Αυτό δεν πουλιέται

Μια παλιά ιστορία λέγει:


Κάποτε ο διάβολος το έριξε στο εμπόριο. Άνοιξε ένα μεγάλο κατάστημα, ένα σούπερ - μάρκετ, όπως θα λέγαμε σήμερα. Και κάθε μέρα διαφήμιζε και πουλούσε τα προϊόντα του. Ανάμεσα στα εμπορεύματά του, υπήρχε και ένα εργαλείο με πολύ παράξενο και προκλητικό σχήμα. Επάνω στο εργαλείο αυτό ο διάβολος είχε βάλει μία πινακίδα που έλεγε:
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ.

Πολλοί από τους πελάτες του ενδιαφέρθηκαν να το αγοράσουν, το παράξενο αυτό εργαλείο. Αλλά ο διάβολος έμεινε άκαμπτος και ανυποχώρητος.
Μην κάνετε κουβέντα! έλεγε. Ό,τι άλλο θέλετε, μπορώ να το πουλήσω. Αυτό όχι!

Ὁ κ ατ ή φ ο ρο ς -- Τοῦ κ. Δηµητρίου Κ. Κουτσουλέλου, Ἐπιτίµου Ἐπόπτου Δηµοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως

«Ὅσο νὰ σὲ λυπηθεῖ τῆς ἀγάπης ὁ Θεὸς καὶ νὰ ξηµερώσει µίαν αὐγὴ καὶ νὰ σὲ καλέσει ὁ λυτρωµός, ὦ ψυχὴ παραδαρµένη ἀπὸ τὸ κρῖµα!...» Κωστῆς Παλαµᾶς.

Τρικυµισµένοι καὶ καταλυτικοί, χαλεποὶ καὶ ταραγµένοι, δύσκολοι καὶ κρίσιµοι εἶναι οἱ καιροί µας. Οἱ ἐποχὲς µας συρρικνώνονται ἠθικὰ καὶ χανόµαστε, µέσα στὴ µηδαµινότητα καὶ σµικρότητα τῆς ζωῆς µας, ὥστε νὰ ἀναγκαζόµαστε νὰ ἐπαναλάβουµε τὴ σπαρακτικὴ ἱκεσία τοῦ Schiller, µὲ τὸ στόµα τῆς Κασσάνδρας του: «Δός µου πίσω τὴν τύφλωσή µου». Τὸ πνεῦµα ἀργοπεθαίνει, ὑπὸ τὶς λοιδωρίες τῶν ἀµαθῶν καὶ τῶν ἀναξίων, τῶν ἐπιτηδείων καὶ τῶν καιροσκόπων καὶ µέσα στὸ πανδαιµόνιο τῶν κορυβατιώντων στοιχείων τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς ἀρνήσεως, τῆς πλάνης καὶ τῆς καταπτώσεως. Ἕνας ἐπαίσχυντος καὶ ἀπαίσιος Μιθριδατισµὸς ἀποκοιµίζει τὴν πορεία τῆς ζωῆς µας. Εἶναι ἐπίκαιρη ἡ φωνὴ τοῦ Ἀπολλώνιου, κατὰ τὸν 11ο µ.Χ. αἰώνα:

Καιρὸς Μετανοίας ἡ παροῦσα ζωή -- Τοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)

Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μὲ τὴν βοήθεια Αὐτοῦ οἱ πιστοὶ γίνονται µέτοχοι τῆς θείας φύσεως. Τὰ µέσα, γιὰ νὰ φθάση ὁ ἄνθρωπος στὸ τελικό του σκοπὸ εἶναι οἱ ἀρετές, οἱ καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ὅταν αὐτὲς πραγµατοποιοῦνται «ἐν ὀνόµατι τοῦ Χριστοῦ». Τὰ ἐµπόδια στὴν πορεία αὐτὴ εἶναι τὰ πάθη. Ποιὰ ὅµως εἶναι τὰ ὅπλα τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν δουλεία τῶν παθῶν; Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µας µιλοῦν γιὰ τὴν µετάνοια. Μᾶς πληροφοροῦν γιὰ τὰ στάδια τῆς µετανοίας καὶ µᾶς ὁδηγοῦν στὴν πορεία γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή της. Κατ’ ἀρχὴν προσπαθοῦν νὰ ξυπνήσουν µέσα µας τὴν ἐπιθυµία νὰ ἐπιστρέψουµε κοντὰ στὸν Θεό. Ἕνας νηπτικὸς πατέρας, ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Δαµασκηνὸς γράφει:

Τί συμβολίζει τὸ κερί;

Ὅλοι οἱ πιστοὶ πάντοτε ἢ στὴν Ἐκκλησία ἢ στὸ σπίτι μας ἀνάβουμε μία τοὐλάχιστον λαμπάδα ἢ ἕνα κερί. Ὅμως γιατὶ καθιέρωσε ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ἀνάβουμε τὸ κερί; Τί συμβολίζει; Λέγει ὁ Κύριος: «Ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε» (Ἰω. ιβ´, 36). «ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ» (Ἰω. ιβ´ 46). Δηλαδὴ ἕως ὅτου μὲ ἔχετε μεταξύ σας, ποὺ εἶμαι τὸ φῶς, πιστεύετε στὸ φῶς, γιὰ νὰ γίνετε παιδιὰ τοῦ φωτός, ὁλόκληροι φωτισμένοι ἀπὸ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἁγιότητος. Ἐγὼ ἦλθα στὸν κόσμο, διὰ νὰ εἶμαι φῶς πνευματικὸ δι᾽ αὐτόν, διὰ νὰ μὴ μείνη στὸ ἠθικὸ σκότος τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς πλάνης κανεὶς ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ πιστεύουν σ᾽ ἐμένα. Πρέπει νὰ γίνουμε φῶς Χριστοῦ. Αὐτὸ τὸ φῶς συμβολίζει τὸ κερί. Στὸ περιοδικὸ «Κοντὰ στὸν Χριστό» διαβάζουμε μία πλήρη ἑρμηνεία τοῦ συμβολισμοῦ τοῦ κεριοῦ:

Εξομολογείσθε τω Κυρίω~Ψαλμός ΡΛΕ'.135


 

Τη ΙΑ΄ (11η) Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας μητρός ημών ΘΕΟΔΩΡΑΣ της εν Αλεξανδρεία.

Θεοδώρα η όντως μακαρία και τρισόλβιος και της θείας δωρεάς τε και χάριτος επώνυμος το της μοναχικής πολιτείας και οσιότητος διήνυε στάδιον κατά τους χρόνους του βασιλέως Ζήνωνος εν έτει υοδ΄ (474). Αύτη εγεννήθη και ανετράφη εις την μεγαλόπολιν Αλεξάνδρειαν· η οποία πόλις, ούσα τότε στολισμένη με διαφόρους καλλωπισμούς, περισσότερον εκαλλωπίζετο με τας αρετάς ταύτης της Οσίας και επηνείτο. Εις ταύτην την πόλιν λοιπόν οι γονείς αυτής την υπάνδρευσαν με ένα νέον ευγενή και σώφρονα εις τα ήθη, προς τον οποίον εφύλαττεν η κόρη πάσαν υποταγήν, και όσα άλλα είναι επιβεβλημένα εις τας σώφρονας γυναίκας να φυλάττουν εις τους οικείους άνδρας νομίμως και καθαρώς. Όθεν ο ανήρ αυτής, ως φρόνιμος εκ φύσεως, βλέπων την πολιτείαν και ενάρετον διαγωγήν της συζύγου, εμιμείτο όσον ηδύνατο την χρηστοήθειαν εκείνης, ούτως ώστε και οι δύο επολιτεύοντο θεαρέστως, με πάσαν κοσμιότητα χριστιανικήν.

Ποιος είναι πραγματικά ο Bill Gates

--------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ποιός εἶναι πραγματικά ὁ Bill Gates; Ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ τοῦ βίντεο: εἶναι εὐγονιστής! Δηλαδή, ὅπως ἐξηγεῖ λεπτομερῶς ὁ ὁμιλητής τοῦ ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ βίντεο, αὐτός καί οἱ ὁμοϊδεάτες του (ΝΤΠ) ἀγωνίζονται γιά ν' ἀναπαραχθῇ τό εἶδος τό δικό τους, πού εἶναι ἡ ἐλίτ τῶν πλουσίων, τῶν ἐπιτυχημένων ἐπιχειρηματιῶν κ.λπ., οἱ δέ πτωχοί καί ἄσημοι ν' ἀφανισθοῦν διά τῶν ἐμβολίων, διά τῶν ἐκτρώσεων κ.λπ. Ὁ Δικηγόρος Robert Kennedy ἔχει ἀναφέρει συγκεκριμένα ἐγκλήματα τοῦ Bill Gates στήν Ἰνδίαν καί ἀλλαχοῦ. Συνεπῶς, δέν κινδυνεύουμε ἀπό τόν κοροναϊόν, ἀλλ’ ἀπό τόν ἰδεολογικόν ἰόν τῆς εὐγονικῆς τοῦ Β. Gates! Μοῦ ἐθύμισε τόν Κων-νον Μητσοτάκην, ὁ ὁποῖος ἔλεγεν ἀγανακτισμένος: «Τό πρόβλημα εἶναι πού ΔΕΝ πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι»!!! Μέχρι πρό ὀλίγων μηνῶν, ὑπῆρχε καί τό βίντεο πού τόν εἶδα καί τόν ἄκουσα νά τό λέγῃ, ἀλλ' οἱ Νεοταξῖται τό ἔχουν κατεβάσει! Βλ.
https://www.triklopodia.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%80%ce%b5%ce%b8%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9/

 

Μεγάλη ἀπάτη καί στήν Ἰταλία

Διαβάζουμε στό Global-News GR τοῦ YouTube, ὅτι Ἰταλός βουλευτής, ὁ Βιττάριο Γκάρμπι, στίς 24.4.2020 μιλώντας στήν Ἰταλική Βουλή σέ πολύ ἔντονο ὕφος κατήγγειλε ὅτι ἐπί 25.000 θανόντων στήν Ἰταλία, μόνο οἱ 925 (3,7%) εἶχαν αἰτιολογία ὅτι πέθαναν πάσχοντας μόνον ἀπό τόν διαβόητο ἰό, ἐνῷ τό 96% ἦταν θάνατοι ἀπό ἄλλες αἰτίες! Στόχος τους, εἶπε ὁ βουλευτής, εἶναι νά ἐπιβάλουν δικτατορία.

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Αριθ. 131

-------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Σέ ὅλες τίς χῶρες τό ἴδιο ψέμμα ἐπιβάλλεται! Τό γεγονός αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι «γραμμή» τῆς σκιώδους ὑπερκυβερνήσεως τῶν Σιωνιστῶν, προκειμένου νά ἐμβάλουν τόν φόβον στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί νά τούς ὑποτάξουν ἔτσι εὐκόλως, νά ἐγκαταστήσουν μίαν Παγκόσμιον Ὑπερκυβέρνησιν, νά ἀφανίσουν ἕν μεγάλο ποσοστόν τοῦ πληθυσμοῦ, νά σφραγίσουν τόν κόσμον μέ τό 666, νά τούς πάρουν τόν πλοῦτον, νά χειραγωγήσουν τήν νεολαίαν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καί ἐναντίον τῶν αἰωνίων ἀξιῶν, νά καταστρέψουν τά κράτη-ἔθνη καί νά ἐγκαταστήσουν τόν συγκρητισμόν κ.λπ. Αὐτό εἶναι, ἐν ὀλίγοις, τό Δαιμονικόν σχέδιον τῆς ΝΤΠ, διό καί τό ὑπητετοῦν μέ πολλήν χαράν οἱ μαριονέττες τῆς πολιτικῆς (Μητσοτάκης, Τσίπρας κ.ἄ.) καί οἱ ψευδεπίσκοποι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (Βαρθολομαῖος, Ἱερώνυμος κ.ἄ.).

Α.ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Διεθνής Ομάδα Γιατρών καλούμε τον Τσιόρδα σε δημόσιο διάλογο - Συνέδριο Covid

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 , https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/09/covid_10.html

Συνέδριο: Επιστήμη & Κοινωνία στον πόλεμο της Πανδημίας | 19-20 Σεπτ. Αθήνα.

Το διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο Ιταλών, Γερμανών, Γάλλων αλλά και των ανεξάρτητων Ελλήνων γιατρών που αντιτίθεται σε όλη αυτή την παράνοια με τον κορωναϊό ανακοίνωσαν ο γνωστός καρδιολόγος Φαίδων Βόβολης και ο καρδιολόγος-πνευμονολόγος Ανδρέας Γιαννουλόπουλος.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και την αίθουσα φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» (Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Καρύτση 8), το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με την συμμετοχή μεγάλων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, οι οποίοι προσκλήθηκαν για να μας δώσουν τα «φώτα» τους και να μας ανοίξουν τα μάτια για όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την ίωση του κορωναϊού που ταλαιπωρεί τις ζωές μας τους τελευταίους έξι μήνες. Προσκλήθηκαν επίσης και όσοι έχουν την αντίθετη άποψη από εκείνους, δηλαδή, όλοι εκείνοι οι γιατροί και επιστήμονες που βγαίνουν στις τηλεοράσεις (Τσιόδρας, Μόσιαλος κ.α), οι οποίοι τάσσονται υπέρ των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής και συνεργάζονται με την κυβέρνηση, για να γίνει ένας αποδοτικός διάλογος και να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο της πραγματικής επικινδυνότητας του κορωναϊού.
Ο διοργανωτής αυτού του γεγονότος παγκοσμίου ενδιαφέροντος είναι ο καρδιολόγος-πνευμονολόγος και μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης του κορωναιού στον ΙΣΑ Ανδρέας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος μίλησε στον
focus fm.

-------------------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Ο Γιαννουλόπουλος δεν είναι ανεξάρτητος αλλά αριστερός και φαίνεται να συνεργάζεται με το ΕΠΑΜ του Καζάκη (Αριστερός Εθνικισμός όπως δηλώνουν) ο οποίος και ήταν πρώην μέλος του ΚΚΕ. Οπότε αναμενόμενο να συγκρούονται με την δεξιά και δη με τον Τσιόδρα που τον θεωρούν αρκετοί πλέον στην αριστερά ως δεξιό...

----------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Σήμερα, στήν Ἑλλάδα τοὐλάχιστον, ἡ διάκρισις μεταξύ «ἀριστερᾶς» καί «δεξιᾶς» ἔχει χάσει πλέον τήν σημασίαν της. Ἡ διάκρισις πού ἔχει σημασίαν εἶναι μεταξύ ΝΤΠ καί ἀντι-ΝΤΠ. Ἔτσι, «ΝΔ», «ΣΥΡΙΖΑ», «ΚΙΝΑΛ», «ΚΚΕ» κ.ἄ. μπαίνουν πλέον στό «ἴδιο τσουβάλι», καθότι εἶναι ὅλοι φανατικοί νεοταξῖται, τοὐτέστιν ἐθνομηδενισταί, ἀνθέλληνες, ἀντίχριστοι κ.λπ. Ὁ κ. Γιαννουλόπουλος, ἀπ' ὅσα ἀκούγεται νά λέγῃ σ' αὐτό τό βίντεο, εἶναι ἀντι-ΝΤΠ, ἐφόσον ἀγωνίζεται νά καταρρίψῃ τό νέον ἰσχυρόν ἐργαλεῖον τῆς ΝΤΠ, πού εἶναι ὁ μῦθος τῆς «πανδημίας».

-----------------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Παρατηρώ μετά λύπης μου ότι το άθλημα του να κόβονται σχόλια έχει αρχίσει και εδώ να λαμβάνει διαστάσεις...
Μπορεί ορισμένοι σχολιαστές - τρολ να οδήγησαν την διαχείριση ορθώς στο να λάβει μέτρα σε τέτοια σχόλια όμως πλέον η διαχείριση κόβει και σχόλια απλής γνώμης και όχι επαναλαμβανόμενες και προσβλητικές ατάκες σαν των σχολιαστών - τρολ
Κρίμα γιατί παρακολουθώ το ιστολόγιο αρκετά χρόνια στα οποία και ελεύθερα γράφω την άποψή μου όπως και ο ίδιος ο διαχειριστής μας παρακινούσε άλλωστε με την ευγένεια που τον διακατείχε αλλά πρώτη φορά βλέπω φίμωση στην άποψη και εδώ....κρίμα...

---------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 10 Σεπτεμβρίου 2020 - 4:04 μ.μ.

Ἔχω γράψει ἀρκετές φορές ὅτι ἡ φράσις «ὁ Covid-19 εἶναι ἕνας μῦθος» σημαίνει ὅτι «ἔκαναν τήν τρίχα τριχιά». Καί αὐτό εἶναι ἀληθέστατον, ὅπως ἔχουν ἀποδείξει κορυφαῖοι ἐπιστήμονες. Χάριν παραδείγματος, ὁ γνωστός ἐπιδημιολόγος κ. Ἰωαννίδης ἀπέδειξεν ὅτι ἡ πραγματική θνητότης αὐτοῦ τοῦ ἰοῦ εἶναι ἀπό 50 ἕως 85 φορές μικροτέρα ἀπό αὐτήν πού μᾶς παρουσιάζουν τά νεοταξικά παπαγαλάκια. Ἔχει ἐπίσης ἀποδειχθῆ ὅτι τό τέστ πού χρησιμοποιεῖται (PCR) δέν ἀνιχνεύει μόνον τόν Covid-19, ἀλλά ὅλους τούς κοροναϊούς, ἄρα ὅλα τά στατιστικά στοιχεῖα πού μᾶς σερβίρουν οἱ καλοπληρωμένοι παπαγάλοι τῆς ΝΤΠ εἶναι ψευδῆ! Δεδομένου δέ ὅτι μᾶς ἔχουν ταΐσει ἄφθονον νεοταξικόν σανό, ὅτι π.χ. ὁ ἰός μεταδίδεδται καί διά τοῦ ἤχου τῆς καμπάνας καί τῶν μεγαφώνων (!!!), τά ψεύτικα πιστοποιητικά θανάτου, πολλά ἀπό τά ὁποῖα ἐξεδόθησαν κατόπιν ἁδρᾶς ἀμοιβῆς πρός τούς συγγενεῖς τῶν ἀποθανόντων δῆθεν «ἀπό Covid-19», οἱ ἀντιφατικές γνωμοδοτήσεις τῶν στρατευμένων μέ τήν ΝΤΠ λοιμωξιολόγων, τό γεγονός ὅτι ὁ ἰός ἀνεκοινώθη πρό τεσσάρων δεκαετιῶν, πρό τριετάς μάλιστα (τό 2017) πολλές χῶρες παρήγγειλαν καί ἐμβόλια κατά τοῦ κοροναϊοῦ πού θά ἐρχόταν τό 2020 (!!!) κ.λπ., ὅλ' ἀὐτά φανερώνουν περιτράνως τήν καλῶς ἐνωρχηστρωμένην ἀπάτην τοῦ κοροναϊοῦ.