρκική διπλωματία ἔχει πάρει σαφεῖς ἐντολές νά συκοφαντεῖ τήν χώρα μας στά διεθνῆ φόρα ὅτι δῆθεν στήν Ἑλλάδα διατηροῦνται στρατόπεδα τρομοκρατῶν τοῦ ΠΚΚ καί ἐκπαιδεύονται τρομοκράτες γιά νά περάσουν στήν Τουρκία σέ μιά παμπόνηρη ἐξίσωση τῆς ἀποκαλυπτομένης πλέον ἐκστρατείας ἀλλοίωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας καί ἐξισλαμισμοῦ τῆς ὀρθόδοξης Ἑλλάδας καί κατ’ ἐπέκτασι τῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης. Τό ἴδιο ὀργανωμένο σχέδιο ἐφαρμόζεται ἀπό τήν Σαουδική Ἀραβία καί τό Κατάρ μέ «ἐκτελεστές» τίς ἰσλαμικές κυβερνήσεις τῆς Λιβύης καί τῆς Τυνησίας πού φρόντισαν νά ἐγκαταστήσει τό Σιωνιστικό λόμπυ τῆς Δύσεως μέ κατεύθυνση τίς ἰταλικές ἀκτές καί μέ ἐφαρμογή τοῦ ἰδίου σχεδιασμοῦ.
Ἐχω ἀποδείξει μέ συγκριτική μου μελέτη πού κυκλοφορεῖται στό διαδίκτυο ὅτι τό Ἰσλάμ ἀποτελεῖ πολιτικοστρατιοοικονομικό σύστημα καί ὄχι ἀσφαλῶς ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ ἀσύμβατο πλήρως μέ τίς ἔννοιες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου καί τῆς Δημοκρατίας καί ἐκφραστικότατο γιά τήν ἐπιβολή θρησκευτικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ καί ἑπομένως οἱ λογῆς λογῆς «χρήσιμοι ἠλίθιοι» ὅπως τούς ἀποκαλοῦν οἱ ἴδιοι οἱ Μουσουλμάνοι πού συνοδοιποροῦν εἴτε ἀργυρώνητοι ἀπό τό σουνιτικό μουσουλμανικό μπλόγκ, εἴτε ἐλαυνόμενοι ἀπό ἐμπάθεια κατά τῆς Χριστιανικῆς των ταυτότητος καί πού ἀφελῶς πιστεύουν ὅτι δυνάμει τοῦ δόγματος «ὁ ἐχθρός τοῦ ἐχθροῦ μου εἶναι φίλος μου» γεμίζοντας τήν Ἑλλάδα τζαμιά τοῦ Ἰσλάμ μέ τό ψευδοπρόταγμα τοῦ δῆθεν εὐρωπαϊκοῦ οὐμανισμοῦ καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου στά ὁποῖα ἀσφαλῶς δέν ἀνήκουν ἡ παραχώρηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καί τῆς ἐθνικῆς μας ἰδιοπροσωπείας, θά «ἀποσκορακίσουν» ἐπί τέλους τήν Ἑλληνορθοδοξία, θά βρεθοῦν μέ τό μαχαίρι στό λαιμό ὅταν θά ξυπνήσουν ἀπό τήν παράκρουση στήν ὁποία τελοῦν σήμερα. Γιατί ὅλοι αὐτοί δέν ἐκτιμοῦν τήν πραγματική ἐλευθερία πού ὁ Χριστιανισμός ἐπαγγέλεται καί ὑλοποιεῖ καθημερινῶς καί γιά νά τόν γκρεμίσουν δίνουν ἰθαγένεια μέ τόν ἄθλιο νόμο Ραγκούση ἤ ἀναλύονται σέ δάκρυα στά τηλεοπτικά παράθυρα γιά τήν δῆθεν σκληροκαρδία τῶν Ἑλλήνων συνοριοφυλάκων καί μετά βέβαια τρῶνε ἀδιατάρακτοι τήν «μπριζόλα» τους στό ὀβελιστήριο τῆς ἐπιλογῆς τους πού ἀπρόσκοπτα καί ἀδιαμαρτύρητα λειτουργεῖ ἐν μέσῳ τῆς Μ. Σαρακοστῆς. Γιά νά δοῦμε ὅμως ἄν ὅ μή γένοιτο ἐπιτρέψει ὁ Θεός γιά τήν πολλή μας κακότητα νά ὑλοποιηθεῖ ὁ σχεδιασμός τοῦ σουνιτικοῦ μπλόκ θά τολμοῦν ὅλοι αὐτοί νά παραβιάζουν τήν νηστεία τοῦ Ραμαζανίου καί νά διατηροῦν τίς κεφαλές των ἐπί τῶν ὤμων των;
Τέλος ὀφείλω νά συγχαρῶ δημόσια τόν ἐκλεκτό συναγωνιστή συγγραφέα Τουρκολόγο Δημοσιογράφο κ. Ν. Χειλαδάκη φίλο καί ἀδελφό διότι ἀσχολήθηκε καί παρουσίασε ἔντονα αὐτό τό τρομακτικῆς σημασίας θέμα.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


ΟΣΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ

Είναι ιδιαιτέρως σωτήριο να τρέφουμε την ψυχή μας με τον Άφθαρτο και Άγιο Άρτο. Αν τύχει να πεθάνει ο άνθρωπος την ημέρα κατά την οποία μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων, τότε, χάριν της Αγίας Μεταλήψεως , την ψυχή του θα παραλάβουν στα χέρια τους οι άγιοι Άγγελοι, και όλες τις επουράνιες δοκιμασίες θα τις περάσει άνετα.

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΙΒΟΥΡΙ ΜΟΥ----Αλέξ. Παπαδιαμάντης


Καμμία δὲν ἦτο ποτὲ ἀξιοπρεπεστέρα ὡς σπιτονοικοκυρὰ ἀπὸ τὴν Μπὰ-Μάρω, κάτω εἰς μίαν μάνδραν, πλησίον εἰς τὴν πλατεῖαν τῆς Ἐλευθερίας. Πρῶτον, τὸ σπίτι, σειρὰ χαμογείων ἀπὸ 7 ἢ 8 δωμάτια, τὰ ὁποῖα αὐτὴ ἐνοικίαζε, ἦτον ἄγνωστον τίνος ἰδιοκτήτου ἦτον. Κατὰ τοὺς μέν, ἡ Μάρω εἶχε συμφωνήσει μὲ μίαν πολὺ ἀγαπημένην φίλην της πρὸ χρόνων, στοῦ Καλαμιώτη, ὅπου ἐκατοικοῦσαν ὁμοῦ, μετερχόμεναι διάφορα ἐπαγγέλματα ―συνήθως ἔπλυνον ἢ ἐσιδέρωνον, ἐνίοτε ἔκαμνον καὶ προξενιές― ὅποια ἀπὸ τὰς δύο ἐπιζήσῃ, νὰ κληρονομῇ τὴν ἄλλην. Λοιπὸν ἡ Μάρω εἶχε τὴν τύχην νὰ βάλῃ τὴν ἀγαπημένην φίλην της μπροστά, καὶ τότε ἠγόρασε τὸ σπίτι αὐτὸ μὲ τὰ χρήματα, ὁποὺ εἶχον εὑρεθῆ τῆς μακαρίτισσας. Κατὰ τοὺς δέ, τὸ σπίτι ἀνῆκεν εἰς τὸν δικηγόρον, τὸν σύζυγον μιᾶς ἀνεψιᾶς τῆς Μάρως, καὶ αὐτὴ ἦτο μόνον ὡς ἐπιστάτρια καὶ ὑπενοικιάστρια. Εὑρίσκοντο ὅμως καὶ καλοθεληταί, προσπαθοῦντες νὰ συμβιβάσουν τὰς δύο γνώμας. Κατ᾿ αὐτούς, ἡ μάνδρα μὲ τὰ παλαιὰ χαμόγεια εἶχεν ἀγορασθῆ πράγματι μὲ τὰ χρήματα τῆς τεθνεώσης, ἀλλ᾿ εἰς τὸ συμβόλαιον ἐφέρετο μόνον τὸ ὄνομα τῆς ἀνεψιᾶς τῆς Μάρως καὶ τοῦ συζύγου της, ὅστις, ὡς δικηγόρος, ἤξευρε πολὺ καλὰ πῶς γίνονται «αὐτὰ τὰ πράγματα».

Sudan woman faces death for apostasy--Γυναίκα του Σουδάν θα κρεμαστεί επειδή έγινε Χριστιανή----Ισλάμ η θρησκεία της αγάπης!!!....

http://www.bbc.com/news/world-africa-27424064


A Sudanese court has sentenced a woman to hang for apostasy after she converted from Islam to Christianity.
"We gave you three days to recant but you insist on not returning to Islam. I sentence you to be hanged to death," the judge told the woman, AFP reports.
Western embassies and rights groups had urged Sudan to respect the right of the pregnant woman to choose her religion.
Local media report the sentence would not be carried out for two years after she has given birth.
Sudan has a majority Muslim population, governed by Islamic law.

Αββά, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ότι, αυτό πού είδες, είναι πιο ευάρεστον στόν Κύριον από την αναξιότητα τών ιερέων, πού λειτουργούσαν;

Τότε ένας ησυχαστής μου υπενθύμισε την περίπτωση του ασκητού πού, μετά την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, είδε επάνω στήν αγία Πρόθεση ερειπωμένου Ναού, μία γουρούνα με τα νεογνά της και άρχισε να κλαίει και νά οδύρεται. Τότε ενεφανίσθη Άγγελος Κυρίου και του λέγει· Αββά, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ότι, αυτό πού είδες, είναι πιο ευάρεστον στόν Κύριον από την αναξιότητα τών ιερέων, πού λειτουργούσαν; Και ο Αγγελος εγένετο άφαντος.